+ iMeds.pl

Panogastin 20 mgUlotka Panogastin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Panogastin

20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Panogastin 20 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panogastin 20 mg

3.    Jak stosować Panogastin 20 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Panogastin 20 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Panogastin 20 mg i w jakim celu się go stosuje

Panogastin 20 mg jest wybiórczym inhibitorem pompy protonowej. Jest lekiem zmniejszającym wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosowany w leczeniu chorób żołądka i jelita zależnych od zwiększonego wydzielania kwasu.

Panogastin 20 mg jest stosowany w:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

-    leczeniu objawów (np. zgaga, cofanie się kwasu, ból przy przełykaniu) związanych z chorobą refluksową przełyku spowodowaną cofaniem się kwasu z żołądka,

-    długotrwałym leczeniu refluksowego zapalenia przełyku (stan zapalny przełyku, któremu towarzyszy cofanie się kwasu żołądkowego) oraz zapobieganiu jego nawrotom.

Dorośli

-    zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i (lub) dwunastnicy wywołanych przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, np. ibuprofen) u pacjentów narażonych, którzy wymagają długotrwałego stosowania NLPZ.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panogastin 20 mg

Kiedy nie stosować leku Panogastin 20 mg:

- jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Panogastin 20 mg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Należy poinformować lekarza, jeśli kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby. Lekarz może zlecić częstszą kontrolę aktywności enzymów wątrobowych, szczególnie gdy stosowane jest długotrwałe leczenie lekiem Panogastin 20 mg. W razie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych stosowanie leku należy przerwać;

-    jeśli pacjent przyjmuje stale niesteroidowe leki przeciwzapalne i pantoprazol, ponieważ pacjent ma zwiększone ryzyko rozwoju powikłań żołądka i jelit. Jakiekolwiek zwiększone ryzyko zostanie ocenione w zależności od indywidualnych czynników ryzyka, takich jak wiek (65 lat lub więcej), historia przebiegu choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy lub krwawienie z żołądka lub jelit;

- jeżeli u pacjenta występuje niedobór witaminy B12 lub występują czynniki ryzyka niedoboru witaminy B12 oraz pacjent przyjmuje pantoprazol przez dłuższy czas. Jak w przypadku wszystkich środków zmniejszających ilość kwasu, pantoprazol może upośledzać wchłanianie witaminy B12;

-    jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV) lub metotreksat (stosowany w leczeniu raka lub łuszczycy) jednocześnie z pantoprazolem należy zwrócić się do lekarza po poradę.

Należy natychmiast zgłosić lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi jakikolwiek z następujących objawów:

-    niezamierzone zmniejszenie masy ciała;

- nawracające wymioty;

- ból podczas połykania;

-    wymioty z krwią;

- bladość skóry i osłabienie (objawy anemii);

-    obecność krwi w stolcu;

- ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, ponieważ pantoprazol może mieć związek ze zwiększeniem częstości występowania biegunek bakteryjnych.

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia podłoża nowotworowego choroby, gdyż leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Jeśli objawy utrzymują się mimo leczenia, należy rozważyć wykonanie dalszych badań.

Jeśli pacjent stosuje Panogastin 20 mg dłużej niż trzy miesiące, stężenie magnezu we krwi może ulec obniżeniu. Może to powodować następujące objawy: zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientację, drgawki, zawroty głowy, zwiększoną częstość rytmu serca. Należy natychmiast zgłosić lekarzowi wystąpienie tych objawów. Niskie stężenie magnezu może również prowadzić do obniżenia potasu i wapnia we krwi. Lekarz może zlecić wykonanie badań krwi aby monitorować stężenie magnezu we krwi.

Jeśli pacjent stosuje Panogastin 20 mg długotrwale (np. dłużej niż rok), mogą być konieczne regularne wizyty u lekarza. Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe objawy lub inne wyjątkowe okoliczności.

Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej jak Panogastin 20 mg, szczególnie dłużej niż rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodra, nadgarstka i kręgosłupa. Należy zgłosić lekarzowi, jeśli pacjent ma osteoporozę lub przyjmuje kortykosterydy (które zwiększają ryzyko osteoporozy).

Dzieci i młodzież

Leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży poniżej 12 roku życia ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leku.

Panogastin 20 mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Panogastin 20 mg może wpłynąć na skuteczność innych leków, dlatego należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

-    leki takie jak ketokonazol, itrakonazol lub pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka), ponieważ Panogastin 20 mg może hamować działanie tych i innych leków;

- fenprokumon lub warfarynę, które wpływają na krzepnięcie krwi. Lekarz może zlecić dodatkowe badania;

-    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

-    metotreksat (stosowany w leczeniu raka i łuszczycy).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest wystarczających badań dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży.

Stwierdzono przenikanie substancji czynnej leku do mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli wystąpią działania niepożądane, takie jak: zawroty głowy lub niewyraźne widzenie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Panogastin 20 mg zawiera maltylol

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Panogastin 20 mg

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy przyjmować tabletki 1 godzinę przed posiłkiem, nie żując ich ani nie rozgryzając, tylko połknąć w całości popijając wodą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosuje się następujące dawki:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej

W leczeniu objawów (np. zgaga, cofanie się kwasu, ból przy przełykaniu) związanych z chorobą refluksową przełyku

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Dawka ta zazwyczaj przynosi ulgę po 2-4 tygodniach stosowania - najpóźniej w ciągu kolejnych 4 tygodni. Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Nawracające objawy można kontrolować przyjmując jedną tabletkę na dobę, gdy jest to konieczne.

W długotrwałym leczeniu i zapobieganiu nawrotowi refluksowego zapalenia przełyku

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Jeśli objawy choroby powrócą, lekarz może zalecić podwojenie dawki. W tym przypadku można zastosować jedną tabletkę na dobę leku Panogastin 40 mg. Po ustąpieniu objawów można ponownie zmniejszyć dawkę do jednej tabletki 20 mg na dobę.

Dorośli

W zapobieganiu wrzodom dwunastnicy i (lub) żołądka u pacjentów, którzy muszą stale przyjmować NLPZ

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę.

Specjalne grupy pacjentów:

-    w przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby nie należy przyjmować więcej niż jedną 20 mg tabletkę na dobę;

- dzieci w wieku poniżej 12 lat. Tabletki nie są zalecane do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Panogastin 20 mg

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Panogastin 20 mg

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Gdy nadejdzie pora zażycia następnej dawki, należy ją przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Panogastin 20 mg

Nie należy przerywać stosowania leku Panogastin 20 mg przedwcześnie lub z własnej inicjatywy bez porozumienia z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Występowanie działań niepożądanych definiuje się w oparciu o określoną czę stość ich występowania:

bardzo często:

więcej niż u 1 osoby na 10

często:

u 1 do 10 osób na 100

niezbyt często:

u 1 do 10 osób na 1000

rzadko:

u 1 do 10 osób na 10 000

bardzo rzadko:

mniej niż u 1 osoby na 10 000

częstość nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów niepożądanych, należy przestać stosować tabletki i niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub najbliższego szpitala gdzie pełniony jest ostry dyżur:

- ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): obrzęk języka i (lub) gardła, trudności z przełykaniem, pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą), trudności w oddychaniu, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quincke’go/obrzęk naczynioruchowy), silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i nadmiernym poceniem się;

- ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): tworzenie się pęcherzy skórnych i gwałtowne pogorszenie stanu ogólnego; nadżerka (z lekkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/ust albo narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) oraz wrażliwość na światło;

- inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): żółte zabarwienie skóry i oczu (ciężkie uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka) lub gorączka, wysypka oraz problemy z nerkami przejawiające się ich powiększeniem, czasami z bólem podczas oddawania moczu i bólem w dolnej części pleców (ciężkie zapalenie nerek).

Inne możliwe działania niepożądane:

- niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia z oddawaniem wiatrów, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna, rumień, wykwity skórne, świąd, osłabienie, wyczerpanie lub ogólne złe samopoczucie, zaburzenia snu, złamania kości biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa;

-    rzadko: zaburzenia widzenia takie jak niewyraźne widzenie, pokrzywka, ból stawów, ból mięśni, zmiany masy ciała, zaburzenia smaku, podwyższona temperatura ciała, obrzęki w kończynach (obrzęki obwodowe), reakcje uczuleniowe, depresja, powiększenie piersi u mężczyzn;

-    bardzo rzadko: dezorientacja;

-    częstość nieznana: omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów, u których wcześniej występował ten objaw), parestezje.

Działania niepożądane rozpoznane w badaniach krwi:

-    niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych;

- rzadko: zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia tłuszczów w krwi;

-    bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować częstsze niż normalnie krwawienia lub siniaki; zmniejszenie liczby białych komórek krwi, co może prowadzić do częstszych zakażeń;

-    częstość nieznana: niskie stężenie sodu, potasu, magnezu, wapnia w osoczu krwi, co może powodować zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientację, drgawki, zawroty głowy, zmiany w częstości rytmu serca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Panogastin 20 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, buteleczce i pudełku tekturowym po określeniu “Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Dla tabletek pakowanych w plastykowych butelkach: Panogastin 20 mg można stosować przez 3 miesiące po pierwszym otwarciu pojemnika.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania leku Panogastin 20 mg.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Panogastin 20 mg

-    Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: maltytol (E965), krospowidon typ B, karmeloza sodowa, sodu węglan bezwodny (E500), wapnia stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk (E553b), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, lecytyna sojowa (E322), żelaza tlenek żółty (E 172), sodu węglan bezwodny (E500), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian (E1505).

Jak wygląda lek Panogastin 20 mg i co zawiera opakowanie

Żółte, owalne tabletki dojelitowe.

Lek Panogastin 20 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 14, 28 lub 98 tabletek w blistrach i butelkach zawierających po 14, 28 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

LV (RMS):    Panogastin 20 mg zarnas škistoša tablete

LT:    Panogastin    20 mg    skrandyje neirios tabletćs

PL:    Panogastin

SK:    Panogastin    20

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.2014

6

Panogastin

Charakterystyka Panogastin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panogastin, 20 mg, tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dojelitowa zawiera 22,6 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego, co odpowiada 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 38,425 mg maltytolu (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki dojelitowe.

Żółte, owalne tabletki (8,2 mm x 4.4 mm)

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej Objawowa postać choroby refluksowej przełyku.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, u których konieczne jest długotrwałe leczenie NLPZ (patrz punkt 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać, należy je przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.

Zalecane dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej Objawowa postać choroby refluksowej przełyku

Zalecana dawka doustna produktu leczniczego Panogastin 20 mg to 1 tabletka 20 mg raz na dobę. Objawy ustępują zwykle po 2 do 4 tygodniach stosowania. Jeśli działanie nie jest wystarczające, produkt leczniczy należy stosować przez kolejne 4 tygodnie. Gdy objawy ustąpią, można kontrolować nawrót choroby, stosując „na żądanie” 20 mg pantoprazolu na dobę. Jeśli pomimo stosowania pantoprazolu „na żądanie” objawy nie ustąpią, można rozważyć zalecenie leczenia długotrwałego w sposób ciągły.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku W leczeniu długotrwałym zalecana dawka podtrzymująca produktu leczniczego Panogastin 20 mg to 1 tabletka raz na dobę. Jeśli wystąpi nawrót choroby, dawkę można zwiększyć do 40 mg pantoprazolu na dobę. W takim przypadku stosuje się produkt leczniczy Panogastin, 40 mg. Po ustąpieniu nawrotu objawów dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg pantoprazolu na dobę.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, u których konieczne jest długotrwałe leczenie NLPZ.

Zalecana dawka to 1 tabletka produktu leczniczego Panogastin 20 mg raz na dobę.

Specjalne grupy pacjentów Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produkt leczniczy Panogastin 20 mg nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat z powodu braku wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania pantoprazolu w tej grupie wiekowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę (patrz pkt. 4.4).

Zaburzenia czynności nerek Nie jest konieczna zmiana dawki.

Pacjenci w podeszłym wieku Nie jest konieczna zmiana dawki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w pukcie 6.1. lub substancję stosowaną w produkcie skojarzonym.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy podczas leczenia pantoprazolem regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych we krwi, zwłaszcza jeśli lek jest stosowany długotrwale. Gdy wystąpi zwiększona aktywność enzymów wątrobowych należy odstawić produkt leczniczy Panogastin 20 mg (patrz pkt. 4.2).

Leczenie skojarzone z NPLZ

U pacjentów leczonych nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) nie stosuje się produktu leczniczego Panogastin 20 mg w zapobieganiu owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy, jeśli jest konieczne długotrwałe leczenie NLPZ. U tych pacjentów występuje zwiększone ryzyko powikłań ze strony żołądka i jelit.

Ryzyko należy określić w oparciu o indywidualne czynniki ryzyka, np. podeszły wiek (powyżej 65 lat), przebyte owrzodzenie żołądka i dwunastnicy lub krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Leczenie skojarzone

W przypadku leczenia skojarzonego, charakterystyki odpowiednich produktów leczniczych powinny być przestrzegane.

Wystąpienie objawów alarmowych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy alarmujące (np. znaczne, niezamierzone zmniejszenie masy ciała, nawracające wymioty, dysfagia, wymioty krwawe, niedokrwistość lub smołowate stolce) oraz podejrzenie lub potwierdzenie owrzodzenia żołądka, należy wykluczyć jego nowotworowy charakter. Leczenie pantoprazolem może łagodzić objawy i opóźniać rozpoznanie choroby nowotworowej.

Jeśli pomimo leczenia pantoprazolem objawy chorobowe utrzymują się, należy rozważyć przeprowadzenie kolejnych badań.

Równoczesne podawanie z atazanawirem

Równoczesne podawanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej (IPP) nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeśli podawanie atazanawiru z IPP ocenia się jako konieczne, zaleca się dokładną kliniczną kontrolę (np. obecność wirusa) w połączeniu ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg i rytonawirem w dawce 100 mg. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu.

Wpływ na wchłanianie witaminy B12

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi zmianami patologicznymi z hipersekrecją wymagającymi długoterminowego leczenia pantoprazol jak inne leki hamujące wydzielanie kwasu, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) z przewodu pokarmowego wskutek niedoboru lub braku kwasu solnego w soku żołądkowym. Należy to uwzględnić podczas długotrwałego leczenia pantoprazolem pacjentów z niedoborem witaminy B12 lub obciążonych szczególnym ryzykiem wystąpienia zaburzeń jej wchłaniania lub w przypadku wystąpienia objawów klinicznych.

Długotrwała terapia

Podczas długotrwałego leczenia, zwłaszcza trwającego dłużej niż rok, należy zapewnić pacjentom opiekę lekarską.

Zakażenia przewodu pokarmowego spowodowane przez bakterie

Przypuszcza się, że pantoprazol, tak jak i inne inhibitory pompy protonowej, może zwiększać ilość bakterii naturalnie obecnych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Stosowanie produktu leczniczego Panogastin 20 mg może prowadzić do nieznacznie większego ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie, takie jak Salmonella, Campylobacter i C. difficile.

Hipomagnezemia

Zgłaszano przypadki ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych IPP takimi jak pantoprazol przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Mogą wystąpić poważne objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu, ale ponieważ rozwijają się one podstępnie, mogą zostać przeoczone. U większości pacjentów z hipomagnezemią, stan poprawia się po podaniu magnezu i przerwaniu stosowania IPP.

U pacjentów, których planowane leczenie będzie długotrwałe lub przyjmujących IPP z digoksyną lub produktami leczniczymi, które mogą wywoływać hipomagnezemię (np. leki moczopędne), lekarz powinien rozważyć badanie stężenia magnezu przed zastosowaniem IPP i okresowo w czasie leczenia.

Złamania kości

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie stosowane w wysokich dawkach i przez długi okres (> 1 rok), mogą umiarkowanie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, nadgarstka i kręgosłupa, przede wszystkim u osób w podeszłym wieku lub jeśli występują znane czynniki ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy mogą zwiększać ogólne ryzyko złamania o 10-40%. Częściowo wzrost ten może być spowodowany innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem osteoporozy powinni być leczeni zgodnie z obowiązującymi zaleceniami klinicznymi i powinni przyjmować odpowiednia dawkę witaminy D i wapnia.

Maltytol

Produkt leczniczy Panogastin 20 mg zawiera maltytol. Pacjenci z rzadko występującymi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego Panogastin 20 mg.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ pantoprazolu na wchłanianie innych leków

Z powodu silnego i długotrwałego zahamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku, pantoprazol może zmniejszać wchłanianie produktów leczniczych, których biodostępność istotnie zależy od pH w żołądku np. niektóre azole przeciwgrzybicze jak ketokonazol, itrakonazol, posakonazol i inne leki jak erlotynib.

Leki stosowane w terapii HIV (atazanawir)

Równoczesne podawanie atanazawiru i innych produktów leczniczych stosowanych w terapii HIV, których wchłanianie zależy od pH z inhibtorami pompy protonowej może powodować istotne zmniejszenie biodostępności produktów leczniczych stosowanych w terapii HIV i może wpływać na skuteczność tych produktów leczniczych. Dlatego równoczesne podawanie inhibitorów pompy protonowej z atazanawirem nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny (fenprokumon lub warfaryna)

W klinicznych badaniach farmakokinetyki nie stwierdzono interakcji pantoprazolu, stosowanego jednocześnie z fenprokumonem lub warfaryną. Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano pojedyncze przypadki zmian czasu protrombinowego lub wartości INR podczas jednoczesnego stosowania pantoprazolu z tymi lekami. Jeżeli pacjent stosuje doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny (np. fenprokumon lub warfaryna), zaleca się kontrolowanie czasu protrombinowego lub INR po rozpoczęciu i zakończeniu leczenia pantoprazolem oraz podczas nieregularnego stosowania produktu leczniczego.

Metotreksat

Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dużych dawkach (np. 300 mg) z IPP powoduje zwiększenie stężenia metotreksatu u niektórych pacjentów. Dlatego w sytuacjach, gdy stosuje się metotreksat w wysokich dawkach, np. w raku lub łuszczycy, może być konieczne rozważenie okresowego przerwania stosowania pantoprazolu.

Inne badania dotyczące interakcji

Pantoprazol jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie przez układ enzymatyczny cytochromu P450. Głównym szlakiem metabolicznym jest demetylacja przez CYP2C19 zaś inne szlaki metaboliczne obejmują utlenienie przez CYP3A4. Badania interakcji z produktami leczniczymi metabolizowanymi przez te same szlaki metaboliczne, jak karbamazepina, diazepam, glibenklamid, nifedypina i doustne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel i etynyloestradiol nie wykazały klinicznie istotnych interakcji.

Wyniki z zakresu badań dotyczących interakcji wskazują, że pantoprazol nie ma wpływu na metabolizm substancji czynnych metabolizowanych przez CYP1A2 (np. kofeina, teofilina), CYP2C9 (np. piroksykam, diklofenak, naproksen), CYP2D6 (np. metroprolol), CYP2E1 (np. etanol) oraz nie koliduje z zależnym od p-glikoproteiny wchłanianiem digoksyny.

Nie stwierdzono również interakcji podczas jednoczesnego stosowania pantoprazolu z lekami zobojętniającymi kwas solny.

Przeprowadzono również badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocześnie z odpowiednimi antybiotykami (klarytromycyną, metronidazolem, amoksycyliną). Nie stwierdzono występowania klinicznie istotnych interakcji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu leczniczego Panogastin 20 mg nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka. Stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka kobiet. Dlatego też, decyzję czy kontynuować/przerwać karmienie

piersią lub kontynuować/przerwać stosowanie produktu leczniczego Panogastin 20 mg należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiety wynikające z leczenia produktem leczniczym Panogastin 20 mg.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

U około 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane (ang. ADRs). Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące u około 1% pacjentów to biegunka i ból głowy.

W poniższej tabeli objawy niepożądane dla pantoprazolu zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją częstości:

bardzo często (>1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dla wszystkich działań niepożądanych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu do obrotu, nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji częstości, dlatego ich częstość jest oznaczona jako „nieznana”.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela nr 1. Objawy niepożądane związane ze stosowaniem pantoprazolu zgłoszone w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu___

'Częstość

''"■'występowania Działania--^ niepożądane (narząd, układ)

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

agranulocytoza

leukopenia,

trombocytopenia,

pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs

anafilaktyczny)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperlipidemia i

zwiększone

stężenie lipidów

(triglicerydy,

cholesterol);

zmiana masy

ciała

hiponatremia,

hipomagnezemia

(patrz pkt. 4.4);

hipokalcemia

związana z

hipomagnezemią,

hipokalemia

Zaburzenia

psychiczne

zaburzenia snu

depresja (oraz

wszystkie

nasilenia)

dezorientacja (oraz wszystkie nasilenia)

omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania)

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy

zaburzenia smaku

parestezje

Zaburzenia oka

zaburzenia

widzenia

(niewyraźne

widzenie)

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, nudności lub wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból brzucha i dyskomfort

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

(aminotransfer

az, gamma-

GT)

zwiększenie

stężenia

bilirubiny

uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność komórek wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka skórna, wyprysk, wykwity skórne, świąd

pokrzywka,

obrzęk

naczynioruchowy

zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

złamania kości biodrowej, nadgarstka lub kręgosłupa (patrz pkt. 4.4)

bóle stawów, bóle mięśni

skurcz mięśnia jako skutek zaburzeń elektrolitowych

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

śródmiąższowe

zapalenie nerek (z

możliwym

rozwojem

niewydolności

nerek)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, zmęczenie i złe

samopoczucie

podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych "aktualny adres, nr telefonu i faksu ww departamentu" e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania pantoprazolu u ludzi.

Dawki do 240 mg stosowane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

Ponieważ pantoprazol silnie wiąże się z białkami, nie ulega łatwo dializie.

W przypadku przedawkowania, któremu towarzyszą objawy kliniczne zatrucia, oprócz leczenia objawowego i wspomagającego, brak jest szczególnych zaleceń terapeutycznych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02B C02.

Mechanizm działania

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku w wyniku specyficznego działania na komórki okładzinowe błony śluzowej żołądka.

Pantoprazol jest przekształcany do czynnej postaci w kwaśnym pH kanalików komórek okładzinowych żołądka, gdzie hamuje aktywność H+/K+ - ATP-azy, enzymu biorącego udział np. w końcowym etapie syntezy kwasu solnego w żołądku. Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego zależy od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów objawy choroby ustępują po 2 tygodniach leczenia. Podobnie, jak w przypadku innych leków z grupy inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów receptorów histaminowych H2, leczenie pantoprazolem powoduje zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, a tym samym wtórne zwiększenie wydzielania gastryny, proporcjonalne do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem na poziomie receptora komórkowego, może wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od czynnika pobudzającego wydzielanie (np. acetylocholiny, histaminy, gastryny). Działanie leku jest takie samo niezależnie od tego, czy jest podany doustnie czy dożylnie.

Pod wpływem pantoprazolu dochodzi do zwiększenia wydzielania gastryny na czczo. Podczas krótkotrwałego stosowania pantoprazolu stężenia gastryny w większości przypadków nie przekraczają górnej granicy normy. Długotrwałe stosowanie pantoprazolu powoduje 2-krotne zwiększenie stężenia gastryny u większości pacjentów. Jedynie w pojedynczych przypadkach odnotowano nadmierne zwiększenie stężenia gastryny. W następstwie u niektórych pacjentów stosujących lek długotrwale stwierdzono nieznaczne do umiarkowanego zwiększenie liczby specyficznych komórek wydzielania wewnętrznego (ECL) w żołądku (rozrost prosty do gruczolakowatego). Wyniki dotychczasowych badań (patrz punkt 5.3) wykluczają powstawanie u ludzi postaci przedrakowiakowych (rozrost atypowy) lub rakowiaków żołądka.

W przypadku długotrwałego stosowania pantoprazolu, trwającego dłużej niż rok, nie można całkowicie wykluczyć działania leku na parametry czynności gruczołu tarczowego, który odnotowano w badaniach na zwierzętach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne występuje już po podaniu 20 mg w dawce pojedynczej. Średnio, maksymalne stężenie w surowicy krwi, wynoszące około 1 do 1,5 pg/ml, występuje po około 2 - 2,5 godzinach od podania leku. Wartość nie zmienia się po wielokrotnym podaniu pantoprazolu. Parametry farmakokinetyczne pantoprazolu nie różnią się po jego podaniu w dawce pojedynczej i wielokrotnej. Pantoprazol w zakresie dawek od 10 mg do 80 mg wykazuje kinetykę liniową zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym.

Całkowita biodostępność po podaniu tabletki wynosi 77%. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie wpływa na AUC, maksymalne stężenie w surowicy krwi a tym samym na biodostępność. Równoczesne spożycie żywności może jedynie opóźnić rozpoczęcie wchłaniania.

Dystrybucja

Wiązanie pantoprazolu z białkami surowicy wynosi około 98%.Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg.

Eliminacja

Substancja jest prawie wyłącznie metabolizowana w wątrobie. Głównym szlakiem metabolicznym jest demetylacja przez CYP2C19 a następnie sprzężenie z siarczanem, inne szlaki metaboliczne obejmują utlenienie przez CYP3A4. Końcowy okres półtrwania wynosi około 1 godziny, a klirens około 0,1 l/h/kg. Było kilka przypadków, w których stwierdzono opóźnienie eliminacji. Ze względu na specyficzne wiązanie się pantoprazolu do pompy protonowej w komórkach okładzinowych, okres półtrwania nie koreluje z o wiele dłuższym czasem działania (zahamowaniem wydzielania kwasu). Eliminacja przez nerki stanowi główną drogę wydalania (około 80%) metabolitów pantoprazolu, reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w surowicy i moczu jest demetylopantoprazol który jest sprzężony z siarczanem. Okres półtrwania w osoczu głównego metabolitu (około 1,5 godziny) nie jest znacznie dłuższy niż pantoprazolu.

Charakterystyka pacjentów/szczególne grupy

Około 3 % populacji europejskiej nie posiada czynnego enzymu CYP2C19 i jest określana jako wolno metabolizująca. U tych osób metabolizm pantoprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez CYP3A4. Po podaniu pojedynczej dawki 40 mg pantoprazolu, średnie pole pod krzywą stężenia do czasu w osoczu było około 6 razy większe u osób wolno metabolizujących niż u osób posiadających czynny enzym CYP2C19 (osoby szybko metabolizujące). Średnie maksymalne stężenie w osoczu było zwiększone o około 60%. Te wyniki nie mają znaczenia w odniesieniu do dawkowania pantoprazolu. Nie jest konieczne zmniejszenie dawki pantoprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u pacjentów dializowanych). Podobnie jak u zdrowych osób, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Jedynie bardzo niewielka ilość pantoprazolu jest usuwana za pomocą dializy, chociaż okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (od 2 do 3 h), pomimo to wydalany jest nadal szybko i nie dochodzi do jego kumulacji w organizmie.

U pacjentów z marskością wątroby (klasa A i B w klasyfikacji Child-Pugh) okres półtrwania pantoprazolu wydłuża się do 3-6 godzin, a wartości AUC zwiększają się -3-5-krotnie. Maksymalne stężenie pantoprazolu w surowicy zwiększa się nieznacznie (1,3-krotnie) w porównaniu ze stężeniem u zdrowych ochotników.

Nieznaczne zwiększenie wartości AUC i Cmax u pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu z młodszymi pacjentami nie ma znaczenia klinicznego.

Dzieci i młodzież

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 lub 40 mg pantoprazolu dzieciom w wieku od 5 do 16 lat wartości AUC i Cmax były w zakresie odpowiednich wartości dla osób dorosłych.

Po podaniu dożylnym pojedynczej dawki 0,8 lub 1,6 mg/kg pantoprazolu dzieciom w wieku 2 do 16 lat nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy klirensem pantoprazolu a wiekiem lub wagą. AUC oraz objętość dystrybucji były zgodne z danymi obserwowanymi u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań przedklinicznych dotyczących farmakologii bezpieczeństwa, toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz genotoksyczności nie wykazały istotnego zagrożenia dla ludzi.

W dwuletnim badaniu rakotwórczego działania pantoprazolu stwierdzono występowanie u szczurów nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto, w przedżołądku szczurów stwierdzono występowanie brodawczaków płaskonabłonkowych. Mechanizm powstawania rakowiaków żołądka przez

podstawione pochodne benzoimidazolu został dokładnie poznany i jest reakcją wtórną na znaczne zwiększenie stężenia gastryny w surowicy, które stwierdzono u szczurów podczas długotrwałego stosowania wysokich dawek produktu leczniczego.

W dwuletnich badaniach na gryzoniach odnotowano występowanie zwiększonej ilości guzów wątroby u szczurów i samic myszy, których przyczyną był intensywny metabolizm pantoprazolu w wątrobie.

W grupie szczurów otrzymujących największe dawki leku (200 mg/kg mc.) odnotowano nieznaczne zwiększenie częstości występowania zmian nowotworowych gruczołu tarczowego. Ma to związek z zaburzeniami rozpadu tyroksyny w wątrobie szczura, spowodowanymi działaniem pantoprazolu. Ponieważ dawki terapeutyczne pantoprazolu stosowane u ludzi są małe, nie oczekuje się wystąpienia działań niepożądanych ze strony gruczołu tarczowego.

W badaniach nad płodnością zaobserwowano oznaki niewielkiego działania teratogennego pantoprazolu w dawkach większych niż 5 mg/kg.

W badaniach nie wykazano wpływu na płodność lub działania teratogennego pantoprazolu. Przenikanie pantoprazolu przez barierę łożyska było zwiększone u szczurów w miarę rozwoju ciąży. Następstwem tego było zwiększenie stężenia pantoprazolu u płodu na krótko przed porodem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki: maltytol (E965) krospowidon typ B karmeloza sodowa sodu węglan bezwodny (E500) wapnia stearynian

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy talk (E553b)

tytanu dwutlenek (E 171)

makrogol 3350

lecytyna sojowa (E322)

żelaza tlenek żółty (E 172)

sodu węglan bezwodny (E500)

kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)

trietylu cytrynian (E1505)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blistry z folii Al-Al: 2 lata.

Butelki HDPE: 2 lata.

Produkt leczniczy należy zużyć w okresie 3 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych warunków przechowywania dla produktu leczniczego Panogastin 20 mg. Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Al.-Al.

Butelka HDPE z zamknięciem PP i środkiem pochłaniającym wilgoć.

Wielkość opakowania:

14, 28 lub 98 tabletek dojelitowych ( blistry );

14 lub 28 tabletek dojelitowych (w butelkach HDPE).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14600

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2008.04.29

2013.06.10

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014.05.22

10

Panogastin