Imeds.pl

Pamisol 9 Mg/Ml 9 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pamisol 3 mg/ml, 6 mg/ml, 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Dinatrii pamidronas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli jakiekolwiek działanie niepożądane będzie ciężkie, lub pacjent zauważy działanie niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pamisol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pamisol

3.    Jak stosować lek Pamisol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pamisol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PAMISOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Pamisol należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Działanie lecznicze pamidronianu polega na tym, że lek wiąże się z kośćmi i zmniejsza ich destrukcj ę.

Lek pomaga zmniejszyć zwiększone stężenie wapnia we krwi, spowodowane przez nowotwory i zmniejszyć utratę tkanki kostnej, co może występować u pacjentów z pewnymi rodzajami raka, np. rakiem piersi lub szpiczakiem mnogim. Jeśli pacjent nie jest pewien, z jakiego powodu jest stosowany ten lek, powinien zwrócić się do lekarza.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PAMISOL

Kiedy nie stosować leku Pamisol:

-    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na pamidronian lub na jakikolwiek inny składnik tego leku lub na inne bisfosfoniany (grupa leków do której należy Pamisol),

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pamisol:

-    jeśli pacjent kiedykolwiek miał problemy z tarczycą,

-    jeśli pacj ent choruj e na j akiekolwiek choroby nerek,

-    jeśli pacjent choruje na jakiekolwiek choroby serca,

-    jeśli pacjent ma chorobę krwi (anemię, leukopenię (zmniejszenie liczby białych krwinek), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)),

-    lek Pamisol może powodować podrażnienie oczu,

-    lek Pamisol nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Jeśli u pacjenta występuje lub występował w przeszłości ból lub obrzęk dziąseł i (lub) szczęki, drętwienie szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub wypadały mu zęby, przed rozpoczęciem leczenia lekiem Pamisol, pacjent powinien o tym poinformować lekarza. Mogą to być objawy martwicy kości (obumierania tkanki kostnej). Należy również poinformować lekarza, jeśli uzębienie pacjenta jest w złym stanie, ponieważ jest to jeden z czynników ryzyka.

Jeśli pacjent jest leczony przez dentystę lub planuje zabieg stomatologiczny, należy poinformować stomatologa, że pacjent stosuje lek Pamisol.

Podczas leczenia lekiem Pamisol, lekarz będzie w regularnych odstępach czasu oceniać skuteczność leczenia.

Stosowanie innych leków:

-    Nie należy stosować leku Pamisol z innymi lekami należącymi do grupy bisfosfonianów (grupa leków do której należy Pamisol) lub innymi lekami, które zmniejszają stężenie wapnia.

-    Inne leki wpływające na nerki (lekarz lub pielęgniarka będą wiedzieli, które to leki)

-    Talidomid (lek stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Pamisol podczas ciąży. Badania przeprowadzone u zwierząt wykazały, że lek powoduje uszkodzenia u urodzonych zwierząt (zmiany szkieletu). Nie jest znane potencjalne ryzyko dla ludzi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, nie powinna być leczona pamidronianem, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Nie zaleca się karmienia dziecka piersią podczas leczenia lekiem Pamisol.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli wystąpią senność lub zawroty głowy po leczeniu pamidronianem, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn wymagających pełnej koncentracji do czasu ustąpienia tych objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pamisol:

Lek Pamisol zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w maksymalnej dawce (90 mg), w związku z powyższym praktycznie nie zawiera sodu.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK PAMISOL

Lek Pamisol podaje się pod postacią bardzo wolnej dożylnej infuzji (kroplówki), nigdy nie podaje się leku w szybkim wstrzyknięciu. Lekarz zadecyduje, jaka dawka jest odpowiednia dla pacjenta.

W zależności od dawki, infuzja będzie trwała od jednej do kilku godzin. Lekarz zadecyduje, ile kroplówek należy podać pacjentowi i jak często je podawać.

Zazwyczaj stosowania dawka leku wynosi od 15 mg do 90 mg.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Pamisol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występuj ące działania niepożądane to zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, objawy grypopodobne i gorączka (zwiększenie temperatury ciała o 1-2°C), która występuje na początku podawania leku i może trwać do 48 godzin.

Niektórzy pacjenci, wkrótce po rozpoczęciu podawania leku, zgłaszali zwiększenie bólu kości.

Ta dolegliwość przemija zwykle po kilku dniach, a jeśli nie, należy skontaktować się z lekarzem.

Następujące działania niepożądane występują bardzo często (częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

Gorączka i objawy grypopodobne, czasami ze złym samopoczuciem, dreszczami, uczuciem zmęczenia i nagłym zaczerwienieniem twarzy.

Zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów we krwi.

Następujące działania niepożądane występują często (częściej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): Zmniejszenie liczby białych krwinek (limfocytopenia), niedokrwistość, zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zmniejszenie stężenia potasu i magnezu we krwi, bóle głowy, bezsenność, senność, uczucie nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, ból brzucha, utrata apetytu, przemijaj ące bóle kości, bóle stawowe, bóle mięśni, skurcz mięśni, uogólnione bóle, ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu podania leku, napięcie lub bolesność żyły, czasem, w tym samym okresie -miejscowy skrzep krwi, zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, uczucie mrowienia dłoni i stóp, drętwienie, zapalenie spojówek, wysypka skórna, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy (badanie oceniaj ące czynność nerek).

Następujące działania niepożądane występują często (częściej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów): Reakcje alergiczne, obrzęki, skurcz oskrzeli, drgawki, pobudzenie, zawroty głowy, ospałość, zapalenie oka, które powoduje ból i zaczerwienienie, niskie ciśnienie krwi, zaburzenia żołądkowe, niestrawność, świąd, kurcze mięśni, obumarcie tkanki kostnej (martwica kości), nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, ostra niewydolność nerek.

Lekarz może natychmiast przerwać podawanie leku Pamisol, jeżeli wystąpią obrzęki, w tym obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

Problemy z nerkami.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

Bardzo rzadko, u niektórych pacjentów może wystąpić ciężka reakcja alergiczna na lek. Objawy takiej reakcji to: uczucie ucisku w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, uogólniona wysypka, pokrzywka, obrzęk skóry i śluzówek, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Jeśli wystąpi jakikolwiek z podanych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza.

Nagłe wystąpienie opryszczki/pęcherzyków lub półpaśca (reaktywacja zakażenia wirusem opryszczki), zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia), zwiększenie stężenia potasu i sodu we krwi, dezorientacja, niewydolność serca, problemy z oddychaniem, choroby płuc, problemy z nerkami (zwykle u chorych, u których problemy z nerkami występowały wcześniej), krew w moczu, omamy wzrokowe (widzenie nieistniej ących rzeczy), problemy z widzeniem/ból oka, zapalenie płuc, które może powodować kaszel, trudności w oddychaniu i świsty, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna).

Następujące działania niepożądane występują z częstością, która jest niemożliwa do określenia Nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków) obserwowano u pacjentów otrzymuj ących pamidronian. Obecnie, nie wiadomo czy pamidronian powoduje nieregularne bicie serca. Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli w czasie leczenia pamidronianem wystąpi nieregularne bicie serca. Zaczerwienie wokół oka

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PAMISOL

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku Pamisol nie należy stosować po upływie terminu ważności wydrukowanego na etykiecie fiolki i opakowaniu zewnętrznym, podanym po określeniu „Termin ważności”.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Po rozpuszczeniu lek powinien być niezwłocznie użyty. Jeśli rozpuszczony lek nie jest podany natychmiast, można go przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C, nie dłużej niż przez 24 godziny.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Pamisol:

-    Substancją czynną jest disodu pamidronian. Każdy 1 mililitr (ml) roztworu zawiera 3 mg, 6 mg lub 9 mg disodu pamidronianu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol, kwas fosforowy, sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań. Jak wygląda lek Pamisol i co zawierają opakowania:

Lek Pamisol jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat) i jest przejrzystym, bezbarwnym roztworem.

Pamisol, 3 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji:

fiolki z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml, opakowanie zawiera 5 fiolek;

fiolki z przezroczystego szkła o pojemności 10 ml, opakowanie zawiera 1 fiolkę;

Pamisol, 6 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Pamisol, 9 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji fiolki z przezroczystego szkła o pojemności 10 ml, opakowanie zawiera 1 fiolkę;

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Hospira UK Ltd, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania. Wytwórca:

Hospira UK Ltd, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania Hospira Enterprises B.V, Randstad 22-11, 1316 BN, Almere, Holandia

Ten lek jest zarejestrowany w państwach Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Austria

Pamidronat Dinatrium Hospira

Włochy

Pamidronato disodico Hospira

Belgia

Pamidronaatdinatrium Hospira

Litwa

Pamidronate Disodium Hospira

Dania

Pamidronatdinatrium Hospira

Luksemburg

Pamidronate disodique Hospira

Finlandia

Pamidronatdinatrium Hospira

Holandia

Pamidronaatdinatrium Hospira

Francja

Pamidronate de sodium Hospira

Norwegia

Pamidronatdinatrium Hospira

Niemcy

Pamidronat Hospira

Polska

Pamisol

Grecja

Pamidronate Disodium Hospira

Portugalia

Pamidran

Węgry

Pamidronate Hospira

Hiszpania

Pamidronate Hospira

Islandia

Pamidronatdinatrium Hospira

Szwecja

Pamidronatdinatrium Hospira

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Hospira UK Ltd, Queensway, Rogal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania.

Data zatwierdzenia ulotki: : 27.06.2013.

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Podawanie:

Tylko do podawania w infuzji dożylnej. Nigdy nie należy podawać pamidronianu disodu w postaci pojedynczego wstrzyknięcia (bolus). Przed podaniem należy rozcieńczyć roztwór i podawać w powolnej infuzji. Stężenie koncentratu pamidronianu disodu w roztworze do infuzji nie może być większe niż 90 mg / 250 ml. Można stosować tylko przejrzysty i wolny od cząsteczek roztwór. Do jednorazowego stosowania. Każdą nieużytą część roztworu należy zniszczyć.

Niezgodności:

Pamidronian tworzy kompleksowe połączenia z kationami dwuwartościowymi i nie należy go dodawać do płynów infuzyjnych zawierających wapń.

Przechowywanie i okres ważności:

Okres ważności po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu i 5% roztworem glukozy - stabilność chemiczną i fizyczną wykazano przez 24 godziny w temperaturze przechowywania od 2oC do 8oC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Za okres i warunki przechowywania produktu nie zużytego od razu odpowiada użytkownik, lecz produkt nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2oC do 8oC, pod warunkiem, że rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach aseptycznych.

5