Imeds.pl

Pantopraz Bio 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pantopraz Bio 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

(w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Nie należy przyjmować leku Pantopraz Bio przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pantopraz Bio i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Pantopraz Bio

3.    Jak przyjmować lek Pantopraz Bio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pantopraz Bio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pantopraz Bio i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Pantopraz Bio jest pantoprazol, który blokuje enzym wytwarzający kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Pantopraz Bio stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie).

Pantopraz Bio może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową (takie jak np. zgaga, kwaśne odbijanie) już po pierwszym dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.

W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów, konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2-3 kolejne dni.

Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantopraz Bio Kiedy nie stosować leku Pantopraz Bio

•    jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia wirusem HIV). Patrz „Lek Pantopraz Bio a inne leki”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pantopraz Bio należy omówić to z lekarzem:

•    jeśli pacjent jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni;

•    jeśli    pacjent ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty;

•    jeśli    pacjent ma ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter

dotychczasowych objawów choroby refluksowej;

•    jeśli    pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka;

•    jeśli    pacjent ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu);

•    jeśli    pacjent jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób;

•    jeśli    pacjent będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test urazowy.

Należy natychmiast poinformować lekarza przed lub po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następujących objawów, mogących być oznaką innych, poważniejszych chorób:

•    niezamierzona utrata masy ciała (nie związana z dietą lub ćwiczeniami);

•    wymioty, szczególnie nawracające;

•    krwawe wymioty, które mogą wyglądać jak ciemne fosy po kawie;

•    krew w kale, kał czarny lub smolisty;

•    problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania;

•    bladość i osłabienie (niedokrwistość);

•    ból w klatce piersiowej ;

•    ból brzucha;

•    ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, ponieważ stosowanie tego leku wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej.

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania Pantopraz Bio. Nie jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

Nie należy go stosować zapobiegawczo.

Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi lub objawów niestrawności, powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież

Pantopraz Bio nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku w tej grupie wiekowej .

Lek Pantopraz Bio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Pantopraz Bio może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków, zwłaszcza leków zawierających jedną z następujących substancji czynnych:

•    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV). Nie wolno stosować leku Pantopraz Bio jednocześnie z atazanawirem. Patrz „Kiedy nie stosować leku Pantopraz Bio”.

•    ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);

•    warfaryna i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi.

•    metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i chorób nowotworowych) w przypadku stosowania metotrekasatu lekarz może czasowo przerwać stosowanie leku Pantopraz Bio, ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi.

Nie należy stosować leku Pantopraz Bio wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).

Pantopraz Bio można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, lub ich połączenia).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Pantopraz Bio zawiera sód.

Ten lek zawiera 2,93 mg sodu w tabletce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak przyjmować lek Pantopraz Bio

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej pantoprazolu większej niż 20 mg.

Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Pantopraz Bio po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Pantopraz Bio, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.

Nie należy przyjmować leku Pantopraz Bio przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą. Tabletek nie należy żuć ani dzielić.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pantopraz Bio

Należy natychmiast poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjęciu większej niż zalecana dawki leku. Jeżeli to możliwe należy zabrać ze sobą lek i ulotkę.

Pominięcie przyjęcia leku Pantopraz Bio

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

•    Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko: mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

•    Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, wysypka po ekspozycji na słońce.

•    Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): Zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.

Inne działania niepożądane obejmują:

•    Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 osób):

ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności, wymioty; wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów; zaparcia; suchość w jamie ustnej ; ból i dyskomfort w obrębie brzucha; wysypka skórna lub pokrzywka; swędzenie skóry; osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie; zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi.

•    Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku; zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie; bóle stawów; bóle mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; obrzęk kończyn; depresja; zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniu krwi); powiększenie piersi u mężczyzn; wysoka gorączka i nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów - białych krwinek (stwierdzane w badaniach krwi).

•    Bardzo rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

zaburzenia orientacji; zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom; współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniach krwi). 1

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pantopraz Bio

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Blistry Aluminium/Aluminium - Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Butelka z HDPE - Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Po pierwszym otwarciu butelki z HDPE okres trwałości leku wynosi 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i blistrze po: „EXP:” oraz na pudełku po: Termin ważności (EXP):”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pantopraz Bio

•    Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (22,6 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

•    Pozostałe składniki to: disodu fosforan bezwodny, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Pantopraz Bio i co zawiera opakowanie

Pantopraz Bio to owalne, żółte tabletki dostępne w blistrach aluminiowych zawierających 7 i 14 tabletek (w tekturowym pudełku) 1 lub w butelkach HDPE z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci, zawierających 28 tabletek (w tekturowym pudełku)1.

•    Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań, Polska Wytwórca/importer:

Teva Pharma S.L.U., Poligono Industrial Malpica, c/C, No. 4, 50016 ZARAGOZA, Hiszpania

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, H-02100 Gódólló, Tancsics Mihaly ut 82, Węgry

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastboume, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.10.2014

Poniższe zalecenia dotyczące stylu życia i zmian w diecie mogą również pomóc w złagodzeniu zgagi lub innych objawów zależnych od kwasu solnego w żołądku:

•    Unikanie obfitych posiłków.

•    Jedzenie powoli.

•    Zaprzestanie palenia.

•    Ograniczenie spożycia alkoholu i kofeiny.

•    Zmniejszenie masy ciała (w przypadku nadwagi).

•    Unikanie obcisłych ubrań lub pasków.

•    Unikanie spożywania posiłków później niż trzy godziny przed położeniem się do snu.

•    Sen z głową uniesioną (w przypadku obj awów nocnych).

•    Ograniczenie spożywania pokarmów zwykle wywołujących zgagę, jak: czekolada, mięta pieprzowa, mięta zielona, pokarmy tłuste i smażone, kwaśne, ostre, owoce cytrusowe i soki owocowe, pomidory.

{Oznakowanie wytwórcy}

{Farmakod}

6

1

   Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów, u których wcześniej występowały takie objawy); zmniejszenie stężenia sodu we krwi; zmniejszenie stężenia magnezu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać