+ iMeds.pl

Pantoprazole bluefish 20 mgUlotka Pantoprazole bluefish

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pantoprazole Bluefish, 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pantoprazole Bluefish i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantoprazole Bluefish

3.    Jak stosować lek Pantoprazole Bluefish

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pantoprazole Bluefish

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PANTOPRAZOLE BLUEFISH I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Pantoprazole Bluefish należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Inhibitory

pompy protonowej zmniejszają wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Pantoprazole Bluefish będzie stosowany w związku z występowaniem u pacjenta choroby,

spowodowanej kwasem żołądkowym.

Pantoprazole Bluefish jest stosowany:

•    w leczeniu łagodnej choroby refluksowej (choroby przełyku wywołanej cofaniem się kwasu żołądkowego do przełyku, której może towarzyszyć zapalenie przełyku) spowodowanej wydzielaniem kwasu solnego i związanych z nią objawów takich, jak zgaga, zarzucanie treści żołądkowej i ból podczas przełykania;

•    w długotrwałym leczeniu i zapobieganiu nawrotom refluksowego zapalenia przełyku (choroby przełyku związanej z cofaniem się kwasu żołądkowego do przełyku, co prowadzi do stanu zapalnego i bólu przełyku);

•    w zapobieganiu powstawania wrzodów w żołądku i dwunastnicy spowodowanych przez leki przeciwzapalne u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, wymagających długotrwałego stosowania leków przeciwzapalnych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANTOPRAZOLE BLUEFISH

Kiedy nie stosować leku Pantoprazole Bluefish

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pantoprazole Bluefish

•    jeśli pacjent zażywa atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pantoprazole Bluefish

Należy poinformować lekarzowi, który zalecił ten lek:

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenie czynności wątroby. W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby lekarz powinien kontrolować czynność wątroby podczas stosowania leku Pantoprazole Bluefish;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono niedobór witaminy B12;

•    jeśli pacjent przyjmuje pantoprazol jednocześnie z lekami przeciwzapalnymi, stosowanymi

w leczeniu bólu lub choroby reumatycznej. Należy zapoznać się dokładnie także z Ulotkami dla pacjenta tych leków;

•    jeśli pacjent stosuje lek długotrwale (dłużej niż 1 rok). W takich przypadkach pacjent będzie obj ęty regularnym nadzorem lekarza. Podczas każdej wizyty należy powiedzieć lekarzowi

o wszystkich nowych i wyjątkowych objawach;

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich, jak Pantoprazole Bluefish, szczególnie przez okres dłuższy niż 1 rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (co może zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub występował w przeszłości którykolwiek z poniższych objawów: trudności w połykaniu, niezamierzona utrata wagi ciała, nawracające wymioty lub krwiste wymioty lub ciemny stolec. Lekarz może wykonać lub wykonał dodatkowe badanie, zwane badaniem endoskopowym w celu oceny stanu choroby i (lub) wykluczenia choroby nowotworowej.

Lek Pantoprazole Bluefish nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Stosowanie leku Pantoprazole Bluefish z innymi lekami

Inne równocześnie stosowane leki mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo tego leku. Lek Pantoprazole Bluefish może także wpływać na na skuteczność i bezpieczeństwo innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy poinformować lekarza, jeśli lekarz zleci pacjentowi stosowanie innych leków w trakcie leczenia lekiem Pantoprazole Bluefish.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

•    atazanawir, lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV;

•    ketokonazol lub itrakonazol, leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, ponieważ pantoprazol może zmieniać ich stężenie we krwi;

•    leki przeciwzakrzepowe np. warfaryny, ponieważ może być konieczne częstsze kontrolowanie parametrów krzepnięcia krwi;

Stosowanie leku Pantoprazole Bluefish z jedzeniem i piciem

Lek Pantoprazole Bluefish należy przyjmować na godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy pantoprazol przenika do mleka matki. Dlatego lek Pantoprazole Bluefish może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjale ryzyko dla płodu lub dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie jest znany.

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, które mogą zmniejszać zdolność do reagowania.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PANTOPRAZOLE BLUEFISH

Lek Pantoprazole Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

Tabletek dojelitowych produktu Pantoprazole Bluefish nie należy żuć ani rozgryzać, należy je połykać w całości na godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Dawkowanie:

Lek Pantoprazole Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości dotyczących dawki należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie łagodnej choroby refluksowej i jej objawów (np. zgagi, zarzucania treści żołądkowej, bólu podczas przełykania):

Zalecana dawka to 1 tabletka (20 mg) raz na dobę.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowemu zapaleniu przełyku (zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku):

W długotrwałym leczeniu zalecana dawka to 1 tabletka (20 mg) raz na dobę. Jeśli wystąpi nawrót choroby dawka będzie zwiększona do 2 tabletek na dobę (2 x tabletka 20 mg lub 1 x tabletka 40 mg).

Zapobieganie powstawaniu wrzodów w żołądku i dwunastnicy spowodowanych przez leki przeciwzapalne:

Zalecana dawka to 1 tabletka (20 mg) raz na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.

Dzieci:

Nie należy stosować leku Pantoprazole Bluefish u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pantoprazole Bluefish

W przypadku nieumyślnego zażycia przez pacjenta lub kogoś innego dawki większej, niż zalecana (przedawkowanie) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Pantoprazole Bluefish

W przypadku pominięcia zażycia dawki, należy przyjąć ją niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu, o ile nie zbliża się pora zażycia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pantoprazole Bluefish

Nie należy zmieniać dawki ani przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Pantoprazole Bluefish może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób:

Często: występują u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często: występują u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko: występują u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko: występująu mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Nie znana: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często:

Ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i ból głowy.

Niezbyt często:

Nudności, wymioty, zawroty głowy, niewyraźne widzenie i reakcje alergiczne, takie jak, swędzenie i wysypka skórna, złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli Pantoprazole Bluefish przyjmowany jest w dużych dawkach i długotrwale).

Rzadko:

Suchość w jamie ustnej, bóle stawów. Depresja, omamy, dezorientacja i splątanie, szczególnie u predysponowanych pacjentów. Może wystąpić nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania u pacjenta.

Bardzo rzadko:

Zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), obrzęk dłoni i nóg, ciężkie uszkodzenie komórek wątrobowych z towarzysząca żółtaczką i możliwością wystąpienia niewydolności wątroby, ciężkie reakcje alergiczne w postaci ostrych, uogólnionych objawów z nagłym i istotnym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w krwi, zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy krwi, zwiększenie temperatury ciała, ból mięśni, depresja, zapalenie nerek, pokrzywka, nadwrażliwość/ reakcje skórne i ze strony błon śluzowych, obrzęk twarzy, kończyn, języka, krtani i(lub) strun głosowych (obrzęk naczynioruchowy, patrz specjalne ostrzeżenia poniżej), nadwrażliwość na światło i ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i martwica toksyczna naskórka (zespół Lyella).

Nie znane:

Jeśli pacjent stosuje lek Pantoprazole Bluefish dłużej, niż trzy miesiące, możliwe jest zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Niskie stężenie potasu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszeniem częstości bicia serca. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Niskie stężenie magnezu we krwi może także prowadzić do zmniejszenia stężeń potasu i wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi, w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Należy przerwać stosowanie leku Pantoprazole Bluefish i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów niepożądanych:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności podczas połykania,

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANTOPRAZOLE BLUEFISH

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Blister: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować leku Pantoprazole Bluefish po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po “Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Pantoprazole Bluefish

•    Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci półtorawodnej soli sodowej pantoprazolu).

•    Inne składniki leku to: sodu węglan bezwodny, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza, trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1:1), żelaza tlenek żółty (E172)

Jak wygląda lek Pantoprazole Bluefish i co zawiera opakowanie

Lek Pantoprazole Bluefish występuje w postaci owalnych, wklęsłych, gładkich tabletek koloru

żółtego, o rozmiarze 8 mm x 5,5 mm.

Wielkość opakowań:

Opakowania blistrowe w tekturowych pudełkach zawierających 14, 28, 56 i 100 tabletek

dojelitowych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj członkowski

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Pantoprazol Bluefish 20 mg magensaftresistente Tabletten

Dania

Pantoprazol Bluefish

Niemcy

Pantoprazol Bluefish 20 mg magensaftresistente Tabletten

Finlandia

Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotabletia/enterotabletter

Francja

Pantoprazole Bluefish 20 mg comprimé gastro-resistant

Węgry

Pantoprazole Bluefish 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

Irlandia

Pantoprazole Bluefish 20 mg gastro- resistant tablet

Włochy

Pantoprazolo Bluefish 20 mg compresse gastroresistenti

Holandia

Pantoprazol Bluefish 20 mg maagsapresistente tabletten

Norwegia

Pantoprazol Bluefish enterotabletter

Polska

Pantoprazole Bluefish

Portugalia

Pantoprazole Bluefish

Hiszpania

Pantoprazol Bluefish 20 mg comprimidos gastroresistentes

Szwecja (RMS)

Pantoprazole Bluefish 20 mg enterotabletter

Data zatwierdzenia ulotki: 03.08.2012

5

Pantoprazole Bluefish

Charakterystyka Pantoprazole bluefish

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pantoprazole Bluefish; 20 mg tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum) (w postaci 22,55 mg półtorawodnej soli sodowej pantoprazolu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa

Owalna, wklęsła, gładka tabletka koloru żółtego, o rozmiarze 8 mm x 5,5 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Leczenie łagodnej postaci choroby refluksowej i związanych z nią objawów (jak zgaga, zarzucanie treści żołądkowej, ból podczas przełykania),

•    Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku,

•    Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, u których konieczne jest długotrwałe leczenie NLPZ (patrz punkt 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Tabletek dojelitowych produktu Pantoprazole Bluefish nie należy żuć ani rozgryzać, należy je przyjmować godzinę przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.

Leczenie łagodnej postaci choroby refluksowej i związanych z nią objawów (jak zgaga, zarzucanie treści żołądkowej, ból podczas przełykania)

Zalecana dawka to 20 mg pantoprazolu raz na dobę (1 tabletka dojelitowa produktu Pantoprazole Bluefish o mocy 20 mg). Ustąpienie objawów uzyskuje się przeważnie w ciągu 2-4 tygodni, a czterotygodniowe stosowanie leku zwykle wystarcza do wyleczenia zapalenia przełyku związanego z refluksem. Jeżeli nie jest to wystarczające, wyleczenie uzyskuje się na ogół w ciągu kolejnych 4 tygodni. Po ustąpieniu objawów, nawrotom choroby można zapobiegać, stosując 20 mg pantoprazolu raz na dobę w razie potrzeby („na żądanie”). Ponowne podawanie produktu w sposób ciągły można rozważyć w przypadku, gdy nie udaje się uzyskać zadowalającej kontroli objawów za pomocą leczenia „na żądanie".

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku W długotrwałym leczeniu zalecane jest stosowanie 20 mg pantoprazolu raz na dobę (1 tabletka dojelitowa produktu Pantoprazole Bluefish o mocy 20 mg), jako dawki podtrzymującej. W razie wystąpienia nawrotu choroby, dawkę tę można zwiększyć do 40 mg pantoprazolu raz na dobę.

W takich przypadkach dostępny jest Pantoprazole Bluefish o mocy 40 mg. Po wyleczeniu nawrotu, dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg pantoprazolu raz na dobę.

Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, u których konieczne jest długotrwałe leczenie NLPZ

Zalecana dawka to 20 mg pantoprazolu raz na dobę (1 tabletka dojelitowa produktu Pantoprazole Bluefish o mocy 20 mg).

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg pantoprazolu u tych pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie należy przekraczać dawki dobowej 20 mg pantoprazolu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby leczonych pantoprazolem należy regularnie monitorować aktywność enzymów wątrobowych.

W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie pantoprazolem.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci. Z tego względu produktu nie należy stosować u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną i (lub) którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pantoprazolu. podobnie jak i innych inhibitorów pompy protonowej. nie należy stosować jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. podczas leczenia pantoprazolem. a zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania produktu. należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W razie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie pantoprazolem (patrz punkt 4.2).

Stosowanie produktu Pantoprazole Bluefish w celu zapobiegania nawrotom owrzodzeń przewodu pokarmowego u pacjentów leczonych nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) należy ograniczyć do tych pacjentów. którzy wymagają ciągłego leczenia za pomocą NLPZ i należą do grupy zwiększonego ryzyka rozwoju powikłań ze strony przewodu pokarmowego. Ocena zagrożenia zwiększonym ryzykiem powinna być przeprowadzana w oparciu o indywidualne czynniki ryzyka. takie jak: zaawansowany wiek (powyżej 65 lat). występowanie w wywiadzie owrzodzeń żołądka lub dwunastnicy albo krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Zmniejszona kwasowość soku żołądkowego niezależnie od przyczyny - w tym wynikająca ze stosowania inhibitorów pompy protonowej - zwiększa liczbę bakterii normalnie zasiedlających układ pokarmowy. Stosowanie leków zmniejszających kwasowość w żołądku może nieznacznie zwiększać ryzyko infekcji układu pokarmowego takimi patogenami jak Salmonella i Campylobacter.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych leków hamujących wydzielanie kwasu solnego. pantoprazol może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) na skutek zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego lub bezkwaśności. Należy to uwzględnić w trakcie długotrwałego leczenia pantoprazolem pacjentów z niedoborem witaminy B12 lub obciążonych czynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania.

W leczeniu długoterminowym. zwłaszcza. jeśli trwa ono dłużej niż rok. pacjenci powinni być poddani regularnym badaniom lekarskim.

Przed podjęciem leczenia należy wykluczyć nowotwór złośliwy przełyku lub żołądka, ponieważ stosowanie pantoprazolu może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Pacjentów, którzy nie reagują na leczenie po 4 tygodniach, należy poddać dodatkowym badaniom.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, zwłaszcza przyjmowanych w dużych dawkach oraz w długoterminowej terapii (powyżej 1 roku), może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, szczególnie u osób w starszym wieku lub u osób z innymi czynnikami ryzyka. Wyniki badań obserwacyjnych sugerują, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej może zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10-40%. W niektórych przypadkach zwiększenie tego ryzyka może być związane z występowaniem innych czynników ryzyka. Pacjenci z czynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy powinni być leczeni zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi w celu zapewnienia przyjmowania odpowiedniej dawki witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. protonpumps inhibitors, PPIs), takimi jak pantoprazol, przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok, odnotowano przypadki ciężkiej hipomagnezemii. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, jak uczucie zmęczenia, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca, jednakże początek choroby może być podstępny i może zostać ona przeoczona. U większości pacjentów hipomagnezemia uległa poprawie po uzupełnieniu niedoboru magnezu i przerwaniu stosowania inhibitorów pompy protonowej.

U pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy stosują inhibitory pompy protonowej jednocześnie z digoksyna lub produktami, które mogą powodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne) należy rozważyć pomiar stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowo podczas leczenia.

Brak doświadczeń dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Pantoprazole Bluefish może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie produktów leczniczych, których biodostępność jest zależna od pH soku żołądkowego (np. ketokonazol, itrakonazol, atazanawir).

Wykazano, że równoczesne podawanie zdrowym ochotnikom 300 mg atazanawiru lub 100 mg rytonawiru z omeprazolem ( w dawce 40 mg raz na dobę) lub 400 mg atazanawiru z lanzoprazolem (w pojedynczej dawce 60 mg) powoduje istotne zmniejszenie biodostępności atazanawiru. Wchłanianie atazanawiru z przewodu pokarmowego jest zależne od pH. Dlatego też inhibitorów pompy protonowej, włączając pantoprazol, nie należy podawać jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale cytochromu P-450. Nie można wykluczyć interakcji pantoprazolu z innymi produktami czy substancjami, które są metabolizowane przy udziale tego samego układu enzymatycznego. Jednakże, nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji z wieloma lekami, takimi jak karbamazepina, kofeina, diazepam, diklofenak, digoksyna, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedypina, fenytoina, piroksykam, teofilina czy doustne środki antykoncepcyjne.

Na podstawie przeprowadzonych badań farmakokinetycznych nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy pantoprazolem a fenprokumonem lub warfaryną, jednakże po wprowadzeniu produktu na rynek w pojedynczych przypadkach podczas ich równoczesnego stosowania zaobserwowano zmiany wartości INR (International normalized ratio, międzynarodowy współczynnik znormalizowany). Dlatego też, u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolę czasu protrombinowego (INR) po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Nie stwierdzono też żadnych interakcji pantoprazolu z jednocześnie stosowanymi środkami zoboj ętniaj ącymi.

4.6    Ciąża i laktacja

Dane kliniczne dotyczące stosowania produktu kobiet w ciąży są ograniczone. W badaniach na zwierzętach dotyczących wpływu na reprodukcję stwierdzono nieznaczne działanie uszkadzające płód po podaniu produktu w dawkach większych niż 5 mg/kg mc.

Brak jest danych na temat wydzielania pantoprazolu z mlekiem kobiet karmiących piersią.

Produkt może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjale ryzyko dla płodu lub dziecka.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie jest znany wpływ oddziaływania pantoprazolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia tych stanów zdolność reakcji może być zmniejszona.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania Narząd, układ

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000, łącznie z pojedynczymi przypadkami)

Nie znana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie

aktywności enzymów

wątrobowych

(aminotransferaz,

y-glutamylotrans-

ferazy); zwiększone

stężenie

triglicerydów;

podwyższenie

temperatury ciała

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia;

małopłytkowość

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy

Zawroty

głowy;

zaburzenia

widzenia

(niewyraźne

widzenie)

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból

w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia, wzdęcia

Nudności,

wymioty

Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje alergiczne, takie jak świąd

Pokrzywka; obrzęk naczynioruchowy; ciężkie reakcje

i wysypka skórna

skórne takie jak zespół Stevensa -Johnsona, rumień wielopostaciowy, zespół Lyella; nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Złamania

kości

biodrowej,

kości

nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Bóle stawów

Bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki obwodowe

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ciężkie uszkodzenia komórek wątroby prowadzące do żółtaczki bez niewydolności lub z niewydolnością wątroby

Zaburzenia

psychiczne

Depresja, omamy, zaburzenia orientacji, stan splątania, szczególnie u osób predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich

wcześniejszego

występowania

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipomagne-zemia (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania u ludzi nie są znane. Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez ponad 2 minuty były dobrze tolerowane.

Z uwagi na duży stopień wiązania z białkami osocza, pantoprazol nie ulega łatwo dializie.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia należy zastosować ogólne zasady postępowania w zatruciach.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej Kod ATC: A02BC02

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez specyficzny wpływ na pompy protonowe w komórkach okładzinowych.

Pantoprazol ulega przekształceniu do postaci czynnej w kwaśnym środowisku, w świetle kanalików komórek okładzinowych, gdzie hamuje aktywność enzymu H+/K-ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień hamowania jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów objawy ustępują w ciągu 2 tygodni. Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej i inhibitorów receptora H2, leczenie pantoprazolem powoduje zmniejszenie kwaśności treści żołądkowej oraz wtórne zwiększenie wydzielania gastryny, w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem poza poziomem receptora komórkowego, może on wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od stymulacji przez inne substancje (acetylocholinę, histaminę, gastrynę). Efekt jest taki sam, niezależnie od tego, czy produkt jest podawany doustnie, czy dożylnie.

Stężenie gastryny na czczo ulega zwiększeniu pod wpływem pantoprazolu . W czasie krótkotrwałego stosowania w większości przypadków stężenie to nie przekracza górnej granicy normy. Podczas długotrwałego leczenia, stężenie gastryny w większości przypadków ulega podwojeniu, jednak nadmierne zwiększenie stężenia gastryny występuje tylko w sporadycznych przypadkach. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach długotrwałego leczenia obserwowano łagodne do umiarkowanego zwiększenie liczby specyficznych komórek wydzielania wewnętrznego (ECL) w żołądku (rozrost prosty do gruczolakowatego). Jednak, zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami, powstawanie zmian przedrakowiakowych (rozrost atypowy) czy rakowiaków żołądka, jakie stwierdzono w badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), nie wystepowało u ludzi, u których leczenie pantoprazolem trwało 1 rok.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na zwierzętach, w przypadku długotrwałego leczenia pantoprazolem przekraczającego okres 1 roku, nie można całkowicie wykluczyć wpływu leku na parametry określające czynność gruczołu tarczowego i aktywności enzymów wątrobowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna farmakokinetyka

Pantoprazol wchłania się szybko i osiąga maksymalne stężenie w osoczu nawet po podaniu pojedynczej doustnej dawki. Maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje przeciętnie po 2,02,5 godzinach od podania produktu i osiąga wartości około 1,0-1,5 ug/ml. Wartości te nie ulegają zmianie po wielokrotnym podaniu. Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg, a klirens około 0,1 l/h/kg.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 1 godziny. Odnotowano kilka przypadków, w których stwierdzono opóźnienie eliminacji. W związku z tym, że pantoprazol specyficznie wiąże się z pompą protonową w komórkach okładzinowych, okres półtrwania w fazie eliminacji nie koreluje z dłuższym okresem działania (zahamowanie wydzielania kwasu).

Nie ma różnic w farmakokinetyce produktu po pojedynczym i wielokrotnym podaniu dawki.

W zakresie dawek od 10 do 80 mg kinetyka osoczowa pantoprazolu ma przebieg liniowy zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym.

Pantoprazol wiąże się z białkami surowicy w około 98%. Substancja jest metabolizowana prawie wyłącznie w wątrobie. Metabolity pantoprazolu są wydalane przede wszystkim przez nerki z moczem (około 80%), reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w surowicy, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, który jest sprzęgany z siarczanem. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) nie różni się znacznie od okresu półtrwania pantoprazolu.

Biodostępność

Pantoprazol po podaniu doustnym wchłania się całkowicie. Biodostępność całkowita pantoprazolu w postaci tabletki wynosi około 77%. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie ma wpływu na wartość AUC, maksymalne stężenie w surowicy i tym samym na dostępność biologiczną. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu może jedynie wpłynąć na opóźnienie działania leku.

Grupy szczególnego ryzyka

Nie ma konieczności zmniejszania dawki pantoprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u pacjentów dializowanych). Tak jak u zdrowych osób, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Tylko niewielkie ilości pantoprazolu są usuwane podczas dializy.

Chociaż okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (2-3 godziny), wydalanie jest nadal sprawne i nie dochodzi do kumulacji leku.

U pacjentów z marskością wątroby (klasa A i B według Child-Pugh) okres półtrwania zwiększa się od 3 do 6 godzin, a wartość AUC zwiększa się 3 do 5-krotnie, mimo to, maksymalne stężenie w surowicy zwiększa się tylko nieznacznie, 1,3-krotnie w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Niewielkie zwiększenie wartości AUC oraz stężenia maksymalnego Cmax u ochotników w wieku podeszłym w porównaniu z ochotnikami w młodszym wieku także nie jest klinicznie istotne.

Dzieci

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 mg pantoprazolu dzieciom w wieku od 5 do16 lat wartości AUC i Cmax odpowiadają zakresowi wartości występujących u dorosłych pacjentów. Po podaniu pojedynczej dożylnej dawki od 0,8 do 1,6 mg/kg mc. dzieciom w wieku od 2 do 16 lat nie stwierdzono wyraźnego związku klirensu pantoprazolu z wiekiem i masą ciała. Wartości AUC i objętość dystrybucji były zgodne z wartościami występującymi u dorosłych pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności po wielokrotnym podaniu oraz genotoksyczności, nie wskazują na istotne ryzyko dla ludzi.

W badaniach rakotwórczości przeprowadzonych na szczurach przez okres dwóch lat (co odpowiada długości życia szczurów), stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto, u szczurów obserwowano występowanie brodawczaków komórek nabłonka płaskiego w przedżołądku. Mechanizm prowadzący do powstania rakowiaków żołądka przez podstawione benzimidazole został dokładnie zbadany i pozwala stwierdzić, że jest to reakcja wtórna do zwiększonych stężeń gastryny w surowicy krwi, występujących u szczurów podczas długotrwałego podawania pantoprazolu.

W dwuletnich badaniach obserwowano zwiększoną ilość przypadków guzów wątroby u szczurów (w jednym badaniu u jednego osobnika) i samic myszy, co było tłumaczone zjawiskiem zależnym od dużej szybkości metabolizmu pantoprazolu w wątrobie.

W jednym badaniu podawano szczurom duże dawki pantoprazolu (200 mg/kg mc.) przez dwa lata; obserwowano niewielkie zwiększenie częstości występowania zmian nowotworowych w tarczycy. Występowanie tych nowotworów jest związane ze zmianami rozkładu tyroksyny w wątrobie szczurów, wywołanymi przez pantoprazol. Ponieważ dawki lecznicze u ludzi są małe, nie oczekuje się żadnych działań niepożądanych ze strony gruczołu tarczowego.

Z badań dotyczących działania mutagennego, testów transformacji komórkowej i badań wiązania DNA wynika, że pantoprazol nie wykazuje działania genotoksycznego.

Badania nie wykazały wpływu na płodność i działania teratogennego leku. Badania u szczurów dotyczące przenikania leku przez barierę łożyskową wykazały zwiększone przenikanie leku do krążenia płodowego w zaawansowanej ciąży. W wyniku tego stężenie pantoprazolu u płodu jest zwiększone krótko przed porodem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu węglan bezwodny Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Hypromeloza Trietylu cytrynian

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1:1)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blister: 36 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Blister: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/Aluminium. Wielkość opakowań: 14, 28, 56, 100 tabletek Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ nr: 17030

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.06.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.08.2012

9

Pantoprazole Bluefish