+ iMeds.pl

Panolog, zawiesina dla psów i kotów (100000 j.m. + 2500 j.m. + 2500 j.m.+ 1mg) /mlCharakterystyka Panolog, zawiesina dla psów i kotów

I.


NA/.W A PRODUKTU LECZNICZEGO W ETEKYNAKY.INEGO

Panolog. zawiesina dla psów i kotów

2. SKLAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Substancje czynne:

1 ml Panolog zawiera:

100 000 1 u

2 500IU 2 500 IU 1.0 mg


Nystatyna

Neomycy na (w postaci siarczanu)

I iostrcpton

I riamcynolon <w postaci triamcynolonu acctonidu)

Substancje pomocnicze:

W ykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Psy i koty.

4.2    W skazania lecznicze dla poszczególnych docelowy ch gatunków zwierząt

Do stosowania zewnętrznego w ostrych i przew lekłych stanach zapalnych ucha zewnętrznego o podłożu bakteryjnym lub grzybiczym (włączając w to przypadki wikłane przez .1 fcilatsezia lub Candida ulbicans), w stanach zapalnych gruczołów okoloodbytowych, do leczenia pęcherzy w przestrzeniach między palcowych oraz stanów zapalnych skóry u kotów i psów.

Leczenie stanów chorobowych skóry u kotów i psów przebiegających ze stanem zapalnym, a w szczególności tych wywoływanych lub wikłanych przez bakterie lub grzyby.

4.3    Przeciwwskazania

Nic stosować u zwierząt, u których stwierdzono pęknięcie błony bębenkowej.

Nic stosować w przypadku wystąpienia oporności na kanamycynę. gentamycynę. streptomycynę, dihydrostrcptomycynę i amfoterycy ne B.

Nic stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego docelowego gatunku /wicr/ąt>

Brak.

4.5 Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy wetery naryjny zwierzętom

Jeżeli podczas leczenia wystąpią zaburzenia słuchu lub zaburzenia przedsionkowe, należy przerwać stosowanie maści Panolog. Produkt należy stosować zgodnie / zaleceniami lekarza wetery narii, postępy w leczeniu powinny być oceniane pod ścisłym nadzorem lekarza wetery narii. W przy padku wystąpienia reakcji uczuleniowej lub podrażnienia należy przerwać leczenie. Nie zaleca się stosowania produktu w przypadku głębokich zakażeń takich jak ropnie lub stanów zapalnych układu limfalyczrtego. W takich przypadkach należy zastosować leczenie parcnteralne.

Unikać kontaktu / produktem. Korty kosteroid) mogą by ć wchłaniane przez skórę i wy wierać szkodliwe działanie, szczególnie w przy padku częstego i rozległego kontaktu. Podczas nakładania produktu należy stosować jednorazowe rękawice ochronne. Po nałożeniu produktu umyć dokładnie ręce. \S razie przypadkowego kontaktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody. Osoby o znanej nadwrażliwości na składniki produktu powinny unikać kontaktu z produktem,

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Niekiedy można zaobserwować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kortykosteroidów (zmiany parametrów biochemicznych i hematologicznych, na przykład podniesienie poziomu enzymów wątrobowych). Długotrwałe i intensywne zewnętrzne stosowanie preparatów zawierających kortykosteroidy może prowadzić do wystąpienia zmian miejscowych i uogólnionych, takich jak osłabienie funkc jonow ania nadnerczy, zcicńczcnie naskórka oraz opóźnione gojenie się ran Po przypadkowym spożyciu poprzez lizanie, obserwowano wystąpienie luźnych stolców

Stosowanie preparatów do podawania do ucha może wiązać się wystąpieniem upośledzenia słuchu, zwykle przejściowym i dotyczącym zwłaszcza starszych psów W takim przypadku należy przerwać leczenie.

Może wystąpić reakcja nadwrażliwości na neomycynę. Można spodziewać sic wystąpienia krzyżowej reakcji alergicznej na inne antybiotyki aminogliko/ydowc. Rzadko obserwuje się reakcje alergiczne na nystatynę.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Ciążą:

Nic stosować w okresie trwania ciąży. Podawanie korty kosteroidów w okresie ciąży może prowadzić do deformacji płodu, poronienia lub przedwczesnego porodu.

laktacja:

Nic zaleca się stosowania produktu podczas laktacji. Stosować jedynie po ocenie stosunku korzyści do ry zyka stosowania dokonanej przez prowadzącego lekarza wetery narii.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynary jnymi i inne rodzaje interakcji

W przypadku równoczesnego miejscowego stosowania innych preparatów, istnieje możliwość inakty wacji neomycyny.

4.9    Dawkowanie i d rogal i) podawania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Częstotliwość stosowania zależy od stopnia zaawansowania zmian. W przy padku zapaleń o mew ielkim nasileniu, produkt można stosować dwa razy dziennie lub nawet raz w tygodniu. W przy padku zmian o duży m nasileniu produkt może być stosowany nawet trzy razy dziennie. Okres leczenia nie powinien przekroczyć 4 ty godni.

Zapalenie ucha zewnętrznego;

Wyczyścić ucho i nanieść 3-5 kropli preparatu. I do 3 razy dziennie aż do wystąpienia poprawy, jednak nie dłużej niż i tygodnie.

Zapalenie gruczołów okołoodbytowych i pęcherze:

Osuszyć i wyczyścić gruczoły lub pęcherze, a następnie wprowadzić do nich produkt. Okres leczenia zależy od stopnia nasilenia zmian.

ZflJJÍllťlUC skóry:

Wyczyścić miejsca objęte /mianami i pokryć je cienka warstwą produktu. Czynność powtarzać I - 3 ra/> d/iennie aż do wy stąpienia poprawy, jednak nie dłużej niż 4 tygodnie.

4.!U Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Podawanie triamcynolonu w wysokich dawkach pr/ed długi okres c/asu może prowadzić do niedoczy nności nadnerczy.

4.11 Okres (-y) karencji

Nic dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI farmakologiczni:

Grupa famiakotcrapcutyczna: Kortykosteroidy. połączenia z. anty biotykami, kod A I ( vet: QD07CB0I

5.1 W łaściwości fnrmakody nnmic/ne

Panolog zawiera nystatynę, siarczan neomycyny, tiostreplón i triamcynolonu acctonid.

Ny stały na

Ma właściwości Jungi statyczne, a w wysokich stężeniach i przy odpowiednim pil (<7) także grzybobójcze. Mechanizm jej działania polega na zwiększeniu przepuszczalności błon eytoplazinatycznych poprzez interakcje z receptorami specyficznymi dla grzy bów.

Hamuje rozwój drożdży, a w szczególności ('umlkla spp. i Pityrosporum spp. Optymalny zakres pil wynosi od 4,5 do 6.5. W pil wyższym od 7 nystatyna ulega inaktywacji.

Nenmycy na

Jest antybiotykiem aminogliko/ydowym o właściwościach bakteriobójczych.

Działa na następujące bakterie Gram-ujemne: E. coli. Protem spp.. Pseudamonas spp.. Salmonella spp oraz na następujące bakterie Gram-dodatnic: Sficrococcus Spp.. Sire/Hococcus spp.. Pneumococcus spp. Bakterie beztlenowe są zazwyczaj oporne na neomycynę.

Neomycyna w iąże się z podjedu ostką 3 OS rybosomu bakteryjnego i przery wa etap wydłużania łańcucha białkowego. To w konsekwencji prowadzi do zaburzenia syntezy ntRNA i wytwarzania t/w. „białek nonsensownych".

Mechanizm prowadzący do śmierci komórki baktery jnej nie jest do końca poznany, jednak uw aża sic. że może on mieć zwią/ck ze zmianami w przepuszczalności błon komórkowych.

I iostrepton

Jest antybiotykiem polipeptydowym o właściwościach bakteriostatycznych.

Tiostrepton działa na bakterie Gram-dodatnie takie jak: Streptococcus spp.. Shtphyfococcus spp.. Micrococctvi spp., CoryvebíKterium. BaeMus spp. Nie zaobserwowano działania na bakterie Gram-ujemne.

I iostrepton łączy się odwracalnie z podjedli ostką 50S rybosomu bakteryjnego. Prowadzi to do przerwania procesu wydłużania łańcucha polipeptydowego bez wywoływania zmian w DNA lub RNA komórki bakteryjnej

Triamcynolon (Ó0a-łluoro-16 a- hydro.xy predni/olon)

I namcynolon jest syntetycznym glukokorykoidem, stosowanym w weterynarii głównie jako 16 u. 17 u-acctonid.

Stosuje się go parentcralnie (domięśniowo lubdostawowo) lub miejscowo w chorobach skóry i stanach zapalny ch ucha iriamcynolon jest 5-krotnic silniejszy od naturalnego kortyzolu. Przy stosowaniu zewnętrznym wy w iera typow e działania glukokortykoidów: przeciw zapalne, przeciw wysiękowe, przectwświądowe. przeciwprolileracyjnc i immunosupresyjne. l ak jak inne glukokorykoidy wiąże się / receptorami eytopla/matye/nymi błon komórkowych docelowych komórek. W momencie dostania się do jadra komórkowego niszczy DNA i hamuje syntezę RNA. co w konsekwencji prowadzi do zahamowania sy ntezy białek.

Hamuje powstawanie immunologicznej odpowiedzi humoralnej i komórkowej, pomimo tego, że nie prowadzi do zaburzenia powstawania kompleksów antygen-przeciwcialo.

I riamcynolon praktycznie nie posiada właściwości mincralokortykoidów.

5.2 Właściwości farmakokinctycznc

Produkt zawiera antybiotyki, które wchłaniane są w niewielkim stopniu przez skórę i błony śluzowe. W każdym przypadku gdy produkt stosowany by ł zgodnie / zaleceniami, stężenie anty biotyków we krwi nic przekraczało wykrywalnych wartości.

I riamcynolon jest wchłaniany w nieznacznych ilościach. Jego okres po łi rwani a we krwi wynosi 5 godzin. Jest skuteczny przez 12 - 36 godzin.

6. DANU FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowysubstancji pomocniczych

Piastibase 10 W o składzie (olej mineralny, polietylen)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczno okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania hc/pośredniego1 rozcieńczeniu lub rckonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania i transportu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których jo wykonano

Tuby aluminiowe z aluminiową membrany i zamknięciem IIDPE pakowane pojedynczo w tekturowe pudelka zawierające po 7.5 ml oraz 15 ml produktu.

Butelka I IDPł: z aplikatorem l.DPE i zamknięciem 1.DPI1 zawierająca 100 ml produktu.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynary jnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tych produktów leczo i czy c h w etery na ryj nych

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lubjego materiały odpadowe należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Anirnal I lealth d. o. o.

Verovìkova 57 lOÌM) Ljubljana Słowenia

S. NU.MER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

800W

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAW Y ULUB STOSOW ANIA

Nie dotyczy.

PANOLOG, zawiesina dla psów i kotów