+ iMeds.pl

Panadol femina (800 mg + 10 mg)/2,7 gUlotka Panadol femina

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PANADOL FEMINA 800 mg + 10 mg czopki

Paracetamolum + Hyoscini butylbromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera paracetamol


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Panadol Femina i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Femina

3.    Jak stosować Panadol Femina

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Panadol Femina

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Panadol Femina i w jakim celu się go stosuje

Lek Panadol Femina czopki zawiera paracetamol i butylobromek hioscyny.

Paracetamol stosowany jest do łagodzenia bólu i obniżania gorączki.

Butylobromek hioscyny znosi stany skurczowe w obrębie przewodu pokarmowego i układu moczowo -płciowego.

Panadol Femina stosuje się w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości związanych z:

•    bolesnym miesiączkowaniem,

•    kolką nerkową, wątrobową,

•    zespołem drażliwego jelita.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Femina

Kiedy nie stosować leku Panadol Femina

Jeśli pacjent ma:

•    uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek ze składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje),

•    ciężką niewydolność wątroby lub nerek,

•    chorobę alkoholową,

•    niedokrwistość oraz wrodzony brak enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (fawizm),

•    nadmierne osłabienie mięśni (zwane miastenią),

•    jaskrę,

•    przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu,

•    przewężenia w przewodzie pokarmowym,

•    przyspieszenie czynności serca (zwane tachykardią).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie. Przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem, jeśli

pacjent ma:

•    refluks żołądkowo-przełykowy (cofanie się zawartości żołądka do przełyku), inne przewlekłe zaburzenia ruchomości mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub zwężenie odźwiemika,

•    owrzodzenie jelit (lek może zmniej szać ruch jelit i powodować zaparcia),

•    dolegliwości serca (zwężenie ujścia mitralnego i choroba tętnic wieńcowych) lub ostry zawał serca,

•    niewydolność wątroby i nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol.

•    Lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), ponieważ może powodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, suchość w jamie ustnej i zatrzymanie moczu.

•    Jeśli pacjent stwierdzi jakiekolwiek zaburzenia ostrości widzenia lub ból w gałce ocznej spowodowany podwyższeniem ciśnienia, powinien przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

•    Niewielka część pacjentów (mniej niż 5%) uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego może być również uczulonych na paracetamol.

Inne leki i Panadol Femina

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku leków zawierających paracetamol, ponieważ może

dojść do jego przedawkowania.

•    Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu oraz potęguje działanie kofeiny. Przedłużone, codzienne stosowanie paracetamolu wraz z lekami przeciwzakrzepowymi może zwiększyć ryzyko krwawień; sporadyczne stosowanie leku nie ma takiego wpływu.

•    Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

•    Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

•    Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe i leki nasenne, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenie wątroby.

•    U pacjentów z niewydolnością nerek paracetamol stosowany jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może nasilać chorobę nerek.

•    Leki przeciwdepresyjne (tak zwane trójpierścieniowe), leki z grupy zwanej inhibitorami MAO, chinidyna, amantydyna, dyzopiramid i butyrofenon mogą wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.

•    Butylobromek hioscyny zmniejszając ruchomość jelit i wydzielanie w przewodzie pokarmowym może zmniejszać wchłanianie i działanie lecznicze innych równocześnie stosowanych doustnie leków.

•    Leki z grupy zwanej antagonistami dopaminy np. metoklopramid mogą zmniejszać działanie leku Panadol Femina na przewód pokarmowy.

Panadol Femina z alkoholem

W czasie stosowania leku Panadol Femina nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W czasie ciąży w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz rozważy zastosowanie leku Panadol Femina u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią.

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Panadol Femina może wywoływać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego i zaburzać akomodację oczu (dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach), dlatego w trakcie jego stosowania nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Panadol Femina

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

1 czopek (co odpowiada 800 mg paracetamolu i 10 mg butylobromku hioscyny) od 3 do 4 razy na dobę, co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 czopki na dobę (co odpowiada 3200 mg paracetamolu i 40 mg butylobromku hioscyny).

Czas trwania leczenia

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Panadol Femina

Nie opisano objawów przedawkowania po stosowaniu leku Panadol Femina w postaci czopków.

•    Wczesnymi objawami przedawkowania zawartego w leku paracetamolu, występującymi w pierwszych 24 godzinach od przyjęcia leku są: brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha. W drugiej dobie może pojawić się żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi, hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi), encefalopatia (zmiany zwyrodnieniowe w mózgu), śpiączka.

•    Ponadto mogą wystąpić: przyspieszona czynność serca, ospałość i zawroty głowy, bóle brzucha, sinica, wahania ciśnienia krwi, wykwity skórne.

W razie przedawkowania leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie stosowania leku Panadol Femina

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą pojawić się następujące objawy:

•    suchość w j amie ustnej;

•    zaburzenia akomodacji oczu (dostosowanie się oczu do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach);

•    dezorientacja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) mogą pojawić się:

•    methemoglobinemia (obecność utlenionej hemoglobiny we krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi) i trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);

•    objawy nadwrażliwości skórnej, takie jak: wysypki skórne, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie i przełykanie), zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze i bolesne nadżerki na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączka i bóle stawowe);

•    reakcje alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień;

•    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty;

•    upośledzenia czynności wątroby i nerek.

W przypadku zaobserwowania: świądu, wysypki, rumienia, wymiotów lub podrażnienia żołądka,

należy odstawić Panadol Femina i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać Panadol Femina

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Panadol Femina

•    Substancjami czynnymi leku są paracetamol i hioscyny butylobromek. Jeden czopek zawiera 800 mg paracetamolu i 10 mg hioscyny butylobromku.

•    Ponadto lek zawiera: lecytynę sojową, triglicerydy średniołańcuchowe, tłuszcz stały.

Jak wygląda Panadol Femina i co zawiera opakowanie

Panadol Femina ma postać czopków. Dostępne są opakowania zawierające 5 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 860 12 00

fax (61) 867 57 17

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

1.3/01.06.2012/core04.11

Panadol Femina

Charakterystyka Panadol femina

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panadol Femina, (800 mg + 10 mg), czopki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 czopek zawiera 800 mg paracetamolu (Paracetamolum) i 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopek

Czopki barwy białej do kremowej, o charakterystycznym kształcie torpedy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Panadol Femina stosuje się w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości związanych z bolesnym miesiączkowaniem, kolką nerkową, wątrobową i zespołem drażliwego jelita.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 czopek (co odpowiada 800 mg paracetamolu i 10 mg butylobromku hioscyny), o ile jest to wskazane 3 do 4 razy na dobę, co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 czopków na dobę (co odpowiada 3200 mg paracetamolu i 40 mg butylobromku hioscyny).

Dzieci i młodzież:

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4000 mg, a podczas leczenia długotrwałego 2600 mg. Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. Nie należy stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Czopki Panadol Femina są przeciwwskazane u osób z nadwrażliwością na atropinę, paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przeciwwskazaniem do ich stosowania jest ciężka niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby) lub nerek, choroba alkoholowa, niedokrwistość oraz wrodzony brak dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (fawizm), miastenia, oraz stany, w których wszelkie działanie antycholinergiczne mogłoby być szczególnie niebezpieczne (jaskra, przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu, przewężenia w przewodzie pokarmowym, tachykardia).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zalecana jest ostrożność stosowania czopków Panadol Femina u pacjentów ze zwężeniem ujścia zastawki mitralnej, chorobą tętnic wieńcowych oraz ostrym zawałem serca. U pacjentów z owrzodzeniem jelit mogą obniżać motorykę i powodować zaparcia. Należy również ostrożnie stosować lek u pacjentów z refluksem żołądkowo-przełykowym i innymi przewlekłymi zaburzeniami motoryki mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub zwężeniem odźwiernika.

U osób w podeszłym wieku Panadol Femina może powodować zaburzenia ze strony OUN, suchość w jamie ustnej i, szczególnie u mężczyzn, zatrzymanie moczu. Jeżeli objawy są poważne należy przerwać podawanie produktu. Terapia powinna być również przerwana, jeżeli pacjent zgłasza jakiekolwiek zaburzenia ostrości widzenia lub ból spowodowany podwyższeniem ciśnienia w gałce ocznej.

W czasie stosowania produktu leczniczego Panadol Femina nie należy jednocześnie spożywać alkoholu.

Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku leków zawierających paracetamol (acetaminofen), ponieważ może dojść do przedawkowania paracetamolu. Stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby i nerek. Pacjenci, u których stwierdzono niewydolność wątroby lub nerek powinni skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem produktu. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol.

Mniej niż 5% pacjentów uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego może być również uczulonych na paracetamol.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu oraz potęguje działanie kofeiny. Przedłużone, codzienne stosowanie paracetamolu wraz z lekami przeciwzakrzepowymi powoduje zwiększenie ryzyka krwawień. Sporadyczne stosowanie leku nie ma znaczącego wpływu.

Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenie wątroby.

Podawanie paracetamolu jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, chinidyna, amantydyna, dyzopiramid i butyrofenon mogą podwyższać działanie antycholinergiczne, wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.

Butylobromek hioscyny obniżając motorykę i wydzielanie w przewodzie pokarmowym może obniżać absorpcję i efekt farmakologiczny innych równocześnie stosowanych doustnie leków.

Antagoniści dopaminy np. metoklopramid może zmniejszać działanie leku na przewód pokarmowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Panadol Femina czopki może być stosowany przez kobiety ciężarne jedynie wtedy, gdy korzyści ze stosowania produktu leczniczego przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań nad przechodzeniem hioscyny do mleka, dlatego produkt leczniczy Panadol Femina nie powinien być stosowany u kobiet karmiących.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Czopki Panadol Femina mogą dawać objawy ze strony OUN i zaburzać akomodację, dlatego pacjenci powinni być ostrzeżeni, aby nie prowadzili pojazdów mechanicznych i nie obsługiwali urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane występują bardzo rzadko (<1/10 000):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: methemoglobinemia, agranulocytoza, trombocytopenia Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, objawy nadwrażliwości skórnej, takie jak: wysypki skórne, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: przebarwienie siatkówki i jaskra Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: przyśpieszenie czynności serca, niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli u pacjentów wrażliwych na aspirynę i inne NLPZ

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko: nudności, wymioty, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: upośledzenie czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: upośledzenie czynności nerek

Ponadto mogą pojawić się następujące objawy: suchość w jamie ustnej , zaburzenia akomodacji, dezorientacja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy.

4.9    Przedawkowanie

Nie opisano przedawkowania po podaniu czopków Panadol Femina.

Wczesnymi objawami przedawkowania paracetamolu, występującymi w pierwszych 24 godzinach od przyjęcia leku są: brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha. W drugiej dobie może pojawić się żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi, hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi), encefalopatia (zmiany zwyrodnieniowe w mózgu), śpiączka.

Ponadto mogą wystąpić: przyśpieszona czynność serca, ospałość i zawroty głowy, bóle brzucha, sinica, wahania ciśnienia tętniczego krwi, wykwity skórne.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu:

W przypadku przedawkowania, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły objawy przedawkowania. Może być wymagane podanie N-acetylocysteiny lub metioniny. Doraźnie, jeżeli pacjent jest przytomny, można prowokować wymioty (najlepiej w pierwszej godzinie od doustnego przyjęcia leku), warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

Alkaloidy Atropa belladonna i ich pochodne w połączeniu z lekami przeciwbólowymi.

Kod ATC: A03DB04

Panadol Femina czopki jest produktem leczniczym dwuskładnikowym i jego działanie jest skutkiem łącznego działania obydwu składników - paracetamolu i butylobromku hioscyny.

Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym, natomiast nie wykazuje działania przeciwzapalnego, gdyż nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Z tego także powodu paracetamol nie wpływa na proces krzepnięcia krwi.

Mechanizm działania przeciwgorączkowego związany jest z hamowaniem syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym, natomiast mechanizm jego ośrodkowego działania przeciwbólowego nie jest dokładnie znany.

Butylobromek hioscyny działa głównie na zwoje współczulne w ścianach narządów trzewnych jamy brzusznej. Ma działanie spazmolitycznie, powoduje zwiotczenie mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym, układzie moczowo-płciowym oraz drogach żółciowych. Z tego powodu jest podawany w stanach skurczowych narządów trzewnych.

Metody przyśpieszonej eliminacji (hemodializa, hemoperfuzja, plasmafereza) są nieskuteczne zarówno w usuwaniu paracetamolu jak i hioscyny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego.

Butylobromek hioscyny po podaniu doodbytniczym jest słabo wchłaniany.

Dystrybucja:

Paracetamol ulega szybkiej i łatwej dystrybucji do większości tkanek ciała a jego objętość dystrybucji ma wartość 0,9 1/kg. Przy stężeniach w osoczu poniżej 60 pg/ml nie wiąże się w sposób znaczący klinicznie z białkami osocza. Przeciętnie około 25% podanej dawki jest związane z białkami osocza a stopień związania waha się od 5 do 50 % w zależności od dawki.

Paracetamol przechodzi przez barierę łożyskową i dostaje się do mleka matki karmiącej.

Dystrybucja butylobromku hioscyny u ludzi nie jest dokładnie poznana. Słaba absorpcja powoduje, że pozostaje on w wysokim stężeniu w miejscu działania i nie przechodzi przez barierę krew - mózg w związku z czym w nieznacznym stopniu oddziałuje na OUN.

Nie stwierdzono, czy lek ten przechodzi do mleka matek karmiących.

Metabolizm i eliminacja:

Metabolizm paracetamolu zachodzi głównie w wątrobie, a wydalanie następuje głównie z moczem po sprzężeniu z kwasem glukuronowym bądź siarkowym.

Biodostępność paracetamolu w tabletkach przekracza 90%. Biologiczny okres półtrwania paracetamolu wynosi od około 1 h do 3 h. U chorych z uszkodzeniem wątroby i po podaniu dawek toksycznych może być przedłużony do ponad 4 h.

Klirens całkowity: 5 ml/min/kg mc.

Po podaniu doodbytniczym butylbromku hioscyny znacząca jego część jest eliminowana w postaci niezmienionej w pierwszych godzinach od podania.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności przewlekłej stwierdzono, że paracetamol w mniej szym stopniu niż aspiryna i niesteroidowe leki przeciwzapalne działał nefrotoksycznie (powodując martwicę brodawek nerkowych).

Przewlekłe podawanie wysokich dawek paracetamolu u zwierząt może powodować zanik jąder i hamowanie spermatogenezy.

W badaniach na zwierzętach nie odnotowano toksycznego działania butylobromku hioscyny stosując dawki zbliżone do zwykle stosowanych u ludzi.

Nie obserwowano wpływu butylobromku hioscyny na rozrodczość szczurów, nie potwierdzono również jego działania embriotoksycznego, ani teratogennego.

Brak danych dotyczących mutagenności, teratogenności czy karcynogenności paracetamolu u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Lecytyna sojowa Triglicerydy średniołańcuchowe Tłuszcz stały

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister miękki z folii PVC/PE zawierający 5 czopków, umieszczony w kartoniku z ulotką 5 czopków (1 blister 5 sztuk)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9297

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

04.04.2002 r./ 17.01.2007 r./ 13.06.2008 r./ 05.10.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1.3/01.06.2012/core04.11 6

Panadol Femina