Imeds.pl

Pantoprazol Vitama 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Pantoprazol Vitama, 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pantoprazol Vitama i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantoprazol Vitama

3.    Jak stosować lek Pantoprazol Vitama

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pantoprazol Vitama

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pantoprazol Vitama i w jakim celu się go stosuje

Lek Pantoprazol Vitama jest selektywnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem, który zmniejsza ilość kwasu produkowanego w żołądku pacjenta. Lek jest stosowany w chorobach żołądka i jelit zależnych od kwasu solnego w żołądku.

Lek Pantoprazol Vitama jest stosowany:

Pacjenci dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

-    W leczeniu objawów (tj. zgaga, cofanie się kwasu, ból przy przełykaniu) związanych z chorobą refluksową przełyku, spowodowaną przez cofanie się (refluks) kwasu z żołądka.

-    W długotrwałym leczeniu refluksowego zapalenia przełyku (stan zapalny przełyku, któremu towarzyszy cofanie się kwasu z żołądka) oraz zapobieganie jego nawrotom.

Pacjenci dorośli:

-    W zapobieganiu owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka spowodowanego stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, jak np. ibuprofen) u pacjentów z grupy ryzyka, którzy muszą stale przyjmować NLPZ.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantoprazol Vitama Kiedy nie stosować leku Pantoprazol Vitama

-    Jeżeli pacjent ma uczulenie na na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pantoprazol Vitama należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    Jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Pacjent powinnien poinformować lekarza o tym, że u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z wątrobą. Lekarz będzie kontrolował aktywność enzymów wątrobowych częściej zwłaszcza, jeżeli pacjent przyjmuje lek Pantoprazol Vitama w leczeniu długoterminowym. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać podawanie leku.

-    Jeżeli pacjent musi stale przyjmować leki z grupy NLPZ i jednocześnie przyjmować lek Pantoprazol Vitama z powodu podwyższonego ryzyka powikłań ze strony żołądka lub jelit. Każde zwiększone ryzyko zostanie ocenione zgodnie z czynnikami ryzyka dla konkretnego pacjenta, takimi jak: wiek (65 lat lub więcej), owrzodzenie żołądka lub przełyku w wywiadzie lub krwawienie z żołądka lub jelit.

-    Jeżeli u pacjenta występuje niedobór witaminy B12 lub czynniki ryzyka zmniejszonego stężenia witaminy B12 i pacjent leczony jest długotrwale pantoprazolem. Tak jak w przypadku wszystkich leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego w żołądku, przyjmowanie pantoprazolu może prowadzić do zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.

-    Jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie z pantoprazolem lek zawierający atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV), powinien zwrócić się do lekarza o poradę.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli pacjent zauważy u siebie którykolwiek z następujących objawów:

-    niezamierzone zmniejszenie masy    ciała

-    nawracające wymioty

-    trudności w przełykaniu

-    krwawe wymioty

-    bladość lub osłabienie (niedokrwistość)

-    krew w stolcu

-    ciężką i (lub) przedłużającą się biegunkę, ponieważ lek Pantoprazol Vitama może nieznacznie zwiększać ryzyko biegunki o podłożu zakaźnym.

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia podłoża nowotworowego choroby, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Jeśli objawy u pacjenta utrzymują się pomimo leczenia, należy rozważyć wykonanie dalszych badań.

W przypadku przyjmowania leku Pantoprazol Vitama przez dłuższy okres czasu (dłużej niż 1 rok), lekarz zaleci prawdopodobnie regularną kontrolę. Należy w takim przypadku zgłaszać wszystkie nowe i nieoczekiwane objawy oraz ich okoliczności podczas każdej wizyty u lekarza.

Lek Pantoprazol Vitama a inne leki

Lek Pantoprazol Vitama może wpływać na skuteczność działania innych leków, dlatego należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

-    Leki, takie jak: ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybicą) lub erlotynib (stosowany w leczeniu niektórych typów raka), ponieważ lek Pantoprazol Vitama może hamować prawidłowe działanie tych i innych leków.

-    Warfarynę lub fenprokumon, które wpływają na zagęszczenie lub rozrzedzenie krwi. Może to wymagać dalszej kontroli.

-    Atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

-    Metotreksat (lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i raka) -jeśli pacjent otrzymuje metotreksat, lekarz może zalecić czasowe odstawienie leku Patoprazol Vitama.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Donoszono o przenikaniu substancji czynnej do mleka kobiecego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, powinna stosować ten lek, tylko jeśli lekarz, że korzyść z jego stosowania jest większa, niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn, jeśli wystąpią u pacjenta takie działania niepożądane, jak: zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

3. Jak stosować lek Pantoprazol Vitama

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy i jak przyjmować lek Pantoprazol Vitama

Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać; tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody, na jedną godzinę przed posiłkiem.

Jeśli lekarz nie zalecił innego dawkowania, zwykle zalecana dawka to:

Pacjenci dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

Leczenie objawów związanych z chorobą refluksową przełyku (tj. zgaga, cofanie się kwasu, ból przy przełykaniu)

Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Dawka ta zazwyczaj przynosi ulgę w ciągu 2-4 tygodni - a najpóźniej po dodatkowych 4 tygodniach. Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Nawracające objawy można kontrolować, przyjmując jedną tabletkę na dobę, kiedy jest to potrzebne.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotowi refluksowego zapalenia przełyku

Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Jeśli objawy choroby powrócą, lekarz może podwoić dawkę leku, a w takim przypadku można zastosować zamiennie lek Pantoprazol Vitama o mocy 40 mg, tabletki dojelitowe, jedną tabletkę na dobę. Po wyleczeniu można ponownie zmniejszyć dawkę do jednej tabletki (20 mg) na dobę.

Pacjenci dorośli:

Zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka u pacjentów, którzy potrzebują stale przyjmować leki z grupy NLPZ

Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę.

Szczególne grupy pacjentów:

-    Jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą, nie powinien przyjmować więcej niż jedną tabletkę 20 mg na dobę.

-    Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Tabletki nie są zalecane do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pantoprazol Vitama

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę. Nie są znane objawy przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Pantoprazol Vitama

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Pantoprazol Vitama

Nie należy przerywać stosowania tabletek bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy przerwać

przyjmowanie tych tabletek i niezwłocznie poinformować lekarza lub skontaktować się

z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala:

-    Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko): obrzęk języka i (lub) gardła, problemy z przełykaniem, pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą), problemy z oddychaniem, alergiczny obrzęk twarzy (choroba Quinckego/obrzęk naczynioruchowy), ciężkie zawroty głowy z bardzo szybkim biciem serca i obfite pocenie się.

-    Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): tworzenie się pęcherzy skórnych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, nadżerka (z niewielkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/ust lub narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) oraz wrażliwość na światło.

-    Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry lub białkówek oczu (ciężkie uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka) lub gorączka, wysypka i powiększenie nerek, czasami z jednoczesnym występowanie bolesnego oddawania moczu i bólu pleców (ciężkie zapalenie nerek).

Inne działania niepożądane to:

-    Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności; wymioty; wzdęcia z oddawaniem gazów (wiatry); zaparcie; suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w jamie brzusznej; wysypka skórna, wyprysk, wykwity skórne; swędzenie; uczucie osłabienia, wyczerpania i ogólnego złego samopoczucia; zaburzenia snu. Przyjmując inhibitory pompy protonowej jak pantoprazol, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden rok, może zwiększyć się nieznacznie ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

-    Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

Zaburzenia lub całkowity brak smaku; zaburzenia widzenia, takie jak zamazane widzenie; pokrzywka; ból stawów; ból mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; wysoka gorączka; obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy); reakcje alergiczne; depresja; powiększenie piersi u mężczyzn.

-    Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): dezorientacja.

-    Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): omamy, splątanie (zwłaszcza u pacjentów, u których takie objawy wystąpiły już wcześniej); zmniejszenie stężenia sodu we krwi. Jeżeli przyjmowano pantoprazol przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako: zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś

z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Działania niepożądane zidentyfikowane na podstawie badań krwi:

-    Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

-    Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

zwiększenie stężenia bilirubiny; zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi; bardzo duże zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytów) z towarzyszącą wysoką gorączką.

-    Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

zmniej szenie liczby płytek krwi, co może powodować krwawienia lub tworzenie się siniaków częściej niż zwykle; zmniejszenie liczby białych krwinek, co może prowadzić do częstszych zakażeń; współistniejące nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pantoprazol Vitama

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pantoprazol Vitama

- Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: sodu węglan (bezwodny), mannitol, krospowidon (typ B), hydroksypropyloceluloza, wapnia stearynian. Otoczka: hypromeloza, żelaza tlenek żółty (E 172), kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1) dyspersja 30%, sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, trietylu cytrynian.

Jak wygląda lek Pantoprazol Vitama i co zawiera opakowanie

Tabletka dojelitowa.

Jasnożółta, owalna, obustronnie wypukła, powlekana tabletka dojelitowa, gładka po obu stronach.

Blister Poliamid/Aluminium/PVC-Aluminium w pudełku tekturowym.

Wielkości opakowań: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 98, 100 i 500 tabletek dojelitowych.

Butelka HDPE: Biały, nieprzejrzysty, okrągły pojemnik HDPE z białym, polipropylenowym,

nieprzezroczystym zamknięciem.

Wielkości opakowań: 14, 100 i 500 tabletek dojelitowych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Vitama S.A.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca/Importer

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 FRN 1913 Malta

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road Ruislip HA4 6QD HA46QD Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:

Cypr:

Dania:

Francja:

Hiszpania:

Holandia:

Malta:

Niemcy:

Polska:

Rumunia:

Szwecja:

Wielka Brytania: Włochy:


naHTonpa3on Aurobindo 20 mg CTOMamHO-ycTOnnHBH TadneTKH Pantoprazole Aurobindo 20 mg yaoxpoav08KxrKÓ StoKa Pantoprazole “Orion”

Pantoprazole Aurobindo 20 mg comprime gastro-resistant Pantoprazole Aurobindo 20 mg comprimidos gastroresistentes Pantoprazole Aurobindo 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazole 20 mg gastro-resistant tablets Pantoprazol Aurobindo 20 mg magensaftresistente Tablette Pantoprazol Vitama

Pantoprazol Aurobindo 20 mg comprimate gastrorezistente Pantoprazole Orion 20 mg enterotabletter Pantoprazole 20 mg gastro-resistant tablets Pantoprazolo Aurobindo

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2015

6