Imeds.pl

Panadol Femina (800 Mg + 10 Mg)/2,7 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

PANADOL FEMINA 800 mg + 10 mg czopki

Paracetamolum + Hyoscini butylbromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek zawiera paracetamol


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Panadol Femina i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Femina

3.    Jak stosować Panadol Femina

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Panadol Femina

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Panadol Femina i w jakim celu się go stosuje

Lek Panadol Femina czopki zawiera paracetamol i butylobromek hioscyny.

Paracetamol stosowany jest do łagodzenia bólu i obniżania gorączki.

Butylobromek hioscyny znosi stany skurczowe w obrębie przewodu pokarmowego i układu moczowo -płciowego.

Panadol Femina stosuje się w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości związanych z:

•    bolesnym miesiączkowaniem,

•    kolką nerkową, wątrobową,

•    zespołem drażliwego jelita.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Femina

Kiedy nie stosować leku Panadol Femina

Jeśli pacjent ma:

•    uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek ze składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje),

•    ciężką niewydolność wątroby lub nerek,

•    chorobę alkoholową,

•    niedokrwistość oraz wrodzony brak enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (fawizm),

•    nadmierne osłabienie mięśni (zwane miastenią),

•    jaskrę,

•    przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu,

•    przewężenia w przewodzie pokarmowym,

•    przyspieszenie czynności serca (zwane tachykardią).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie. Przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem, jeśli

pacjent ma:

•    refluks żołądkowo-przełykowy (cofanie się zawartości żołądka do przełyku), inne przewlekłe zaburzenia ruchomości mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub zwężenie odźwiemika,

•    owrzodzenie jelit (lek może zmniej szać ruch jelit i powodować zaparcia),

•    dolegliwości serca (zwężenie ujścia mitralnego i choroba tętnic wieńcowych) lub ostry zawał serca,

•    niewydolność wątroby i nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol.

•    Lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), ponieważ może powodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, suchość w jamie ustnej i zatrzymanie moczu.

•    Jeśli pacjent stwierdzi jakiekolwiek zaburzenia ostrości widzenia lub ból w gałce ocznej spowodowany podwyższeniem ciśnienia, powinien przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

•    Niewielka część pacjentów (mniej niż 5%) uczulonych na pochodne kwasu acetylosalicylowego może być również uczulonych na paracetamol.

Inne leki i Panadol Femina

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku leków zawierających paracetamol, ponieważ może

dojść do jego przedawkowania.

•    Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu oraz potęguje działanie kofeiny. Przedłużone, codzienne stosowanie paracetamolu wraz z lekami przeciwzakrzepowymi może zwiększyć ryzyko krwawień; sporadyczne stosowanie leku nie ma takiego wpływu.

•    Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

•    Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

•    Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe i leki nasenne, stosowane z paracetamolem, mogą spowodować uszkodzenie wątroby.

•    U pacjentów z niewydolnością nerek paracetamol stosowany jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi może nasilać chorobę nerek.

•    Leki przeciwdepresyjne (tak zwane trójpierścieniowe), leki z grupy zwanej inhibitorami MAO, chinidyna, amantydyna, dyzopiramid i butyrofenon mogą wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.

•    Butylobromek hioscyny zmniejszając ruchomość jelit i wydzielanie w przewodzie pokarmowym może zmniejszać wchłanianie i działanie lecznicze innych równocześnie stosowanych doustnie leków.

•    Leki z grupy zwanej antagonistami dopaminy np. metoklopramid mogą zmniejszać działanie leku Panadol Femina na przewód pokarmowy.

Panadol Femina z alkoholem

W czasie stosowania leku Panadol Femina nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

W czasie ciąży w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lekarz rozważy zastosowanie leku Panadol Femina u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią.

Nie zaleca się stosowania leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Panadol Femina może wywoływać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego i zaburzać akomodację oczu (dostosowanie się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach), dlatego w trakcie jego stosowania nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować Panadol Femina

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

1 czopek (co odpowiada 800 mg paracetamolu i 10 mg butylobromku hioscyny) od 3 do 4 razy na dobę, co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 czopki na dobę (co odpowiada 3200 mg paracetamolu i 40 mg butylobromku hioscyny).

Czas trwania leczenia

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Panadol Femina

Nie opisano objawów przedawkowania po stosowaniu leku Panadol Femina w postaci czopków.

•    Wczesnymi objawami przedawkowania zawartego w leku paracetamolu, występującymi w pierwszych 24 godzinach od przyjęcia leku są: brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha. W drugiej dobie może pojawić się żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi, hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi), encefalopatia (zmiany zwyrodnieniowe w mózgu), śpiączka.

•    Ponadto mogą wystąpić: przyspieszona czynność serca, ospałość i zawroty głowy, bóle brzucha, sinica, wahania ciśnienia krwi, wykwity skórne.

W razie przedawkowania leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie stosowania leku Panadol Femina

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą pojawić się następujące objawy:

•    suchość w j amie ustnej;

•    zaburzenia akomodacji oczu (dostosowanie się oczu do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach);

•    dezorientacja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób) mogą pojawić się:

•    methemoglobinemia (obecność utlenionej hemoglobiny we krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi) i trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);

•    objawy nadwrażliwości skórnej, takie jak: wysypki skórne, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie i przełykanie), zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze i bolesne nadżerki na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączka i bóle stawowe);

•    reakcje alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień;

•    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty;

•    upośledzenia czynności wątroby i nerek.

W przypadku zaobserwowania: świądu, wysypki, rumienia, wymiotów lub podrażnienia żołądka,

należy odstawić Panadol Femina i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać Panadol Femina

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Panadol Femina

•    Substancjami czynnymi leku są paracetamol i hioscyny butylobromek. Jeden czopek zawiera 800 mg paracetamolu i 10 mg hioscyny butylobromku.

•    Ponadto lek zawiera: lecytynę sojową, triglicerydy średniołańcuchowe, tłuszcz stały.

Jak wygląda Panadol Femina i co zawiera opakowanie

Panadol Femina ma postać czopków. Dostępne są opakowania zawierające 5 czopków.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 860 12 00

fax (61) 867 57 17

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

1.3/01.06.2012/core04.11