+ iMeds.pl

Pantoprazole wockhardt 20 mgUlotka Pantoprazole wockhardt

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Pantoprazole Wockhardt, 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pantoprazole Wockhardt i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Pantoprazole Wockhardt

3.    Jak stosować lek Pantoprazole Wockhardt

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pantoprazole Wockhardt

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Pantoprazole Wockhardt i w jakim celu się go stosuje

Pantoprazol (w postaci tabletek) to lek należący do grupy selektywnych „inhibitorów pompy protonowej”, które są stosowane są w celu zmniejszenia ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Stosuje się je w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z nadmierną produkcją kwasu.

Lek Pantoprazole Wockhardt stosuje się:

U dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej:

   Leczeniu objawów (np. zgaga, cofanie się kwasu solnego, ból podczas przełykania) związanych

z chorobą refluksową przełyku, spowodowaną cofaniem się kwasu solnego z żołądka do przełyku.

•    Długotrwałe leczenie zapalenia przełyku z cofaniem treści żołądkowej (stan zapalny przełyku z towarzyszącym cofaniem się kwasu żołądkowego do przełyku) oraz zapobieganiu jego nawrotom.

U dorosłych:

•    Zapobieganie owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy wywołanemu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ, na przykład ibuprofen) u pacjentów, u których konieczne jest ciągłe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Pantoprazole Wockhardt

Kiedy nie stosować leku Pantoprazole Wockhardt

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pantoprazole Wockhardt (patrz punkt 6).

W przypadku uczulenia na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pantoprazole Wockhardt

•    W przypadku ciężkich chorób wątroby. Jeśli kiedykolwiek wcześniej występowały choroby wątroby, należy poinformować o tym lekarza. Będzie on częściej przeprowadzał badania aktywności enzymów wątrobowych, szczególnie, jeśli lek przyjmowany jest przez długi czas. W razie zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie leku.

•    W przypadku konieczności ciągłego przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych

i jednoczesnego stosowania Pantoprazole Wockhardt z powodu zwiększonego ryzyka powikłań obejmujących żołądek i jelita. Każde zwiększone ryzyko zostanie ocenione z uwzględnieniem indywidualnych czynników ryzyka, takich jak wiek (powyżej 65 lat), obecność wrzodów żołądka i dwunastnicy w przeszłości lub krwawienie z żołądka lub jelit.

•    W przypadku niedoboru witaminy B12 w organizmie lub gdy istnieją czynniki ryzyka dla niedoboru tej witaminy i przyjmowania leku Pantoprazole Wockhardt przez długi czas. Tak jak w przypadku innych środków hamujących wydzielanie kwasu solnego w żołądku, stosowanie pantoprazolu może powodować zmniejszenie wchłaniania witaminy B12.

•    W przypadku przyjmowania leku zawierającego atazanawir (w leczeniu zakażenia wirusem HIV) jednocześnie z pantoprazolem należy poprosić o poradę lekarza.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza w razie wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów:

•    nagła utrata masy ciała

•    powtarzające się wymioty

•    trudności w przełykaniu

•    wymioty krwią

•    bladość i uczucie osłabienia (niedokrwistość)

•    krew w stolcu

•    ciężka i (lub) długo utrzymująca się biegunka, ponieważ działanie tabletek Pantoprazol jest związane z nieznacznym zwiększeniem możliwości wystąpienia biegunki zakaźnej.

Lekarz może podjąć decyzję o zleceniu dodatkowych badań, wykluczających chorobę nowotworową, ponieważ pantoprazol łagodzi także objawy nowotworu i mogłoby to spowodować opóźnienie jego zdiagnozowania. W razie utrzymywania się objawów mimo leczenia zostaną rozważone dalsze badania.

W przypadku długotrwałego przyjmowania leku Pantoprazole Wockhardt (ponad 1 rok) lekarz prawdopodobnie będzie regularnie kontrolował stan zdrowia. Podczas każdej wizyty powinno się zgłaszać wszelkie nowe i nietypowe objawy i okoliczności występujące podczas stosowania leku.

Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak Pantoprazole Wockhardt, szczególnie przez okres dłuższy niż 1 rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań bioder, nadgarstków i kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent choruje na osteoporozę lub przyjmuje kortykosteroidy (które zwiększają ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Przyjmowanie innych leków

Przyjmowanie leku Pantoprazole Wockhardt może mieć wpływ na skuteczność działania innych leków, dlatego należy poinformować lekarza o przyjmowaniu

•    leków, takich jak ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosuje się je w leczeniu zakażeń grzybiczych) lub erlotynibu (stosowany w leczeniu niektórych rodzajów nowotworu), ponieważ pantoprazol może hamować prawidłowe działanie między innymi tych leków.

•    Warfaryny i fenprokumonu, które mają wpływ na rozrzedzenie lub zagęszczenie krwi. Może być konieczna bardziej szczegółowa kontrola.

•    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet ciężarnych. Zgłaszano przenikanie leku do mleka kobiecego. W przypadku ciąży, jej podejrzenia lub karmienia piersią lek powinno się stosować tylko jeśli lekarz podejmie decyzję o większej korzyści dla matki wynikającej z leczenia niż potencjalnym ryzyku dla dziecka lub nienarodzonego dziecka.

Przed zastosowaniem każdego leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W razie wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować lek Pantoprazole Wockhardt

Lek Pantoprazole Wockhardt należy zawsze przyjmować dokładnie w taki sposób, jaki zalecił lekarz. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy i w jaki sposób należy przyjmować lek Pantoprazole Wockhardt?

Tabletki należy przyjmować na 1 godzinę przed posiłkiem. Tabletek nie należy rozgryzać ani rozkruszać - należy je połykać w całości, popijając wodą.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosowana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

W leczeniu objawów (np. zgaga, cofanie się kwasu solnego, ból podczas przełykania) związanych z chorobą refluksową przełyku

Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Taka dawka zwykle powoduje złagodzenie objawów w ciągu od 2 do 4 tygodni - najpóźniej po kolejnych czterech tygodniach. Lekarz określi jak długo należy przyjmować lek. Po zakończeniu leczenia nawracaj ące objawy można kontrolować, przyjmując w razie potrzeby jedną tabletkę na dobę.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom zapalenia przełyku

Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. W przypadku nawrotu choroby lekarz może zwiększyć dawkę i wówczas można zastosować jedną tabletkę 40 mg pantoprazolu na dobę. Po uzyskaniu pomyślnych wyników leczenia dawkę można ponownie zmniejszyć do jednej tabletki 20 mg na dobę.

Dorośli:

W zapobieganiu owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy u pacjentów, u których konieczne jest ciągłe leczenie lekami z grupy NLPZ

Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę.

Szczególne grupy pacjentów

•W przypadku ciężkich chorób wątroby nie powinno się stosować więcej niż jedną tabletkę 20 mg na dobę.

• Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Pantoprazole Wockhardt

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Brak znanych objawów przedawkowania.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Pantoprazole Wockhardt

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną, zwykle stosowaną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Pantoprazole Wockhardt

Nie należy przerywać stosowania tabletek bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Pantoprazole Wockhardt może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania niżej wymienionych działań niepożądanych określa się według następującego schematu:

bardzo często (występuje u więcej niż 1 pacjenta na 10)

często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 100)

niezbyt często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 1 000)

rzadko (występuje u od 1 do 10 pacjentów na 10 000)

bardzo rzadko (występuje u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W razie wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie tabletek i niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala:

• Ciężkie reakcje alergiczne (występują rzadko): obrzęk języka i (lub) gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka , trudności w oddychaniu, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quinckego / naczynioruchowy), ciężkie zawroty głowy z bardzo przyspieszonym biciem serca i silnym poceniem się.

• Ciężkie stany dotyczące skóry (częstość występowania nie jest znana): łuszczenie się skóry

i nagłe pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, nadżerki błon śluzowych (w tym lekkie krwawienie) oczu, nosa, jamy ustnej / ust lub narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) i nadwrażliwość na światło.

• Inne ciężkie stany (częstość występowania nie jest znana): zażółcenie skóry lub białkówek oczu (ciężkie uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka) lub gorączka, wysypka i powiększone nerki czasami z bólem przy oddawaniu moczu i ból w dolnej części pleców (ciężki stan zapalny nerek).

Inne działania niepożądane to:

Niezbyt częste (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000)

ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności, wymioty; odbijanie i wzdęcia (wiatry); zaparcia; suchość błony śluzowej jamy ustnej; ból i uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej; wysypka skórna, wykwity skórne, świąd, uczucie osłabienia, wyczerpania lub ogólne złe samopoczucie, zaburzenia snu, złamania bioder, nadgarstków i kręgosłupa.

•    Rzadkie (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

zaburzenia widzenia, takie jak widzenie niewyraźnie; ból stawów; bóle mięśniowe; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy); reakcje alergiczne; depresja; powiększenie piersi u mężczyzn.

• Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000) dezorientacja.

• Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

omamy, zaburzenia świadomości (szczególnie u pacjentów, u których wcześniej występowały takie objawy); zwiększone stężenie sodu we krwi.

Działania niepożądane wykrywane na podstawie wyników badań krwi:

•    Niezbyt częste (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000) zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

•    Rzadkie (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

zwiększenie stężenia bilirubiny; zwiększone stężenie tłuszczu we krwi.

•    Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

zmniejszona liczba płytek krwi, co może być powodem częstszych krwawień lub tworzenia się siniaków częściej niż zwykle; zmniejszona liczba białych krwinek, co może być przyczyną częstszych zakażeń.

• Nieznane (częstotliwość występowania nie może być oceniona na postawie dostępnych danych) W przypadku przyjmowania Pantoprazole Wockhardt przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość spadku poziomu magnezu we krwi u pacjenta. Objawy towarzyszące niskiemu poziomowi magnezu we krwi to zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, zawroty głowy, przyspieszenie rytmu serca. Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeżeli pojawią się którekolwiek z wymienionych objawów. Niski poziom magnezu może również prowadzić do zmniejszenia poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi w celu monitorowania poziomu magnezu.

W razie nasilenia się któregokolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych nie wymienionych w ulotce należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Pantoprazole

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku Pantoprazole Wockhardt nie wolno stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym lub blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych wymagań dotyczących temperatury przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpady. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Pantoprazole Wockhardt

Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda dojelitowa tabletka zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

• Inne składniki leku to:

Rdzeń: mannitol (E421), skrobia częściowo żelowana, kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu węglan bezwodny (E500) (i), wapnia stearynian, talk (E553b), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A).

Otoczka: kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1;1), sodu wodorotlenek (E524), trietylu cytrynian (E1505), talk (E553b), hypromeloza (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, żelaza tlenek żółty (E172) i indygotyna, lak (E132).

Jak wyglądają tabletki Pantoprazol Wockhardt i co zawiera opakowanie

Żółta, owalna, obustronnie wypukła dojelitowa tabletka; o gładkiej powierzchni.

Opakowania: opakowanie blisterowe i zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Tabletki Pantoprazole Wockhardt są dostępne w opakowaniu 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Wockhardt UK Ltd Ash Road North,

Wrexham LL13 9UF Wielka Brytania

Wytwórca

CP Pharmaceuticals Ltd Ash Road North Wrexham LL13 9UF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest zatwierdzony w następujących państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), pod następującymi nazwami:

Cypr - Pantoprazole Wockhardt 20 mg Gastro-resistant Tablets Malta - Pantoprazole 20 mg Gastro-resistant Tablets Polska - Pantoprazole Wockhardt

Republika Irlandii - Pantoprazole 20 mg Gastro-resistant Tablets Wielka Brytania - Pantoprazole 20 mg Gastro-resistant Tablets

Data opracowania ulotki: Maj 2012.

Pantoprazole Wockhardt

Charakterystyka Pantoprazole wockhardt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pantoprazole Wockhardt, 20 mg, tabletki dojelitowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dojelitowa tabletka zawiera:

20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa.

Żółta, owalna, obustronnie wypukła dojelitowa tabletka; o gładkiej powierzchni

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej Objawowa choroba refluksowa przełyku.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotowi zapalenia przełyku z cofaniem treści żołądkowej.

Dorośli

Zapobieganie owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy wywołanemu nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów, u których konieczne jest ciągłe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (patrz punkt 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletek nie należy żuć ani rozkruszać. Należy je połykać w całości, na godzinę przed posiłkiem, popijając wodą.

Zalecana dawka:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Objawowa choroba refluksowa przełyku

Zaleca dawka doustna to jedna dojelitowa tabletka zawierająca 20 mg pantoprazolu na dobę. Objawy ustępują zwykle w ciągu dwóch do czterech tygodni. Jeśli nie jest to wystarczające, zniesienie objawów następuje zwykle w ciągu kolejnych czterech tygodni. Po ustąpieniu objawów, nawracające objawy można kontrolować, stosując „na żądanie” 20 mg pantoprazolu na dobę.. Jeśli pomimo stosowania pantoprazolu „na żądanie” objawy nie ustąpią, należy rozważyć zalecenie leczenia długotrwałego w sposób ciągły.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom zapalenia przełyku z cofaniem treści żołądkowej

W leczeniu długotrwałym zalecana dawka podtrzymująca preparatu Panogastin to 1 tabletka dojelitowa na dobę. Jeśli wystąpi nawrót choroby, dawkę można zwiększyć do 40 mg pantoprazolu na dobę. W takim przypadku dostępne są tabletki dojelitowe zawierające 40 mg pantoprazolu. Po wyleczeniu nawrotu choroby, dawkę można ponownie zmniejszyć do 20 mg pantoprazolu na dobę.

Dorośli:

Zapobieganie owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy wywołanemu nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów, u których konieczne jest ciągłe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)

Zaleca dawka doustna to jedna dojelitowa tabletka 20 mg pantoprazolu na dobę.

Szczególne populacje pacjentów Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Nie zaleca się stosowania tabletek dojelitowych 20 mg pantoprazolu u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na ograniczoną ilość danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności ich stosowania w tej grupie pacjentów.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności zmniejszania dawki w przypadku stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczna zmiana dawki w przypadku stosowania u pacjentów w podeszłym wieku.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, podczas leczenia pantoprazolem należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych, szczególnie w przypadku długotrwałego podawania. W razie zwiększenia się aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie leku (patrz punkt 4.2).

Jednoczesne stosowanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) Stosowanie tabletek dojelitowych 20 mg pantoprazolu w zapobieganiu owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy wywołanemu nieselektywnymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) należy ograniczyć do pacjentów, u których konieczne jest ciągłe leczenie NLPZ oraz u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka rozwinięcia się powikłań żołądkowo-jelitowych. Ryzyko powinno się oceniać na podstawie indywidualnych czynników ryzyka pacjenta, np. wiek (>65 lat), owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, czy krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego w przeszłości.

W przypadku niepokojących objawów

W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znaczna utrata masy ciała, nawracające wymioty, utrudnione przełykanie, krwioplucie, niedokrwistość, czy smoliste stolce) lub podejrzenia bądź obecności wrzodu żołądka należy wykluczyć charakter nowotworowy, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy i spowodować opóźnienie diagnozy.

Jeśli objawy nie ustąpią pomimo zastosowania odpowiedniego leczenia, należy rozważyć wykonanie dalszych badań.

Jednoczesne stosowanie z atazanawirem

Jednoczesne stosowanie atazanawiru z inhibitorami pompy protonowej nie jest zalecane (patrz punkt 4.5). W przypadku oceny konieczności stosowania atazanawiru w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej zaleca się dokładną kontrolę kliniczną (np. ilości kopii wirusa) i jednoczesne zmniejszenie dawki atazanawiru do 400 mg w skojarzeniu ze 100 mg rytonawiru. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę.

Wpływ na wchłanianie witaminy B12

Pantoprazol, tak jak inne leki hamujące wydzielanie kwasu solnego w żołądku, może powodować zmniejszenie wchłaniania witaminy B12 (cyjanokobalaminy) z powodu hipo- lub achlorhydrii. Kwestię tę powinno się rozważyć u pacjentów z niedoborem witaminy w organizmie lub obecnością czynników ryzyka zmniejszonego wchłaniania witaminy B12 w trakcie długotrwałego leczenia bądź w razie wystąpienia odpowiadaj ących objawów klinicznych.

Długotrwałe podawanie

W przypadku długotrwałego podawania leku, szczególnie, jeśli okres leczenia przedłuża jest dłuższy niż jeden rok, pacjenci powinni być objęci regularną kontrolą.

Ryzyko wystąpienia złamań

Inhibitory pompy protonowej, szczególnie jeśli stosowane są przez dłuższy czas (ponad rok), mogą w nieznacznym stopniu zwiększyć ryzyko złamań bioder, nadgarstków i kręgosłupa, głównie u osób w podeszłym wieku lub też w przypadku jednoczesnego występowania innych czynników ryzyka złamania. Badania dowodzą, iż inhibitory pompy protonowej mogą zwiększyć ogólne ryzyko wystąpienia złamań o 10-40%. Wzrost ryzyka złamania może być też spowodowany występowaniem innych czynników ryzyka. Pacjenci z osteoporozą powinni być otoczeni odpowiednią opieką, zgodnie z obecnymi wytycznymi postępowania klinicznego, jak również powinni otrzymywać odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia.

Zakażenia bakteryjne przewodu pokarmowego

Podczas stosowania pantoprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej (IPP), może wystąpić zwiększenie liczby bakterii normalnie występujących w górnych odcinkach przewodu pokarmowego. Leczenie dojelitowymi tabletkami zawierającymi 20 mg pantoprazolu może powodować nieznaczne zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego, takimi bakteriami jak Salmonella i Campylobacter.

Niedobór magnezu

U pacjentów leczonych IPP takimi jak pantoprazole przez co najmniej 3 miesiące, a w większości przypadków przez rok, wystąpił ciężki niedobór magnezu. Mogą pojawić się poważne objawy niedoboru magnezu takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i arytmia komorowa, ale objawy te mogą przebiegać w sposób utajony i zostać przeoczone. U większości pacjentów, u których wystąpił niedobór magnezu, nastąpiła poprawa po uzupełnieniu poziomu magnezu i zaprzestaniu stosowania IPP.

W przypadku pacjentów, u których przewiduje się dłuższe stosowanie IPP lub u pacjentów, kórzy przyjmują IPP z lekiem digoxin lub lekami mogącymi powodować niedobór magnezu (np. lekami moczopędnymi), lekarz powinien zlecić badanie poziomu magnezu przed rozpoczęciem stosowania IPP oraz okresowo w trakcie leczenia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ pantoprazolu na wchłanianie innych produktów leczniczych.

Ze względu na silne i długotrwałe hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku, pantoprazol może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH treści żołądka, np. niektórych azolowych leków przeciwgrzybiczych, takich jak ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol i innych leków, takich jak erlotynib.

Leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV (atazanawir)

Jednoczesne podawanie atazanawiru i innych leków stosowanych w zakażeniu wirusem HIV, których wchłanianie zależy od pH z inhibitorami pompy protonowej może spowodować znaczne zmniejszenie biodostępności tych leków stosowanych w zakażeniu wirusem HIV i może wpłynąć na ich skuteczność. W związku z tym jednoczesne stosowanie inhibitorów pompy protonowej z atazanawirem nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (fenprokumon lub warfaryna) Chociaż w badaniach klinicznych oceniających farmakokinetykę leku stosowanego jednocześnie z fenprokumonem lub warfaryną nie odnotowano żadnych interakcji, po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano pojedyncze przypadki zmian międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (ang. International Normalised Ratio, INR). W związku z tym u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny (np. fenprokumonem lub warfaryną) po rozpoczęciu, zakończeniu i podczas leczenia „na żądanie” pantoprazolem zaleca się kontrolę czasu protrombinowego / międzynarodowego współczynnika znormalizowanego.

Inne badania interakcji

Pantoprazol jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie przez układ enzymatyczny cytochromu P450. Główny szlak metaboliczny polega na demetylacji przez enzym CYP2C19, natomiast inne szlaki metaboliczne obejmują oksydację przez enzym CYP3A4.

Badania interakcji z innymi lekami metabolizowanymi tymi samymi szlakami metabolicznymi, takimi jak karbamazepina, diazepam, glibenklamid, nifedypina

i doustny środek antykoncepcyjny zawierający lewonorgestrel i etynyloestradiol, nie wykazały istotnych klinicznie interakcji.

Zestawione wyniki badań interakcji wykazały, że pantoprazol nie wpływa na metabolizm substancji czynnych metabolizowanych przez enzym CYP1A2 (takich jak kofeina, teofillina), enzym CYP2C9 (takich jak piroksykam, diklofenak, naproksen), enzym CYP2D6 (takich jak metoprolol), enzym CYP2E1 (takich jak etanol) oraz nie wpływa na związane z p-glikoproteiną wchłanianie digoksyny.

Wykazano także brak interakcji ze stosowanymi jednocześnie lekami zoboj ętniającymi kwas solny w żołądku.

Przeprowadzono także badania interakcji w przypadku jednoczesnego podawania pantoprazolu i niektórych antybiotyków (klarytromycyna, metronidazol, amoksycylina). Nie wykryto klinicznie istotnych interakcji.

4.6    Wpływ na ciążę i laktację

Ciąża

Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet ciężarnych. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ reprodukcj ę (patrz część 5.3). Potencjalne związane z tym ryzyko u ludzi nie jest znane.

Pantoprazolu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Badania na zwierzętach wykazały przenikanie pantoprazolu do mleka matek. Nie stwierdzono przenikania leku do mleka kobiecego. W związku z tym decyzję o kontynuowaniu lub zaprzestaniu karmienia piersią czy kontynuowaniu lub zaprzestaniu leczenia pantoprazolem powinno się podejmować, uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści związane z leczeniem dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i zaburzenia wzroku (patrz część 4.8). Pacjenci, u których występują takie objawy nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

U około 5 % pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to biegunka i ból głowy, które występują u około 1% pacjentów.

Poniższa tabela zawiera listę działań niepożądanych zgłaszanych podczas stosowania pantoprazolu, które przedstawiono z uwzględnieniem następującej klasyfikacji:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W przypadku wszystkich działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzeniu leku do obrotu nie jest możliwe określenie częstości występowania danego działania niepożądanego i w związku z tym częstość ich występowania oznaczono jako „nie znana”.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Działania niepożądane związane ze stosowaniem pantoprazolu w próbach klinicznych i doświadczenia po wprowadzeniu leku do obrotu

Częstość

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Klasyfikacja, układów N. i narządów

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość;

leukopenia

Częstość

Klasyfikacja.

układów

i narządów \

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperlipidemia i zwiększenie stężenia lipidów (triglicerydy, cholesterol); zmiany masy ciała

Hiponatremia,

niedobór

magnezu (patrz

Specjalne

ostrzeżenia i

środki

ostrożności

dotyczące

stosowania,

punkt 4.4)

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia snu

Depresja (i jej nasilenie)

Dezorientacja (i jej nasilenie)

Omamy;

zaburzenia

świadomości

(szczególnie

u pacjentów z

predyspozycjami,

nasilenie tych

objawów w

przypadku

wcześniejszego

występowania)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia / niewyraźne widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka; nudności / wymioty; wzdęcia i odbijanie się; zaparcia; suchość błony śluzowej jamy ustnej; ból i uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Częstość

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Klasyfikacja.

układów

i narządów \

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

(aminotransferaz,

Y-GT)

Zwiększenie

stężenia

bilirubiny

Uszkodzenie

komórek

wątroby;

żółtaczka;

niewydolność

komórek

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka / wykwity skórne; świąd skóry

Pokrzywka,

obrzęk

naczynioruchowy

Zespół Stevensa-Johnsona; zespół Lyella; rumień wielopostaciowy; nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Złamania bioder, nadgarstków i kręgosłupa (patrz rozdział 4.4)

Bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie

Podwyższenie temperatury ciała; obrzęk obwodowy

4.9    Przedawkowanie

Brak znanych objawów przedawkowania u ludzi.

Dawki do 240 mg pantoprazolu podawanego dożylnie w ciągu dwóch minut były dobrze tolerowane. Ponieważ pantoprazol silnie wiąże się z białkami, nie ulega on łatwo dializie.

W przypadku przedawkowania z klinicznymi objawami intoksykacji poza leczeniem objawowym i wspomagającym brak szczególnych zaleceń terapeutycznych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inhibitory pompy protonowej, kod ATC: AO2BC02

Mechanizm działania

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez selektywną blokadę pomp protonowych w komórkach okładzinowych żołądka.

Pantoprazol jest przekształcany do postaci czynnej w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych żołądka, gdzie hamuje aktywność enzymu H+ i K+-ATPazy, czyli ostatni etap produkcji kwasu chlorowodorowego w żołądku. Stopień zahamowania zależy od dawki i obejmuje zarówno wydzielanie podstawowe, jak i stymulowane. U większości pacjentów objawy choroby ustępują po 2 tygodniach leczenia. Tak jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej i antagonistów receptorów H2, leczenie pantoprazolem powoduje zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, co z kolei powoduje zwiększenie wydzielania gastryny proporcjonalne do zmniejszenia kwaśności. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem dystalnie do poziomu receptora komórkowego, może on hamować wydzielanie kwasu solnego niezależnie od jego stymulacji przez inne substancje (acetylcholina, histamina, gastryna). Działanie jest takie samo w przypadku podania doustnego, jak i dożylnego.

Pod wpływem pantoprazolu dochodzi do zwiększenia wydzielania gastryny na czczo. W większości przypadków podczas krótkotrwałego stosowania nie przekraczają one górnej granicy normy. W większości przypadków długotrwałego stosowania stężenie gastryny zwiększa się dwukrotnie. Zwiększenie stężenia ponad normę występuje tylko w pojedynczych przypadkach. W związku z tym w niektórych przypadkach odnotowuje się niewielkie lub umiarkowane zwiększenie liczby komórek endokrynowych (ang. ECL) w żołądku podczas długotrwałego stosowania (rozrost prosty do gruczolakowatego). Jednakże, jak wynika z dotychczasowych badań, tworzenie się postaci przedrakowiakowych (rozrost atypowy) lub rakowiaków żołądka obserwowano w eksperymentach na zwierzętach (patrz część 5.3), nie zaobserwowano tego u ludzi.

Na podstawie badań prowadzonych na zwierzętach nie można jednak całkowicie wykluczyć wpływu długotrwałego leczenia pantoprazolem, trwającego dłużej niż rok, na parametry czynności tarczycy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Pantoprazol wchłania się szybko i maksymalne stężenie w osoczu występuje już po podaniu doustnym 20 mg pantoprazolu w dawce pojedynczej. Maksymalne stężenia w surowicy o wartościach około 1 - 1,5 pg/ml występuje przeciętnie po 2,0 - 2,5 godzinach od podania w dawce pojedynczej i wartości te pozostają stałe po wielokrotnym podaniu leku.

Właściwości farmakokinetyczne nie zmieniają się po jednokrotnym lub wielokrotnym podawaniu. W dawkach od 10 do 80 mg kinetyka pantoprazolu dla osocza jest liniowa zarówno w przypadku podania doustnego, jak i dożylnego.

Całkowitą biodostępność pantoprazolu w tabletce wynosi około 77%. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie miało wpływu na wartości AUC, maksymalnego stężenia w surowicy, a w związku z tym na biodostępność substancji. Jednoczesne przyjmowanie posiłków spowoduje jedynie wzrost zmienności czasu opóźnienia działania.

Dystrybucja

Pantoprazol wiąże się z białkami surowicy w około 98%. Objętość dystrybucji wynosi około 0,15 l/kg.

Eliminacja

Substancja jest prawie całkowicie metabolizowana w wątrobie. Główny szlak metaboliczny polega na demetylacji przez enzym CYP2C19, a następnie koniugacji z siarczanem, natomiast inne szlaki metaboliczne obejmują oksydację przez enzym CYP3A4. Końcowy okres półtrwania wynosi około 1 godzinę, natomiast klirens leku około 0,1 l/godzinę/kg. W kilku przypadkach eliminacja leku była opóźniona. Ze względu na szczególne wiązanie pantoprazolu z pompami protonowymi komórek okładzinowych żołądka, okres półtrwania w fazie eliminacji nie koreluje ze znacznie dłuższym czasem działania (hamowanie wydzielania kwasu).

Eliminacja nerkowa stanowi główną drogę wydalania (około 80%) metabolitów pantoprazolu, reszta jest wydalana z kałem. Głównym metabolitem zarówno w surowicy, jak i moczu jest demetylopantoprazol, który ulega koniugacji z siarczanem. Okres półtrwania głównego metabolitu (około 1,5 godziny) jest niewiele dłuższy od okresu półtrwania pantoprazolu.

Charakterystyka działania leku u pacjentów / w szczególnych grupach pacjentów

U około 3% europejskiej populacji występuje brak aktywności enzymu CYP2C19 i są to tzw. osoby słabo metabolizujące. U tych osób metabolizm pantoprazolu jest prawdopodobnie katalizowany głównie przez enzym CYP3A4. Po jednorazowym podaniu 40 mg pantoprazolu, średnia wartość pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu u osób słabo metabolizujących była około 6-krotnie większa niż w przypadku osób z aktywnym enzymem CYP2C19 (osoby intensywnie metabolizujące).

Średnie wartości maksymalnego stężenia w osoczu były zwiększone o około 60 %. Wyniki te nie miały wpływu na dawkowanie pantoprazolu.

Nie zaleca się zmniejszania dawki w przypadku stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (w tym pacjenci dializowani). Tak jak w przypadku zdrowych pacjentów, okres półtrwania pantoprazolu jest krótki. Tylko niewielkie ilości substancji ulegają dializie. Mimo, że okres półtrwania głównego metabolitu jest umiarkowanie wydłużony (dwie do trzech godzin), jego wydalanie jest szybkie, a w związku z tym nie występuje kumulacja.

Choć w przypadku pacjentów z marskością wątroby (klasy A i B według Childa) wartości okresu półtrwania wzrosły do trzech do sześciu godzin, a wartości AUC wzrosły o czynnik o wartości od trzech do pięciu, maksymalne stężenie w surowicy zwiększyło się nieznacznie, o czynnik o wartości 1,3 w porównaniu do zdrowych pacjentów.

Niewielki wzrost wartości AUC i maksymalnego stężenia (Cmax) u ochotników starszych i w porównaniu do młodszych także nie miał znaczenia klinicznego.

Dzieci

Po doustnym podaniu jednorazowej dawki 20 lub 40 mg pantoprazolu dzieciom w wieku od 5 do 16 lat, wartości AUC i Cmax były zawarte w przedziale odpowiadających im wartości u dorosłych. Po dożylnym podaniu jednorazowej dawki 0,8 lub 1,6 mg/kg pantoprazolu dzieciom w wieku od 2 do 16 lat, nie odnotowano znaczącej zależności pomiędzy klirensem pantoprazolu a wiekiem czy masą ciała pacjentów. Wartości AUC i objętości dystrybucji pokrywały się z danymi dla dorosłych w tym zakresie.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym i genotoksyczności, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W ciągu dwuletnich badań rakotwórczości na szczurach wykryto nowotwory neuroendokrynowe. Dodatkowo, w przedżołądkach szczurów wykryto brodawczaki płaskonabłonkowe. Mechanizm prowadzący do powstawania rakowiaków żołądka, przez podstawione benzoimidazole, został szczegółowo zbadany i można stwierdzić, że jest to reakcja wtórna na znacznie zwiększone stężenia gastryny w surowicy, występuj ące u szczurów podczas długotrwałego podawania dużych dawek pantoprazolu.

W ciągu dwóch lat badań z udziałem gryzoni, u szczurów zaobserwowano zwiększoną liczbę nowotworów wątroby oraz samic myszy i zostało to zinterpretowane jako związane z dużym wskaźnikiem metabolicznym pantoprazolu w wątrobie.

Niewielkie zwiększenie liczby zmian nowotworowych tarczycy zaobserwowano w grupie szczurów otrzymujących największą dawkę (200 mg/kg). Występowanie tych zmian nowotworowych ma związek ze zmianami rozkładu tyroksyny w wątrobie szczura spowodowanymi przez pantoprazol. Ponieważ dawka terapeutyczna stosowana u ludzi jest mała, nie oczekuje się wystąpienia działań niepożądanych związanych z gruczołem tarczowym.

Podczas badań nad rozrodem zwierząt zaobserwowano objawy nieznacznej fetotoksyczności przy dawkach większych niż 5 mg/kg.

Badania nie wykazały żadnych dowodów negatywnego wpływu na płodność ani działań teratogennych.

U szczurów zaobserwowano przenikanie leku przez łożysko i odnotowano jego zwiększenie w miarę zaawansowania ciąży. W związku z tym stężenie pantoprazolu u płodu zwiększa się na krótko przed porodem.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Mannitol (E421)

Skrobia częściowo żelowana, kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu węglan bezwodny Wapnia stearynian Talk (E553b)

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Otoczka dojelitowa

Kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1:1)

Sodu wodorotlenek (E524)

Trietylu cytrynian (E1505)

Talk (E553b)

Otoczka tabletki (żółta)

Hypromeloza (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000 Żelaza tlenek żółty (E172)

Indygotyna, lak (E132).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata (w nieotwartym opakowaniu).

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych wymagań dotyczących temperatury przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry (OPA/Aluminium/PVC/Aluminium), zawierające 14 tabletek i zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Wielkość opakowania: 28 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wockhardt UK Ltd Ash Road North Wrexham LL13 9UF Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17804

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 02/02/2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Pantoprazole Wockhardt