Imeds.pl

Pantoprazole Genoptim Sph 20 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pantoprazole Genoptim SPH 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

(w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Nie należy przyjmować leku Pantoprazole Genoptim SPH przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pantoprazole Genoptim SPH i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantoprazole Genoptim SPH

3.    Jak stosować lek Pantoprazole Genoptim SPH

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pantoprazole Genoptim SPH

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK PANTOPRAZOLE GENOPTIM SPH I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Pantoprazole Genoptim SPH jest pantoprazol, który blokuje „pompę” (enzym) wytwarzającą kwas żołądkowy. W ten sposób lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Pantoprazole Genoptim SPH stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawów choroby refluksowej przełyku (takich jak np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co może prowadzić do wystąpienia stanu zapalnego przełyku i wywoływać ból. Mogą pojawić się też takie objawy, jak: bolesne pieczenie w klatce piersiowej sięgające aż do gardła (zgaga), kwaśny smak w ustach (kwaśne odbijanie).

Pantoprazole Genoptim SPH może usunąć dolegliwości związane z chorobą refluksową już po pierwszym dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów. W celu uzyskania pełnego ustąpienia objawów konieczne może być przyjmowanie tabletek przez 2 do 3 kolejnych dni.

Jeśli po upływie 2 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANTOPRAZOLE

GENOPTIM SPH

Kiedy nie stosować leku Pantoprazole Genoptim SPH

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6

•    Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia wirusem HIV). Patrz „Lek Pantoprazole Genoptim SPH a inne leki”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pantoprazole Genoptim SPH należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    Jeśli pacjent jest leczony z powodu zgagi lub niestrawności nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni,

•    Jeśli pacjent ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty,

•    Jeśli pacjent ma ponad 55 lat i zauważył nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter dotychczasowych objawów choroby refluksowej,

•    Jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka,

•    Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu),

•    Jeśli pacjent jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób,

•    Jeśli pacjent będzie miał wykonane badanie krwi, badanie endoskopowe lub test urazowy.

Należy natychmiast poinformować lekarza przed lub po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy pojawienie się następuj ących objawów mogących być oznaką innych, poważniejszych chorób:

•    niezamierzona utrata masy ciała (niezwiązana z dietą lub ćwiczeniami),

•    wymioty, szczególnie nawracające,

•    wymioty z krwią, które mogą wyglądać j ak ciemne fusy po kawie,

•    krew w kale, kał czarny lub smolisty,

•    problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania,

•    bladość i osłabienie (niedokrwistość),

•    ból w klatce piersiowej,

•    ból brzucha,

•    ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie tego lekuwiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.

Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.

Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania Pantoprazole Genoptim SPH. Nie jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów. Nie należy go stosować zapobiegawczo.

Jeżeli od pewnego czasu pacjent cierpi z powodu nawracającej zgagi lub objawów niestrawności, powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.

Dzieci i młodzież

Pantoprazole Genoptim SPH nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.

Lek Pantoprazole Genoptim SPH a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Pantoprazole Genoptim SPH może wpływać hamująco na skuteczność działania innych leków, zwłaszcza leków zawierających jedną z następujących substancji czynnych:

-    atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku Pantoprazole Genoptim SPH jednocześnie z atazanawirem. Patrz „Kiedy nie stosować leku Pantoprazole Genoptim SPH”

-    ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych);

-    warfaryna i fenprokumon (wpływaj ą na gęstość krwi i zapobiegaj ą zakrzepom). Może być konieczne dodatkowe badanie krwi;

-    metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i chorób nowotworowych) w przypadku stosowania metotrekasatu lekarz może czasowo przerwać 23

stosowanie leku Pantoprazole Genoptim SPH, ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi.

Nie należy stosować leku Pantoprazole Genoptim SPH wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu produkowanego w żołądku, takimi jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).

Pantoprazole Genoptim SPH można stosować w razie konieczności z lekami zobojętniającymi (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan lub ich połączenia).

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych..

Pantoprazole Genoptim SPH zawiera sód

Lek zawiera 2,93 mg sodu w tabletce. Należy uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.    JAK PRZYJMOWAĆ LEK PANTOPRAZOLE GENOPTIM SPH

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.

Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2 do 3 kolejnych dni. Należy zakończyć stosowanie leku Pantoprazole Genoptim SPH po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Pantoprazole Genoptim SPH. Należy jednak pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie objawy nie ustąpią.

Nie należy przyjmować leku Pantoprazole Genoptim SPH przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Tabletki przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, obficie popijając wodą, nie należy ich rozgryzać ani dzielić.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pantoprazole Genoptim SPH

Należy natychmiast poinformować lekarza lub farmaceutę o przyj ęciu większej niż zalecana dawki leku. Jeżeli to możliwe należy zabrać ze sobą lek i ulotkę..

Pominięcie przyj ęcia leku Pantoprazole Genoptim SPH

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę kolejnego dnia o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeśli

wystąpi jakikolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy

zaprzestać stosowania tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.

•    Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko: mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, j ęzyka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.

•    Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, wysypka po ekspozycji na słońce.

•    Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka) spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby, problemy z nerkami przejawiaj ące się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.

Inne działania niepożądane to:

• Niezbyt często (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 osób): ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęciai wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna lub pokrzywka, świąd, osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie, zaburzenia snu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (stwierdzana w badaniu krwi).

• Rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób): zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku; zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie; bóle stawów; bóle mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; obrzęk kończyn; depresja; zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi); powiększenie piersi u mężczyzn; wysoka gorączka i nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów - białych krwinek (stwierdzane w badaniach krwi).

• Bardzo rzadko (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 000 osób): dezorientacja, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencj ę do krwawień i tworzenia się wybroczyn („siniaków”) na skórze ; zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom , współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniach krwi).

• Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów, u których wcześniej występowały takie objawy), zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zmniejszenie stężenia magnezu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANTOPRAZOLE GENOPTIM SPH

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Blistry Aluminium/Aluminium - Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Butelka z HDPE -

Po pierwszym otwarciu butelki z HDPE okres trwałości leku wynosi 28 dni.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki, blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Pantoprazole Genoptim SPH

•    Substancj ą czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (22,6 mg pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

•    Ponadto lek zawiera: disodu fosforan bezwodny, mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Pantoprazole Genoptim SPH i co zawiera opakowanie

Pantoprazole Genoptim SPH to owalne, żółte tabletki dostępne w blistrach aluminiowych zawierających 7 i 14 tabletek* lub w butelkach HDPE z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci, zawierających 28 tabletek*.

•    Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

Podmiot odpowiedzialny: Synoptis Pharma Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa Wytwórca/importer:

Teva Pharma S.L.U., Poligono Industrial Malpica, c/C, No. 4, 50016 ZARAGOZA, Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania - Prazafile 20 mg Gastro-resistant Tablets Polska - Pantoprazole Genoptim SPH, tabletki dojelitowe, 20 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:07.2014

Poniższe zalecenia dotyczące stylu życia i zmian w diecie mogą również pomóc w złagodzeniu zgagi lub innych objawów zależnych od kwasu solnego w żołądku:

•    Unikanie obfitych posiłków,

•    Jedzenie powoli,

•    Zaprzestanie palenia,

•    Ograniczenie spożycia alkoholu i kofeiny,

•    Zmniejszenie masy ciała (w przypadku nadwagi),

•    Unikanie obcisłych ubrań lub pasków,

•    Unikanie spożywania posiłków później niż trzy godziny przed położeniem się do snu,

•    Sen z głową uniesioną (w przypadku obj awów nocnych),

•    Ograniczenie spożywania pokarmów zwykle wywołujących zgagę, takich jak: czekolada, mięta pieprzowa, mięta zielona, pokarmy tłuste i smażone, kwaśne, ostre, owoce cytrusowe, soki owocowe i pomidory.

7