+ iMeds.pl

Pangrol 10 000 10 000 j.m.Ulotka Pangrol 10 000

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pangrol 10 000, 10 000 j.Ph.Eur., kapsułki

(Pancreatinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 - 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Pangrol 10 000 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pangrol 10 000

3.    Jak stosować Pangrol 10 000

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Pangrol 10 000

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST PANGROL 10 000 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Pangrol 10 000 zawiera enzymy trawienne trzustki (enzymy trzustkowe).

Pangrol 10 000 stosuje się jako uzupełnienie enzymów trzustkowych u osób z zaburzeniami trawienia wynikającymi z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy. Takie zaburzenia mogą np. wystąpić w następujących okolicznościach:

- przewlekłe zapalenie trzustki niezależnie od przyczyny (na tle alkoholowym, urazowym, autoimmunologicznym, polekowym, zwapnienia tropikalnego, samoistnego);

-    swoistej nieprawidłowej czynności trzustki (mukowiscydoza);

-    zwężenie przewodu trzustkowego spowodowanego np. przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe;

-    zaburzenia wątroby i dróg żółciowych;

-    przebyta operacja trzustki lub wycięcie trzustki i dwunastnicy;

-    przyspieszony pasaż jelitowy po przebytej operacji żołądka i jelit, na skutek stresu lub chorób zapalnych jelit;

-    spożywanie ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów lub pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony, prowadzącego do pogorszenia wchłaniania substancji odżywczych i zaburzeń trawienia z towarzyszącą utratą apetytu, odbijaniem się, odruchami wymiotnymi i biegunką (niestrawność);

-    choroba trzewna;

-    choroba zapalna jelit (zwłaszcza choroby Crohna);

-    cukrzyca;

-    zespół nabytego braku odporności (AIDS);

-    zespół Shwachmana;

-    zespół Sjogrena.

Lek można stosować u osób dorosłych (w tym także osób w podeszłym wieku) i dzieci.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANGROL 10 000

Kiedy nie stosować leku Pangrol 10 000

-    u pacjentów z nadwrażliwością na mięso wieprzowe (alergią na mięso wieprzowe) lub inny składnik leku Pangrol 10 000.

-    u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i ostrymi napadami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby.

Natomiast sporadyczne podawanie leku jest właściwe w fazie ustępowania choroby, w trakcie rozszerzania diety doustnej, jeżeli występują cechy utrzymywania się zaburzeń czynności trzustki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Szczególnie pacjenci z mukowiscydozą nie powinni przyjmować dawek większych niż dawki enzymów wystarczające do prawidłowego trawienia tłuszczów, z uwzględnieniem ilości i składu posiłków, a zwiększenie dawki leku powinno zawsze odbywać się pod kontrolą lekarza i z monitorowaniem reakcji i objawów (np.: ustępowanie stolców tłuszczowych i bólów brzucha).

U pacjentów z mukowiscydozą może wystąpić niedrożność jelit. W przypadku wystąpienia objawów niedrożności jelit należy przerwać podawanie pankreatyny.

Lek Pangrol 10 000 zawiera czynne enzymy, które, w przypadku uwolnienia w jamie ustnej, na przykład po rozgryzieniu kapsułki, mogą prowadzić do uszkodzenia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej. Dlatego należy zachować ostrożność i przyjmować lek wyłącznie w sposób zgodny z opisanym poniżej (patrz punkt 3).

Inne leki i Pangrol

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Przyjmowanie gotowych leków zawieraj ących enzymy trzustkowe może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego, co oznacza, że konieczne może być podawanie dodatkowych ilości kwasu foliowego.

Równoczesne przyjmowanie leku Pangrol 10 000 może osłabiać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych: akarbozy i miglitolu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa ciążę, planuje zaj ście w ciążę lub karmi piersią powinna poinformować o tym lekarza prowadzącego, zanim zastosuje Pangrol 10 000.

Z powodu braku badań nad bezpieczeństwem stosowania leku Pangrol 10 000 u kobiet w ciąży, lek może być stosowany w ciąży, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są konieczne szczególne środki ostrożności.

Ze względu na zawartość barwników azowych, lek może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ PANGROL 10 000

Pangrol 10 000 należy zawsze stosować zgodnie z informacjami podanymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od stopnia niedoboru enzymów trzustkowych, jak również od dostępności biologicznej leku. Może być konieczne przyjmowanie większych dawek. Zwiększenie dawkowania wymaga uprzedniej rozmowy z lekarzem, a jego celem powinno być uzyskanie poprawy w odniesieniu do objawów (np. stolców tłuszczowych, bólu żołądka).

Nie należy przekraczać dobowej dawki 15 000-20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała.

-    O ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować od 2 do 4 kapsułek leku Pangrol

10 000 na każdy posiłek (co odpowiada 20 000-40 000 j. Ph. Eur. na jeden posiłek). Dawkowanie leku Pangrol 10 000 u dzieci ustala lekarz.

-    W mukowiscydozie Pangrol 10 000 można stosować u dorosłych i dzieci o masie ciała od 10 kg.

O ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, pacjenci z mukowiscydozą o masie ciała od 10 kg powinni przyjmować od 1 do 2 kapsułek leku Pangrol 10 000 na posiłek (odpowiednik 10 000 - 20 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek). Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki w zależności od masy ciała i nasilenia objawów. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 15 000 - 20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała na dobę.

Sposób stosowania

Kapsułki leku Pangrol 10 000 należy połykać w całości w trakcie posiłku, popijając dużą ilością wody.

Pacjenci, którzy nie są w stanie połknąć kapsułki, mogą wysypać jej zawartość do odpowiedniej ilości płynu (np. szklanka wody lub soku) i natychmiast zażyć bez rozgryzania lub żucia.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia lekiem Pangrol 10 000 zależy od przebiegu choroby i jest ustalany przez lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Pangrol 10 000 jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pangrol 10 000

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Dotychczas nie stwierdzono objawów przedawkowania lub zatrucia.

Pominięcie zastosowania leku Pangrol 10 000

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pangrol 10 000

W przypadku przedwczesnego zakończenia lub przerwania przyjmowania leku Pangrol 10 000 możliwy jest brak oczekiwanego działania leczniczego lub powrót do stanu „złego trawienia”.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Pangrol 10 000 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W ocenie działań niepożądanych zastosowano następujący zapis częstości występowania:

Bardzo często

występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów

Często

występują u mniej niż 1 na 10 ale więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często

występują u mniej niż 1 na 100 ale więcej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko

występują u mniej niż 1 na 1 000 ale więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów lub częstość występowania jest nieznana (nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych)

Istotne działania niepożądane i objawy, na które należy zwracać uwagę

W przypadku wystąpienia jednego z poniższych objawów, należy natychmiast przerwać zażywanie leku Pangrol 10 000 i zgłosić się do lekarza.

W pojedynczych przypadkach, po przyj ęciu enzymów trzustkowych, opisywano reakcje alergiczne typu natychmiastowego, takie jak: wysypka skórna, kichanie, łzawienie oczu, skurcz oskrzeli i reakcje alergiczne ze strony przewodu pokarmowego. U pacjentów z charakterystycznymi zaburzeniami czynności trzustki (mukowiscydoza), w pojedynczych przypadkach po przyjęciu dużych dawek enzymów trzustkowych, opisywano występowanie zwężeń dolnych fragmentów jelita (w obszarze krętniczo-kątniczym i okrężnicy wstępującej).

Specjalne ostrzeżenia

U pacjentów z mukowiscydozą, głównie u osób przyjmuj ących duże dawki enzymów trzustkowych, może dojść do zwiększonego wydalania kwasu moczowego z moczem. Z tego powodu stężenie kwasu moczowego w moczu u tych pacjentów powinno być monitorowane, aby zapobiec powstawaniu kamieni z kwasu moczowego.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ PANGROL 10 000

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Pangrol 10 000 po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po symbolu „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu opakowania lek zachowuje trwałość przez 6 miesięcy. Po upływie tego czasu lek należy usunąć, nawet jeśli nie został zużyty.

Leku nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje, takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Pangrol 10 000

Substancja czynna

minitabletki:

Pankreatyna o aktywności:

Lipazy 10 000 j. Ph. Eur.

Amylazy 9 000 j. Ph. Eur.

Proteaz 5 00 j. Ph. Eur.

Substancje pomocnicze

minitabletki:

Kroskarmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Olej rycynowy, utwardzany Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ C Trietylu cytrynian Symetykonu emulsja 30%

Talk

kapsułka:

Żelatyna

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Indygotyna (E 132)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Jak wygląda Pangrol 10 000 i co zawiera opakowanie

Pangrol 10 000 ma postać kapsułek żelatynowych. Górna część kapsułki ma barwę jasnozieloną, dolna jest jasnobrązowa. Kapsułki są wypełnione minitabletkami powlekanymi otoczką dojelitową. Opakowanie: butelka polipropylenowa zamknięta polietylenową zakrętką z substancją osuszającą zawierająca 20 lub 50 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Ul. Cybernetyki 7b 02-677 Warszawa Tel: (022) 566 21 00 Fax: (022) 566 21 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Pangrol 10 000

Charakterystyka Pangrol 10 000

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pangrol 10 000, 10 000 j. Ph. Eur., kapsułki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera pankreatynę

wieprzową o aktywności enzymatycznej:

lipazy 10 000 j. Ph. Eur.

amylazy 9 000 j. Ph. Eur.

proteaz 500 j. Ph. Eur.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółcień chinolinowa Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka

Kapsułki zawierające minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uzupełnianie enzymów trzustkowych w zaburzeniach trawienia wynikających z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy. Takie zaburzenia mogą np. wystąpić w następujących okolicznościach:

-    przewlekłe zapalenie trzustki niezależnie od jego przyczyny (na tle alkoholowym, urazowym, autoimmunologicznym, polekowym, zwapnienia tropikalnego, samoistnego);

-    mukowiscydoza;

-    zwężenie przewodu trzustkowego spowodowane np. przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe;

-    zaburzenia wątroby i    dróg żółciowych;

-    całkowita lub częściowa resekcja trzustki, wycięcie trzustki i dwunastnicy;

-    przyspieszony pasaż jelitowy na skutek resekcji żołądka i jelita cienkiego, stresu lub chorób zapalnych jelit;

-    spożywanie ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów i pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony, oraz wynikaj ące z tego zaburzenia wchłaniania substancji odżywczych i niestrawność;

-    choroba trzewna;

-    choroba zapalna jelit    (zwłaszcza choroba    Crohna);

-    cukrzyca;

-    zespół nabytego braku odporności (AIDS);

-    zespół Shwachmana;

-    zespół Sjogrena.

Produkt leczniczy można stosować u osób dorosłych (w tym także osób w podeszłym wieku) i dzieci.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od stopnia niedoboru enzymów trzustkowych i dostępności biologicznej produktu leczniczego. Może być konieczne przyjmowanie większych dawek niż zalecane. Zwiększenie dawkowania wymaga uprzedniej konsultacji z lekarzem, a jego celem powinno być uzyskanie poprawy w odniesieniu do objawów (np. stolców tłuszczowych, bólu żołądka). Nie należy przekraczać dobowej dawki 15 000-20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała.

-    Na ogół, zalecana dawka lipazy u dorosłych wynosi 20 000-40 000 j. Ph. Eur. na jeden posiłek. Dlatego też, o ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować od 2 do 4 kapsułek produktu leczniczego Pangrol 10000 na każdy posiłek (co odpowiada od 20 000 do 40 000 j. Ph. Eur. na jeden posiłek). Dawkowanie produktu leczniczego Pangrol 10 000 u dzieci ustala lekarz.

-    U dzieci i osób dorosłych z mukowiscydozą, na ogół zalecana dawka lipazy wynosi do 1 000 - 2 000 j. Ph. Eur. na kilogram masy ciała na posiłek. W takim przypadku pacjenci z mukowiscydozą o masie ciała 10 kg powinni przyjmować 1-2 kapsułki produktu Pangrol 10 000 na posiłek (odpowiednik

10 000 - 20 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek), Liczbę kapsułek przyjmowanych w trakcie posiłku należy zwiększać wraz ze wzrostem masy ciała. Jeżeli pacjent z mukowiscydozą wymaga większej dawki niż 1 000 - 2 000 j. Ph. Eur. na kilogram masy ciała na posiłek, liczba kapsułek przyjmowanych w trakcie każdego posiłku będzie większa, natomiast nie należy przekraczać maksymalnej dawki 15 000 - 20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała.

Sposób stosowania

Podanie doustne

Kapsułki produktu leczniczego Pangrol 10000 należy połykać w całości w trakcie posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia produktem leczniczym Pangrol 10000 zależy od przebiegu choroby i jest ustalany przez lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować produktu leczniczego Pangrol 10 000 w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na mięso wieprzowe (alergia na mięso wieprzowe) lub inny składnik produktu leczniczego Pangrol 10 000.

Ostre zapalenie trzustki i ostre napady w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby.

Natomiast sporadyczne podawanie produktu Pangrol 10 000 jest właściwe w fazie ustępowania choroby, w trakcie rozszerzania diety doustnej, jeżeli występują cechy utrzymywania się zaburzeń czynności trzustki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Szczególnie pacjenci z mukowiscydozą nie powinni przyjmować dawek większych niż dawki enzymów wystarczaj ące do prawidłowego trawienia tłuszczów, z uwzględnieniem ilości i składu posiłków, a zwiększenie dawki leku powinno zawsze odbywać się pod kontrolą lekarza oraz z monitorowaniem reakcji i objawów (np. ustępowanie stolców tłuszczowych i bólów brzucha).

Niedrożność jelit jest znanym powikłaniem u pacjentów z mukowiscydozą. Z tego powodu, w przypadku wystąpienia objawów niedrożności należy wziąć pod uwagę możliwość występowania zwężeń jelit.

Pangrol 10 000 zawiera czynne enzymy, które, w przypadku uwolnienia w jamie ustnej, na przykład po rozgryzieniu kapsułki, mogą prowadzić do uszkodzenia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej. Dlatego należy zachować ostrożność i połykać kapsułki produktu Pangrol 10 000 w całości.

Ze względu na zawartość barwnika azowego, lek może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przyjmowanie gotowych produktów zawierających enzymy trzustkowe może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego, co oznacza, że konieczne może być podawanie dodatkowych ilości kwasu foliowego.

Równoczesne przyjmowanie produktu leczniczego Pangrol 10 000 może osłabiać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych: akarbozy i miglitolu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W okresie ciąży można przyjmować produkt leczniczy Pangrol 10 000, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pangrol 10000 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W ocenie działań niepożądanych zastosowano następujący zapis częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko

Po przyj ęciu enzymów trzustkowych opisywano reakcje alergiczne typu natychmiastowego (takie jak wysypka skórna, kichanie, łzawienie oczu, skurcz oskrzeli) i reakcje alergiczne dotyczące przewodu pokarmowego.

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo rzadko

- U pacjentów z mukowiscydozą, po podaniu dużych dawek enzymów trzustkowych opisywano występowanie zwężeń w regionie krętniczo-kątniczym i w części wstępującej okrężnicy.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Nie znana

U pacjentów z mukowiscydozą, głównie u osób przyjmuj ących duże dawki enzymów trzustkowych, może doj ść do zwiększonego wydalania kwasu moczowego z moczem. Z tego powodu u tych pacjentów należy sprawdzać stężenie kwasu moczowego w moczu, aby zapobiec powstawaniu kamieni z kwasu moczowego.

4.9    Przedawkowanie

Dotychczas nie stwierdzono objawów przedawkowania czy zatrucia; biorąc pod uwagę skład produktu leczniczego Pangrol 10 000 ich wystąpienie jest mało prawdopodobne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki poprawiające trawienie, w tym enzymy. Mieszaniny enzymów (lipaza, proteaza, itp.).

Kod ATC: A09AA02

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Pangrol 10 000 zawiera pankreatynę. Pankreatyna to sproszkowana trzustka ssaków, zazwyczaj wieprzowa. Produkt ten, poza zewnątrzwydzielniczymi enzymami lipazą, alfa-amylazą, trypsyną i chymotrypsyną, zawiera także inne enzymy. Pankreatyna zawiera także inne substancje, nie posiadające aktywności enzymatycznej.

Aktywność trawienną produktu określa się jako aktywności enzymów oraz gotowej postaci leku. Decydujące znaczenie ma aktywność enzymatyczna lipazy i zawartość trypsyny, podczas gdy aktywność amylazy odgrywa istotną rolę wyłącznie w leczeniu mukowiscydozy, gdyż nawet w przewlekłym zapaleniu trzustki trawienie odżywczych wielocukrów nie jest zaburzone.

Lipaza trzustkowa odszczepia kwasy tłuszczowe z cząsteczki triglicerydu w pozycji 1 i 3. Powstałe w ten sposób wolne kwasy tłuszczowe i 2-monoglicerydy są szybko wychwytywane, głównie w górnej części jelita cienkiego, przy udziale kwasów żółciowych. Zwierzęca lipaza trzustkowa, podobnie jak lipaza ludzka, jest wrażliwa na działanie kwasów, co oznacza, że jej aktywność lipolityczna ulega nieodwracalnej inaktywacji przy pH niższym od 4.

Trypsyna powstaje z trypsynogenu w mechanizmie aktywacji autokatalitycznej lub działania jelitowej enterokinazy i wywołuje aktywacj ę innych enzymów proteolitycznych. Podobnie jak endopeptydaza, rozkłada wiązania peptydowe w których uczestniczy lizyna i arginina, dzięki czemu wraz z innymi enzymami rozszczepiaj ącymi wiązania peptydowe prowadzi do powstawania aminokwasów i małych peptydów. W oparciu o wyniki ostatnich badań przyjmuje się, że trypsyna aktywna w górnej części jelita cienkiego hamuje stymulowane wydzielanie trzustkowe w mechanizmie sprzężenia zwrotnego. Temu efektowi przypisuje się przeciwbólowe działanie produktów pankreatyny opisywane w niektórych badaniach.

Alfa-amylaza, która jest endoamylazą, bardzo szybko rozkłada wielocukry zawierające glukozę, w związku z czym jej aktywność jest zazwyczaj wystarczaj ąca nawet w przypadku znacznego zmniejszenia czynności wydzielniczej trzustki w przebiegu chorób.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Pankreatyna nie wchłania się w przewodzie pokarmowym, ale jest wydalana z kałem, przy czym jej większa część jest rozkładana lub denaturowana przez soki trawienne czy też bakterie.

Dostępność biologiczna

W żołądku, z rozpuszczającej się kapsułki uwalniają się minitabletki, które następnie równomiernie rozmieszczają się w masie pokarmowej.

Otoczka minitabletek oporna na działanie kwasu żołądkowego chroni wrażliwe na działanie kwasu enzymy przed ich inaktywacją przez kwas żołądkowy. Enzymy są uwalniane dopiero po przedostaniu się minitabletek do oboj ętnego lub lekko zasadowego środowiska jelita cienkiego, po rozpuszczeniu otoczki. Ponieważ pankreatyna nie ulega wchłanianiu, uzyskanie informacji dotyczących farmakokinetyki i dostępności biologicznej produktu jest niemożliwe.

Skuteczność działania pankreatyny zależy od szybkości, z jaką enzymy są uwalniane z postaci leku. 5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań przedklinicznych. Nie należy spodziewać się układowych działań toksycznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.Wykaz substancji pomocniczych

minitabletki:

Kroskarmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Olej rycynowy, utwardzany Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ C Trietylu cytrynian Symetykonu emulsja 30%

Talk

kapsułka:

Żelatyna

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Indygotyna (E 132)

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

Nie należy stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności.

Po pierwszym otwarciu produkt zachowuje trwałość przez 6 miesięcy.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polipropylenowa zamknięta polietylenową zakrętką z substancją osuszającą, w tekturowym pudełku 20 kapsułek 50 kapsułek

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań oprócz umieszczonych w punkcie 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9434

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 15.07.2002 r Data ostatniego przedłużenia pozwolenia 12.12.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Pangrol 10 000