+ iMeds.pl

Panadol rapid 500 mgUlotka Panadol rapid

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Panadol Rapid, 500 mg, tabletki musujące

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Panadol Rapid ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach regularnego stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

SPIS TREŚCI ULOTKI:

1.    Co to jest lek Panadol Rapid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panadol Rapid

3.    Jak stosować lek Panadol Rapid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Panadol Rapid

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PANADOL RAPID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Panadol Rapid w postaci tabletek musujących zawiera paracetamol - substancję o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Ze względu na szybsze wchłanianie, działanie paracetamolu w tabletkach musujących może wystąpić szybciej w porównaniu ze zwykłymi tabletkami zawierającymi paracetamol.

Wskazaniem do stosowania leku Panadol Rapid jest ból różnego pochodzenia o umiarkowanym nasileniu, np.: ból głowy, w tym migrena i ból napięciowy, ból zębów, nerwoból, ból kręgosłupa, ból reumatyczny i mięśniowy, ból menstruacyjny, ból gardła, oraz gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANADOL RAPID

Kiedy nie przyjmować leku Panadol Rapid:

Nie przyjmować leku Panadol Rapid w razie:

-    nadwrażliwości (uczulenia) na paracetamol lub inny składnik leku,

-    choroby alkoholowej,

-    ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Panadol Rapid

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

-    niewydolności wątroby i nerek,

-    niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej).

W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie leku Panadol Rapid u dzieci

Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Panadol Rapid nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramidu, domperidonu (stosowanych przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyraminy (stosowanej w celu zmniejszania dużego stężenia cholesterolu we krwi), leków przeciwzakrzepowych w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych, przeciwpadaczkowych, przeciwgruźliczych, inhibitorów MAO (leki stosowane w depresji), niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego).

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Lek Panadol Rapid zawiera sód

Ważna informacja dla osób stosujących dietę ubogosodową: 1 tabletka leku zawiera 427 mg sodu. Duża zawartość sodu może spowodować duże stężenie sodu w krwi (hipernatremia); należy kontrolować stężenie elektrolitów i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

3. JAK STOSOWAĆ LEK PANADOL RAPID

Lek stosuje się doustnie rozpuszczony w połowie szklanki wody.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

1 - 2 tabletki, nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 dawki w ciągu doby.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4000 mg (8 tabletek) w dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku 6-12 lat

Dawkę leku ustala się w zależności od wieku i masy ciała dziecka.

Jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg/kg masy ciała:

dla dziecka w wieku 6 lat (21 kg) - !4 tabletki (250 mg)

dla dziecka w wieku 12 lat (42 kg) - 1 tabletka (500 mg)

nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 dawki w ciągu doby.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg mc./24 h w dawkach podzielonych jw.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do dawkowania zasięgnąć porady lekarza.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować groźne dla życia uszkodzenie wątroby. W razie zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre.

W przypadku pominięcia dawki leku Panadol Rapid

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Panadol Rapid może powodować działania niepożądane.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

-    reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,

-    wysypki skórnej lub złuszczania się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,

-    problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,

-    sińców lub krwawienia o nieznanej przyczynie,

-    zaburzeń czynności wątroby.

Powyższe reakcje występują bardzo rzadko tj. u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Panadol Rapid mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANADOL RAPID

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Panadol Rapid

Substancją czynną leku jest paracetamol.

Każda tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu.

Ponadto lek zawiera sorbitol, sacharynę sodową, sodu wodorowęglan, powidon, sodu laurylosiarczan, dimetykon, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Jak wygląda lek Panadol Rapid i co zawiera opakowanie

Lek Panadol Rapid ma postać białych tabletek.

Opakowanie zawiera 12 lub 24 tabletki musujące.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576 96 00

Wytwórca

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Irlandia

FAMAR SA.

7 Anthousa Av.

15344 Pallini

Attiki

Grecja

Data zatwierdzenia ulotki:

Panadol Rapid

Charakterystyka Panadol rapid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panadol Rapid, 500 mg, tabletki musujące

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum)

1 tabletka musująca zawiera 62,5 mg sorbitolu i 427 mg sodu (jako wodorowęglan sodu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki musujące

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Ból różnego pochodzenia o umiarkowanym nasileniu, na przykład:

ból głowy, w tym migrena i ból napięciowy, ból zębów, nerwoból, ból kręgosłupa, ból reumatyczny i mięśniowy, ból menstruacyjny, ból gardła.

Gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Lek podaje się doustnie rozpuszczony w połowie szklanki wody.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

1 - 2 tabletki, nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 dawki w ciągu doby.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4000 mg (8 tabletek).

Dzieci w wieku 6-12 lat

Dawkę leku ustala się w zależności od wieku i masy ciała dziecka.

Jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg/kg masy ciała:

dla dziecka w wieku 6 lat (21 kg) - tabletki (250 mg)

dla dziecka w wieku 12 lat (42 kg) - 1 tabletka (500 mg)

nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 dawki w ciągu doby.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu: 60 mg/kg mc./24 h w dawkach podzielonych jw.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do dawkowania opiekun dziecka powinien zasięgnąć porady lekarza.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat stosowanie tabletek rozpuszczalnych nie jest zalecane. W razie potrzeby należy podać Panadol w zawiesinie przeznaczony dla dzieci od 3. miesiąca życia.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt zawiera paracetamol.

Ze względu na ryzyko przedawkowania pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów:

-    z niewydolnością wątroby i nerek,

-    z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

W czasie przyjmowania produktu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Ze względu na zawartość sorbitolu (62,5 mg w tabletce) produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

1 tabletka musująca produktu Panadol Rapid zawiera 427 mg sodu, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały żadnego szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Paracetamol jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią w ilościach nie maj ących znaczenia klinicznego. Dostępne opublikowane dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania produktu.

Tak jak inne leki paracetamol powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych są niezbyt częste i zaobserwowane na małej populacji pacjentów. Z tego powodu działania niepożądane pochodzące z rozległych doświadczeń postmarketingowych przy stosowaniu leku przez pacjentów zgodnie z zalecanym dawkowaniem i mające związek ze stosowaniem leku zostały zgromadzone poniżej zgodnie z ich klasyfikacją układowo-narządową i częstością występowania.

Częstości występowania są określone jako: bardzo często (występujące u więcej

niż 1 na 10 pacjentów), często (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów),

niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów), rzadko

(występujące u mniej niż 1 na 1 000, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów), bardzo rzadko

(występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), nieznana (częstość nie może być określona

na podstawie dostępnych danych).

Narząd/układ

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Paracetamol

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

T rombocytopenia

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne Reakcje nadwrażliwości skórnej włącznie z wysypką skórną, obrzękiem naczynioruchowym i zespołem Stevens-Johnsona (pęcherzowy rumień wielopostaciowy)

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

Bardzo rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby

Bardzo rzadko

4.9. Przedawkowanie

Przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do groźnego dla życia uszkodzenia wątroby. Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie produktu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie.

Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi.

Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

Duża zawartość wodorowęglanu sodu może wywołać objawy żołądkowo-jelitowe takie jak odbijanie się i nudności. Ponadto wysokie dawki wodorowęglanu sodu mogą prowadzić do wystąpienia hipernatremii (dużego stężenia sodu w krwi); należy kontrolować stężenie elektrolitów i wdrożyć odpowiednie leczenie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1


Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy Kod ATC N02B E01

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo w wyniku hamowania biosyntezy prostaglandyn.

Paracetamol źle się wchłania w żołądku, ale dobrze w jelicie cienkim w związku z większą powierzchnią i pojemnością wchłaniania.

Wodorowęglan sodu jest substancją pomocniczą przyspieszającą opróżnianie żołądka i rozpuszczanie się paracetamolu, a w wyniku tego przyspieszającą wchłanianie paracetamolu i działanie przeciwbólowe. Wodorowęglan sodu wpływa na stopień opróżniania żołądka zależnie od stężenia osiągając maksymalne działanie w stężeniach bliskich izotonicznemu.

Ze względu na szybsze wchłanianie, działanie paracetamolu w tabletkach musujących może wystąpić szybciej w porównaniu ze zwykłymi tabletkami zawierającymi paracetamol.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi występuje po 30-60 minutach od podania. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu. Lek jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej - glukuronidów i siarczanów. Powstający w niewielkiej ilości (ok. 5%) potencjalnie hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI) jest całkowicie sprzęgany z glutationem i wydalany w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W razie zastosowania dużych dawek paracetamolu może nastąpić wyczerpanie zapasów wątrobowego glutationu, co powoduje nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie. Może to prowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy oraz ostrej niewydolności wątroby. Mniej niż 5% dawki paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej.

Średni okres półtrwania paracetamolu wynosi od 1 do 4 godzin.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Okres półtrwania paracetamolu u osób z wyrównaną niewydolnością wątroby jest podobny do oznaczanego u osób zdrowych. W ciężkiej niewydolności wątroby okres półtrwania paracetamolu może się wydłużyć. Kliniczne znaczenie wydłużenia okresu półtrwania paracetamolu u pacjentów z chorobami wątroby nie jest znane. Nie obserwowano wówczas kumulacji, hepatotoksyczności ani zaburzeń sprzęgania z glutationem. Podawanie 4 g paracetamolu na dobę przez 13 dni pacjentom z przewlekłą wyrównaną niewydolnością wątroby nie spowodowało pogorszenia czynności wątroby. Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Ponad 90% dawki terapeutycznej paracetamolu jest zwykle wydalane z moczem w postaci metabolitów w ciągu 24 godzin. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami paracetamolu.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie niekliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie zawierają wyników, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku, a które nie zostałyby przedstawione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol, sodu sacharyna sodowa , sodu wodorowęglan, powidon, sodu laurylosiarczan, dimetykon, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3.    Okres ważności 4 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Al/papier w tekturowym pudełku. Zawartość opakowania: 12 lub 24 tabletki musujące.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i sposobu usuwania jego pozostałości

Brak dodatkowych informacji poza umieszczonymi w punkcie 4.2. Dawkowanie i sposób podawania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2153/Z, R/1534

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 18 grudnia 1991 /19 maja 1999 /20 lipca 2004 /16 czerwca 2005/ 29.10.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Panadol Rapid