+ iMeds.pl

Pantoprazole arrow 20 mgUlotka Pantoprazole arrow

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pantoprazole Arrow, 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pantoprazole Arrow i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Pantoprazole Arrow

3.    Jak przyjmować lek Pantoprazole Arrow

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pantoprazole Arrow

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PANTOPRAZOLE ARROW I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Pantoprazole Arrow, 20 mg jest selektywnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem, który zmniejsza ilość kwasu solnego produkowanego w żołądku. Lek stosowany jest w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z wydzielaniem kwasu solnego.

Pantoprazole Arrow stosuje się w:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza

   Leczeniu objawów (np. zgaga, cofanie się kwasu, ból przy przełykaniu) związanych z chorobą refluksową przełyku spowodowaną cofaniem się kwasu z żołądka

•    Długotrwałym leczeniu refluksowego zapalenia przełyku (zapalenie przełyku, któremu towarzyszy cofanie się kwasu żołądkowego) oraz zapobiegania jego nawrotom.

Dorośli

Zapobieganiu owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka spowodowanym stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, np. ibuprofen) u pacjentów z grupy ryzyka, którzy muszą stale przyjmować NLPZ.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU PANTOPRAZOLE ARROW Kiedy nie przyjmować leku Pantoprazole Arrow

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol, olej sojowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pantoprazole Arrow (patrz punkt 6).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pantoprazole Arrow

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały problemy z wątrobą. Lekarz będzie częściej kontrolował aktywność enzymów wątrobowych, szczególnie gdy lek Pantoprazole Arrow stosowany jest długotrwałe. W przypadku zwiększenia się aktywności enzymów wątrobowych leczenie należy przerwać.

•    Jeśli pacjent musi stale stosować leki z grupy NLPZ i przyjmuje Pantoprazole Arrow, ze względu na zwiększone ryzyko powikłań ze strony żołądka lub jelit. Zwiększone ryzyko zostanie ocenione zgodnie z czynnikami ryzyka dla danego pacjenta, takimi jak wiek (65 lat lub więcej), wrzody żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie lub krwawienie z żołądka lub jelit.

•    Jeśli u pacjenta występuje niedobór witaminy B12 lub czynniki ryzyka niedoboru witaminy B12, a pantoprazol stosowany jest długotrwale. Podobnie jak wszystkie leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego w żołądku, pantoprazol może powodować zmniejszenie wchłaniania witaminy B12.

•    Jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV) jednocześnie z pantoprazolem, należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów należy natychmiast poinformować lekarza:

-    niezamierzone zmniejszenie masy ciała;

-    nawracające wymioty;

-    trudności z przełykaniem;

-    krwawe wymioty;

-    bladość i osłabienie (niedokrwistość);

-    krew w stolcu;

-    ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, ponieważ stosowanie leku Pantoprazole Arrow wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej.

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia choroby nowotworowej, gdyż pantoprazol może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Jeśli objawy utrzymują się pomimo leczenia, należy rozważyć wykonanie dodatkowych badań.

W przypadku przyjmowania Pantoprazole Arrow przez dłuższy okres (ponad 1 rok), lekarz prawdopodobnie zaleci regularną kontrolę. W trakcie każdej wizyty u lekarza, należy zgłaszać wszystkie nowe i nietypowe objawy oraz okoliczności ich wystąpienia.

Przyjmowanie innych leków

Pantoprazol może wpływać na skuteczność działania innych leków, dlatego też należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

•    Leki, takie jak ketokonazol, itrakonazol i posakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w leczeniu pewnych typów nowotworów), ponieważ pantoprazol może hamować prawidłowe działanie tych i innych leków.

•    Warfarynę i fenprokumon, które wpływają na gęstość krwi. Konieczne mogą być dalsze badania.

•    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży.

Stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub karmi piersią, lek Pantoprazol Arrow można zastosować tylko wtedy, gdy

lekarz uzna, że korzyść z jego stosowania dla matki jest większa, niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli u pacjenta występują działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pantoprazole Arrow

Pantoprazole Arrow, 20 mg zawiera:

•    Olej sojowy. Jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien przyjmować tego leku.

•    Maltitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK PANTOPRAZOLE ARROW

Pantoprazole Arrow należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą,.

Kiedy i jak przyjmować Pantoprazole Arrow

Tabletkę należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem, nie rozgryzając ani nie dzieląc tabletki. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:

Leczenie objawów (np. zgaga, cofanie się kwasu z żołądka, ból podczas przełykania) związanych z chorobą refluksową przełyku.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka na dobę. Dawka ta zazwyczaj łagodzi objawy w ciągu 2-4 tygodni stosowania - najpóźniej w ciągu kolejnych 4 tygodni. Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Po tym okresie nawracające objawy można kontrolować przyjmując jedną tabletkę na dobę w razie konieczności.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. W przypadku nawrotu choroby, lekarz może dwukrotnie zwiększyć dawkę. W tym przypadku można zastosować jedną tabletkę na dobę leku Pantoprazole Arrow 40 mg. Po wyleczeniu można ponownie zmniejszyć dawkę do jednej tabletki 20 mg na dobę.

Dorośli:

Zapobieganie wrzodom dwunastnicy i (lub) żołądka u pacjentów, którzy muszą stale przyjmować NLPZ.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna tabletka na dobę.

Specjalne grupy pacjentów:

Pacjenci z ciężką chorobą wątroby nie powinni przyjmować więcej niż jedną 20 mg tabletkę na dobę.

•    Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Tabletki nie są zalecane do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pantoprazole Arrow

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania nie są znane. Pominięcie przyjęcia leku Pantoprazole Arrow

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Pantoprazole Arrow

Nie należy przerywać stosowania tabletek bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Pantoprazole Arrow może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona za pomocą następującej konwencji:

•    bardzo często (występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    często (występuje u 1do 10 na 100 pacjentów)

•    niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

•    rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

•    bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza lub skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala:

   Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): obrzęk języka i (lub) gardła, trudności z przełykaniem, pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą), trudności z oddychaniem, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quincke’go/obrzęk naczynioruchowy), ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

   Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): tworzenie się pęcherzy skórnych i gwałtowne pogorszenie stanu ogólnego; nadżerka (z lekkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/ust lub narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) oraz wrażliwość na światło.

Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu (ciężkie uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka) lub gorączka; wysypka oraz powiększenie nerek czasami z bólem podczas oddawania moczu i bólem w dolnej części pleców (ciężkie zapalenie nerek).

Inne działania niepożądane występujące:

   Niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności, wymioty; uczucie pełności w jamie brzusznej

i wzdęcia z oddawaniem wiatrów (wiatry); zaparcia; suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha; wysypka skórna, rumień, wykwity skórne; świąd; osłabienie; wyczerpanie lub ogólne złe samopoczucie; zaburzenia snu; stosowanie inhibitorów pompy protonowej jak Pantoprazole Arrow, zwłaszcza przez okres dłuższy niż rok, może mieć niewielki wpływ na wzrost ryzyka złamań stawu biodrowego, nadgarstkowego i kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent choruje na osteoporozę lub jeżeli przyjmuje kortykosteroidy (które mogą powodować wzrost ryzyka osteoporozy).

•    Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie; pokrzywka; ból stawów; bóle mięśni; zmiany masy ciała; zwiększona temperatura ciała; obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy); reakcje alergiczne; depresja, powiększenie piersi u mężczyzn.

•    Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) zaburzenia orientacji.

•    Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Omamy, stan splątania (szczególnie u pacjentów, u których takie objawy wystąpiły już wcześniej); zmniejszenie stężenia sodu we krwi; jeżeli pacjent stosuje lek Pantoprazole Arrow przez okres dłuższy niż rok, jest możliwe że zmniejszy się poziom magnezu we krwi. Niski poziom magnezu może dawać objawy takie jak: zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca. Jeżeli pacjent zauważy któryś z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Niskie stężenie magnezu we krwi może prowadzić do obniżenia poziomu potasu lub wapnia. Lekarz może zalecić regularne badania krwi by monitorować poziom magnezu.

Działania niepożądane stwierdzane za pomocą badań krwi:

•    Niezbyt często (występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów) zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

•    Rzadko (występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

zwiększone stężenie bilirubiny; zwiększone stężenie tłuszczów we krwi.

•    Bardzo rzadko (występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować częstsze krwawienia i siniaki; zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANTOPRAZOLE ARROW Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Pantoprazole Arrow po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Panoprazole Arrow pakowany w butelki należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

6.


Co zawiera lek Pantoprazole Arrow

Substancją czynną leku jest pantoprazol.

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Ponadto lek zawiera:

-    Rdzeń tabletki: maltitol, krospowidon typ B, karmeloza sodowa, sodu węglan bezwodny, wapnia stearynian

-    Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350 lecytyna sojowa, żelaza tlenek żółty (E172), sodu węglan bezwodny, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), polisorbat 80, laurylosiarczan sodu, trietylu cytrynian

Jak wygląda lek Pantoprazole Arrow i co zawiera opakowanie

Lek Pantoprazol Arrow, 20 mg to żółte, owalne, tabletki dojelitowe.

Pantoprazole Arrow 20 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Arrow Poland S.A Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Polska

Wytwórca

Arrow Pharm (Malta) Ltd.

HF62 Hal Far Industrial Estate Hal Far Industrial Estate Malta

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. ul.Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

FARMA-APS Produtos Farmaceuticos, S.A.

Rua Joao de Deus, no 19, Venda Nova

2700-487 Amadora

Portugalia

Juta Pharma GmbH Gutenbergstra. 13 24941 Flensburg Niemcy

Medicofarma S.A.

Ul. Kozienicka 97 26-600 Radom

Sofarimex - Indùstria Química e Farmacèutica, SA Av. das Indùstrias, Alto de Colaride, Agualva 2735-213 Cacèm Portugal

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami

Niemcy:

Wielka Brytania:

Hiszpania:

Włochy:

Polska:

Słowenia:

Pantopra-Q 20 mg magensaftresistente Tabletten Pantoprazole 20 mg gastro-resistant tablets Pantoprazol Juta 20 mg comprimidos gastrorresistentes EFG Pantoprazolo Arrow Pantoprazole Arrow

Pantoprazol Arrow 20 mg gastrorezistentne tablete

Data zatwierdzenia ulotki: 11.12.2012 r.

7

Pantoprazole Arrow

Charakterystyka Pantoprazole arrow

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pantoprazole Arrow, 20 mg, tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Substancje pomocnicze: każda tabletka dojelitowa zawiera 38,425 mg maltitolu oraz 0,345 lecytyny (pozyskanej z oleju sojowego) (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa (tabletka).

Żółta, owalna, tabletka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza

Objawowa choroba refluksowa przełyku.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego stosowania NLPZ (patrz punkt 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać. Tabletki należy połykać w całości na 1 godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zalecana dawka doustna to jedna tabletka dojelitowa Pantoprazole Arrow, 20 mg na dobę.

Złagodzenie objawów występuje zwykle w ciągu 2-4 tygodni. Jeśli w tym czasie nie wystąpi poprawa, złagodzenie objawów wystąpi w ciągu kolejnych 4 tygodni.

Po ustąpieniu objawów, nawroty można kontrolować stosując 20 mg pantoprazolu raz na dobę w razie konieczności („na żądanie”). Jeśli za pomocą leczenia „na żądanie” nie można w sposób zadawalający kontrolować objawów, można rozważyć zmianę leczenia „na żądanie” na stosowanie produktu w sposób ciągły.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku W długotrwałym leczeniu zaleca się stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej 1 tabletkę dojelitową Pantoprazolu Arrow, 20 mg na dobę. Jeśli wystąpi nawrót choroby, dawkę można zwiększyć do 40 mg pantoprazolu na dobę. W takim przypadku można zastosować produktu Pantoprazole Arrow, 40 mg. Po wyleczeniu nawrotu dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg pantoprazolu na dobę.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego stosowania NLPZ.

Zalecana dawka doustna to jedna tabletka dojelitowa produktu Pantoprazole Arrow, 20 mg na dobę. Specjalne grupy pacjentów

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Stosowanie produktu Pantoprazole Arrow nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu w tej grupie wiekowej.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkim zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę(patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole, olej sojowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, w trakcie leczenia pantoprazolem, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania produktu, należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie (patrz punkt 4.2).

Jednoczesne _podawanie z NLPZ

Stosowanie produktu Pantoprazole Arrow w zapobieganiu powstawania owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wywołanych stosowaniem nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) należy ograniczyć do pacjentów wymagających ciągłego przyjmowania NLPZ oraz pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka powstawania zaburzeń żołądka i jelit. Zwiększone ryzyko zaburzeń żołądka i jelit należy ocenić na podstawie indywidualnych czynników np. podeszły wiek (powyżej 65 lat), owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Wystąpienie objawów alarmowych

Jeśli wystąpią objawy alarmowe (np. istotne, niezamierzone zmniejszenie masy ciała, nawracające wymioty, dysfagia, krwawe wymioty, niedokrwistość lub smołowate stolce) oraz jeśli podejrzewa się lub zostanie potwierdzone owrzodzenie żołądka, należy wykluczyć ich charakter nowotworowy, gdyż leczenie pantoprazolem może łagodzić objawy i opóźnić rozpoznanie choroby nowotworowej.

Jeśli objawy choroby utrzymują się pomimo odpowiedniego leczenia, należy rozważyć przeprowadzenie dodatkowych badań.

Jednoczesne _podawanie z atazanawirem

Jednoczesne podawanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). Jeśli podawanie atazanawiru z inhibitorem pompy protonowej uzna się za konieczne, zaleca się dokładną kontrolę kliniczną (np. miano wirusa) w połączeniu ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg i podawanie 100 mg rytonawiru. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę.

Wpływ na wchłanianie witaminy B,?

Podobnie jak i inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, pantoprazol może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy). Jest to spowodowane niedoborem kwasu solnego lub bezkwaśnością soku żołądkowego. Należy wziąć to pod uwagę w trakcie długotrwałego leczenia pacjentów z niedoborem witaminy B12 lub pacjentów z czynnikami ryzyka zmniejszającymi wchłanianie witaminy B12, lub jeśli wystąpią objawy kliniczne.

Długotrwała terapia

Podczas długotrwałego leczenia, szczególnie leczenia dłuższego niż 1 rok, pacjenci powinni być poddawani regularnej kontroli lekarskiej.

Zakażenia bakteryjne przewodu pokarmowego

Podobnie jak inne inhibitory pompy protonowej (ang. proton pump inhibitors - PPIs), pantoprazol może zwiększyć ilość bakterii normalnie obecnych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Stosowanie pantoprazolu może prowadzić do nieznacznie zwiększonego ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez bakterie, takie jak Salmonella i Campylobacter.

Maltitol

Produkt leczniczy zawiera maltitol. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami nietolerancji fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Olej sojowy

Produkt leczniczy zawiera olej sojowy. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na orzeszki ziemne lub soję (patrz punkt 4.3).

Hipomagnezemia

Zgłaszano przypadki ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej (PPI) takich jak Pantoprazole Arrow, w przypadku stosowania leczenia przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok. Wśród ciężkich objawów hipomagnezemii zgłaszano: zmęczenie, tężyczkę, delirium, napady drgawek, zawroty głowy, komorowe zaburzenia rytmu serca, objawy te mogą rozpocząć się niezauważalnie i zostać przeoczone. U większości pacjentów z hipomagnezemią nastąpiła poprawa po suplementacji magnezem i odstawieniu PPI.

Pacjenci długotrwale leczeni lub którzy stosują PPI w połączeniu z digoksyną lub innymi lekami mogącymi powodować hipomagnezemie (np. lekami moczopędnymi), powinni być poddani kontroli poziomu magnezu w surowicy przed rozpoczęciem leczenia PPI oraz okresowo w czasie trwania leczenia.

Inhibitory pompy protonowej, zwłaszcza jeżeli stosowane są w dużych dawkach i przez długi okres czasu, dłużej niż rok, mogą zwiększać ryzyko złamań stawu biodrowego, nadgarstkowego i kręgosłupa, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów u których istnieją inne czynniki ryzyka narażające na złamania kości. Badania sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10-40%. Część wzrostu ryzyka może być spowodowana istnieniem innych czynników ryzyka złamań. Pacjenci zagrożeni osteoporozą powinni być pod opieką zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni mieć podawaną odpowiednią dawkę witaminy D oraz wapnia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ pantoprazolu na wchłanianie innych produktów leczniczych

Z powodu silnego i długotrwałego hamowania wydzielania kwasu solnego w żołądku, pantoprazol może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH w żołądku np. niektóre azole przeciwgrzybiczne jak ketokonazol, intrakonazol, posakonazol i inne leki jak erlotynib.

Leki stosowane w terapii HIV (atazanawir)

Jednoczesne podawanie atanazawiru i innych leków stosowanych w terapii HIV, których wchłanianie zależy od pH, z inhibtorami pompy protonowej może powodować istotne zmniejszenie biodostępności leków stosowanych w terapii HIV i może wpływać na skuteczność tych leków. Dlatego jednoczesne podawanie inhibitorów pompy protonowej z atazanawirem nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwzakrzepowe pochodne kumaryny (fenprokumon lub warfaryna)

Na podstawie przeprowadzonych badań farmakokinetycznych nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy pantoprazolem a fenprokumonem lub warfaryną. Jednakże po wprowadzeniu produktu do obrotu w pojedynczych przypadkach podczas ich równoczesnego stosowania zaobserwowano zmiany wartości INR (ang. international normalized ratio - międzynarodowy współczynnik znormalizowany). Dlatego też, u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny (fenprokumonem lub warfaryną) zaleca się kontrolę czasu protrombinowego/INR po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Inne badania dotyczące interakcji

Pantoprazol jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie przez układu enzymatyczny cytochromu P-450. Głównym szlakiem metabolicznym jest demetylacja przez CYP2C19, inne szlaki metaboliczne obejmują utlenienie przez CYP3A4.

Badania interakcji z innymi lekami, które są metabolizowane tymi samymi szlakami metabolicznymi np. karbamazepina, diazepam, glibenklamid, nifedypina, i doustne środki antykoncepcyjne zawierające lewonorgestrel i etynyloestriadol nie wykazały klinicznie istotnych interakcji.

Wyniki szeregu badań dotyczących interakcji wskazują, że pantoprazol nie ma wpływu na metabolizm substancji czynnych metabolizowanych przez CYP1A2 (np. kofeina, teofilina), CYP2C9 (np. piroksykam, diklofenak, naproksen), CYP2D6 (np. metroprolol), CYP2E1 (np. etanol) oraz nie wpływa na wchłanianiem digoksyny zależne od p-glikoproteiny.

Nie stwierdzono żadnych interakcji ze stosowanymi jednocześnie lekami zobojętniającymi kwas solny.

Przeprowadzono również badania interakcji, w których podawano pantoprazol jednocześnie z antybiotykami (klarytromycyną, metronidazolem, amoksycyliną). Nie stwierdzono występowania klinicznie istotnych interakcji.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ pantoprazolu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Nie należy stosować produktu Pantoprazole Arrow w okresie ciąży chyba, że stosowanie leku jest bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

W badaniach na zwierzętach stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka kobiet. Dlatego też, decyzję czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać stosowanie produktu Pantoprazole Arrow należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiety wynikające z leczenia produktem Pantoprazole Arrow.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). Jeśli te działania wystąpią, pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

U około 5% pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane (ang. Adverse Drug Reactions - ADRs). Najczęściej zgłaszane działania niepożądane, występujące u około 1% pacjentów to biegunka i ból głowy.

W poniższej tabeli działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania pantoprazolu, zostały uszeregowane zgodnie z następującą klasyfikacją częstości:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dla wszystkich działań niepożądanych zgłoszonych po wprowadzeniu produktu do obrotu, nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji częstości, dlatego ich częstość jest oznaczona jako „nieznana”.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane uporządkowano od najbardziej do najmniej ciężkich.

Tabela nr 1. Działania niepożądane występujące w trakcie stosowania pantoprazolu zgłoszone w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu

^^Częstość

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Klasyfikacjattkładó w i narządów

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol), zmiany masy ciała

Hiponatremia,

Hipomagnezemi

a

[Patrz punkt

„Specjalne

ostrzeżenia i

środki

ostrożności

dotyczące

stosowania”

(4.4)1.

Zaburzenia

psychiczne

zaburzenia snu

depresja (i wszystkie agrawacje)

dezorientacja (i

wszystkie

agrawacje)

omamy, splątanie (zwłaszcza u pacj entówpredys pono-wanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia/ niewyraźne widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

(aminotransferaz

Y -GT)

zwiększenie stężenia bilirubiny

uszkodzenia

komórek

wątroby,

żółtaczka,

niewydolność

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, wyprysk, wykwity skórne, świąd

pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Zespół Stevensa-Johnsona, Zespół Lyella , rumień

wielopostacio-wy, 6 nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

Złamania w obrębie biodra, nadgarstka i

ból stawów, ból mięśni

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi.

Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez 2 minuty były dobrze tolerowane.

Pantoprazol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza, przez co trudno usunąć go przez dializę.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia, poza leczeniem objawowym i wspomagającym, brak właściwych zaleceń terapeutycznych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory pompy protonowej, kod ATC: A02B C02 Mechanizm działania

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez specyficzne blokowanie pompy protonowej w komórkach okładzinowych.

W kwaśnym środowisku komórek okładzinowych, pantoprazol przekształcany jest do postaci czynnej i hamuje aktywność H+,K+-ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień hamowania wydzielania kwasu solnego jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów ustąpienie objawów uzyskuje się w ciągu 2 tygodni. Tak jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów receptorów histaminowych H2, leczenie pantoprazolem powoduje zmniejszenie kwaśności treści żołądkowej, czego skutkiem jest zwiększenia wydzielania gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z pompą protonową poza poziomem receptora komórkowego, może on wpływać na hamowanie wydzielanie kwasu solnego niezależnie od stymulacji przez inne substancje (acetylocholina, histamina, gastryna). Działanie jest taki sam niezależnie od tego, czy produkt jest podawany doustnie czy dożylnie.

Wartości stężenia gastryny na czczo zwiększa się pod wpływem pantoprazolu. Podczas krótkotrwałego stosowania w większości przypadków wartości te nie przekraczają górnej granicy normy. Podczas długotrwałego leczenia stężenie gastryny w większości przypadków ulega podwojeniu. Jednak nadmierne zwiększenie stężenia gastryny występuje tylko w pojedynczych przypadkach. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach długotrwałego leczenia obserwowano łagodne do umiarkowanego zwiększenie liczby specyficznych komórek wydzielania wewnętrznego ECL (ang. enterochromaffin-like cell) w żołądku (rozrost prosty do gruczolakowatego). Jednak zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami, powstawanie zmian przedrakowiakowych (rozrost atypowy) lub rakowiaków żołądka, jakie stwierdzono w badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), nie było obserwowane u ludzi.

W przypadku długotrwałej terapii, gdy leczenia pantoprazolem trwa ponad rok, zgodnie z wynikami badań na zwierzętach, nie można całkowicie wykluczyć wpływu pantoprazolu na parametry wewnątrzwydzielnicze tarczycy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Pantoprazol wchłania się szybko i osiąga maksymalne stężenie w osoczu nawet po podaniu pojedynczej dawki doustnej 20 mg. Maksymalne stężenia w surowicy krwi, wynoszące około 1-1,5 ąg/ml występują przeciętnie 2,0-2,5 godziny od podania. Wartości te pozostają stałe po podaniu wielokrotnym.

Farmakokinetyka nie różni się po pojedynczym i wielokrotnym podaniu. W przedziale dawek od 10 mg do 80 mg kinetyka osoczowa pantoprazolu ma przebieg liniowy zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym.

Bezwzględna dostępność biologiczna pantoprazolu w postaci tabletki wynosi około 77%. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie ma wpływu na wartość pola pod krzywą (ang. area under curve - AUC), maksymalne stężenie w surowicy, a tym samym na biodostępność. Równoczesne przyjmowanie pokarmu może wpłynąć jedynie na opóźnienie działania leku.

Dystrybucja

Pantoprazol wiąże się z białkami surowicy w około 98%. Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg. Wydalanie

Lek jest metabolizowany prawie wyłącznie w wątrobie. Głównym szlakiem metabolicznym jest demetylacja przez CYP2C19 z późniejszym sprzęganiem z siarczanem. Inne szlaki metaboliczne obejmują utlenienie przez CYP3A4. Okres półtrwania końcowej fazy eliminacji wynosi około 1 godziny, a klirens wynosi około 0,1 l/h/kg. Odnotowano kilka przypadków, w których stwierdzono opóźnienie wydalania. W związku z tym, że pantoprazol specyficznie wiąże się z pompą protonową w komórkach okładzinowych, okres półtrwania fazy eliminacji nie koreluje z dłuższym czasem działania (hamowanie wydzielania kwasu solnego).

Metabolity pantoprazolu są wydalane przede wszystkim przez nerki (około 80%), reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w osoczu, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, w postaci sprzężonej z siarczanem. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) nie jest znacznie dłuższy od okresu półtrwania pantoprazolu.

Charakterystyka u pacjentów/specjalne grupy pacjentów

U około 3% populacji europejskiej, określonej jako słabo metabolizująca, nie posiada funkcjonalnego enzymu CYP2C19. Prawdopodobnie u tych osób metabolizm pantoprazolu jest katalizowany głównie przez CYP3A4. Po podaniu pojedynczej dawki 40 mg pantoprazolu, średnie pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu do czasu było 6 razy większe u osób słabo metabolizujących w porównaniu do osób posiadających funkcjonalny enzym CYP2C19 (intensywnie metabolizujący).Średnie wartości maksymalnego stężenia w osoczu zwiększyły się o około 60%.

Dane te nie mają wpływu na dawkowanie pantoprazolu.

Nie ma konieczności zmniejszania dawki pantoprazolu u osób z zaburzeniami czynności nerek (w tym u chorych poddawanych dializie). Tak jak u zdrowych osób, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Tylko niewielkie ilości pantoprazolu są usuwane podczas dializy. Chociaż okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (2-3 godziny), wydalanie jest nadal szybkie i nie dochodzi do kumulacji leku.

U pacjentów z marskością wątroby (klasa A i B w skali Childa-Pugha) okres półtrwania wydłuża się do 3-6 godzin, a wartości AUC zwiększają się 3-5-krotnie. Mimo to, maksymalne stężenie w surowicy zwiększa się tylko nieznacznie, 1,3-krotnie w porównaniu z wartościami obserwowanymi u zdrowych osób.

Nieznaczne zwiększenie wartości AUC oraz stężenie maksymalne (ang. Cmax) u ochotników w podeszłym wieku w porównaniu z ochotnikami w młodszym wieku także nie jest klinicznie istotne.

Dzieci

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 mg lub 40 mg pantoprazolu dzieciom w wieku 5 - 16 lat wartości AUC i Cmax mieściły się w zakresie wartości dla dorosłych.

Po pojedynczym podaniu dożylnym pantoprazolu w dawce 0,8 lub 1,6 mg/kg masy ciała dzieciom w wieku 2 - 16 lat, nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy klirensem pantoprazolu a wiekiem lub masą ciała. Wartość AUC oraz objętość dystrybucji były zgodne z danymi uzyskanymi u osób dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym oraz genotoksyczności, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

W dwuletnich badaniach rakotwórczości przeprowadzonych na szczurach, stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto u szczurów zaobserwowano występowanie brodawczaków płaskokomórkowych w przedżołądku. Mechanizm prowadzący do powstania rakowiaków żołądka pod wpływem podstawionych benzoimidazoli został dokładnie zbadany i pozwala stwierdzić, że jest to reakcja wtórna na znaczne zwiększenie stężeń gastryny w surowicy, występujące u szczurów podczas długotrwałego podawania pantoprazolu w dużych dawkach.

W dwuletnich badaniach nad gryzoniami zaobserwowano zwiększoną ilość przypadków nowotworów wątroby u szczurów oraz samic myszy, co było tłumaczone jako rezultat dużej szybkości metabolizmu pantoprazolu w wątrobie. W grupie szczurów otrzymujących największe dawki pantoprazolu (200 mg/kg mc.) zaobserwowano nieznaczne zwiększenie częstości występowania zmian nowotworowych w tarczycy. Występowanie nowotworów jest związane ze zmianami rozkładu tyroksyny w wątrobie szczurów, wywołanymi przez pantoprazol. Ponieważ dawki lecznicze u ludzi są małe, nie oczekuje się żadnych działań niepożądanych ze strony gruczołu tarczowego.

W badaniach wpływu na reprodukcję u zwierząt zaobserwowano objawy nieznacznej toksyczności dla płodu przy dawkach większych niż 5 mg/kg. Badania nie wykazały dowodów zaburzenia płodności ani działania teratogennego.

Badania u szczurów dotyczące przenikania leku przez barierę łożyskową wykazały zwiększone przenikanie leku do krążenia płodowego w zaawansowanej ciąży. Dlatego stężenie pantoprazolu u płodu jest zwiększone krótko przed porodem.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Maltitol

Krospowidon typ B Karmeloza sodowa Sodu węglan bezwodny Wapnia stearynian

Otoczka

Alkohol poliwinylowy Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 3350 Lecytyna sojowa Żelaza tlenek, żółty (E 172)

Sodu węglan bezwodny

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)

Sodu laurylosiarczan Polisorbat 80 Trietylu cytrynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry Aluminum/Aluminium

Butelki z HDPE (ang. High Density Polyethylene) z zamknięciem z PP oraz pierścieniem zabezpieczającym otwarcie zawierającym środek pochłaniający wilgoć (polietylenowa kapsułka zawierającą żel krzemionkowy)

Butelki HDPE i blistry Aluminum/Aluminium zawierające 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tabletek dojelitowych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Arrow Poland S.A Al. Jana Pawła II 23 00-854 Warszawa Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18299

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.06.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.12.2012

11

Pantoprazole Arrow