+ iMeds.pl

Pamigen 5 mgUlotka Pamigen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pamigen, 5 mg, tabletki powlekane Pamigen, 10 mg, tabletki powlekane

(chlorowodorek donepezylu)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pamigen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pamigen

3.    Jak stosować lek Pamigen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pamigen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pamigen i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Pamigen jest chlorowodorek donepezylu. Lek ten jest stosowany do leczenia demencji. Pamigen (chlorowodorek donepezylu) należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Stosuje się go w leczeniu objawów łagodnej i średnio zaawansowanej demencji w chorobie Alzheimera. Jest to częsta u osób starszych choroba, w której dochodzi do zmian w funkcjonowaniu mózgu. Do objawów należą m.in. narastające zaburzenia pamięci, splątanie i zmiany w zachowaniu, co utrudnia codzienne funkcjonowanie. Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pamigen

Kiedy nie stosować leku Pamigen

• jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek donepezylu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pamigen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent cierpi lub kiedykolwiek cierpiał na którąś z niżej wymienionych chorób:

•    choroby serca (zwłaszcza zaburzenia rytmu serca, zespół chorej zatoki lub inne choroby wpływaj ące na rytm serca). Pamigen może spowalniać pracę serca

•    wrzód żołądka lub dwunastnicy lub jeśli pacjent zażywa niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) (do leczenia bólu lub artretyzmu)

•    trudności w oddawaniu moczu

•    drgawki: Pamigen może powodować napady drgawek. Lekarz prowadzący będzie obserwował objawy

•    astma lub inne choroby płuc

•    choroby wątroby

Należy poinformować swojego lekarza, jeśli pacjent zamierza poddać się zabiegowi operacyjnemu, ponieważ może to wymagać dostosowania dawki środków znieczulających.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie powinni stosować tego leku.

Inne leki i Pamigen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w szczególności należy powiedzieć o niżej wymienionych lekach:

•    leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna)

•    chinidyna (na zaburzenia rytmu serca)

•    erytromycyna (antybiotyk)

•    ryfampicyna (do leczenia gruźlicy)

•    ketokonazol lub itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)

•    karbamazepina lub fenytoina (w kontroli padaczki)

•    beta-adrenolityki (do leczenia chorób serca)

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub diklofenak sodu (w leczeniu bólu lub artretyzmu),

•    leki antycholinergiczne (np. tolterodyna).

Pamigen nie powinien być zażywany z lekami o podobnym mechanizmie działania, czyli zwiększającymi ilość acetylocholiny w mózgu w wyniku blokowania jej rozkładu przez enzym zwany acetylocholinesterazą (np. galantamina). Leki zmniejszające ilość acetylocholiny mogą gorzej działać przyjmowane razem z lekiem Pamigen. Jeśli pacjent nie jest pewien jakie leki wolno mu zażywać powinien porozmawiać o tym z lekarzem.

Należy porozmawiać z lekarzem jeśli pacjent musi poddać się operacji w znieczuleniu, ponieważ donepezyl może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane lekami stosowanymi do znieczulenia.

Pamigen z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy szczególnie uważać, jeśli podczas zażywania leku Pamigen pacjent pije alkohol, ponieważ może on osłabiać działanie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub zamierza zajść w ciążę, nie należy zażywać leku Pamigen przed rozmową z lekarzem prowadzącym. Leku Pamigen nie należy zażywać w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Kobiety przyjmujące Pamigen nie powinny karmić piersią.

Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia lekiem Pamigen nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń, jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy, senność albo kurcze mięśni. Choroba Alzheimera może także upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Nie wolno podejmować tego rodzaju aktywności, jeśli lekarz nie uzna, że jest to bezpieczne.

Lek Pamigen zawiera laktozę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3.    Jak stosować lek Pamigen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W raziewątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy podać lekarzowi nazwisko opiekuna pacjenta. Będzie on pomagać pacjentowi stosować lek zgodnie z zaleceniami.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi zwykle 5 mg leku Pamigen raz na dobę, co najmniej przez miesiąc. Lekarz może zwiększyć dawkę leku do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Jeśli przyjmując 10 mg dziennie pacjent doświadczy działań niepożądanych, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Stosowanie u pacjentów z chorobami wątroby i nerek

Lekarz może chcieć dostosować dawkę u chorych z łagodną lub średnio nasiloną niewydolnością wątroby. Nie jest potrzebne specjalne dawkowanie w przypadku problemów z nerkami.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Pamigen jest zalecany jedynie do stosowania u dorosłych.

Sposób podawania:

Pamigen należy przyjmować doustnie popijając wodą, wieczorem przed udaniem się na spoczynek. Lekarz udzieli porady, jak długo należy przyjmować tabletki. Niezbędne będą regularne wizyty u lekarza, w celu kontroli leczenia i oceny objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pamigen

Nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę każdego dnia. W razie zażycia większej dawki leku, niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie z resztą leku.

W razie przyjęcia większej dawki leku Pamigen niż zalecana, mogą wystąpić objawy, takie jak silne mdłości, wymioty, ślinienie, pocenie, zwolnione bicie serca (bradykardia), obniżone ciśnienie krwi (hipotensja), trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), osłabienie mięśni i ruchy mimowolne mięśni (konwulsje). Jeśli nastąpi nadmierne osłabienie mięśni oddechowych, może to zagrażać życiu.

Pominięcie zastosowania leku Pamigen

Jeśli pacjent zapomniał zastosować tabletkę, kolejną dawkę leku należy zażyć lnastępnego dnia o zwykłej porze. Nie wolno stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Jeśli pacjent zapomniał o przyjmowaniu leku dłużej niż jeden tydzień, przed zastosowaniem kolejnej dawki należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Pamigen

Po zakończeniu leczenia, działanie leku Pamigen będzie się stopniowo obniżać.

Nie wolno zaprzestać przyjmowania tabletek bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie dalszych pytań na temat stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy u siebie którykolwiek z wymienionych poniżej poważnych działań niepożądanych.

Pacjent może potrzebować pilnej pomocy medycznej.

•    zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby (zapalenie wątroby charakteryzuje ciemny mocz, blade stolce, żółtaczka, nudności i gorączka), działania te występują rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 osób)

•    krwawienia i wrzody żołądka lub jelit; działania te występują często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób)

•    drgawki, działania te występują niezbyt często (mogą występować u mniej niż u 1 na 100 osób)

•    gorączka ze sztywnością mięśni, poty lub obniżenie poziomu świadomości (zaburzenie znane jako "Złośliwy zespół neuroleptyczny") działania te występują rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 10000 osób).

Inne działania niepożądane to:

Bardzo częste (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób):

-    biegunka,

-    nudności,

-    ból głowy.

Częste (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób):

-    wymioty,

-    kurcze mięśni,

-    zmęczenie,

-    bezsenność (trudności z zasypianiem),

-    przeziębienie,

-    jadłowstręt (utrata apetytu),

-    halucynacje (widzenie lub słyszenie czegoś, co w rzeczywistości nie istnieje),

-    niezwykłe sny w tym koszmary

-    podniecenie,

-    zachowania agresywne,

-    zasłabnięcia,

-    zawroty głowy,

-    bóle brzucha lub dolegliwości gastryczne,

-    wysypka skórna i swędzenie,

-    kłopoty z utrzymaniem moczu,

-    ból,

-    wypadki (pacjenci mogą być bardziej narażeni na upadki i przypadkowe zranienia)

Niezbyt częste (mogą występować u mniej niż u 1 na 100 osób):

-    wolne bicie serca,

-    wzrost stężenia w krwi substancji zwanej kinazą kreatynową, zaangażowanej w metabolizm. Rzadkie (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 osób):

-    objawy pozapiramidowe (EPS) obejmujące ruchy mimowolne, drżenia i sztywność, niepokój ruchowy, kurcze mięśni oraz zmiany w oddychaniu i rytmie serca,

-    zmiany rytmu serca,

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Pamigen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i na blistrach/butelce (po literach: EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pamigen

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek donepezylu.

-    Pamigen 5 mg: każda tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu (równoważność 4,56 mg donepezylu).

-    Pamigen 10 mg: każda tabletka zawiera 10 mg donepezylu (równoważność 9,12 mg donepezylu).

-    Inne składniki leku to:

Rdzeń: Jednowodna laktoza, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian

Otoczka: Hypromeloza, tytanu dwutlenek E171, makrogol 400

Jak wygląda lek Pamigen i co zawiera opakowanie

Lek występuje w postaci tabletek powlekanych.

Tabletki Pamigen 5 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 7 mm, z wytłoczonymi literami “DL” nad cyfrą “5” po jednej stronie, oraz literą “G” po przeciwnej stronie.

Tabletki Pamigen 10 mg: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 9 mm, z wytłoczonymi literami “DL” nad cyfrą “10” po jednej stronie, oraz literą “G” po przeciwnej stronie.

Tabletki Pamigen 5 mg są pakowane w blistry, opakowania: tekturowe pudełko po 28 tabletek.

Tabletki Pamigen 10 mg są pakowane w blistry, opakowania: tekturowe pudełko zawierające po 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd.

Station Close,

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ireland.

Tjoa Pack Kft, 2040 Hungary, Budaors Vasht u.13, Węgry.

Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Wielka Brytania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6/6

Pamigen

Charakterystyka Pamigen

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pamigen, 5 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Pamigen, 5 mg: każda tabletka powlekana zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu (równoważność 4,56 mg donepezylu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pamigen, 5 mg: każda tabletka powlekana zawiera 87,15 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Pamigen, 5 mg, tabletki powlekane: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 7 mm, z wytłoczonymi literami “DL” nad cyfrą “5” po jednej stronie, oraz literą “G” po przeciwnej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pamigen jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej lub średnio nasilonej postaci choroby Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli / osoby w podeszłym wieku:

Pamigen należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed udaniem się na spoczynek.

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 5 mg/dobę (raz dziennie). Dawkę 5 mg/dobę należy utrzymywać co najmniej przez miesiąc, by pozwolić na ocenę najwcześniejszej klinicznej odpowiedzi na lek i umożliwić ustalenie się stężenia stacjonarnego donepezylu we krwi. Po miesięcznej ocenie klinicznej leczenia dawką 5 mg/dobę, dawkę produktu Pamigen można zwiększyć do 10 mg/dobę (raz dziennie). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe niż 10 mg/dobę nie były testowane w badaniach klinicznych.

Leczenie powinno być rozpoczęte i kontrolowane przez lekarza z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być wykonane zgodnie z akceptowanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie produktem Pamigen powinno być rozpoczęte tylko wówczas, jeśli opiekun jest w stanie regularnie sprawdzać przyjmowanie leku przez pacjenta.

Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, dopóki stanowi korzyść dla pacjenta. Z tego względu należy regularnie oceniać skuteczność kliniczną produktu Pamigen. Gdy nie ma dowodów działania terapeutycznego, należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na produkt Pamigen.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zanikanie korzystnych efektów działania produktu Pamigen.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek:

U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek można stosować podobny schemat dawkowania, ponieważ wydalanie chlorowodorku donepezylu nie zależy od sprawności nerek.

Ze względu na możliwość zwiększonego narażenia (patrz punkt 5.2) u pacjentów z łagodnym lub średnio nasilonym upośledzeniem czynności wątroby zaleca się zwiększanie dawki w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych odnośnie stosowania leku u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci:

Pamigen jest zalecany do stosowania wyłącznie u osób dorosłych .

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub którykolwiek ze składników leku wymienionych w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano stosowania chlorowodorku donepezylu u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera, innymi rodzajami demencji, innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. zaburzeniami poznawczymi związanymi z wiekiem).

Znieczulenie:

Chlorowodorek donepezylu, jako inhibitor cholinesterazy może podczas znieczulenia nasilać zwiotczenie mięśni wywołane sukcynylocholiną lub jej pochodnymi.

Choroby układu sercowo-naczyniowego:

Ze względu na swoje działanie farmakologiczne inhibitory cholinesterazy mogą wywierać wpływ wagotoniczny na serce (np. wywoływać bradykardię). Ten wpływ może być szczególnie istotny dla pacjentów z zespołem chorej zatoki lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istniej ą doniesienia o omdleniach i drgawkach. U takich pacjentów należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych.

Choroby układu pokarmowego:

Pacjenci z grup podwyższonego ryzyka rozwoju choroby wrzodowej, tzn. osoby z chorobą wrzodową w wywiadzie lub leczone obecnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), powinny być monitorowane pod kątem ewentualnych objawów. Jednak badania kliniczne chlorowodorku donepezylu nie wykazały wzrostu częstości w porównaniu do placebo wrzodów trawiennych ani krwawień z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego:

Jakkolwiek nie obserwowano tego w badaniach klinicznych chlorowodorku donepezylu, cholinomimetyki mogą hamować odpływ moczu z pęcherza.

Choroby neurologiczne:

Drgawki: przypuszcza się, że cholinomimetyki mają pewien potencjał do wywoływania uogólnionych drgawek, jednak aktywność drgawkowa może być też przejawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą też nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN): ZZN to potencjalnie zagrażająca życiu choroba charakteryzująca się hipertermią, sztywnością mięśni, niestabilnością układu autonomicznego, przypadkami zmienionej świadomości i zwiększonej aktywność kinazy kreatynowej, bardzo rzadko występująca w związku ze stosowaniem donepezylu, zwłaszcza u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki przeciwpsychotyczne. Dodatkowo może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) oraz ostra niewydolność nerek. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazujące na ZZN lub wysoka gorączka niewyjaśnionego pochodzenia, bez innych klinicznych objawów ZZN, należy przerwać leczenie.

Choroby układu oddechowego:

Ze względu na działanie cholinomimetyczne inhibitory cholinesterazy należy przepisywać ostrożnie pacjentom, u których rozpoznano astmę lub POChP (przewlekłą chorobę obturacyjną płuc).

Należy unikać podawania chlorowodorku donepezylu jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby:

Brak danych dotyczacych stosowania leku u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Produkt leczniczy zawiera laktozę:

Produkt zawiera laktozę, dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Umieralność ogólna w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniopochodnym

Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy. Badano w nich osoby spełniające kryteria NINDS-AIREN świadczące o prawdopodobnym lub możliwym    wystąpieniu    otępienia

naczynioruchowego (VaD). Kryteria NINDS-AIREN stosuje się do identyfikacji pacjentów, u których demencja wydaje się wywołana wyłącznie przez czynniki naczyniowe oraz do wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,0% (2/198) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg/dobę, 2,4% (5/206) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg/dobę oraz 3,5% (7/199) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W drugim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,9% (4/208) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg/dobę, 1,4% (3/215) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg/dobę oraz 0,5% (1/193) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W trzecim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,7%    (11/648) wśród pacjentów leczonych

chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg/dobę oraz 0% (0/326) wśród pacjentów, którym podawano placebo. Umieralność ogólna w tych trzech badaniach nad VaD w grupie leczonej chlorowodorkiem donepezylu (w dwóch zadanych dawkach) była liczbowo wyższa (i wynosiła 1,7%) niż w grupie, której podawano placebo (1,1%), jakkolwiek różnica ta nie jest istotna statystycznie. Większość zgonów u pacjentów przyjmujących albo chlorowodorek donepezylu, albo placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn o podłożu naczyniowym, czego można było się spodziewać w takiej populacji osób w podeszłym wieku z chorobą naczyń, jako chorobą podstawową. Analiza wszystkich poważnych śmiertelnych bądź nie prowadzących do zgonu zdarzeń naczyniowych nie wykazała różnic w częstości ich występowania między grupą leczoną chlorowodorkiem donepezylu a grupą, której podawano placebo.

W zestawieniu wszystkich badań nad chorobą Alzheimera (n = 4146) oraz w zestawieniu tych badań nad chorobą Alzheimera z innymi badaniami nad chorobami otępiennymi, wliczając badania nad otępieniem naczyniopochodnym (En = 6888), umieralność ogólna w grupach leczonych placebo liczbowo przewyższała wartość otrzymaną dla grup leczonych chlorowodorkiem donepezylu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Chlorowodorek donepezylu i(lub) jego metabolity nie hamują u ludzi metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny. Metabolizm chlorowodorku donepezylu nie zmienia się pod wpływem jednoczesnego podawania digoksyny ani cymetydyny. Badania in vitro wykazały, że w metabolizm donepezylu zaangażowane są izoenzymy cytochromu P450: 3A4 i, w mniejszym stopniu, 2D6. Badania interakcji in vitro wykazują, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory - odpowiednio -CYP3A4 i 2D6, hamują metabolizm donepezylu. Z tego względu te i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol czy erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu. W badaniu zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenie donepezylu o ok. 30%. Induktory enzymatyczne, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol mogą obniżać stężenie donepezylu. Ponieważ wielkość efektu hamuj ącego lub pobudzającego jest nieznana, takie połączenia lekowe powinny być stosowane z ostrożnością. Chlorowodorek donepezylu może wchodzić w interakcj ę z lekami wykazuj ącymi aktywność antycholinergiczną. Istnieje też możliwość synergistycznego działania przy jednoczesnym podawaniu takich leków jak sukcynylocholina, inne blokery płytki nerwowo-mięśniowej, cholinomimetyki lub beta-adrenolityki wywierające wpływ na przewodzenie wewnątrzsercowe.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania chlorowodorku donepezylu u kobiet ciężarnych.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, ale stwierdzono toksyczność około- i poporodową (patrz punkt 5.3). Nieznane jest potencjalne ryzyko dla ludzi.

Chlorowodorek donepezylu nie powinien być stosowany w ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne.

Karmienie piersią:

Chlorowodorek donepezylu jest wydzielany w mleku szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany w ludzkim mleku i brak badań u kobiet karmiących. Z tego powodu kobiety przyjmujące chlorowodorek donepezylu nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn

Chlorowodorek donepezylu ma niewielki lub średnio nasilony wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Demencja może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Ponadto, chlorowodorek donepezylu może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, zwykle podczas rozpoczynania leczenia lub zwiększania dawki. Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność pacjentów leczonych donepezylem do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane to biegunka, kurcze mięśni, znużenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane częściej niż jako jednostkowe przypadki, pogrupowane narządami i układami oraz według częstości występowania. Częstości występowania określono jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10.000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana ( nie można ich określić na podstawie dostępnych danych).

Układ/Narząd

Bardzo

częste

Częste

Niezbyt częste

Rzadkie

Bardzo rzadko

Zakażenia i infestacje

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

Zaburzenia

psychiczne

Halucynacje,**

podniecenie,

**

zachowania agresywne ** niezwykłe sny i koszmary**

Zaburzenia

układu

nerwowego

Omdlenia,* zawroty głowy, bezsenność

Drgawki*

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy

Zespół

Neuroleptyczny

Zaburzenia

sercowo-

naczyniowe

Bradykardia

Blok zatokowo-przedsionkowy, blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia

układu

pokarmowego

Biegunka

nudności

Wymioty,

zaburzenia

gastryczne

Krwawienia z

przewodu

pokarmowego,

wrzody

żołądka i

dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka,

świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia

układu

moczopłciowego

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

Ból

głowy

Znużenie,

ból

Badania

diagnostyczne

Niewielki wzrost stężenia mięśniowej kinazy

kreatynowej w

osoczu

Urazy i zatrucia

Wypadki

* W badaniu pacjentów po omdleniach lub drgawkach należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych (patrz punkt 4.4).

** Halucynacje, niezwykłe sny i koszmary, podniecenie i zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu leczenia.

*** W przypadkach niewyjaśnionej niewydolności wątroby należy rozważyć odstawienie chlorowodorku donepezylu.

4.9 Przedawkowanie

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy.

Mediana dawki śmiertelnej chlorowodorku donepezylu oznaczona po doustnym podaniu jednorazowej dawki u myszy wynosi 45 mg/kg mc., a u szczurów 32 mg/kg mc. lub odpowiednio około 225-krotność i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi wynoszącej 10 mg/dobę. Zależne od dawki objawy stymulacji cholinergicznej obserwowano u zwierząt. Obejmowały one: redukcję ruchów spontanicznych, przyjmowanie pozycji leżącej na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zahamowanie ruchów oddechowych, ślinienie się, zwężenie źrenicy, drganie pęczkowe mięśni oraz obniżenie temperatury ciała.

Przedawkowanie inhibitorów acetylocholinesterazy może doprowadzić do kryzysu cholinergicznego charakteryzuj ącego się silnymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem się, poceniem, bradykardią, niedociśnieniem, zahamowaniem aktywności oddechowej, omdleniem i drgawkami. Może dojść do narastającego osłabienia mięśni, które - jeśli obejmie mięśnie oddechowe, może być przyczyną śmierci.

Jak w każdym przypadku przedawkowania należy wdrożyć leczenie podtrzymujące. Jako antidotum na przedawkowanie chlorowodorku donepezylu można użyć trzeciorzędowych leków antycholinergicznych, takich jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny, początkowo w dawce 1,0 do 2,0 mg, a następnie dawek w zależności od reakcji klinicznej. W przypadku innych cholinomimetyków opisywano nietypowe reakcje ciśnienia i częstości akcji serca, jeśli były podawane jednocześnie z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu i(lub) jego metabolity można usunąć z organizmu drogą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw demencji, inhibitory cholinesterazy,

Kod ATC: N06DA02

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, dominującej w mózgu postaci cholinesterazy. In vitro chlorowodorek donepezylu jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butylocholinesterazy, enzymu obecnego głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

U pacjentów z chorobą Alzheimera uczestniczących w badaniach klinicznych, podawanie chlorowodorku donepezylu raz dziennie w dawce 5 mg lub 10 mg wywoływało stabilne hamowanie aktywności acetylocholinesterazy (mierzonej w błonie erytrocytów) odpowiednio o 63,6 % i o 77,3%, jeśli pomiaru dokonywano po podaniu leku. Wykazano, że hamowanie przez chlorowodorek donepezylu acetylocholinesterazy (AchE) w krwinkach czerwonych ma związek ze zmianami w ADAS-cog, czułej skali badającej określone aspekty poznawcze. Nie badano zdolności chlorowodorku donepezylu do zmiany przebiegu leżących u podłoża choroby zmian neuropatologicznych. Z tego względu nie można uważać, że chlorowodorek donepezylu ma jakikolwiek wpływ na postęp choroby.

Skuteczność leczenia chlorowodorkiem donepezylu badano w czterech badaniach kontrolowanych placebo, 2 z nich trwały 6 miesięcy, a dwa - rok.

W badaniu sześciomiesięcznym po zakończeniu leczenia chlorowodorkiem donepezylu przeprowadzono analizę, używając połączenia trzech kryteriów skuteczności: ADAS-cog (miara zdolności poznawczych), Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (Lekarskie, oparte na wywiadzie, wrażenie zmiany z wkładem Opiekuna; miara ogólnego funkcjonowania) oraz Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (Subskala aktywności codziennej w skali klinicznej oceny Demencji; miara zdolności do funkcjonowania społecznego, samodzielnej egzystencji w domu i zajmowania się swoimi zainteresowaniami).

Pacjenci, którzy spełniają wymienione poniżej kryteria, zostali ocenieni jako pozytywnie reagujący na leczenie.

Odpowiedź = poprawa ADAS-Cog o co najmniej 4 punkty.

Brak pogorszenia w CIBIC

Brak pogorszenia w Activities of Daily Living Schedule of the Clinical Dementia Rating Scale.

% odpowiedzi

Planowana leczona populacja n = 365

Populacja oceniana n = 352

Grupa Placebo

10%

10%

Grupa Donepezil 5 mg

18%1

18%1

Grupa Donepezil 10 mg

21%1

22%2

Świadczy to o tym, że chlorowodorek donepezylu i(lub) jego metabolity mogą utrzymywać się w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm/Wydalanie:

Chlorowodorek donepezylu jest wydalany zarówno z moczem w postaci niezmienionej jak i metabolizowany przez enzymy grupy cytochromu P450 do licznych, nie do końca zidentyfikowanych metabolitów. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znaczonego węglem 14C, radioaktywność osocza wyrażona jako odsetek podanej dawki była obecna głównie w postaci niezmetabolizowanego chlorowodorku donepezylu (30%), 6-O-dezmetylo donepezylu (11% - jedyny metabolit wykazujący aktywność zbliżoną do chlorowodorku donepezylu), cis-N-tlenek donepezylu (9%), 5-O-dezmetylo donepezyl (7%) i glukuronidowa pochodna 5- O-dezmetylo donepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej dawki radioaktywności odzyskano z moczu (17% jako niezmieniony donepezyl) a 14,5% - z kału, co sugeruje biotransformację i ekskrecję z moczem jako podstawowe sposoby eliminacji leku z ustroju. Brak dowodów na krążenie wrotne jelitowo-wątrobowe chlorowodorku donepezylu i(lub) któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu spada, a okres półtrwania wynosi ok. 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu nie maj ą klinicznie istotnego wpływu na stężenia chlorowodorku donepezylu. Farmakokinetyka donepezilu nie była formalnie badana u zdrowych osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z chorobą Alzheimera lub demencj ą naczyniopochodną. Jednak średnie stężenia u leczonych chorych zgadzaj ą się z tymi uzyskiwanymi u młodych, zdrowych ochotników.

U pacjentów z łagodną lub średnio nasiloną niewydolnością wątroby stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu w stanie stacjonarnym było podwyższone: średnie AUC o 48% a średnie Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyczerpujące badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że substancja ta ma niewiele efektów poza tymi zamierzonymi klinicznie, czyli zgodnymi z działaniem cholinomimetycznym (patrz punkt 4.9). Chlorowodorek donepezylu nie wykazuje działań mutagennych w testach bakteryjnych ani komórek ssaczych. In vitro obserwowano pewne efekty klastogenne ale w stężeniach toksycznych dla komórek i ponad 3000 razy wyższych niż obserwowane u ludzi w stanie stacjonarnym. W mysim modelu mikronukleusa in vivo nie obserwowano efektów klastogennych ani innych genotoksycznych. W długofalowych badaniach rakotwórczości brak dowodów na potencjał onkogenny zarówno u szczurów, jak i u myszy.

Chlorowodorek donepezylu nie ma wpływu na płodność szczurów, nie jest też teratogenny dla szczurów ani królików, jednakże wykazywał niewielki wpływ na częstość martwych urodzeń i wczesną przeżywalność młodych, jeśli podawano go ciężarnym szczurom w dawkach 50 razy przekraczających te stosowane u ludzi (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Jednowodna laktoza Skrobia kukurydziana Hydroksypropyloceluloza Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry White Y-1-7000:

Hypromeloza Dwutlenek tytanu E171 Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z PVC/PVdC/aluminium zawierające 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 tabletek powlekanych. Opakowania „kalendarzowe” zawierające 28 i 98 tabletek.

Blistry jednostkowe po 50x1 tabletka powlekana

Pojemniki z polipropylenu z polietylenowym zamknięciem, zawierające 100 lub 250 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne w sprzedaży.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak specjalnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd.

Station Close,

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15854

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.08.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pamigen, 10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Pamigen, 10 mg: każda tabletka powlekana zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu (równoważność 9,12 donepezylu).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pamigen, 10 mg: każda tabletka powlekana zawiera 174,3 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Pamigen, 10 mg, tabletki powlekane: białe, okrągłe tabletki powlekane o średnicy około 9 mm, z wytłoczonymi literami “DL” nad cyfrą “10” po jednej stronie, oraz literą “G” po przeciwnej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pamigen jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej lub średnio nasilonej postaci choroby Alzheimera.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli / osoby w podeszłym wieku:

Pamigen należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed udaniem się na spoczynek.

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 5 mg/dobę (raz dziennie). Dawkę 5 mg/dobę należy utrzymywać co najmniej przez miesiąc, by pozwolić na ocenę najwcześniejszej klinicznej odpowiedzi na lek i umożliwić ustalenie się stężenia stacjonarnego donepezylu we krwi. Po miesięcznej ocenie klinicznej leczenia dawką 5 mg/dobę, dawkę produktu Pamigen można zwiększyć do 10 mg/dobę (raz dziennie). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe niż 10 mg/dobę nie były testowane w badaniach klinicznych.

Leczenie powinno być rozpoczęte i kontrolowane przez lekarza z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być wykonane zgodnie z akceptowanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie produktem Pamigen powinno być rozpoczęte tylko wówczas, jeśli opiekun jest w stanie regularnie sprawdzać przyjmowanie leku przez pacjenta.

Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, dopóki stanowi korzyść dla pacjenta. Z tego względu należy regularnie oceniać skuteczność kliniczną produktu Pamigen. Gdy nie ma dowodów działania terapeutycznego, należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na produkt Pamigen.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zanikanie korzystnych efektów działania produktu Pamigen.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek:

U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek można stosować podobny schemat dawkowania, ponieważ wydalanie produktu chlorowodorku donepezylu nie zależy od sprawności nerek.

Ze względu na możliwość zwiększonego narażenia (patrz punkt 5.2) u pacjentów z łagodnym lub średnio nasilonym upośledzeniem czynności wątroby zaleca się zwiększanie dawki w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych odnośnie stosowania leku u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci:

Pamigen jest zalecany do stosowania wyłącznie u osób dorosłych .

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub którykolwiek ze składników leku wymienionych w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano stosowania chlorowodorku donepezylu u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera, innymi rodzajami demencji, innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. zaburzeniami poznawczymi związanymi z wiekiem).

Znieczulenie:

Chlorowodorek donepezylu, jako inhibitor cholinesterazy może podczas znieczulenia nasilać zwiotczenie mięśni wywołane sukcynylocholiną lub jej pochodnymi.

Choroby układu sercowo-naczyniowego:

Ze względu na swoje działanie farmakologiczne inhibitory cholinesterazy mogą wywierać wpływ wagotoniczny na serce (np. wywoływać bradykardię). Ten wpływ może być szczególnie istotny dla pacjentów z zespołem chorej zatoki lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istniej ą doniesienia o omdleniach i drgawkach. U takich pacjentów należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych.

Choroby układu pokarmowego:

Pacjenci z grup podwyższonego ryzyka rozwoju choroby wrzodowej, tzn. osoby z chorobą wrzodową w wywiadzie lub leczone obecnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), powinny być monitorowane pod kątem ewentualnych objawów. Jednak badania kliniczne chlorowodorku donepezylu nie wykazały wzrostu częstości w porównaniu do placebo wrzodów trawiennych ani krwawień z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego:

Jakkolwiek nie obserwowano tego w badaniach klinicznych chlorowodorku donepezylu, cholinomimetyki mogą hamować odpływ moczu z pęcherza.

Choroby neurologiczne:

Drgawki: przypuszcza się, że cholinomimetyki mają pewien potencjał do wywoływania uogólnionych drgawek, jednak aktywność drgawkowa może być też przejawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą też nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN): ZZN to potencjalnie zagrażająca życiu choroba charakteryzująca się hipertermią, sztywnością mięśni, niestabilnością układu autonomicznego, przypadkami zmienionej świadomości i zwiększonej aktywność kinazy kreatynowej, bardzo rzadko występująca w związku ze stosowaniem donepezylu, zwłaszcza u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki przeciwpsychotyczne. Dodatkowo może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) oraz ostra niewydolność nerek. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazujące na ZZN lub wysoka gorączka niewyjaśnionego pochodzenia, bez innych klinicznych objawów ZZN, należy przerwać leczenie.

Choroby układu oddechowego:

Ze względu na działanie cholinomimetyczne inhibitory cholinesterazy należy przepisywać ostrożnie pacjentom, u których rozpoznano astmę lub POChP (przewlekłą chorobę obturacyjną płuc).

Należy unikać podawania chlorowodorku donepezylu jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby:

Brak danych dotyczacych stosowania leku u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Produkt leczniczy zawiera laktozę:

Produkt zawiera laktozę, dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Umieralność ogólna w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniopochodnym

Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy. Badano w nich osoby spełniające kryteria NINDS-AIREN świadczące o prawdopodobnym lub możliwym    wystąpieniu    otępienia

naczynioruchowego (VaD). Kryteria NINDS-AIREN stosuje się do identyfikacji pacjentów, u których demencja wydaje się wywołana wyłącznie przez czynniki naczyniowe oraz do wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,0% (2/198) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg/dobę, 2,4% (5/206) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg/dobę oraz 3,5% (7/199) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W drugim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,9% (4/208) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg/dobę, 1,4% (3/215) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg/dobę oraz 0,5% (1/193) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W trzecim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,7%    (11/648) wśród pacjentów leczonych

chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg/dobę oraz 0% (0/326) wśród pacjentów, którym podawano placebo. Umieralność ogólna w tych trzech badaniach nad VaD w grupie leczonej chlorowodorkiem donepezylu (w dwóch zadanych dawkach) była liczbowo wyższa (i wynosiła 1,7%) niż w grupie, której podawano placebo (1,1%), jakkolwiek różnica ta nie jest istotna statystycznie. Większość zgonów u pacjentów przyjmujących albo chlorowodorek donepezylu, albo placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn o podłożu naczyniowym, czego można było się spodziewać w takiej populacji osób w podeszłym wieku z chorobą naczyń, jako chorobą podstawową. Analiza wszystkich poważnych śmiertelnych bądź nie prowadzących do zgonu zdarzeń naczyniowych nie wykazała różnic w częstości ich występowania między grupą leczoną chlorowodorkiem donepezylu a grupą, której podawano placebo.

W zestawieniu wszystkich badań nad chorobą Alzheimera (n = 4146) oraz w zestawieniu tych badań nad chorobą Alzheimera z innymi badaniami nad chorobami otępiennymi, wliczając badania nad otępieniem naczyniopochodnym (En = 6888), umieralność ogólna w grupach leczonych placebo liczbowo przewyższała wartość otrzymaną dla grup leczonych chlorowodorkiem donepezylu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Chlorowodorek donepezylu i(lub) jego metabolity nie hamują u ludzi metabolizmu teofiliny, warfaryny, cymetydyny ani digoksyny. Metabolizm chlorowodorku donepezylu nie zmienia się pod wpływem jednoczesnego podawania digoksyny ani cymetydyny. Badania in vitro wykazały, że w metabolizm donepezylu zaangażowane są izoenzymy cytochromu P450: 3A4 i, w mniejszym stopniu, 2D6. Badania interakcji in vitro wykazują, że ketokonazol i chinidyna, inhibitory - odpowiednio -CYP3A4 i 2D6, hamują metabolizm donepezylu. Z tego względu te i inne inhibitory CYP3A4, takie jak itrakonazol czy erytromycyna, oraz inhibitory CYP2D6, takie jak fluoksetyna, mogą hamować metabolizm donepezylu. W badaniu zdrowych ochotników ketokonazol zwiększał średnie stężenie donepezylu o ok. 30%. Induktory enzymatyczne, takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina i alkohol mogą obniżać stężenie donepezylu. Ponieważ wielkość efektu hamuj ącego lub pobudzającego jest nieznana, takie połączenia lekowe powinny być stosowane z ostrożnością. Chlorowodorek donepezylu może wchodzić w interakcj ę z lekami wykazuj ącymi aktywność antycholinergiczną. Istnieje też możliwość synergistycznego działania przy jednoczesnym podawaniu takich leków jak sukcynylocholina, inne blokery płytki nerwowo-mięśniowej, cholinomimetyki lub beta-adrenolityki wywierające wpływ na przewodzenie wewnątrzsercowe.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania chlorowodorku donepezylu u kobiet ciężarnych.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, ale stwierdzono toksyczność około- i poporodową (patrz punkt 5.3). Nieznane jest potencjalne ryzyko dla ludzi.

Chlorowodorek donepezylu nie powinien być stosowany w ciąży, o ile nie jest to absolutnie konieczne.

Karmienie piersią:

Chlorowodorek donepezylu jest wydzielany w mleku szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany w ludzkim mleku i brak badań u kobiet karmiących. Z tego powodu kobiety przyjmujące chlorowodorek donepezylu nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn

Chlorowodorek donepezylu ma niewielki lub średnio nasilony wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Demencja może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Ponadto, chlorowodorek donepezylu może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, zwykle podczas rozpoczynania leczenia lub zwiększania dawki. Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność pacjentów leczonych donepezylem do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi skomplikowanych maszyn i urządzeń.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane to biegunka, kurcze mięśni, znużenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane częściej niż jako jednostkowe przypadki, pogrupowane narządami i układami oraz według częstości występowania. Częstości występowania określono jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10.000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana ( nie można ich określić na podstawie dostępnych danych).

Układ/Narząd

Bardzo

częste

Częste

Niezbyt częste

Rzadkie

Bardzo rzadko

Zakażenia i infestacje

Przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

Zaburzenia

psychiczne

Halucynacje,**

podniecenie,

**

zachowania agresywne, ** niezwykłe sny i koszmary**

Zaburzenia

układu

nerwowego

Omdlenia,* zawroty głowy, bezsenność

Drgawki*

Objawy

pozapiramidowe

Złośliwy

Zespół

Neuroleptyczny

Zaburzenia

sercowo-

naczyniowe

Bradykardia

Blok zatokowo-przedsionkowy, blok

przedsionkowo-

komorowy

Zaburzenia

układu

pokarmowego

Biegunka

nudności

Wymioty,

zaburzenia

gastryczne

Krwawienia z

przewodu

pokarmowego,

wrzody

żołądka i

dwunastnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka,

świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Zaburzenia

układu

moczopłciowego

Nietrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

Ból

głowy

Znużenie,

ból

Badania

diagnostyczne

Niewielki wzrost stężenia mięśniowej kinazy

kreatynowej w

osoczu

Urazy i zatrucia

Wypadki

* W badaniu pacjentów po omdleniach lub drgawkach należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych (patrz punkt 4.4).

** Halucynacje, niezwykłe sny i koszmary, podniecenie i zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu leczenia.

*** W przypadkach niewyjaśnionej niewydolności wątroby należy rozważyć odstawienie chlorowodorku donepezylu.

4.9 Przedawkowanie

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy.

Mediana dawki śmiertelnej chlorowodorku donepezylu oznaczona po doustnym podaniu jednorazowej dawki u myszy wynosi 45 mg/kg mc., a u szczurów 32 mg/kg mc. lub odpowiednio około 225-krotność i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi wynoszącej 10 mg/dobę. Zależne od dawki objawy stymulacji cholinergicznej obserwowano u zwierząt. Obejmowały one: redukcję ruchów spontanicznych, przyjmowanie pozycji leżącej na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zahamowanie ruchów oddechowych, ślinienie się, zwężenie źrenicy, drganie pęczkowe mięśni oraz obniżenie temperatury ciała.

Przedawkowanie inhibitorów acetylocholinesterazy może doprowadzić do kryzysu cholinergicznego charakteryzuj ącego się silnymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem się, poceniem, bradykardią, niedociśnieniem, zahamowaniem aktywności oddechowej, omdleniem i drgawkami. Może dojść do narastającego osłabienia mięśni, które - jeśli obejmie mięśnie oddechowe, może być przyczyną śmierci.

Jak w każdym przypadku przedawkowania należy wdrożyć leczenie podtrzymujące. Jako antidotum na przedawkowanie chlorowodorku donepezylu można użyć trzeciorzędowych leków antycholinergicznych, takich jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny, początkowo w dawce 1,0 do 2,0 mg, a następnie dawek w zależności od reakcji klinicznej. W przypadku innych cholinomimetyków opisywano nietypowe reakcje ciśnienia i częstości akcji serca, jeśli były podawane jednocześnie z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie wiadomo, czy chlorowodorku donepezyl i(lub) jego metabolity można usunąć z organizmu drogą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw demencji, inhibitory cholinesterazy,

Kod ATC: N06DA02

Chlorowodorek donepezylu jest swoistym, odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy, dominującej w mózgu postaci cholinesterazy. In vitro chlorowodorek donepezylu jest ponad 1000 razy silniejszym inhibitorem tego enzymu niż butylocholinesterazy, enzymu obecnego głównie poza ośrodkowym układem nerwowym.

U pacjentów z chorobą Alzheimera uczestniczących w badaniach klinicznych, podawanie chlorowodorku donepezylu raz dziennie w dawce 5 mg lub 10 mg wywoływało stabilne hamowanie aktywności acetylocholinesterazy (mierzonej w błonie erytrocytów) odpowiednio o 63,6 % i o 77,3%, jeśli pomiaru dokonywano po podaniu leku. Wykazano, że hamowanie przez chlorowodorek donepezylu acetylocholinesterazy (AchE) w krwinkach czerwonych ma związek ze zmianami w ADAS-cog, czułej skali badającej określone aspekty poznawcze. Nie badano zdolności chlorowodorku donepezylu do zmiany przebiegu leżących u podłoża choroby zmian neuropatologicznych. Z tego względu nie można uważać, że chlorowodorek donepezylu ma jakikolwiek wpływ na postęp choroby.

Skuteczność leczenia chlorowodorkiem donepezylu badano w czterech badaniach kontrolowanych placebo, 2 z nich trwały 6 miesięcy, a dwa - rok.

W badaniu sześciomiesięcznym po zakończeniu leczenia chlorowodorkiem donepezylu przeprowadzono analizę, używając połączenia trzech kryteriów skuteczności: ADAS-cog (miara zdolności poznawczych), Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input (Lekarskie, oparte na wywiadzie, wrażenie zmiany z wkładem Opiekuna; miara ogólnego funkcjonowania) oraz Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale (Subskala aktywności codziennej w skali klinicznej oceny Demencji; miara zdolności do funkcjonowania społecznego, samodzielnej egzystencji w domu i zajmowania się swoimi zainteresowaniami).

Pacjenci, którzy spełniają wymienione poniżej kryteria, zostali ocenieni jako pozytywnie reagujący na leczenie.

Odpowiedź = poprawa ADAS-Cog o co najmniej 4 punkty.

Brak pogorszenia w CIBIC

Brak pogorszenia w Activities of Daily Living Schedule of the Clinical Dementia Rating Scale.

% odpowiedzi

Planowana leczona populacja n = 365

Populacja oceniana n = 352

Grupa Placebo

10%

10%

Grupa Donepezil 5 mg

18%3

18%3

Grupa Donepezil 10 mg

21%3

22%4

Świadczy to o tym, że chlorowodorek donepezylu i(lub) jego metabolity mogą utrzymywać się w organizmie przez ponad 10 dni.

Metabolizm/Wydalanie:

Chlorowodorek donepezylu jest wydalany zarówno z moczem w postaci niezmienionej jak i metabolizowany przez enzymy grupy cytochromu P450 do licznych, nie do końca zidentyfikowanych metabolitów. Po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znaczonego węglem 14C, radioaktywność osocza wyrażona jako odsetek podanej dawki była obecna głównie w postaci niezmetabolizowanego chlorowodorku donepezylu (30%), 6-O-dezmetylo donepezylu (11% - jedyny metabolit wykazujący aktywność zbliżoną do chlorowodorku donepezylu), cis-N-tlenek donepezylu (9%), 5-O-dezmetylo donepezyl (7%) i glukuronidowa pochodna 5- O-dezmetylo donepezylu (3%). Około 57% całkowitej podanej dawki radioaktywności odzyskano z moczu (17% jako niezmieniony donepezyl) a 14,5% - z kału, co sugeruje biotransformację i ekskrecję z moczem jako podstawowe sposoby eliminacji leku z ustroju. Brak dowodów na krążenie wrotne jelitowo-wątrobowe chlorowodorku donepezylu i(lub) któregokolwiek z jego metabolitów.

Stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu spada, a okres półtrwania wynosi ok. 70 godzin.

Płeć, rasa i palenie tytoniu nie maj ą klinicznie istotnego wpływu na stężenia chlorowodorku donepezylu. Farmakokinetyka donepezilu nie była formalnie badana u zdrowych osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z chorobą Alzheimera lub demencj ą naczyniopochodną. Jednak średnie stężenia u leczonych chorych zgadzają się z tymi uzyskiwanymi u młodych, zdrowych ochotników.

U pacjentów z łagodną lub średnio nasiloną niewydolnością wątroby stężenie chlorowodorku donepezylu w osoczu w stanie stacjonarnym było podwyższone: średnie AUC o 48% a średnie Cmax o 39% (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyczerpujące badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że substancja ta ma niewiele efektów poza tymi zamierzonymi klinicznie, czyli zgodnymi z działaniem cholinomimetycznym (patrz punkt 4.9). Chlorowodorek donepezylu nie wykazuje działań mutagennych w testach bakteryjnych ani komórek ssaczych. In vitro obserwowano pewne efekty klastogenne ale w stężeniach toksycznych dla komórek i ponad 3000 razy wyższych niż obserwowane u ludzi w stanie stacjonarnym. W mysim modelu mikronukleusa in vivo nie obserwowano efektów klastogennych ani innych genotoksycznych. W długofalowych badaniach rakotwórczości brak dowodów na potencjał onkogenny zarówno u szczurów, jak i u myszy.

Chlorowodorek donepezylu nie ma wpływu na płodność szczurów, nie jest też teratogenny dla szczurów ani królików, jednakże wykazywał niewielki wpływ na częstość martwych urodzeń i wczesną przeżywalność młodych, jeśli podawano go ciężarnym szczurom w dawkach 50 razy przekraczających te stosowane u ludzi (patrz punkt 4.6).

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Jednowodna laktoza Skrobia kukurydziana Hydroksypropyloceluloza Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza Dwutlenek tytanu E171 Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z PVC/PVdC/aluminium zawierające 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 tabletek powlekanych. Opakowania „kalendarzowe” zawierające 28 i 98 tabletek.

Blistry jednostkowe po 50x1 tabletka powlekana

Pojemniki z polipropylenu z polietylenowym zamknięciem, zawierające 100 lub 250 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne w sprzedaży.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak specjalnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd.

Station Close,

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15855

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.08.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19/19

1

p<0.05

2

p<0.01

Chlorowodorek donepezylu wywoływał statystycznie znamienny, zależny od dawki wzrost odsetka pacjentów ocenianych jako pozytywnie reagujący na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Maksymalne stężenie w osoczu osiągany jest po ok. 3 do 4 godzin od podania doustnego. Stężenie w surowicy i pole pod krzywą rosną proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania wynosi ok. 70 godzin, dlatego wielokrotne podawanie jednorazowych dawek dobowych prowadzi do stopniowego wysycania organizmu. Stan stacjonarny osiągany jest mniej więcej w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego stężenia chlorowodorku donepezylu i aktywność farmakokinetyczna leku wykazują jedynie niewielkie wahania w ciągu doby.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie chlorowodorku donepezylu.

Dystrybucja:

Chlorowodorek donepezylu jest w ok. 95% związany z białkami osocza. Stopień wiązania aktywnego metabolitu, 6-O-dezmetylodonepezylu, jest nieznany. Dystrybucja chlorowodorku donepezylu w różnych tkankach ciała nie była szczegółowo badana. Jednak w badaniu równowagi masy przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach 240 godzin po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znaczonego węglem 14C, około 28% znakowania pozostało nieodzyskane.

3

p<0.05

4

p<0.01

Chlorowodorek donepezylu wywoływał statystycznie znamienny, zależny od dawki wzrost odsetka pacjentów ocenianych jako pozytywnie reagujący na leczenie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Maksymalne stężenie w osoczu osiągany jest po ok. 3 do 4 godzin od podania doustnego. Stężenie w surowicy i pole pod krzywą rosną proporcjonalnie do dawki. Końcowy okres półtrwania wynosi ok. 70 godzin, dlatego wielokrotne podawanie jednorazowych dawek dobowych prowadzi do stopniowego wysycania organizmu. Stan stacjonarny osiągany jest mniej więcej w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Po osiągnięciu stanu stacjonarnego stężenia chlorowodorku donepezylu i aktywność farmakokinetyczna leku wykazują jedynie niewielkie wahania w ciągu doby.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie chlorowodorku donepezylu.

Dystrybucja:

Chlorowodorek donepezylu jest w ok. 95% związany z białkami osocza. Stopień wiązania aktywnego metabolitu, 6-O-dezmetylodonepezylu, jest nieznany. Dystrybucja chlorowodorku donepezylu w różnych tkankach ciała nie była szczegółowo badana. Jednak w badaniu równowagi masy przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach 240 godzin po podaniu pojedynczej dawki 5 mg chlorowodorku donepezylu znaczonego węglem 14C, około 28% znakowania pozostało nieodzyskane.

Pamigen