Imeds.pl

Panadol Rapid 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Panadol Rapid, 500 mg, tabletki musujące

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Panadol Rapid ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach regularnego stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

SPIS TREŚCI ULOTKI:

1.    Co to jest lek Panadol Rapid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Rapid

3.    Jak stosować lek Panadol Rapid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Panadol Rapid

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PANADOL RAPID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Panadol Rapid w postaci tabletek musujących zawiera paracetamol - substancję o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Ze względu na szybsze wchłanianie, działanie paracetamolu w tabletkach musujących może wystąpić szybciej w porównaniu ze zwykłymi tabletkami zawierającymi paracetamol.

Wskazaniem do stosowania leku Panadol Rapid jest ból różnego pochodzenia o umiarkowanym nasileniu, np.: ból głowy, w tym migrena i ból napięciowy, ból zębów, nerwoból, ból kręgosłupa, ból reumatyczny i mięśniowy, ból menstruacyjny, ból gardła, oraz gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANADOL RAPID

Kiedy nie przyjmować leku Panadol Rapid:

Nie przyjmować leku Panadol Rapid w razie:

-    nadwrażliwości (uczulenia) na paracetamol lub inny składnik leku,

-    choroby alkoholowej,

-    ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Panadol Rapid

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    niewydolności wątroby i nerek,

-    niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej).

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie leku Panadol Rapid u dzieci

Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Panadol Rapid nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Lek Panadol Rapid zawiera sód

Ważna informacja dla osób stosujących dietę ubogosodową: 1 tabletka leku zawiera 427 mg sodu. Duża zawartość sodu może spowodować duże stężenie sodu w krwi (hipernatremia); należy kontrolować stężenie elektrolitów i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

3. JAK STOSOWAĆ LEK PANADOL RAPID

Lek stosuje się doustnie rozpuszczony w połowie szklanki wody.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

1 - 2 tabletki, nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 dawki w ciągu doby.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4000 mg (8 tabletek) w dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku 6-12 lat

Dawkę leku ustala się w zależności od wieku i masy ciała dziecka.

Jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg/kg masy ciała:

dla dziecka w wieku 6 lat (21 kg) - !4 tabletki (250 mg)

dla dziecka w wieku 12 lat (42 kg) - 1 tabletka (500 mg)

nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 dawki w ciągu doby.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg mc./24 h w dawkach podzielonych jw.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do dawkowania zasięgnąć porady lekarza.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować groźne dla życia uszkodzenie wątroby. W razie zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre.

W przypadku pominięcia dawki leku Panadol Rapid

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Panadol Rapid może powodować działania niepożądane.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

-    reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

-    wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,

-    problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

-    sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

-    zaburzeń czynności wątroby.

Powyższe reakcje występują bardzo rzadko t.j. u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Panadol Rapid mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANADOL RAPID

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Panadol Rapid

Substancją czynną leku jest paracetamol.

Każda tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu.

Ponadto lek zawiera sorbitol, sacharynę sodową, sodu wodorowęglan, powidon, sodu laurylosiarczan, dimetykon, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda lek Panadol Rapid i co zawiera opakowanie

Lek Panadol Rapid ma postać białych tabletek.

Opakowanie zawiera 12 lub 24 tabletki musujące.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576 96 00

Wytwórca

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irlandia

FAMAR SA.

7 Anthousa Av.

15344 Pallini

Attiki

Grecja

Data zatwierdzenia ulotki: