+ iMeds.pl

Pantoprazole bluefish 40 mgUlotka Pantoprazole bluefish

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pantoprazole Bluefish, 40 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pantoprazole Bluefish i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantoprazole Bluefish

3.    Jak stosować lek Pantoprazole Bluefish

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pantoprazole Bluefish

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PANTOPRAZOLE BLUEFISH I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Pantoprazole Bluefish należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają wytwarzanie kwasu solnego w żołądku.

Lek Pantoprazole Bluefish będzie stosowany w związku z występowaniem u pacjenta choroby, spowodowanej kwasem żołądkowym:

Lek Pantoprazole Bluefish jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu i łagodzeniu objawów:

•    owrzodzenia żołądka

•    owrzodzenia dwunastnicy

•    zapalenia przełyku

Dodatkowo lek jest stosowany:

•    w leczeniu skojarzonym z antybiotykiem u pacjentów z owrzodzeniem związanym z występowaniem bakterii Helicobacter pylori

   w długotrwałym leczeniu stanów chorobowych związanych ze stałym, nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (np. zespół Zollingera-Ellisona)

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANTOPRAZOLE BLUEFISH

Kiedy nie stosować leku Pantoprazole Bluefish

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników Pantoprazole Bluefish;

•    jeśli pacjent zażywa atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

•    w przypadku leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori, jeśli u pacjenta występuje istotne zaburzenie czynności nerek lub wątroby

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pantoprazole Bluefish

Należy poinformować lekarzowi, który zalecił ten lek:

•    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenie czynności wątroby. W przypadku występowania ciężkiego zaburzenia czynności wątroby lekarz powinien kontrolować czynność wątroby podczas stosowania leku Pantoprazole Bluefish;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono niedobór witaminy B12;

•    jeśli lekarz zalecił pacjentowi stosowanie leku Pantoprazole Bluefish jednocześnie z innymi lekami wskazanymi w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori (antybiotyki). Należy także przeczytać uważnie Ulotkę dla pacjenta tych produktów medycznych.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich, jak Pantoprazole Bluefish, szczególnie przez okres dłuższy niż 1 rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (co może zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub występował w przeszłości którykolwiek z poniższych objawów: trudności w połykaniu, niezamierzona utrata wagi ciała, nawracające wymioty lub krwiste wymioty lub ciemny stolec. Lekarz może wykonać lub wykonał dodatkowe badanie zwane badaniem endoskopowym w celu oceny stanu choroby i (lub) wykluczenia choroby nowotworowej.

Lek Pantoprazole Bluefish nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Stosowanie leku Pantoprazole Bluefish z innymi lekami

Inne równocześnie stosowane leki mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo tego leku. Lek Pantoprazole Bluefish może także wpływać na na skuteczność i bezpieczeństwo innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Należy poinformować lekarza, jeśli lekarz zleci pacjentowi stosowanie innych leków w trakcie leczenia lekiem Pantoprazole Bluefish.

Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

•    atazanawir, lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV;

•    ketokonazol lub itrakonazol, leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, ponieważ pantoprazol może zmieniać ich stężenie we krwi;

•    leki przeciwzakrzepowe np. warfaryny, ponieważ może być konieczne częstsze kontrolowanie parametrów krzepnięcia krwi;

Stosowanie leku Pantoprazole Bluefish z jedzeniem i piciem

Lek Pantoprazole Bluefish należy przyjmować na godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy pantoprazol przenika do mleka matki. Dlatego lek Pantoprazole Bluefish może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjale ryzyko dla płodu lub dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie jest znany.

Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, które mogą zmniejszać zdolność do reagowania.

Lek Pantoprazole Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania:

Tabletek dojelitowych produktu Pantoprazole Bluefish nie należy żuć ani rozgryzać, należy je połykać w całości na godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Dawkowanie:

Lek Pantoprazole Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości dotyczących dawki należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Owrzodzenie dwunastnicy:

Zalecana dawka to 1 tabletka (40 mg) raz na dobę.

Owrzodzenie żołądka i zapalenie przełyku spowodowane wydzielaniem kwasu solnego:

Zalecana dawka to 1 tabletka (40 mg) raz na dobę.

Leczenie skojarzone z antybiotykami u pacjentów z owrzodzeniem związanym z występowaniem bakterii Helicobacter pylori:

Zalecana dawka to 1 tabletka (40 mg) dwa razy na dobę w połączeniu z antybiotykami. Drugą tabletkę leku Pantoprazole Bluefish należy przyjąć godzinę przed wieczornym posiłkiem.

Długotrwałe leczenie stanów chorobowych związanych ze stałym, nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (np. zespół Zollingera-Ellisona):

Dawka początkowa wynosi 2 tabletki (2 x 40 mg) raz na dobę. Dawki dobowe większe niż 80 mg należy podawać w dwóch dawkach podzielonych (dwa razy na dobę).

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

U pacjentów w podeszłym wieku z owrzodzeniem związanym z występowaniem bakterii Helicobacter pylori nie należy stosować dawki dobowej większej niż 40 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Należy stosować 1 tabletkę (40 mg) co drugi dzień.

Dzieci:

Nie należy stosować leku Pantoprazole Bluefish u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pantoprazole Bluefish

W przypadku nieumyślnego zażycia przez pacjenta lub kogoś innego dawki większej niż zalecana (przedawkowanie) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Pantoprazole Bluefish

W przypadku pominięcia zażycia dawki, należy przyjąć ja niezwłocznie po uświadomieniu sobie tego faktu, o ile nie zbliża się pora zażycia następnej dawki. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pantoprazole Bluefish

Nie należy zmieniać dawki ani przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem, szczególnie, gdy lek Pantoprazole Bluefish jest stosowany w leczeniu skojarzonym z antybiotykami w celu eradykacji bakterii Helicobacter pylori, ponieważ może to prowadzić do narastania oporności drobnoustrojów na niektóre antybiotyki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Pantoprazole Bluefish może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano w następujący sposób:

Często: występują mniej niż u 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów

Niezbyt często: występują mniej niż u 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów

Rzadko: występują mniej niż u 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Bardzo rzadko: występują mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów

Nie znana: częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Często:

Ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i ból głowy.

Niezbyt często:

Nudności, wymioty, zawroty głowy, niewyraźne widzenie i reakcje alergiczne, takie jak, swędzenie i wysypka skórna, złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli Pantoprazole Bluefish przyjmowany jest w dużych dawkach i długotrwale).

Rzadko:

Suchość w jamie ustnej, bóle stawów. Depresja, omamy, dezorientacja i splątanie, szczególnie u predysponowanych pacjentów. Może wystąpić nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania u pacjenta.

Bardzo rzadko:

Zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), obrzęk dłoni i nóg, ciężkie uszkodzenie komórek wątrobowych z towarzysząca żółtaczką i możliwością wystąpienia niewydolności wątroby, ciężkie reakcje alergiczne w postaci ostrych uogólnionych objawów z nagłym i istotnym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w krwi, zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy krwi, zwiększenie temperatury ciała, ból mięśni, depresja, zapalenie nerek, pokrzywka, nadwrażliwość/ reakcje skórne i ze strony błon śluzowych, obrzęk twarzy, kończyn, języka, krtani i (lub) strun głosowych (obrzęk naczynioruchowy, patrz specjalne ostrzeżenia poniżej), nadwrażliwość na światło i

ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i martwica toksyczna naskórka (zespół Lyella).

Nie znane:

Jeśli pacjent stosuje lek Pantoprazole Bluefish dłużej, niż trzy miesiące, możliwe jest zmniejszenie stężenia magnezu we krwi. Niskie stężenie potasu może objawiać się uczuciem zmęczenia, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszeniem częstości bicia serca. Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Niskie stężenie magnezu we krwi może także prowadzić do zmniejszenia stężeń potasu i wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne wykonywanie badań krwi, w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Należy przerwać stosowanie leku Pantoprazole Bluefish i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej objawów niepożądanych:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności podczas połykania,

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Blister: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować leku Pantoprazole Bluefish po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po “Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Pantoprazole Bluefish

Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (w postaci półtorawodnej soli sodowej pantoprazolu).

Inne składniki leku to: sodu węglan bezwodny, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza, trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1:1), żelaza tlenek żółty (E172)

Jak wygląda lek Pantoprazole Bluefish i co zawiera opakowanie

Lek Pantoprazole Bluefish występuje w postaci owalnych, wklęsłych, gładkich tabletek koloru żółtego, o rozmiarze 11,6 mm x 6 mm.

Wielkość opakowań:

Opakowania blistrowe w tekturowych pudełkach zawierających 7, 14, 28, 56 i 100 tabletek dojelitowych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj członkowski

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Pantoprazol Bluefish 40 mg magensaftresistente Tabletten

Dania

Pantoprazol Bluefish

Niemcy

Pantoprazol Bluefish 40 mg magensaftresistente Tabletten

Finlandia

Pantoprazole Bluefish 40 mg enterotabletia/enterotabletter

Francja

Pantoprazole Bluefish 40 mg comprimé gastro-resistant

Węgry

Pantoprazole Bluefish 40 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

Irlandia

Pantoprazole Bluefish 40 mg gastro- resistant tablet

Włochy

Pantoprazolo Bluefish 40 mg compresse gastroresistenti

Holandia

Pantoprazol Bluefish 40 mg maagsapresistente tabletten

Norwegia

Pantoprazol Bluefish enterotabletter

Polska

Pantoprazole Bluefish

Portugalia

Pantoprazole Bluefish

Hiszpania

Pantoprazol Bluefish 40 mg comprimidos gastroresistentes

Szwecja (RMS)

Pantoprazole Bluefish 40 mg enterotabletter

Data zatwierdzenia ulotki: 03.08.2012

5

Pantoprazole Bluefish

Charakterystyka Pantoprazole bluefish

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pantoprazole Bluefish; 40 mg tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu (Pantoprazolum) (w postaci 45,10 mg półtorawodnej soli sodowej pantoprazolu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa

Owalna, wklęsła, gładka tabletka koloru żółtego, o rozmiarze 11,6 mm x 6 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Łagodzenie objawów i krótkotrwałe leczenie chorób przewodu pokarmowego wymagających zmniejszenia wydzielania kwasu solnego, takich jak:

•    Choroba wrzodowa dwunastnicy.

•    Choroba wrzodowa żołądka.

•    Umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku.

•    Eradykacja Helicobacterpylori w skojarzeniu z antybiotykiem u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

•    Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania

Tabletek dojelitowych produktu Pantoprazole Bluefish nie należy żuć ani rozgryzać. Tabletki należy połykać w całości, na jedną godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Choroba wrzodowa dwunastnicy:

Zalecana dawka to 40 mg pantoprazolu raz na dobę (1 tabletka dojelitowa produktu Pantoprazol Bluefish o mocy 40 mg). Owrzodzenia dwunastnicy na ogół goją się w ciągu 2 tygodni. Jeśli okres dwutygodniowego leczenia nie jest wystarczający, wyleczenie uzyskuje się zazwyczaj w prawie wszystkich przypadkach w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Choroba wrzodowa żołądka i umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku Zalecana dawka to 40 mg pantoprazolu raz na dobę (1 tabletka dojelitowa produktu Pantoprazol Bluefish o mocy 40 mg). W leczeniu owrzodzeń żołądka i refluksowego zapalenia przełyku wymagany jest przeważnie czterotygodniowy okres leczenia. Jeśli ten okres leczenia nie jest wystarczający, wyleczenie uzyskuje się zazwyczaj w ciągu kolejnych czterech tygodni.

Eradykacja Helicobacter pylori

Zalecana dawka to 40 mg pantoprazolu (1 tabletka dojelitowa produktu Pantoprazol Bluefish o mocy 40 mg podawana dwa razy na dobę) dwa razy na dobę w leczeniu skojarzonym z jednym z podanych poniżej schematów:

a)    1 g amoksycyliny dwa razy na dobę + 500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę

b)    250-500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę + 400-500 mg metronidazolu dwa razy na dobę

c)    1 g amoksycyliny dwa razy na dobę + 400-500 mg metronidazolu dwa razy na dobę.

Drugą tabletkę pantoprazolu należy przyjąć na godzinę przed wieczornym posiłkiem. Leczenie skojarzone należy w większości przypadków prowadzić przez 7 dni, w niektórych przypadkach przez 14 dni.

Należy przestrzegać oficjalnych lokalnych wytycznych (np. wytycznych krajowych) dotyczących oporności bakteryjnej oraz prawidłowego stosowania substancji przeciwbakteryjnych.

Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego

Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów chorobowych związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego należy rozpocząć od dawki dobowej 80 mg (2 tabletki produktu Pantoprazole Bluefish o mocy 40 mg). Dawkę tę można następnie zwiększać lub zmniejszać, w zależności od potrzeb, w oparciu o pomiar wydzielania kwasu solnego w żołądku. Przy dawkach dobowych większych niż 80 mg, dawkę należy podzielić i podawać dwa razy na dobę. Możliwe jest czasowe zwiększenie dawki do ponad 160 mg, ale nie należy jej stosować dłużej, niż wymaga tego uzyskanie odpowiedniej kontroli wydzielania kwasu solnego.

Czas trwania leczenia w zespole Zollingera-Ellisona i innych stanach chorobowych przebiegających z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego nie jest ograniczony i powinien być dostosowywany do potrzeb klinicznych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie należy stosować dawki większej niż 40 mg pantoprazolu na dobę z wyjątkiem leczenia eradykacyjnego H. pylori, podczas którego pacjenci w podeszłym wieku powinni przyjmować standardową dawkę pantoprazolu (2 x 40 mg/dobę) przez 1 tydzień.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie należy stosować dawki większej niż 40 mg pantoprazolu na dobę. Z tego powodu trzylekowy schemat leczenia H. pylori nie jest wskazane w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg pantoprazolu (patrz punkt 4.3 i 4.4). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby leczonych pantoprazolem należy regularnie monitorować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie pantoprazolem. Z tego powodu trzylekowy schemat leczenia H. pylori nie jest wskazane w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.3).

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci. Z tego względu produktu nie należy stosować u dzieci.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną i (lub) którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pantoprazolu, podobnie jak i innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.5).

Leczenie skojarzone w celu eradykacji Helicobacterpylori u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Brak dostępnych danych dotyczących dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy stosować dawkę 40 mg co drugi dzień. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, podczas leczenia pantoprazolem, a zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania produktu, należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W razie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać leczenie pantoprazolem (patrz punkt 4.2).

Produkt Pantoprazole Bluefish nie jest wskazany w leczeniu łagodnych zaburzeń żołądkowych, takich jak dyspepsja na tle nerwowym.

W przypadku leczenia skojarzonego należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego odpowiedniego produktu leczniczego.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego, niezależnie od przyczyn - w tym również z powodu podawania leków z grupy inhibitorów pompy protonowej - zwiększa liczbę bakterii normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym. Stosowanie leków zmniejszających kwaśność może prowadzić do nieznacznie zwiększonego ryzyka infekcji przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella lub

Campylobacter.

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona i innymi stanami chorobowymi związanymi z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego, wymagających długotrwałego leczenia, pantoprazol, podobnie jak wszystkie inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, może zmniejszać wchłanianie witaminy B12 (cyjanokobalaminy) na skutek niedoboru kwasu solnego lub bezkwaśności. Należy to uwzględnić u pacjentów ze zmniejszoną wagą ciała, czynnikami ryzyka zmniejszenia wchłaniania witaminy B12 w trakcie długotrwałego leczenia lub w razie wystąpienia odpowiednich objawów klinicznych.

Przed podjęciem leczenia należy wykluczyć nowotwór złośliwy przełyku lub żołądka, ponieważ stosowanie pantoprazolu może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie.

Pacjentów, którzy nie reagują na leczenie po 4 tygodniach, należy poddać dodatkowym badaniom.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, zwłaszcza przyjmowanych w dużych dawkach oraz w długoterminowej terapii (powyżej 1 roku), może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, szczególnie u osób w starszym wieku lub u osób z innymi czynnikami ryzyka. Wyniki badań obserwacyjnych sugerują, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej może zwiększać ogólne ryzyko złamań o 10-40%. W niektórych przypadkach zwiększenie tego ryzyka może być związane z występowaniem innych czynników ryzyka. Pacjenci z czynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy powinni być leczeni zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi w celu zapewnienia przyjmowania odpowiedniej dawki witaminy D i wapnia.

Hipomagnezemia

U pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej (ang. proton pumps inhibitors, PPIs), takimi jak pantoprazol, przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok, odnotowano przypadki ciężkiej hipomagnezemii. Mogą wystąpić ciężkie objawy hipomagnezemii, jak uczucie zmęczenia, tężyczka, majaczenie, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca, jednakże początek choroby może być podstępny i może zostać ona przeoczona. U większości pacjentów hipomagnezemia uległa poprawie po uzupełnieniu niedoboru magnezu i przerwaniu stosowania inhibitorów pompy protonowej.

U pacjentów, u których przewiduje się długotrwałe leczenie lub którzy stosują inhibitory pompy protonowej jednocześnie z digoksyna lub produktami, które mogą powodować hipomagnezemię (np.

leki moczopędne) należy rozważyć pomiar stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami pompy protonowej oraz okresowo podczas leczenia.

Brak doświadczeń dotyczących stosowania pantoprazolu u dzieci.

Nie ustalono w pełni bezpieczeństwa długotrwałego stosowania produktu, dlatego podczas długotrwałej terapii pacjenci powinni być objęci regularnym nadzorem lekarza.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Pantoprazole Bluefish może zmniejszać lub zwiększać wchłanianie produktów leczniczych, których biodostępność jest zależna od pH soku żołądkowego (np. ketokonazol, itrakonazol, atazanawir).

Wykazano, że równoczesne podawanie zdrowym ochotnikom 300 mg atazanawiru lub 100 mg rytonawiru z omeprazolem ( w dawce 40 mg raz na dobę) lub 400 mg atazanawiru z lanzoprazolem (w pojedynczej dawce 60 mg) powoduje istotne zmniejszenie biodostępności atazanawiru. Wchłanianie atazanawiru z przewodu pokarmowego jest zależne od pH. Dlatego też inhibitorów pompy protonowej, włączając pantoprazol, nie należy podawać jednocześnie z atazanawirem (patrz punkt 4.3).

Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale cytochromu P-450. Nie można wykluczyć interakcji pantoprazolu z innymi produktami czy substancjami, które są metabolizowane przy udziale tego samego układu enzymatycznego. Jednakże, nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji z wieloma lekami, takimi jak karbamazepina, kofeina, diazepam, diklofenak, digoksyna, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedypina, fenytoina, piroksykam, teofilina czy z doustne środki antykoncepcyjne.

Na podstawie przeprowadzonych badań farmakokinetycznych nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy pantoprazolem a fenprokumonem lub warfaryną, jednakże po wprowadzeniu produktu na rynek w pojedynczych przypadkach podczas ich równoczesnego stosowania zaobserwowano zmiany wartości INR (International normalized ratio, międzynarodowy współczynnik znormalizowany). Dlatego też, u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolę czasu protrombinowego (INR) po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu.

Nie stwierdzono też żadnych interakcji pantoprazolu z jednocześnie stosowanymi środkami zoboj ętniaj ącymi.

4.6    Ciąża i laktacja

Dane kliniczne dotyczące stosowania produktu kobiet w ciąży są ograniczone. W badaniach na zwierzętach dotyczących wpływu na reprodukcję stwierdzono nieznaczne działanie uszkadzające płód po podaniu produktu w dawkach większych niż 5 mg/kg mc.

Brak jest danych na temat wydzielania pantoprazolu z mlekiem kobiet karmiących piersią.

Produkt może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa potencjale ryzyko dla płodu lub dziecka.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie jest znany wpływ oddziaływania pantoprazolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia tych stanów zdolność reakcji może być zmniejszona.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania Narząd, układ

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000, łącznie z pojedynczymi przypadkami)

Nie znana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie

aktywności enzymów

wątrobowych

(aminotransferaz,

y-glutamylotrans-

ferazy); zwiększone

stężenie

triglicerydów;

podwyższenie

temperatury ciała

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia;

małopłytkowość

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy

Zawroty

głowy;

zaburzenia

widzenia

(niewyraźne

widzenie)

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból

w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia, wzdęcia

Nudności,

wymioty

Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje alergiczne, takie jak świąd i wysypka skórna

Pokrzywka; obrzęk naczynioruchowy; ciężkie reakcje skórne takie jak zespół Stevensa -Johnsona, rumień wielopostaciowy, zespół Lyella; nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Złamania

kości

biodrowej,

kości

nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

Bóle stawów

Bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki obwodowe

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ciężkie uszkodzenia komórek wątroby prowadzące do żółtaczki bez niewydolności lub z niewydolnością wątroby

Zaburzenia

psychiczne

Depresja, omamy, zaburzenia orientacji, stan splątania, szczególnie u osób predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich

wcześniejszego

występowania

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipomagne-zemia (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania u ludzi nie są znane. Dawki do 240 mg podawane dożylnie przez ponad 2 minuty były dobrze tolerowane.

Z uwagi na duży stopień wiązania z białkami osocza, pantoprazol nie ulega łatwo dializie.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami zatrucia należy zastosować ogólne zasady postępowania w zatruciach.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej Kod ATC: A02BC02

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez specyficzny wpływ na pompy protonowe w komórkach okładzinowych.

Pantoprazol ulega przekształceniu do postaci czynnej w kwaśnym środowisku, w świetle kanalików komórek okładzinowych, gdzie hamuje aktywność enzymu H+/K-ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień hamowania jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów objawy ustępują w ciągu 2 tygodni. Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej i inhibitorów receptora H2, leczenie pantoprazolem powoduje zmniejszenie kwaśności treści żołądkowej oraz wtórne zwiększenie wydzielania gastryny, w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem poza poziomem receptora komórkowego, może on wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od stymulacji przez inne substancje (acetylocholinę, histaminę, gastrynę). Efekt jest taki sam, niezależnie od tego, czy produkt jest podawany doustnie, czy dożylnie.

Stężenie gastryny na czczo ulega zwiększeniu pod wpływem pantoprazolu . W czasie krótkotrwałego stosowania w większości przypadków stężenie to nie przekracza górnej granicy normy. Podczas długotrwałego leczenia, stężenie gastryny w większości przypadków ulega podwojeniu, jednak nadmierne zwiększenie stężenia gastryny występuje tylko w sporadycznych przypadkach. W wyniku tego, w rzadkich przypadkach długotrwałego leczenia obserwowano łagodne do umiarkowanego zwiększenie liczby specyficznych komórek wydzielania wewnętrznego (ECL) w żołądku (rozrost prosty do gruczolakowatego). Jednak, zgodnie z dotychczas przeprowadzonymi badaniami, powstawanie zmian przedrakowiakowych (rozrost atypowy) czy rakowiaków żołądka, jakie stwierdzono w badaniach na zwierzętach (patrz punkt 5.3), nie wystepowało u ludzi, u których leczenie pantoprazolem trwało 1 rok.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na zwierzętach, w przypadku długotrwałego leczenia pantoprazolem przekraczającego okres 1 roku, nie można całkowicie wykluczyć wpływu leku na parametry określające czynność gruczołu tarczowego i aktywności enzymów wątrobowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna farmakokinetyka

Pantoprazol wchłania się szybko i osiąga maksymalne stężenie w osoczu nawet po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 mg. Maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje przeciętnie po 2,0-2,5 godzinach od podania produktu i osiąga wartości około 1,0-1,5 ug/ml. Wartości te nie ulegają zmianie po wielokrotnym podaniu. Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg, a klirens około 0,1 l/h/kg.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 1 godziny. Odnotowano kilka przypadków, w których stwierdzono opóźnienie eliminacji. W związku z tym, że pantoprazol specyficznie wiąże się z pompą protonową w komórkach okładzinowych, okres półtrwania w fazie eliminacji nie koreluje z dłuższym okresem działania (zahamowanie wydzielania kwasu).

Nie ma różnic w farmakokinetyce produktu po pojedynczym i wielokrotnym podaniu dawki.

W zakresie dawek od 10 do 80 mg kinetyka osoczowa pantoprazolu ma przebieg liniowy zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym.

Pantoprazol wiąże się z białkami surowicy w około 98%. Substancja jest metabolizowana prawie wyłącznie w wątrobie. Metabolity pantoprazolu są wydalane przede wszystkim przez nerki z moczem (około 80%), reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w surowicy, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, który jest sprzęgany z siarczanem. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) nie różni się znacznie od okresu półtrwania pantoprazolu.

Biodostępność

Pantoprazol po podaniu doustnym wchłania się całkowicie. Biodostępność całkowita pantoprazolu w postaci tabletki wynosi około 77%. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie ma wpływu na wartość AUC, maksymalne stężenie w surowicy i tym samym na dostępność biologiczną. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu może jedynie wpłynąć na opóźnienie działania leku.

Grupy szczególnego ryzyka

Nie ma konieczności zmniejszania dawki pantoprazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym u pacjentów dializowanych). Tak jak u zdrowych osób, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Tylko niewielkie ilości pantoprazolu są usuwane podczas dializy.

Chociaż okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (2-3 godziny), wydalanie jest nadal sprawne i nie dochodzi do kumulacji leku.

U pacjentów z marskością wątroby (klasa A i B według Child-Pugh) okres półtrwania zwiększa się od 3 do 6 godzin, a wartość AUC zwiększa się 3 do 5-krotnie, mimo to, maksymalne stężenie w surowicy zwiększa się tylko nieznacznie, 1,3-krotnie w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Niewielkie zwiększenie wartości AUC oraz stężenia maksymalnego Cmax u ochotników w wieku podeszłym w porównaniu z ochotnikami w młodszym wieku także nie jest klinicznie istotne.

Dzieci

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 20 lub 40 mg pantoprazolu dzieciom w wieku od 5 do16 lat wartości AUC i Cmax odpowiadają zakresowi wartości występujących u dorosłych pacjentów. Po podaniu pojedynczej dożylnej dawki od 0,8 do 1,6 mg/kg mc. dzieciom w wieku od 2 do 16 lat nie stwierdzono wyraźnego związku klirensu pantoprazolu z wiekiem i masą ciała. Wartości AUC i objętość dystrybucji były zgodne z wartościami występującymi u dorosłych pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przedkliniczne dane, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności po wielokrotnym podaniu oraz genotoksyczności, nie wskazują na istotne ryzyko dla ludzi.

W badaniach rakotwórczości przeprowadzonych na szczurach przez okres dwóch lat (co odpowiada długości życia szczurów), stwierdzono występowanie nowotworów neuroendokrynnych. Ponadto, u szczurów obserwowano występowanie brodawczaków komórek nabłonka płaskiego w przedżołądku. Mechanizm prowadzący do powstania rakowiaków żołądka przez podstawione benzimidazole został dokładnie zbadany i pozwala stwierdzić, że jest to reakcja wtórna do zwiększonych stężeń gastryny w surowicy krwi, występujących u szczurów podczas długotrwałego podawania pantoprazolu.

W dwuletnich badaniach obserwowano zwiększoną ilość przypadków guzów wątroby u szczurów (w jednym badaniu u jednego osobnika) i samic myszy, co było tłumaczone zjawiskiem zależnym od dużej szybkości metabolizmu pantoprazolu w wątrobie.

W jednym badaniu podawano szczurom duże dawki pantoprazolu (200 mg/kg mc.) przez dwa lata; obserwowano niewielkie zwiększenie częstości występowania zmian nowotworowych w tarczycy. Występowanie tych nowotworów jest związane ze zmianami rozkładu tyroksyny w wątrobie szczurów, wywołanymi przez pantoprazol. Ponieważ dawki lecznicze u ludzi są małe, nie oczekuje się żadnych działań niepożądanych ze strony gruczołu tarczowego.

Z badań dotyczących działania mutagennego, testów transformacji komórkowej i badań wiązania DNA wynika, że pantoprazol nie wykazuje działania genotoksycznego.

Badania nie wykazały wpływu na płodność i działania teratogennego leku. Badania u szczurów dotyczące przenikania leku przez barierę łożyskową wykazały zwiększone przenikanie leku do krążenia płodowego w zaawansowanej ciąży. W wyniku tego stężenie pantoprazolu u płodu jest zwiększone krótko przed porodem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu węglan bezwodny Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna

Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Hypromeloza Trietylu cytrynian

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1:1)

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blister: 36 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Blister: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/Aluminium. Wielkość opakowań: 7, 14, 28, 56, 100 tabletek Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ nr: 17031

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.06.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.08.2012

9

Pantoprazole Bluefish