Imeds.pl

Panoprist 2 Mg + 0,625 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Panoprist, 2 mg + 0,625 mg, tabletki

tert-Butylamini perindoprilum + Indapamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

■    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Panoprist i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panoprist

3.    Jak stosować lek Panoprist

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Panoprist

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PANOPRIST I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Panoprist jest połączeniem dwóch substancji czynnych - peryndoprylu i indapamidu. Lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego).

■    Peryndopryl należy do grupy leków nazwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE). Leki te rozszerzają naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi do całego organizmu.

■    Indapamid jest lekiem moczopędnym. Leki te zwiększają ilość moczu wytwarzanego w nerkach. Indapamid różni się jednak od innych leków moczopędnych, gdyż tylko nieznacznie nasila wytwarzanie moczu.

Każda z substancji czynnych zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi, a stosuje się je razem w celu uzyskania kontroli ciśnienia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANOPRIST

Kiedy nie stosować leku Panoprist

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na peryndopryl, na inny inhibitor ACE, na indapamid lub inne sulfonamidy, bądź na którykolwiek z innych składników leku (patrz punkt 6);

•    jeśli u pacjenta występowały takie objawy, jak świszczący oddech, obrzęk twarzy lub języka, silny świąd lub ciężkie wysypki skórne podczas wcześniej szego stosowania inhibitora ACE lub opisane objawy występowały u pacjenta bądź jego krewnego kiedykolwiek wcześniej

w jakichkolwiek okolicznościach (stan taki nazwany jest obrzękiem naczynioruchowym);

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub tzw. encefalopatię wątrobową (zaburzenia czynności mózgu);

•    j eśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest poddawany dializie;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i otrzymuje lek w celu obniżenia ciśnienia tętniczego, zawierający aliskiren;

•    jeśli pacjent ma małe lub duże stężenie potasu we krwi;

•    jeśli pacjent ma nieleczoną, niewyrównaną niewydolność serca (obrzęki, trudności w oddychaniu);

•    jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (we wczesnym okresie ciąży również lepiej nie przyjmować leku Panoprist- patrz fragment ulotki dotyczący ciąży);

•    jeśli pacjentka karmi piersią (patrz fragment ulotki dotyczący karmienia piersią).

Leku NIE WOLNO podawać dzieciom.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

PRZED rozpoczęciem przyjmowania leku Panoprist należy omówić to z lekarzem, jeśli:

•    pacjent ma zwężenie zastawki aorty (głównego naczynia krwionośnego wychodzącego z serca);

•    pacjent ma zwężenie zastawki dwudzielnej;

•    pacjent ma kardiomiopatię przerostową (chorobę mięśnia sercowego);

•    pacjent ma zwężenie tętnicy zaopatrującej nerkę w krew (zwężenie tętnicy nerkowej);

•    pacjent ma inne zaburzenia czynności serca lub nerek;

•    pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;

•    pacjent ma kolagenozę, taką jak toczeń rumieniowaty uogólniony lub twardzina skóry;

•    pacjent ma miażdżycę naczyń;

•    pacjent ma nadczynność przytarczyc (zaburzenia czynności przytarczyc);

•    pacjent ma dnę moczanową;

•    pacjent ma cukrzycę;

•    pacjent stosuje dietę z ograniczeniem soli lub stosuje zamienniki soli kuchennej zawierające potas;

•    pacjent przyjmuje lit lub leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren), gdyż należy unikać ich jednoczesnego stosowania z lekiem Panoprist (patrz „Panoprist a inne leki”);

•    pacjent przyjmuje jeden z następujacych leków przeciwnadciśnieniowych:

-    antagonista receptora angiotensyny II (leki znane również jako sartany, np. walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą

-    aliskiren

Lekarz może regularnie kontrolować czynności nerek, ciśnienie tętnicze i stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi. Patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Panoprist”.

•    pacjent ma ponad 70 lat;

•    pacjentka jest w ciąży lub mogła zajść w ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Panoprist we wczesnym okresie ciąży i niewolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży, gdyż stosowany w tym czasie może być bardzo szkodliwy dla dziecka (patrz fragment ulotki dotyczący ciąży).

Należy również poinformować lekarza lub personel medyczny o przyjmowaniu leku Panoprist, jeśli:

•    pacjent ma być poddany znieczuleniu ogólnemu i (lub) operacji;

•    pacjent miał niedawno biegunkę lub wymioty, lub jest odwodniony;

•    pacjent zauważył u siebie zwiększoną wrażliwość skóry na światło słoneczne;

•    pacjent ma uporczywy, suchy kaszel;

•    pacjent ma bóle brzucha z nudnościami lub wymiotami (bądź bez nich); mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej, tzw. obrzęku naczynioruchowego jelit;

•    pacjent ma być poddany dializie lub zabiegowi aferezy LDL (który polega na usuwaniu cholesterolu z krwi za pomocą specjalnego urządzenia);

•    u pacjenta planowane jest leczenie odczulające w celu zmniejszenia objawów uczulenia na jad pszczół lub os;

•    u pacjenta planowane jest badanie wymagające podania środka kontrastującego zawierającego jod (substancji, dzięki której takie narządy, jak nerki czy żołądek stają się widoczne w badaniu rentgenowskim).

Panoprist może być mniej skuteczny u pacjentów rasy czarnej.

Panoprist a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać przyjmowania leku Panoprist z:

•    litem (stosowanym w leczeniu depresji)

   lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (takimi jak spironolakton, triamteren)

•    solami potasu

Przed zastosowaniem leku Panoprist należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków:

•    inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego;

lekarz może zmienić dawkę leku i (lub) zalecić inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskiren (patrz także informacja w punkcie „Kiedy nie stosować leku Panoprist” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. prokainamid, digoksyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, chinidyna, amiodaron, sotalol, difemanyl);

•    leki przeciwhistaminowe, stosowane w leczeniu kataru siennego lub alergii, np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna;

•    beprydyl (lek stosowany w leczeniu dławicy piersiowej);

•    benzamidy (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych, np. sultopryd);

•    butyrofenony (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych, np. haloperydol);

•    cyzapryd (lek stosowany w leczeniu chorób przewodu pokarmowego);

•    erytromycyna podawana dożylnie (antybiotyk);

•    moksyfloksacyna lub sparfloksacyna (antybiotyki);

•    metadon (lek stosowany w leczeniu uzależnień);

•    allopurynol (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej);

•    kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy oskrzelowej i reumatoidalnego zapalenia stawów;

•    leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu chorób z autoagresji lub po zabiegach przeszczepienia narządów (np. cyklosporyna);

•    leki przeciwnowotworowe;

•    halofantryna (lek stosowany w leczeniu malarii);

•    pentamidyna (lek stosowany w leczeniu zapalenia płuc);

•    winkamina (lek stosowany w leczeniu zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku);

•    baklofen (lek stosowany w leczeniu sztywności mięśni w przebiegu takich chorób, jak stwardnienie rozsiane);

•    leki przeciwcukrzycowe, takie jak insulina, metformina lub glimepiryd;

•    wapń;

•    leki przeczyszczające o działaniu drażniącym (np. senna);

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki stosowane w leczeniu bólu lub duże dawki salicylanów (np. kwasu acetylosalicylowego);

•    amfoterycyna B podawana dożylnie (lek stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych);

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki);

•    tetrakozyd (lek stosowany w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna);

•    preparat złota (aurotiojabłczan sodu) podawany we wstrzyknięciu (lek stosowany w leczeniu chorób reumatycznych).

W razie wątpliwości, czym są wymienione leki, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Panoprist z jedzeniem i piciem

Tabletkę należy przyjmować rano, przed posiłkiem, popijając szklanką wody. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent stosuje dietę z ograniczoną ilością soli. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Konieczne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub może zajść w ciążę. Zazwyczaj lekarz zaleca odstawienie leku Panoprist przed zajściem pacjentki w ciążę lub możliwie szybko po stwierdzeniu przez nią ciąży, a w zamian proponuje przyjmowanie innego leku. Stosowanie leku Panoprist nie jest zalecane we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży. Stosowany w tym czasie może być bardzo szkodliwy dla dziecka.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Panoprist w okresie karmienia piersią.

Jeśli kobieta karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na koncentrację, ale może spowodować zawroty głowy lub osłabienie w wyniku zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki. W takim przypadku zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być upośledzona.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Panoprist

Lek zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PANOPRIST

Panoprist należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy przyjmować rano, przed posiłkiem, popijając szklanką wody.

Dorośli

Zwykle stosowaną dawką jest jedna tabletka raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 2 tabletek na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Właściwą dawkę ustali lekarz. Zazwyczaj na początku leczenia zaleca się przyjmowanie jednej tabletki leku Panoprist raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zadecydować o zmianie sposobu dawkowania leku.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Panoprist

Jeśli pacjent przyjmie zbyt wiele tabletek, powinien udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala lub niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem przedawkowania leku jest niskie ciśnienie tętnicze krwi. W razie znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego (objawami są zawroty głowy lub omdlenie) pomocne może być przyjęcie pozycji leżącej z uniesionymi nogami.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Panoprist

Ważne, aby lek przyjmować codziennie, gdyż regularne leczenie jest bardziej skuteczne. Jeśli jednak pacjent zapomniał przyjąć jedną lub więcej dawek, powinien zrobić to zaraz po przypomnieniu sobie o tym, a następnie wrócić do normalnego schematu dawkowania. NIE WOLNO stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Panoprist

Jeżeli pacjent zamierza przerwać przyjmowanie leku, powinien zawsze skonsultować się z lekarzem.

Dalsze przyjmowanie leku może być konieczne nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Panoprist może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy PRZERWAĆ przyjmowanie tabletek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Są to objawy ciężkiej reakcji uczuleniowej i muszą być natychmiast leczone, zazwyczaj w warunkach szpitalnych.

■    obrzęk twarzy, warg, j amy ustnej, j ęzyka, oczu lub gardła

■    trudności w oddychaniu

■    silne zawroty głowy lub omdlenie

■    powstawanie pęcherzy na skórze, w obrębie jamy ustnej, oczu i narządów płciowych.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem również wtedy, gdy wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

■    szybka lub nieriegularna czynność serca

■    ból w klatce piersiowej

Inne działania niepożądane:

Często (u 1 do 10 na 100 osób przyjmujących lek)

■    zaparcie

   suchość w jamie ustnej

■    nudności

■    wymioty

■    uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu po posiłku (niestrawność)

■    bóle brzucha

■    bóle w nadbrzuszu

■    jadłowstręt

■    biegunka

■    zaburzenia smaku

■    suchy kaszel

■    trudności w oddychaniu

■    zaburzenia widzenia

■    dzwonienie lub brzęczenie w uszach

■    kurcze mięśni

■    uczucie osłabienia (astenia)

■    niskie ciśnienie tętnicze krwi i zawroty głowy, omdlenie podczas wstawania

■    ból głowy

■    oszołomienie

■    odczucie mrowienia, świądu lub łaskotania bez widocznej przyczyny (parestezje)

■    zawroty głowy

■    reakcje skórne (wysypka, również grudkowata, świąd)

■    małe stężenie potasu we krwi

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 osób przyjmujących lek)

■    purpurowe plamy na skórze (plamica)

■    swędząca wysypka skórna (pokrzywka)

■    zburzenia nastroju i (lub) zaburzenia snu

■    trudności w oddychaniu ze świszczącym oddechem lub kaszlem (skurcz oskrzeli)

■    obrzęk twarzy, warg, j amy ustnej, j ęzyka, oczu lub gardła

■    zaburzenia czynności nerek

■    impotencja

■    nadmierna potliwość

U pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym (rodzajem kolagenozy) może dojść do zaostrzenia choroby.

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób przyjmujących lek)

   zwiększone stężenie wapnia w osoczu

■    obrzęk naczynioruchowy jelit (z bólem brzucha, nudnościami lub wymiotami, lub bez nich)

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób przyjmujących lek)

   zapalenie trzustki

•    zmniej szona liczba płytek krwi

•    zmniej szona liczba krwinek białych, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń

•    zmniej szona liczba krwinek czerwonych, co może spowodować bladość skóry i osłabienie lub duszność (niedokrwistość u pacjentów po przeszczepieniu nerek lub u pacjentów poddawanych hemodializie, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna)

•    zapalenie wątroby

•    zaburzenia nerek ze znacznym zmniejszeniem wydalania moczu (ostra niewydolność nerek)

•    zapalenie płuc

•    niedrożność nosa lub wodnisty katar

•    zaburzenia serca (zwolnione lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej lub zawał mięśnia sercowego)

•    ciężkie reakcje skórne (w postaci wysypki, zaczerwienienia skóry, pęcherzy w obrębie warg, oczu lub jamy ustnej, złuszczania się skóry z gorączką lub bez gorączki)

•    zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne

•    splątanie

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

   w przypadku niewydolności wątroby istnieje możliwość zaburzeń czynności mózgu (zmian osobowości, splątania, osłupienia, drżenia, drgawek, zaburzeń świadomości)

■    nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANOPRIST Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Panoprist po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry z folii Aluminium/Aluminium

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminium umieszczony w torebce z folii aluminiowej zawierającej pojemnik ze środkiem pochłaniającym wilgoć.

Nie połykać środka osuszającego.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Po pierwszym otwarciu torebki: 6 miesięcy

Po pierwszym otwarciu torebki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Panoprist

Substancjami czynnymi są peryndopryl z tert-butyloaminą oraz indapamid. Każda tabletka zawiera 2,00 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (co odpowiada 1,669 mg peryndoprylu) i 0,625 mg indapamidu.

Ponadto lek zawiera: hydroksypropylobetadeks, laktozę jednowodną, powidon K25, celulozę mikrokrystaliczną krzemowaną, krzemionkę koloidalną uwodnioną, krzemionkę koloidalną bezwodną, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Panoprist i co zawiera opakowanie

Tabletki Panoprist są białe, podłużne, obustronnie wypukłe, z linią podziału i wyciśniętym symbolem „PI” na jednej stronie (linia oddziela litery P i I).

Blistry z folii Aluminium/Aluminium lub PVC/PVDC/Aluminium zawierają 30, 60 i 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data zatwierdzenia ulotki: luty 2015

Logo Sandoz

8 UK/H/1636/001/IB/015