+ iMeds.pl

Panthenol spray 46,3 mg/gUlotka Panthenol spray

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH ULOTKA DLA PACJENTA

POJEMNIK ALUMINIOWY


Panthenol Spray

(Dexpanthenolum)

Aerozol do stosowania zewnętrznego, 46,3 mg/g Skład:

1 g aerozolu zawiera 46,3 mg dekspantenolu

oraz substancje pomocnicze: alkohol cetylostearylowy, płynna parafina, płynny wosk, woda oczyszczona, kwas nadoctowy, gaz wytłaczający (propan, n-butan, izobutan)

130 g

Co to jest Panthenol Spray i w jakim celu się go stosuje

Lek Panthenol Spray zawiera substancję czynną dekspantenol. Poprawia gojenie, zwiększa elastyczność i nawilżenie skóry.

Panthenol Spray jest stosowany wspomagająco w leczeniu drobnych uszkodzeń skóry (oparzenia słoneczne, uszkodzenia i otarcia naskórka, powierzchniowe rany), suchej skóry, wyprzeń, zapaleń skóry, opryszczki wargowej, chorób pęcherzowych skóry z ubytkami naskórka.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panthenol Spray

Kiedy nie stosować leku Panthenol Spray:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku.

-    zmiany dotyczą oka Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli lek jest stosowany w okolicach twarzy, nie powinien być stosowany bezpośrednio. Lek należy rozpylić na dłoń i rozprowadzić w miejscu urazu na twarzy.

Nie stosować na oczy. Nie stosować bezpośrednio do ust i jamy nosowej.

Podczas stosowania leku u pacjentów chorych na astmę i schorzenia oskrzeli i płuc, należy uważać, aby pacjent nie wdychał nośnika, co może wywołać podrażnienie błony śluzowej lub wywołać atak astmy.

U dzieci lek powinien być stosowany tylko pod nadzorem dorosłych.

Inne leki i Panthenol Spray

Jeśli lek Panthenol Spray jest stosowany w okolicach narządów płciowych lub odbytu i w tym samym czasie są używane prezerwatywy, wytrzymałość prezerwatyw może zostać obniżona z powodu zawartości parafiny w produkcie. Skuteczność stosowania prezerwatyw może zostać zmniejszona.

Jak stosować lek Panthenol Spray

Stosować na uszkodzoną powierzchnię raz lub kilka razy na dobę.

Pojemnik należy trzymać pionowo z głowicą na górze.

Przed każdym użyciem należy mocno wstrząsnąć pojemnik, szczególnie jeśli produkt nie był ostatnio

używany.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcja nadwrażliwości w miejscu zastosowania może wystąpić w pojedynczych przypadkach.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione powyżej, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek Panthenol Spray

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić od promieni słonecznych i temperatury powyżej 50°C. Nie podejmować prób otwarcia pustego pojemnika. Nie wrzucać pojemnika do ognia nawet po zużyciu zawartości. Usunąć opakowanie można dopiero po całkowitym opróżnieniu z gazu. Zabrania się kierowania strumienia aerozolu w kierunku otwartego ognia i żarzących się przedmiotów. Przechowywać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów trakcie stosowanie. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

W przypadku stosowania w słabo przewietrzonych pomieszczeniach istnieje niebezpieczeństwo powstania mieszanki wybuchowej.

Uwaga: Produkt łatwopalny.


Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Chauvin ankerpharm GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Niemcy

Pozwolenienr R/2880

Nr serii:

Kod5909990288014

Logo

www.bausch-pharma.pl

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Panthenol Spray

2

Panthenol Spray

Charakterystyka Panthenol spray

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panthenol Spray, 46,3 mg/g, aerozol do stosowania zewnętrznego

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g aerozolu zawiera 46,3 mg dekspantenolu (Dexpanthenolum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol do stosowania zewnętrznego Biała piana, o lekko kwaśnym zapachu

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt poprawiający gojenie się ran.

Panthenol Spray jest stosowany wspomagająco w leczeniu drobnych uszkodzeń skóry (oparzenia słoneczne, uszkodzenia i otarcia naskórka, powierzchniowe rany), suchej skóry, wyprzeń, zapaleń skóry, opryszczki wargowej, chorób pęcherzowych skóry z ubytkami naskórka.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosować na uszkodzoną powierzchnię raz lub kilka razy dziennie.

Sposób podawania

Pojemnik należy trzymać pionowo z głowicą na górze.

W celu otrzymania dobrej jakości pianki należy wstrząsnąć pojemnik mocno przed każdym użyciem, szczególnie jeśli produkt nie był ostatnio używany. Jeśli produkt jest stosowany pierwszy raz tylko nośnik może wydostawać się z pojemnika, przed pojawieniem się pianki.

Brak danych na temat ograniczenia czasowego stosowania produktu Panthenol Spray. Jest to zależne od rodzaju i przebiegu choroby.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na dekspantenol lub którykolwiek składnik produktu leczniczego.

•    Nie wolno stosować do oka

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli produkt jest stosowany w okolicach twarzy, nie powinien być stosowany bezpośrednio. Lek należy rozpylić na dłoń i rozprowadzić w miejscu urazu na twarzy.

Nie stosować na oczy. Nie stosować bezpośrednio do jamy ustnej i jamy nosowej.

Stosowanie w grupach wiekowych

Brak ograniczeń wiekowych dla stosowania produktu.

Produkt powinien być stosowany tylko pod nadzorem dorosłych.

Stosowanie u pacjentów chorych na astmę i pacjentów ze schorzeniami oskrzeli i płuc.

Podczas stosowania produktu u pacjentów chorych na astmę i schorzenia oskrzeli i płuc, należy uważać, aby pacjent nie wdychał nośnika, co może wywołać podrażnienie błony śluzowej lub wywołać atak astmy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane, jeśli Panthenol Spray jest stosowany zgodnie ze wskazaniami.

Jeśli produkt leczniczy Panthenol Spray jest stosowany w okolicach narządów płciowych lub odbytu i w tym samym czasie są używane prezerwatywy, wytrzymałość prezerwatyw może zostać obniżona z powodu zawartości parafiny w produkcie. Skuteczność stosowania prezerwatyw może zostać zmniejszona.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak przeciwwskazań do stosowania produktu leczniczego Panthenol Spray w okresie ciąży i laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma wpływu.

4.8    Działania niepożądane

Nietolerancja w postaci alergii kontaktowej może wystąpić w pojedynczych przypadkach.

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie jest niemożliwe, jeśli produkt leczniczy Panthenol Spray jest stosowany zgodnie ze wskazaniami. W przypadku przyjęcia dużej ilości produktu leczniczego Panthenol Spray doustnie, nie należy się spodziewać objawów zatrucia. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe powinny być leczone objawowo.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w leczeniu ran i owrzodzeń Kod ATC: D03A X03

Dekspantenol jest alkoholowym analogiem kwasu pantotenowego i posiada te same biologiczne właściwości co kwas pantotenowy. Aktywność biologiczną posiada tylko izomer prawoskrętny. Kwas pantotenowy i jego sole należą do grupy witamin rozpuszczalnych w wodzie, wchodzą w skład koenzymu A biorącego udział w wielu procesach metabolicznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniach z zastosowaniem produktu Panthenol Spray znakowanego trytem wykazano, że jest absorbowany z powierzchni skóry.

Bardziej szczegółowe badania dotyczące metabolizmu w skórze i błonie śluzowej nie są dostępne.

Badania in vitro wykazały możliwą proliferację fibroblastów, która prowadzi do wzmocnienia rozcięgna in vivo.

Stosowanie dekspantenolu u szczurów z niedoborem dekspantenolu wykazały efekt troficzny w skórze.

Stosowanie dekspantenolu może kompensować zwiększone zapotrzebowanie na kwas pantotenowy w uszkodzonej skórze i (lub) błonie śluzowej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Kwas pantotenowy i jego pochodne zostały opisane jako nietoksyczne. Nie istnieją dane na temat działań: mutagennego, teratogennego i karcinogennego. W badaniach nad toksycznością ostrą ustalono LD50 na 6,25 kg/kg masy ciała u myszy i 3,0 kg/kg masy ciała u królików.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol cetylostearylowy, płynna parafina, płynny wosk, woda oczyszczona, kwas nadoctowy, gaz wytłaczający (propan, n-butan, izobutan)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Produkt nie powinien być stosowany po upływie terminu ważności.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Patrz także: pkt. 6.6. Instrukcja dotycząca sposobu użycia leku.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik aluminiowy z powłoką wewnętrzną i głowicą rozpylającą.

Pojemnik zawiera 138 ml.

138 ml (=130 g)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić od promieni słonecznych i temperatury powyżej 50°C. Nie podejmować prób otwarcia pustego pojemnika. Nie wrzucać pojemnika do ognia nawet po zużyciu zawartości. Usunąć opakowanie można dopiero po całkowitym opróżnieniu z gazu. Zabrania się kierowania strumienia aerozolu w kierunku otwartego ognia i żarzących się przedmiotów. Przechowywać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów w trakcie stosowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

W przypadku stosowania w słabo przewietrzonych pomieszczeniach istnieje niebezpieczeństwo powstania mieszanki wybuchowej.

Uwaga: Produkt łatwopalny.

Symbole: Symbol ognia (F+)

Produkt łatwopalny Znak zgodności TRG 300

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Chauvin ankerpharm GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlin, Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2880

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 20.05.1994/20.07.1999/02.12.2004/07.07.2005/17.12.2008

10.


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Panthenol Spray