+ iMeds.pl

Pancod 10 mgUlotka Pancod

Ulotka dołączana do opakowania: Informacja dla użytkownika

Pancod, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Pancod, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Pancod, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Pancod, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Oksykodonu chlorowodorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Pancod i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pancod

3.    Jak stosować lek Pancod

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechować lek Pancod

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Pancod i w jakim celu    się    go stosuje

Pancod jest stosowany u dorosłych i młodzieży (w wieku powyżej 12 lat).

Pancod zawiera, jako substancję czynną, oksykodonu chlorowodorek, silny lek przeciwbólowy, który należy do grupy leków, zwanych opioidami.

Stosowany jest w leczeniu silnego bólu, który może być złagodzony przy zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych.

Nie należy przyjmować tego leku w przypadkach innych, niż zalecanych przez lekarza. Nie jest to lek do stosowania „doraźnego”, w celu złagodzenia umiarkowanego bólu, zwykłych stanów bólowych, np. objawów przeziębienia lub grypy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pancod

Kiedy nie stosować leku Pancod:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na oksykodonu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występują poważne problemy z oddychaniem, takie jak ciężka depresja oddechowa (kiedy pacjent oddycha wolniej i płyciej , niż powinien),

•    jeśli u pacjenta występuje zwiększone stężenie dwutlenku węgla we krwi (hiperkapnia),

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba płuc, związana ze zwężeniem dróg oddechowych (przewlekła obturacyjna choroba płuc),

•    jeśli pacjent ma problemy z sercem, które są spowodowane długotrwałą chorobą płuc - (serce płucne),

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka astma oskrzelowa,

•    jeśli u pacjenta występuje schorzenie, w którym jelito cienkie nie działa prawidłowo (porażenie jelit, prowadzące do zahamowania perystaltyki).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Pancod należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jest osłabiony,

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie problemy z płucami, wątrobą lub nerkami,

•    jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy (obrzęk śluzowaty) lub niedoczynność tarczycy,

•    jeśli nadnercza nie produkują wystarczającej ilości hormonów (niedoczynność kory nadnerczy, choroba Addisona),

•    jeśli u pacjenta występuje powiększenie gruczołu krokowego (rozrost prostaty),

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia psychiczne, takie, jak w wyniku zatrucia spowodowanego na przykład przez alkohol (psychoza toksyczna),

•    jeśli u pacjenta występuje stan gwałtownego pobudzenia psychicznego, spowodowanego zatruciem alkoholowym (alkoholizm, majaczenie alkoholowe),

•    jeśli u pacjenta rozpoznano uzależnienie od opioidów,

•    jeśli pacjent ma zapalenie trzustki,

•    jeśli pacjent ma kamicę żółciową,

•    jeśli pacjent ma niedrożność jelit i (lub) zapalne choroby jelit. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Pancod, jeśli pacjent podejrzewa nieprawidłowe funkcjonowanie jelit (porażenie jelit),

•    jeśli pacjent ma choroby, w których występuje zwiększone ciśnienie (mózgowe),

•    jeśli u pacjenta występują problemy z układem krążenia,

•    jeśli pacjent choruje na padaczkę lub ma skłonność do napadów drgawkowych (drgawki),

•    jeśli pacjent stosuje inhibitory MAO.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy lub dotyczył pacjenta w przeszłości.

Najpoważniejszym działaniem niepożądanym po przedawkowaniu opioidów jest stan, w którym pacjent oddycha wolniej oraz słabiej, niż powinien (depresja oddechowa).Występuje on najczęściej u osób w podeszłym wieku oraz pacjentów wrażliwych.

Opioidy mogą także spowodować poważny spadek ciśnienia krwi u osób wrażliwych. Jeśli u pacjenta wystąpiły wymienione działania niepożądane, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Pancod, jeśli u pacjenta planowana jest operacja.

Lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z historią nadużywania alkoholu i narkotyków.

Długotrwałe stosowanie/ Uzależnienie

Podczas długotrwałego stosowania leku Pancod u pacjentów może rozwinąć się tolerancja na lek.

W związku z tym, mogą oni wymagać wyższych dawek leku Pancod w celu osiągnięcia oczekiwanego działania przeciwbólowego. Długotrwałe stosowanie leku Pancod u pacjentów przyjmujących lek z powodu przewlekłego bólu może prowadzić do uzależnienia fizycznego.

W przypadku nagłego przerwania leczenia mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego, takie jak ziewanie, rozszerzenie źrenic, łzawienie, katar, nadmierne pocenie się, drżenie, niepokój, pobudzenie, kołatanie serca, drgawki i bezsenność. Gdy terapia lekiem Pancod nie jest już konieczna, wskazane jest stopniowe zmniejszanie dziennej dawki, w celu uniknięcia objawów odstawienia.

Pancod ma właściwości uzależniające. Jeśli lek stosowany jest zgodnie z zaleceniami u pacjentów z przewlekłym bólem, ryzyko fizycznego i psychicznego uzależnienia jest znacznie mniejsze i ryzyko jego wystąpienia musi zostać ocenione w stosunku do możliwych do uzyskania korzyści, związanych ze stosowaniem tego leku. Powyższą kwestię należy omówić z lekarzem.

Sportowcy powinni mieć świadomość, że lek ten może powodować pozytywny wynik „testów antydopingowych”. Stosowanie leku Pancod, jako dopingu może stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia.

Dzieci

Pancod nie został przebadany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku, dlatego Pancod nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pancod a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Pancod w połączeniu z następującymi lekami może nasilać działania niepożądane leku Pancod (a zwłaszcza problemy z oddychaniem):

•    leki, które działają na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak leki nasenne lub uspokajające,

•    inne leki, które wpływają na układ nerwowy (fenotiazyny, neuroleptyki),

•    leki przeciwdepresyjne,

•    leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne,

•    inne silne leki przeciwbólowe (opioidy),

•    alkohol.

Działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku Pancod (takie jak: zaparcia, suchość w jamie ustnej, problemy z oddawaniem moczu), mogą ulec nasileniu po jednoczesnym stosowaniu leku Pancod z następującymi lekami:

•    leki o działaniu antycholinergicznym, takie jak inne leki wpływające na układ nerwowy (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych lub umysłowych), leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne,

•    leki stosowane w chorobie Parkinsona.

Jeśli pacjent przyjmuje Pancod w skojarzeniu z lekami rozrzedzającymi krew (leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryn), czas krzepnięcia krwi może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Jest to mierzone za pomocą testu INR, który sprawdza czas potrzebny do skrzepnięcia krwi.

Antybiotyki (np. klarytromycyna, erytromycyna i telitromycyna), leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol i pozakonazol), inhibitory proteazy (np. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir i sakwinawir), cymetydyna (inhibitor wytwarzania kwasu solnego w żołądku - lek na wrzody żołądka, niestrawność lub zgagę), sok grejpfrutowy oraz paroksetyna i chinidyna mogą zahamować metabolizm oksykodonu chlorowodorku.

Niektóre leki, takie jak ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i ziele dziurawca, mogą nasilać metabolizm chlorowodorku oksykodonu.

Tabletki te nie mogą być używane w skojarzeniu z inhibitorami monoaminooksydazy tzw. inhibitory MAO lub jeśli pacjent przyjmował te substancje w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Pancod z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pancod można przyjmować niezależnie od posiłku.

Picie alkoholu podczas stosowania leku Pancod może spowodować uczucie senności lub zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak spłycony oddech oraz utrata przytomności. Nie zaleca się picia alkoholu podczas przyjmowania leku Pancod.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Pancod nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania oksykodonu chlorowodorku u kobiet w ciąży. Oksykodonu chlorowodorek przenika przez łożysko do krwioobiegu dziecka. Długotrwałe stosowanie leku Pancod podczas ciąży może prowadzić do wystąpienia objawów odstawiennych u noworodków. Przyjęcie leku podczas porodu może spowodować zaburzenia oddychania (depresję oddechową) u dziecka.

Nie należy przyjmować leku Pancod w przypadku karmienia piersią, ponieważ oksykodon przenika do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pancod może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jest to szczególnie prawdopodobne:

•    na początku leczenia lekiem Pancod,

•    po zwiększeniu dawki lub zmianie leku Pancod na inny (zastosowanie innych leków w celu zmniejszenia działań niepożądanych),

•    jeśli lek Pancod zostanie podany z alkoholem lub lekami, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy.

Te ogólne ograniczenia dotyczące prowadzenia pojazdów nie muszą dotyczyć pacjentów, będących już w trakcie leczenia z ustabilizowanym stężeniem leku we krwi. Z tego powodu, decyzję co do zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lekarz podejmie indywidualnie w każdej sytuacji. Należy omówić z lekarzem, czy i pod jakimi warunkami można prowadzić pojazd.

3. Jak stosować lek Pancod

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz dostosuje dawkę do stopnia nasilenia bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta. Należy przyjmować przepisaną liczbę tabletek o przedłużonym uwalnianiu dwa razy na dobę.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży (od 12 lat)

Zwyczajowa dawka początkowa wynosi 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co 12 godzin. Należy przyjmować 1 tabletkę o przedłużonym uwalnianiu rano i 1 tabletkę o przedłużonym uwalnianiu wieczorem.

Podawanie „symetryczne” leku co 12 godzin (w takiej samej dawce rano i wieczorem) jest najodpowiedniejsze dla większości pacjentów, niektórzy pacjenci mogą jednak odnieść większe korzyści z podawania „niesymetrycznego” leku (inna dawka rano, inna wieczorem), dostosowanego do ich schematu odczuwania bólu. Lekarz podejmie decyzję o najlepszym schemacie leczenia dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Lekarz zadecyduje o wszelkich niezbędnych modyfikacjach dawki w trakcie leczenia w zależności od poprzednio zastosowanego dawkowania. Jeśli pacjent był już leczony opioidami, początkowa dawka leku Pancod może być większa.

Niektórzy pacjenci, przyjmujący lek Pancod według stałego schematu, czasami wymagają podania szybko działającego leku przeciwbólowego w celu natychmiastowego złagodzenia bólu przebijającego. Lek Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, nie jest przeznaczony do leczenia takiego rodzaju bólu.

Lekarz będzie regularnie kontrolował pacjenta w celu zapewnienia najlepszego możliwego schematu leczenia bólu. Konieczność leczenia działań niepożądanych oraz zasadność kontynuowania leczenia zostaną również zrewidowane.

Jeżeli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Pancod jest zbyt silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ból związany i niezwiązany z nowotworem

W celu leczenia bólu, niezwiązanego z nowotworem, 40 mg oksykodonu chlorowodorku jest zazwyczaj dawką wystarczającą, ale mogą być też wymagane większe dawki. Pacjenci z bólem związanym z nowotworem wymagają zazwyczaj zastosowania oksykodonu chlorowodorku w dawce 80-120 mg, która, w wyjątkowych przypadkach, może być zwiększona do 400 mg oksykodonu chlorowodorku.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku bez zaburzeń czynności nerek i (lub) wątroby dostosowanie dawki zazwyczaj nie jest konieczne.

Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby, którzy wcześniej nie otrzymywali opioidów, powinni rozpoczynać leczenie od połowy dawki zalecanej dla osób dorosłych. Dotyczy to także pacjentów z małą masą ciała i pacjentów, którzy wolno metabolizują leki.

Dzieci

Lek Pancod nie został przebadany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności, dlatego Pancod nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania i czas trwania leczenia

Lek Pancod jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego. Tabletek nie należy wstrzykiwać, ponieważ może to prowadzić to wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, które mogą prowadzić do śmierci.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu (pół szklanki wody) rano i wieczorem, zgodnie ze ustalonym schematem (np. 8:00 rano, 8:00 wieczorem). Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku.

Leku Pancod nie należy przyjmować z napojami alkoholowymi.

Tabletki należy połykać w całości, nie należy ich dzielić, przełamywać, żuć, rozkruszać ani rozpuszczać. Przyjęcie podzielonych, przełamanych lub rozpuszczonych tabletek prowadzi do szybszego uwalniania substancji czynnej i do absorpcji potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu chlorowodorku (patrz przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pancod).

Nie należy podawać oksykodonu chlorowodorku dłużej, niż jest to konieczne. Jeśli długotrwałe leczenie bólu jest konieczne, z uwagi na charakter i nasilenie choroby, należy przeprowadzać dokładne i regularne kontrole stanu zdrowia, w celu ustalenia, czy i w jakim stopniu konieczne jest dalsze leczenie. Jeśli pacjent nie wymaga dalszego leczenia opioidami, wskazane jest stopniowe zmniejszanie dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów zespołu odstawiennego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pancod

Jeśli pacjent przyjmie większą niż zalecana dawkę leku, powinien natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Mogą wystąpić następujące    objawy:

•    zwężone źrenice,

•    depresja oddechowa,

•    senność, prowadząca    do otępienia lub utraty przytomności (śpiączka),

•    zmniej szenia napięcia mięśni szkieletowych,

•    spowolnienia tętna i spadek ciśnienia krwi,

•    w cięższych przypadkach mogą wystąpić utrata przytomności (śpiączka), zatrzymanie wody w płucach i zapaść krążeniowa, co może prowadzić do śmierci.

Nie należy wykonywać czynności, które wymagają wysokiego stopnia koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów.

Przypadkowe przedawkowanie przez dziecko jest niebezpieczne i może prowadzić do śmierci. Pominięcie przyjęcia leku Pancod

Przyjęcie dawki mniejszej, niż przepisana lub pominięcie przyjęcia leku Pancod prowadzi do niezadowalającej i (lub) niewystarczającej ulgi w bólu.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, a następna jest zaplanowana za więcej, niż 8 godzin wówczas należy przyjąć pominiętą dawkę. Następnie należy powrócić to schematu dawkowania.

Jeśli czas do przyjęcia następnej dawki wynosi mniej niż 8 godzin, należy przyjąć dawkę, a następną przyjąć po upływie 8 godzin.

Nie należy przyjmować więcej, niż jednej dawki leku Pancod w czasie 8 godzin.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pancod

Nie wolno przerywać stosowania leku Pancod bez porozumienia z lekarzem.

Zaleca się stopniowe zmniejszanie dobowej dawki leku, jeśli dalsze leczenie lekiem Pancod nie jest już konieczne. W przypadku nagłego przerwania leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania niepożądane to nudności (szczególnie na początku leczenia) i zaparcia. Zaparcia mogą być leczone za pomocą stosowania środków zapobiegawczych (np. picie dużej ilości płynów, dieta bogata w błonnik); lekarz może zalecić leczenie w celu zwalczenia tego problemu.

Jeśli wystąpią nudności lub wymioty, lekarz może przepisać stosowny lek.

Działania niepożądane lub objawy, na które należy zwrócić uwagę. Jeśli u pacjenta wystąpiły wymienione działania niepożądane, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

•    Najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest stan, w którym pacjent oddycha wolniej oraz słabiej niż powinien (depresja oddechowa). Występuje on najczęściej u osób w podeszłym wieku oraz pacjentów wrażliwych. Opioidy mogą spowodować poważny spadek ciśnienia krwi u osób wrażliwych.

•    Substancja czynna, chlorowodorek oksykodonu, może powodować depresję oddechową, zwężenie źrenic, skurcze mięśni oskrzelowych, a także osłabienie odruchu kaszlu.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

•    Zaparcia, wymioty, nudności

•    Zmęczenie i (lub) senność (sedacja), zawroty głowy, ból głowy

•    Świąd

Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób):

•    Ból brzucha, biegunka, suchość w jamie ustnej, czkawka, niestrawność (dyspepsja)

•    Zmniejszenie lub utrata apetytu

•    Zmiany nastroju i zmiany osobowości (np. lęk, depresja, euforia), zmniejszona aktywność, niepokój, zwiększona aktywność, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, zaburzenia myślenia, splątanie

•    Utrata przytomności (omdlenie), mrowienie albo drętwienie rąk lub stóp (parestezje), drżenie

•    Zmniejszenie ciśnienia krwi (niedociśnienie)

•    Trudność w oddychaniu (duszność, skurcz oskrzeli)

•    Reakcje skórne/wysypka

•    Zatrzymanie moczu, trudności lub ból podczas oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu), zwiększone parcie na mocz

•    Dreszcze, ogólne osłabienie, pocenie się, nadmierne pocenie Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób):

•    Uzależnienie fizyczne, w tym objawy odstawienia, ból (np. ból w klatce piersiowej), ogólne uczucie niepokoju lub pogorszenia stanu zdrowia (złe samopoczucie), obrzęk związany

z nadmiernym nagromadzeniem płynu, obrzęk obwodowy, pragnienie

•    Urazy związane z wypadkami

•    Reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

•    Zaburzenia postrzegania (np. omamy, derealizacja), obniżone libido, chwiejność emocjonalna, uzależnienie

•    Zaburzenia koncentracji, migrena, zaburzenia smaku, wzmożone napięcie mięśni, mimowolne skurcze mięśni, niedoczulica, zaburzenia koordynacji, drgawki (zwłaszcza u osób z padaczką lub predyspozycją do drgawek), amnezja, zaburzenia mowy

•    Zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic

•    Trudności w słyszeniu, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

•    Przyspieszenie pulsu (tachykardia), kołatanie serca (w kontekście zespołu odstawienia)

•    Rozszerzenie naczyń

•    Zmiany głosowe (dysfonia),    kaszel,    depresja    oddechowa

•    Owrzodzenia jamy ustnej, zapalenie    jamy ustnej, wzdęcia, trudności w połykaniu (dysfagia),

odbijanie, niedrożność jelit

•    Zaburzenia erekcji

•    Odwodnienie

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    Sucha skóra

•    Potrzeba przyjmowania coraz większych dawek w celu uzyskania takiego samego poziomu ulgi w bólu (tolerancja)

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób):

•    Smoliste stolce (wyjątkowo ciemny, smolisty kał zawierający krew), zaburzenia dotyczące zębów/wypadanie zębów, próchnica, krwawienie z dziąseł

•    Opryszczka pospolita

•    Zwiększenie apetytu

•    Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

•    Niedociśnienie ortostatyczne (hipotonia ortostatyczna)

•    Swędząca wysypka (pokrzywka)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Zahamowanie odruchu kaszlu

•    Kolka żółciowa (kamienie żółciowe), cholestaza

•    Brak miesiączki (niefizjologiczny)

•    Nadmierna reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny)

•    Agresja

•    Wzmożone odczuwanie bólu

•    Próchnica

Tak jak w przypadku wszystkich silnych leków przeciwbólowych, także w przypadku tego leku występuje ryzyko uzależnienia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechować Pancod

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Pancod

•    Substancj ą czynną leku jest oksykodonu chlorowodorek.

Pancod, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 4,5 mg oksykodonu.

Pancod, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 9,0 mg oksykodonu.

Pancod, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 17,9 mg oksykodonu.

Pancod, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg chlorowodorku oksykodonu, co odpowiada 35,9 mg oksykodonu.

•    Pozostałe składniki leku to:

Hypromeloza, poliwinylu octan, powidon K30, sodu laurylosiarczan, krzemionka, celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu, magnezu stearynian, dibutylu sebacynian, etyloceluloza, alkohol cetylowy, talk.

Jak wygląda Pancod i co zawiera opakowanie

Pancod, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg, białe do białawych; 9,6 x 4,8 mm; eliptyczne, obustronnie wypukłe, powlekane, z wytłoczonym napisem „5” na jednej stronie i „LT” na drugiej stronie.

Pancod, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg, białe do białawych; 9,6 x 4,8 mm; eliptyczne, obustronnie wypukłe, powlekane, z wytłoczonym napisem „10” na jednej stronie i „LT” na drugiej stronie.

Pancod, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg, białe do białawych; 11 x 5,5 mm; eliptyczne, obustronnie wypukłe, powlekane, z wytłoczonym napisem „20” na jednej stronie i „LT” na drugiej stronie.

Pancod, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg

Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg, białe do białawych; 11 x 5,5 mm; eliptyczne, obustronnie wypukłe, powlekane, z wytłoczonym napisem „40” na jednej stronie i „LT” na drugiej stronie.

Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są dostępne w opakowaniach o następującej wielkości: 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100 oraz 112 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c,

170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca:

ETHYPHARM

Chemin de la Poudrière, 76120 Grand Quevilly Francja

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:

Estonia:

Łotwa:

Litwa:

Polska:

Rumunia:

Słowacja:

Słowenia:


Redocam 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40mg Retardtabletten Pancod

Pancod 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40mg ilgstosas darbibas tabletes Pancod 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40mg, pailginto atpalaidavimo tabletes Pancod

Pancod 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40mg comprimate cu eliberare prelungita Pancod 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40mg, tableta s predlzenym uvol’hovamm Redocam 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40mg tablete s podaljsanim sproscanjem

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10

Pancod

Charakterystyka Pancod

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pancod, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Pancod, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Pancod, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Pancod, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Pancod, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada

4,5 mg oksykodonu.

Pancod, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 10 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada

9,0 mg oksykodonu.

Pancod, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 20 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 17,9 mg oksykodonu.

Pancod, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 40 mg oksykodonu chlorowodorku, co odpowiada 35,9 mg oksykodonu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu

Pancod, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Białe do białawych; 9,6 x 4,8 mm; eliptyczne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym napisem „5” po jednej stronie i „LT” po drugiej stronie.

Pancod, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Białe do białawych; 9,6 x 4,8 mm; eliptyczne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym napisem „10” po jednej stronie i „LT” po drugiej stronie.

Pancod, 20 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Białe do białawych; 11 x 5,5 mm; eliptyczne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym napisem „20” po jednej stronie i „LT” po drugiej stronie.

Pancod, 40 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Białe do białawych; 11 x 5,5 mm; eliptyczne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym napisem „40” po jednej stronie i „LT” po drugiej stronie.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1    Wskazania do stosowania

Ostry ból, do którego opanowania konieczne jest zastosowanie opioidowych leków przeciwbólowych. Pancod jest stosowany u dorosłych i młodzieży (powyżej 12 roku życia).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka powinna być dostosowana do nasilenia bólu, wrażliwości oraz odpowiedzi konkretnego pacjenta na leczenie.

Należy zastosować poniższe ogólne zalecenia dotyczące dawkowania:

Dorośli i młodzież (od 12 roku życia)

Dawka początkowa

Zwyczajowa dawka początkowa dla pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni lekami opioidowymi, wynosi 10 mg oksykodonu chlorowodorku przyjmowanego doustnie, co 12 godzin.

U niektórych pacjentów działanie lecznicze może wystąpić przy dawce początkowej, wynoszącej 5 mg, co minimalizuje częstość występowania działań niepożądanych.

U pacjentów, którzy otrzymują już opioidowe leki przeciwbólowe, leczenie produktem Pancod można rozpoczynać od większej dawki, w zależności od wielkości dawki wcześniej przyjmowanych opioidowych leków przeciwbólowych.

Z kontrolowanych badań klinicznych wynika, że 10-13 mg oksykodonu chlorowodorku odpowiada około 20 mg morfiny siarczanu, (korelacja dotyczy obu produktów leczniczych w postaci o opóźnionym uwalnianiu).

Ze względu na indywidualne różnice we wrażliwości na różne opioidowe leki przeciwbólowe zaleca się, aby pacjent, który wcześniej stosował już inne opioidowe leki przeciwbólowe rozpoczynał terapię produktem Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, z zastosowaniem 50-75% wyliczonej dawki oksykodonu.

Dostosowanie dawki

Pancod to produkt leczniczy o przedłużonym uwalnianiu, a tym samym nie jest przeznaczony do leczenia bólu przebijającego. Niektórzy pacjenci, którzy otrzymują opioidowe środki przeciwbólowe o przedłużonym uwalnianiu przez 24 godziny na dobę, mogą wymagać zastosowania innego opioidowego leku przeciwbólowego o natychmiastowym uwalnianiu jako „leku doraźnego” przy bólu przebijającym. Pojedyncza dawka leku stosowanego doraźnie powinna wynosić do 1/6 dawki dobowej produktu Pancod o takim samym działaniu przeciwbólowym. Potrzeba podania leku

0    natychmiastowym uwalnianiu - szybko działającego, częściej niż 2 razy na dobę, jest zazwyczaj wskazaniem do zwiększenia dawki podstawowej produktu Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Zwiększanie dawki powinno odbywać się stopniowo, z częstością nie mniejszą niż 1-2 dni, aż do uzyskania stałej dawki podawanej 2 razy na dobę. Po zwiększeniu dawki z 10 mg do 20 mg, podawanych co 12 godzin, następne modyfikacje dawkowania należy przeprowadzać stopniowo, zwiększając dawkę dobową o około 1/3, aż do uzyskania oczekiwanego efektu. Celem jest ustalenie indywidualnego dawkowania dla danego pacjenta, które stosowane dwa razy na dobę zapewni odpowiednie działanie przeciwbólowe z tolerowanymi przez pacjenta działaniami niepożądanymi i możliwie niewielką ilością leku stosowanego doraźnie przez cały czas trwania leczenia przeciwbólowego.

Podawanie „symetryczne” produktu leczniczego co 12 godzin, w takiej samej dawce rano

1    wieczorem, jest najodpowiedniejsze dla znaczącej większości pacjentów. Niektórzy pacjenci mogą

jednak odnieść większe korzyści z podawania „niesymetrycznego” leku, dostosowanego do ich schematu odczuwania bólu. Generalnie, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu.

W bólu niezwiązanym z nowotworem dawka 40 mg jest zazwyczaj wystarczająca, ale mogą być wymagane większe dawki. Pacjenci, u których występuje ból związany z chorobą nowotworową, mogą wymagać podania dawek 80-120 mg, nawet do 400 mg w indywidualnych przypadkach. Jeśli wymagane są większe dawki, ich wysokość należy dostosować indywidualnie na podstawie oceny bilansu skuteczności, tolerancji oraz ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Należy mieć na uwadze nieznaczne zwiększenie maksymalnego stężenia w osoczu, gdy stosuje się schemat leczenia z zastosowaniem 4 tabletek 10 mg (patrz punkt 5.2).

Czas trwania leczenia:

Oksykodonu nie należy podawać dłużej, niż jest to niezbędne. Jeśli długotrwałe leczenie bólu jest konieczne z uwagi na charakter i nasilenie choroby, należy przeprowadzać staranne i regularne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, w celu ustalenia, czy i w jakim stopniu konieczne jest dalsze leczenie. Gdy pacjent nie wymaga już terapii opioidowymi lekami przeciwbólowymi, wskazane jest stopniowe zmniejszanie ich dawki, aby zapobiec wystąpieniu zespołu odstawiennego.

•    Pacjenci w podeszłym wieku

Skorygowanie dawki nie jest zazwyczaj konieczne u pacjentów w podeszłym wieku, u których nie stwierdzono objawów wskazujących na obecność zaburzeń czynności nerek lub wątroby.

•    Pacjenci z grup ryzyka

Pacjenci z grup ryzyka (np. z niewydolnością nerek lub wątroby, małą masą ciała lub spowolnionym metabolizmem, którzy nie byli wcześniej leczeni lekami opioidowymi, powinni rozpoczynać leczenie od połowy dawki zalecanej dla osób dorosłych. Dlatego, najmniejsza, zalecana dawka 10 mg oksykodonu chlorowodorku może być nieodpowiednia jako dawka początkowa. W takich przypadkach można stosować dawkę 5 mg oksykodonu chlorowodorku.

Ustalenie najmniejszej, skutecznej dawki powinno odbywać się w odniesieniu do indywidualnej sytuacji klinicznej.

•    Dzieci i młodzież

Pancod nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia w związku z niewystarczającymi danymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, należy przyjmować 2 razy na dobę w ściśle określonej dawce i w zgodzie z przyjętym schematem dawkowania.

Pancod można przyjmować niezależnie od posiłku. Produkt leczniczy należy połknąć w całości. Nie należy go dzielić, przełamywać, żuć, rozkruszać ani rozpuszczać.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Oksykodon nie powinien być stosowany w przypadkach, gdy opioidowe środki przeciwbólowe są przeciwwskazane:

• ciężka depresja oddechowa z hipoksją i (lub) hiperkapnią,

•    ciężka, przewlekła obturacyjna choroba płuc,

•    serce płucne,

•    ciężka astma oskrzelowa,

•    porażenna niedrożność j elit.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Dzieci i młodzież

Pancod nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia, w związku z niedostateczną ilością danych, dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Inne szczególne grupy pacjentów

Największym ryzykiem związanym ze stosowaniem w nadmiarze opioidowych środków przeciwbólowych jest depresja ośrodka oddechowego. Należy zachować ostrożność przy podawaniu oksykodonu u pacjentów w podeszłym wieku lub osłabionych, a także u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności płuc, wątroby lub nerek, u pacjentów z obrzękiem śluzowatym, niedoczynnością tarczycy, niedoczynnością kory nadnerczy (choroba Addisona), rozrostem gruczołu krokowego, psychozą związaną z zatruciem (np. wywołaną alkoholem), alkoholizmem, majaczeniem alkoholowym (delirium tremens), uzależnionych od opioidów, z zapaleniem trzustki, chorobami dróg żółciowych (kamicą żółciową), niedrożnością i (lub) zapalną chorobą jelit, niedociśnieniem, hipowolemią, u pacjentów z urazem głowy (ze względu na ryzyko zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego), z zaburzeniami utrzymywania ciśnienia krwi, z zaburzeniami padaczkowymi lub predyspozycją do drgawek oraz u pacjentów przyjmujących inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO). W przypadku wystąpienia porażennej niedrożności jelit lub przy jej podejrzeniu należy natychmiast przerwać leczenie oksykodonem.

Depresja ośrodka oddechowego jest największym zagrożeniem, powodowanym przez przedawkowanie opioidów. Występuje najczęściej u osób w wieku podeszłym lub osłabionych. Wystąpienie depresji ośrodka oddechowego związanej z przyjmowaniem oksykodonu może powodować zatrzymywanie dwutlenku węgla we krwi oraz, jako następstwo, w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Opioidy mogą powodować ciężkie niedociśnienie u wrażliwych osób.

Tak, jak w przypadku innych opioidowych leków przeciwbólowych, produkty lecznicze zawierające oksykodon powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności po zabiegach laparotomii, ponieważ opioidowe leki przeciwbólowe mogą zaburzać motorykę jelit. Nie należy ich także stosować aż do momentu upewnienia się lekarza o powrocie prawidłowej czynności skurczowej jelit.

Przy długotrwałym stosowaniu, u pacjenta może rozwinąć się tolerancja na produkt, co może wymagać zwiększenia dawki w celu utrzymania jego działania przeciwbólowego. Może wystąpić tolerancja krzyżowa z innymi lekami z gupy opioidów.

Długotrwałe stosowanie tego produktu może prowadzić do fizycznego uzależnienia się i pojawienia się objawów zespołu odstawiennego, który może wystąpić po nagłym przerwaniu leczenia. Gdy pacjent nie wymaga już terapii oksykodonem, wskazane jest stopniowe zmniejszanie dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów zespołu odstawiennego. Jego objawy mogą obejmować ziewanie, poszerzenie źrenic, łzawienie, katar, nadmierne pocenie się, drżenie, niepokój, pobudzenie, drgawki i bezsenność.

Przeczulica bólowa, która nie reaguje na zwiększanie dawki oksykodonu, występuje bardzo rzadko, szczególnie jako skutek stosowania wysokich dawek leków. Może wystąpić konieczność zmniejszenia dawki oksykodonu lub zmiana na inny lek opioidowy.

Oksykodon, podobnie do innych silnych agonistów receptorów opioidowych, może powodować uzależnienie. Oksykodon może być poszukiwany i nadużywany przez osoby z utajonym lub czynnym uzależnieniem. Jeśli lek przyjmowany jest zgodnie z zaleceniami przez pacjentów cierpiących z powodu przewlekłego bólu, ryzyko fizycznego i psychologicznego uzależnienia jest znacznie mniejsze. Istnieje ryzyko rozwinięcia się uzależnienia psychologicznego od opioidowych środków przeciwbólowych, w tym oksykodonu, jednak dane umożliwiające ustalenie rzeczywistej częstości występowania uzależnienia u pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego nie są dostępne.

Pancod, podobnie jak wszystkie opioidy należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z epizodami nadużywania alkoholu i narkotyków w wywiadzie.

Nadużycie może mieć miejsce przy przyjmowaniu tabletek bez uzasadnionego celu, a także w przypadku celowego ich stosowania w wyniku ich miażdżenia, żucia, wciągania rozkruszanego leku lub poprzez pozajelitowe wstrzyknięcie roztworu sporządzonego z rozdrobnionej tabletki. Może to wywołać ciężkie działania niepożądane, takie jak: lokalna martwica tkanek, zakażenia, ziarniniaki w płucach, zwiększone ryzyko zapalenia wsierdzia, które mogą być śmiertelne.

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości. Nie należy ich dzielić, przełamywać, żuć, rozkruszać ani rozpuszczać. Podanie podzielonych, przełamanych, rozkruszonych lub rozpuszczonych tabletek prowadzi do szybkiego uwalniania i wchłaniania potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu (patrz punkt 4.9).

Spożycie alkoholu w połączeniu z produktem Pancod może zwiększać częstość występowania działań niepożądanych produktu leczniczego; należy unikać jednoczesnego ich stosowania.

Stosowanie produktu Pancod może być przyczyną pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Stosowanie produktu Pancod jako dopingu może stać się niebezpieczne dla zdrowia.

Pancod nie jest zalecany do stosowania przed zabiegami chirurgicznymi, szczególnie dotyczącymi jelit, ani 12-24 godziny po nich. W zależności od rodzaju i rozległości zabiegu chirurgicznego, wybranego rodzaju znieczulenia, innych przyjmowanych leków oraz stanu indywidualnego pacjenta, dokładny termin rozpoczęcia leczenia pooperacyjnego produktem Pancod zależy od dokładnej indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka dla każdego pacjenta.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W wyniku stosowania produktu Pancod może wystąpić wzmocnione działanie depresyjne na OUN, a zwłaszcza depresja ośrodka oddechowego, podczas jednoczesnego stosowania leków, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak leki uspokajające, nasenne, fenotiazyny, neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, przeciwwymiotne i inne opioidy, lub alkoholu. Inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO) powodują pobudzenie OUN lub depresję, związaną z przełomem nad- lub niedociśnieniowym (patrz punkt 4.4). Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu oksykodonu u pacjentów stosujących inhibitory MAO lub którzy otrzymywali inhibitory MAO w ciągu ostatnich dwóch tygodni (patrz punkt 4.4).

Leki o działaniu antycholinergicznym (np. leki psychotropowe, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwwymiotne, produkty lecznicze przeciw chorobie Parkinsona) mogą nasilać antycholinergiczne działania niepożądane oksykodonu, takie jak zaparcia, suchość w jamie ustnej lub zaburzenia wydalania moczu.

Alkohol może nasilać działanie farmakodynamiczne produktu Pancod; należy unikać jednoczesnego ich stosowania.

U pojedynczych pacjentów stosujących oksykodon jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryn zaobserwowano klinicznie istotne zmniejszenie lub zwiększenie INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany).

Oksykodon metabolizowany jest głównie przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P450, a także przy udziale izoenzymu CYP2D6. Działanie tych szlaków metabolicznych może być hamowane lub indukowane przez różne leki podawane jednocześnie lub przez składniki diety.

Inhibitory izoenzymu CYP3A4, takie jak antybiotyki makrolidowe (np. klarytromycyna, erytromycyna i telitromycyna), azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol i pozakonazol), inhibitory proteazy (np. boceprewir, rytonawir, indynawir, nelfinawir i sakwinawir), cymetydyna i sok grejpfrutowy mogą powodować zmniejszenie klirensu oksykodonu, a to może zwiększyć stężenie oksykodonu w osoczu. Z tego względu, dawki oksykodonu muszą być odpowiednio skorygowane.

Niektóre konkretne przykłady przedstawiono poniżej:

•    Itrakonazol, silny inhibitor CYP3A4, podawany doustnie w dawce 200 mg przez pięć dni, zwiększył AUC oksykodonu podawanego doustnie. Średnio AUC było około 2,4 razy większe (przedział 1,5-3,4).

•    Worykonazol, inhibitor CYP3A4, podawany w dawce 200 mg dwa razy na dobę przez cztery dni (400 mg podawane w dwóch pierwszych dawkach), powodował wzrost AUC oksykodonu podawanego doustnie. Średnio AUC było około 3,6 razy większe (przedział 2,7-5,6).

•    Telitromycyna, inhibitor CYP3A4, podawany doustnie w dawce 800 mg przez cztery dni, zwiększyła AUC oksykodonu podawanego doustnie. Średnio AUC było około 1,8 razy większe (przedział 1,3-2,3).

•    Sok grejpfrutowy, inhibitor CYP3A4, podawany doustnie w ilości 200 ml trzy razy na dobę przez pięć dni, zwiększył AUC oksykodonu podawanego doustnie Średnio AUC było około 1,7 razy większe (przedział 1,1-2,1).

Induktory izoenzymu CYP3A4, takie jak ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i dziurawiec mogą indukować metabolizm oksykodonu i spowodować zwiększenie klirensu oksykodonu, który może prowadzić do zmniejszenia stężenia osoczowego oksykodonu. W takich przypadkach może wystąpić konieczność dostosowania dawki oksykodonu.

Niektóre konkretne przykłady przedstawiono poniżej:

•    Ziele dziurawca, induktor CYP3A4, podawany w dawce 300 mg trzy razy na dobę w ciągu piętnastu dni, zmniejszał AUC oksykodonu podawanego doustnie. Średnio wartość AUC była około 50% niższa (zakres 37-57%).

•    Ryfampicyna, induktor CYP3A4, podawana w dawce 600 mg raz na dobę przez siedem dni, zmniejszała AUC oksykodonu podawanego doustnie. Średnio wartość AUC była około 86% niższa.

Leki hamujące aktywność izoenzymu CYP2D6, takie jak paroksetyna i chinidyna, mogą powodować zmniejszenie klirensu oksykodonu, a w konsekwencji doprowadzić do wzrostu stężenia oksykodonu w osoczu.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Należy unikać stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Ciąża

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży. Dzieci matek, które otrzymywały opioidy przez 3-4 tygodnie przed porodem, należy monitorować w kierunku depresji ośrodka oddechowego. U noworodków matek, które są leczone oksykodonem można zaobserwować objawy zespołu odstawiennego.

Karmienie piersią

Oksykodon może przenikać do mleka matki i może powodować depresję ośrodka oddechowego u noworodków. Z tego powodu nie należy stosować oksykodonu u matek karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Pancod może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jest to szczególnie prawdopodobne na początku leczenia produktem Pancod, po zwiększeniu jego dawki lub zmianie stosowanego wcześniej opioidowego leku przeciwbólowego oraz jeżeli produkt Pancod jest przyjmowany w połączeniu z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy. Ograniczenia te nie muszą odnosić się do pacjentów, u których utrzymywany jest stan dynamicznej równowagi stężenia leku w organizmie, co ma miejsce przy długotrwałej terapii przeciwbólowej. Z tego względu u tych pacjentów lekarz powinien każdorazowo indywidualnie zadecydować, czy pacjent może prowadzić pojazdy mechaniczne i obsługiwać maszyny.

4.8    Działania niepożądane

Ze względu na swoje właściwości farmakologiczne, oksykodon może powodować depresję ośrodka oddechowego, zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli i może hamować odruch kaszlu.

Najczęściej występujące działania niepożądane to nudności (szczególnie na początku leczenia) i zaparcia.

Zaparciom można zapobiegać za pomocą odpowiedniego leczenia.

Depresja ośrodka oddechowego jest najważniejszym z zagrożeń, związanym z przedawkowaniem opioidów. Występuje najczęściej u osób w wieku podeszłym lub osłabionych. Opioidy mogą powodować ciężkie niedociśnienie u osób wrażliwych.

Następujące kategorie częstości występowania stanowią podstawę klasyfikacji działań niepożądanych:

Określenie Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


Częstość występowania > 1/10

>    1/100 do < 1/10

>    1/1000 do < 1/100

>    1/10 000 do < 1/1000 < 1/10 000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Układy i narządy

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko

Opryszczka pospolita

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często Nieznane

Reakcje nadwrażliwości

Reakcja anafilaktyczna/wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Niezbyt często Rzadko

Zmniejszenie lub utrata apetytu

Odwodnienie

Zwiększenie apetytu

Układy i narządy

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia psychiczne

Często

Niezbyt często Nieznane

Zmiany nastroju i zmiany osobowości (np. lęk, depresja, euforia), zmniejszona aktywność, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, zaburzenia myślenia, splątanie

Zaburzenia postrzegania (np. omamy, derealizacja), chwiejność emocjonalna, obniżone libido, uzależnienie od narkotyków (patrz punkt 4.4) Agresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Niezbyt często Nieznane

Sedacja (senność, aż do zaburzeń świadomości), zawroty głowy, ból głowy Omdlenia, parestezje, drżenia Zaburzenia koncentracji, migrena, zaburzenia smaku, wzmożone napięcie mięśni, mimowolne skurcze mięśni, niedoczulica, zaburzenia koordynacji, drgawki (zwłaszcza u osób z padaczką lub predyspozycją do drgawek), amnezja, zaburzenia mowy

Przeczulica bólowa

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Osłabienie słuchu, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Tachykardia, kołatanie serca (w kontekście zespołu odstawiennego)

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niezbyt często Rzadko

Niedociśnienie tętnicze Rozszerzenie naczyń Hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia układu

Często

Duszność, skurcz oskrzeli

oddechowego, klatki

Niezbyt często

Dysfonia, kaszel, depresja oddechowa

piersiowej i śródpiersia

Nieznane

Zahamowanie odruchu kaszlu

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznane

Zaparcia, wymioty, nudności

Ból brzucha, biegunka, suchość w jamie ustnej,

czkawka, niestrawność

Owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia, zaburzenia połykania, odbijanie, niedrożność jelit

Krew w kale, zaburzenia dotyczące zębów,

krwawienie z dziąseł

Próchnica

Zaburzenia wątroby i dróg

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

żółciowych

Nieznane

Kolka żółciowa, zastój żółci

Zaburzenia skóry i tkanki

Bardzo często

Świąd

podskórnej

Często

Niezbyt często Rzadko

Reakcje skórne/wysypka, nadmierna potliwość

Sucha skóra

Pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Zatrzymanie moczu, bolesne oddawanie moczu, parcie na mocz

Zaburzenia układu

Niezbyt często

Zaburzenia erekcji

rozrodczego i piersi

Nieznane

Brak menstruacji

Zaburzenia ogólne i stany

Często

Dreszcze, osłabienie

Układy i narządy

Częstość

występowania

Działania niepożądane

w miejscu podania

Niezbyt często Rzadko

Uzależnienie fizyczne związane z zespołem odstawiennym, ból (np. ból w klatce piersiowej), złe samopoczucie, obrzęk, obrzęk obwodowy, tolerancja na lek, pragnienie

Zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

Urazy, zatrucia i powikłan ia po zabiegach

Niezbyt często

Urazy związane z wypadkami

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane poprzez Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy zatrucia

Ostre przedawkowanie oksykodonu może objawiać się zwężeniem źrenic, depresją ośrodka oddechowego, postępującą sennością prowadzącą do odurzenia lub śpiączki, a także hipotonią, bradykardią oraz niedociśnieniem tętniczym. Śpiączka, niekardiogenny obrzęk płuc i niewydolność krążenia mogą wystąpić w cięższych przypadkach, co może prowadzić do zgonu.

Leczenie zatrucia

Przedawkowanie można leczyć przez podawanie antagonistów opioidów (np. nalokson w dawce 0,4-2 mg dożylnie). Podanie produktu leczniczego należy powtarzać, co 2-3 minuty, w zależności od konieczności. Można także podawać go w postaci infuzji 2 mg produktu leczniczego w 500 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub 5% dekstrozy (0,004 mg/ml naloksonu). Infuzja powinna być prowadzona z prędkością dostosowaną do poprzednio podanych bolusów oraz odpowiedzi pacjenta.

Należy rozważyć płukanie żołądka.

Środki wspomagające (w tym sztuczna wentylacja, podawanie tlenu, leków zwężających naczynia krwionośne oraz infuzja płynów) powinny być stosowane w leczeniu wstrząsu towarzyszącemu przedawkowaniu, według wskazań. Zatrzymanie akcji serca oraz zaburzenia rytmu serca mogą wymagać przeprowadzenia masażu serca lub defibrylacji. Sztuczna wentylacja powinna być stosowana w przypadku konieczności. Należy utrzymać metabolizm płynów i elektrolitów.

Pacjentów i ich opiekunów należy pouczyć, że produkt Pancod zawiera oksykodon w dawce, która może być śmiertelna dla dziecka lub osoby, która nie jest pacjentem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe; opioidy; naturalne alkaloidy opium. Kod ATC: N02A A05

Mechanizm działania

Oksykodon ma powinowactwo do receptorów opioidowych kappa, mi i delta, które znajdują się w mózgu, rdzeniu kręgowym i narządach obwodowych. Oksykodon jest agonistą receptorów opioidowych bez efektu antagonistycznego. Efekt terapeutyczny to przede wszystkim działanie przeciwbólowe oraz działanie uspokajające. Oksykodon, zawarty w produkcie Pancod, tabletki

0    przedłużonym uwalnianiu, w porównaniu do produktów o natychmiastowym uwalnianiu, zapewnia ulgę w bólu na znacznie dłuższy okres, bez zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych.

Rezultaty działania farmakodynamicznego Układ dokrewny

Opioidy mogą wpływać na osie hormonalne w tym oś podwzgórze-przysadka-nadnercza lub podwzgórze-przysadka-gonady. Niektóre zauważalne zmiany mogą obejmować zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy krwi, a także zmniejszenie stężenia kortyzolu i testosteronu w osoczu. Takie zmiany hormonalne mogą być skutkiem wystąpienia objawów klinicznych.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Aby uniknąć zaburzeń związanych z nadmierną szybkością uwalniania substancji czynnej, tabletek nie można dzielić, przełamywać, żuć, rozkruszać ani rozpuszczać, ponieważ może to prowadzić do szybkiego uwalniania oksykodonu.

Względna biodostępność produktu Pancod jest porównywalna z innym produktami zawierającymi oksykodon w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, ale ten pierwszy osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 6 do 10 godzin, a nie od 1 do 1,5 godziny. Wahania między maksymalnymi

1    minimalnymi stężeniami substancji czynnej zawartej w produkcie Pancod, tabletki o przedłużonym uwalnianiu są niskie. Średnia oszacowana, całkowita biodostępność oksykodonu waha się od 42% do 87%, w stosunku do substancji czynnej, podawanej pozajelitowo. Objętość dystrybucji oksykodonu w stanie stacjonarnym wynosi 2,6 l/kg; wiązanie z białkami osocza wynosi około 45%, a okres półtrwania w fazie eliminacji od 4 do 6 godzin po podaniu konwencjonalnych postaci, które ulegają szybkiemu uwolnieniu. Pozorny okres półtrwania w fazie eliminacji oksykodonu wynosi około 6 do 8 godzin przy stanie stacjonarnym, co jest osiągane średnio w ciągu około 2 dni. Spożycie standardowego posiłku z wysoką zawartością tłuszczu nie wpływa na stopień wchłaniania oksykodonu.

Biotransformacja i eliminacja

Oksykodon jest metabolizowany w jelitach i wątrobie do noroksykodonu, oksymorfonu oraz do różnych koniugatów glukuronidu. Noroksykodon i oksymorfon są metabolizowane przez układ cytochromu P450. Badania in vitro wskazują, że terapeutyczne dawki cymetydyny nie wpływają znacząco na wytwarzanie noroksykodonu. Chinidyna zmniejsza produkcję oksymorfonu u ludzi, bez zasadniczego wpływu na farmakodynamikę oksykodonu. Udział metabolitów w ogólnym efekcie farmakodynamicznym jest nieznaczny. Oksykodon i jego metabolity są wydalane z kałem i moczem. Oksykodon przenika barierę łożyskową, może być również wykryty w mleku matki.

Tabletki o różnej mocy mogą być łączone podczas ustalania indywidualnych dawek, biorąc pod uwagę przeciwbólowe wymagania pacjenta i mogącą współistnieć tolerancję na lek. Jednakże, w rzadkich przypadkach zamiany czterech tabletek 10 mg na jedną tabletkę o mocy 40 mg należy mieć na uwadze, że C max jest nieco mniejsze (o 13, 55%) przy stosowaniu jednej tabletki o mocy 40 mg, niż czterech tabletek o mocy 10 mg. Niemniej jednak, ta niewielka różnica wartości C max nie przekłada się na klinicznie istotne skutki w odniesieniu do bezpieczeństwa i skuteczności.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na szczurach oksykodon nie miał wpływu na płodność i rozwój zarodka. Jednakże, u królików - w dawkach, które były toksyczne dla matki - zaobserwowano, związane z lekiem, nasilenie występowania zmian rozwojowych (powiększenie kręgów przedkrzyżowych, dodatkowe pary żeber). W badaniach przeprowadzonych na szczurach w okresie rozwoju prenatalnego i noworodkowego nie wykazano wpływu na fizyczne, refleksologiczne i sensoryczne parametry rozwojowe ani na wskaźniki behawioralne czy reprodukcyjne.

Dane z badań genotoksyczności oksykodonu nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań rakotwórczości.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hypromeloza Poliwinylu octan Powidon (K30)

Sodu laurylosiarczan Krzemionka

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemu dwutlenek Magnezu stearynian Etyloceluloza Alkohol cetylowy Dibutylu sebacynian Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Termin ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folią zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci:

Blister z folii PA/Aluminium/PVC/PET/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100, 112 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c,

170 00 Praga 7 Republika Czeska

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Pancod