+ iMeds.pl

Panzytrat 10 000 j.ph.eur. 10 000 j.Ph.Eur. lipazyUlotka Panzytrat 10 000 j.ph.eur.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur., 10 000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe, twarde Panzytrat 25 000 j.Ph.Eur., 25 000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe, twarde

Pancreatis pulvis

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Panzytrat i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panzytrat

3.    Jak stosować lek Panzytrat

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Panzytrat

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Panzytrat i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Panzytrat

Substancją czynną leku Panzytrat jest pankreatyna z trzustki wieprzowej. Pankreatyna zawiera enzymy trawienne: lipazę, amylazę i proteazy. Lipaza bierze udział w trawieniu tłuszczów, amylaza w trawieniu cukrów, a proteazy w trawieniu białek.

Enzymy zawarte w leku Panzytrat zostały umieszczone w kapsułkach zawierających mikrotabletki odporne na kwas obecny w żołądku. Dzięki temu są uwalniane dopiero w dwunastnicy, czyli w ich fizjologicznym miejscu działania.

W jakim celu stosuje się lek Panzytrat

Panzytrat może być stosowany w przypadku nieprawidłowej czynności trzustki z powodu:

-    Mukowiscydozy - choroby genetycznej atakującej przede wszystkim płuca i układ pokarmowy

-    Przewlekłego zapalenia trzustki

-    Usunięcia trzustki lub żołądka

-    Zespolenia żołądkowo-jelitowego (np. gastroenterostomii typu Billroth II)

-    Zwężenia przewodu trzustkowego i (lub) przewodu żółciowego wspólnego na przykład na skutek nowotworu

2. Informacje ważne przed zastosowniem leku Panzytrat Kiedy nie stosować leku Panzytrat

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wieprzowinę lub produkty pochodzenia

wieprzowego, lub jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Panzytrat należy zwrócić się do farmaceuty.

Chorzy na mukowiscydozę powinni zachować szczególną ostrożność, jeżeli przyjmują duże dawki leku Panzytrat. Duże dawki leku Panzytrat mogą w tym przypadku doprowadzić do zwężenia jelita grubego. Dotyczy to w szczególności dzieci z mukowiscydozą.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów brzusznych w trakcie przyjmowania leku Panzytrat należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Panzytrat

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Istnieje możliwość, że lek Panzytrat będzie pogarszał wchłanianie witaminy B11 (kwasu foliowego).

W tym przypadku może być konieczne przyjmowanie kwasu foliowego.

Panzytrat z jedzeniem i piciem

Panzytrat należy zawsze stosować razem z posiłkami lub zaraz po posiłku i popijać dużą ilością płynów.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku Panzytrat należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Lek Panzytrat może być stosowany w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Panzytrat nie wywiera lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak przyjmować lek Panzytrat

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań farmaceuty lub lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do farmaceuty, lekarza lub pielęgniarki.

Panzytrat należy przyjmować podczas posiłku lub niezwłocznie po posiłku popijając płynem.

Kapsułkę należy połykać w całości, ponieważ zgryzienie lub rozkruszenie może doprowadzić do zniszczenia mikrotabletek i unieczynnienia leku.

W razie niemożności połknięcia kapsułki lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości leku, kapsułkę można otworzyć. Wysypane mikrotabletki dodać do miękkiego pokarmu. Mieszaninę należy natychmiast połknąć bez gryzienia i żucia i popić wodą lub sokiem. Mikrotabletki można również podać z małą ilością płynu, np. kwaśnego soku owocowego lub musu jabłkowego.

Ważne jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia przez cały okres leczenia, zwłaszcza w okresach nasilonej utraty płynów. Niewłaściwe nawodnienie może wzmagać zaparcia.

Stosowanie u dorosłych

Dawka zależy od nasilenia objawów. Zazwyczaj stosuje się dawkę 20 000 do 50 000 jednostek lipazy1 na posiłek, jednak mogą być wymagane większe dawki. Dawki pośrednie mogą być uzyskiwane poprzez jednoczesne stosowanie leku Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur. (10 000 jednostek lipazy1) i Panzytrat 25 000 j.Ph.Eur. (25 000 jednostek lipazy1).

Stosowanie u dzieci

Dzieciom lek można podawać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Zazwyczaj stosuje się dawkę 500 - 4 000 jednostek lipazy1 na każdy gram spożytego tłuszczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Panzytrat

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Panzytrat, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Pominięcie przyjęcia leku Panzytrat

Lek Panzytrat można przyjąć najpóźniej pół godziny po posiłku.

W przypadku pominięcia dawki może wystąpić dyskomfort trawienny po posiłku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Panzytrat

Nagłe przerwanie stosowania leku może doprowadzić do nasilenia objawów ze strony układu pokarmowego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Możliwe działania niepożądane to:

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    ból brzucha.

Często (dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    zaparcia, wzdęcia, biegunka.

Niezbyt często (dotyczy 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

-    utrata apetytu, nudności, zaburzenia perystaltyki jelit, niestrawność, wysypka.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi i (lub) w moczu, kolonopatia włókniejąca (niedrożność jelit), wymioty, świąd, nadwrażliwość (w przypadku wystąpienia należy przerwać stosowanie leku).

5. Jak przechowywać lek Panzytrat

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po otwarciu, lek Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur. zachowuje ważność przez trzy miesiące, natomiast lek Panzytrat 25 000 j.Ph.Eur. zachowuje ważność przez sześć miesięcy. Należy przechowywać lek w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Panzytrat

Substancjami czynnymi leku są:

-    W leku Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur.: 10 000 jednostek* lipazy, 9 000 jednostek* amylazy i 500 jednostek* proteazy.

-    W leku Panzytrat 25 000 j.Ph.Eur.: 25 000 jednostek* lipazy, 22 500 jednostek* amylazy i 1 250 jednostek* proteazy.

*jednostka = jednostka Ph.Eur.

Pozostałe składniki to:

Mikrotabletka dojelitowa:

Rdzeń: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, talk, 20 % emulsja symetykonu, wosk glikolowy

Kapsułka żelatynowa: żelatyna, żelaza tlenek, czerwony (E 172), żelaza tlenek, czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan

Jak wygląda lek Panzytrat i co zawiera opakowanie

Panzytrat ma formę dwukolorowych brązowo - przezroczystych kapsułek zawierających biało-szare mikrotabletki dojelitowe. Panzytrat jest pakowany w butelki ze szkła oranżowego (typu III wg. Ph. Eur.) z wieczkiem z polietylenu o niskiej gęstości z czterowarstwową uszczelką. Butelka zawiera 20, 50 lub 100 kapsułek dojelitowych, twardych.

Podmiot odpowiedzialny

Perffarma Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 13/11

02-954 Warszawa

Polska

Wytwórca

Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG Pinnauallee 4 25430 Uetersen Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {MM/RRRR}

4

1

Jednostka = Jednostka Ph.Eur.

Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur.

Charakterystyka Panzytrat 10 000 j.ph.eur.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur., 10 000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera proszek pankreatynowy (Pancreatis pulvis) o aktywności:

Lipazy - 10 000 j.Ph.Eur.

Amylazy - 9 000 j .Ph.Eur.

Proteaz - 500 j.Ph.Eur.

(1 j.Ph.Eur. = 1 j.FIP)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka dojelitowa, twarda.

Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Panzytrat 10 000 j .Ph.Eur. jest wskazany w:

1.    Niestrawności spowodowanej zaburzeniami czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki.

2.    Niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki spowodowanej:

a.    Mukowiscydozą

b.    Przewlekłym zapaleniem trzustki

c.    Resekcj ą trzustki lub j ej części

d.    Resekcją żołądka lub gastroenterostomią typu Billroth II

e.    Zwężeniem przewodu trzustkowego i (lub) przewodu żółciowego wspólnego (np. w przebiegu nowotworu).

Panzytrat 10 000 j .Ph.Eur. jest wskazany do zastosowania u dorosłych i dzieci.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Produkt leczniczy do stosowania doustnego.

Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur. powinien być przyjmowany razem z posiłkami lub niezwłocznie po posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania i popić dużą ilością płynu.

W razie niemożności połknięcia kapsułki, kapsułkę należy otworzyć. Wysypane mikrotabletki należy zmieszać z małą ilością miękkiego pokarmu, popić kwaśnym sokiem owocowym i natychmiast połknąć, bez żucia.

Terapię należy rozpocząć od małej dawki i dostosować ją w opraciu o stopień niewydolności trzustki, schorzenia leżącego u podstaw niewydolności trzustki oraz wielkość/skład posiłków. Należy się kierować rezultatami standardowych badań, np. obecnością tłuszczów w kale, stężeniem elastazy-1 w kale.

Dorośli

Dawka zalecana to 20 000 - 50 000 j.Ph.Eur. lipazy na posiłek, w celu unormowania stężenia tłuszczów w kale konieczne może być zastosowanie większej dawki.

Dzieci i młodzież

500 - 4 000 j .Ph.Eur. lipazy na każdy gram spożytego tłuszczu.

4.3    Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na białko wieprzowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli pojawią się symptomy niedrożności przewodu pokarmowego należy rozważyć możliwość wystąpienia zwężenia jelita. Terapia produktem Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur. powinna zostać zawieszona do całkowitego ustąpienia objawów. Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz okrężnicy wstępującej (kolonopatia włókniejąca), także zapalenie jelita grubego było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym przyjmujących duże dawki produktów zawierających pankreatynę. Należy zwracać szczególną uwagę na dostateczne nawodnienie pacjenta szczególnie podczas upałów, ze względu na możliwy wpływ zaburzeń wydzielania płynów na zwężenie jelita (patrz punkt 4.8).

Zastosowanie dużych dawek enzymów trzustkowych może być związane z wystąpieniem hiperurikozurii i hiperurykemii. Należy monitorować wydzielanie kwasu moczowego z moczem podczas stosowania dużych dawek produktu leczniczego (patrz punkt 4.8).

Jeśli kapsułki są rozgryzane lub trzymane w jamie ustnej zbyt długo, może dojść do podrażnienia jamy ustnej z owrzodzeniem. W przypadku stwierdzenia pierwszych objawów podrażnienia pomocne może być płukanie ust wodą i wypicie szklanki wody.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Konieczna może być suplementacja kwasem foliowym ze względu na zaburzenie absorpcji kwasu foliowego przez enzymy trzustkowe.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach są niewystarczające w odniesieniu do działania toksycznego na reprodukcję. Nie przewiduje się wpływu pankreatyny na ciążę ze względu na znikomą ekspozycję ustrojową.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur. u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie przewiduje się wpływu pankreatyny na karmione niemowlę ze względu na znikomą ekspozycję ustrojową matki.

Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur. może być stosowany w czasie laktacji.

Jeśli konieczne jest stosowanie produktu Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur. w czasie ciąży lub karmienia piersią powinny być stosowane wystarczające dawki, tak aby zapewnić odpowiedni poziom odżywienia.

Płodność

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na reprodukcję są niewystarczające.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Panzytrat 10 000 j .Ph.Eur. nie wywiera lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym pankreatyny były zaburzenia żołądka i jelit.

Tabelaryczna lista działań niepożądanych.

Częstość

występowania

Klasyfikacja^ układów i narządów

Bardzo często1

Często1

Rzadko1

Częstość

nieznana2

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

Hiperurykemia

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha

Zaparcia, wzdęcia, biegunka

Niestrawność, nieprawidłowe skurcze jelit, nudności

Kolonopatia

włókniejąca,

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Hiperurikozuria

'Dane pochodzą z ośmiu badań 3 fazy, w których wzięło udział 332 pacjentów leczonych pankreatyną (kapsułki dojelitowe; lipaza 25 000 j.Ph.Eur, amylaza 22 500 j.Ph.Eur., proteazy 1 250 j.Ph.Eur.). Działania niepożądane przypisane pankreatynie lub te, dla których nie przeprowadzono takiej oceny, zostały pogrupowane wg częstości występowania: Bardzo często (> 1/10), Często (> 1/100 do <1/10) i Rzadko (> 1/1000 do <1/100).

2Działania niepożądane były także zgłaszane spontanicznie. Dane pochodzą z populacji o nieznanej wielkości, dlatego oszacowanie częstości występowania jest niemożliwe (częstość nieznana).

Opis wybranych działań niepożądanych

Zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz okrężnicy wstępującej (kolonopatia włókniejąca), a także zapalenie jelita grubego było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym (mukowiscydozą) przyjmujących duże dawki produktów zawierających pankreatynę. Badania kliniczno-kontrolne nie wykazały dowodów świadczących o związku przyczynowym między stosowaniem produktu leczniczego, a występowaniem kolonopatii włókniejącej. W ramach środków ostrożności jakiekolwiek nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej lub zmiany dotychczasowych objawów powinny być zbadane w celu wykluczenia ewentualnego uszkodzenia jelita grubego, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje ponad 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg masy ciała/dobę.

Dzieci i młodzież

Z ośmiu badań 3 fazy, w których wzięło udział 332 pacjentów leczonych pankreatyną, w czterech badaniach udział wzięło 158 pacjentów w wieku od 0,9 do 24,4 lat. Średnia wieku wynosiła od 7,75 do 12,7 lat.

Szczególne grupy pacjentów

Badania kliniczne nie dostarczają wystarczających danych dotyczących zastosowania produktu leczniczego w szczególnych grupach pacjentów. Nie zaobserwowano istotnych klinicznie różnic u pacjentów w podeszłym wieku, z niewydolnością nerek, wątroby, innymi chorobami lub specyficznym genotypem.

4.9 Przedawkowanie

Po zastosowaniu dużych dawek enzymów trzustkowych odnotowano przypadki kolonopatii włókniejącej (patrz sekcja 4.4). Zastosowanie wysokich dawek enzymów trzustkowych było związane z hiperurikozurią i hiperurykemią (patrz sekcja 4.4).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: połączenia enzymów, kod ATC: A09A A02

Pankreatyna uzyskiwana jest z trzustki wieprzowej i poza enzymami zewnątrzwydzielniczymi trzustki, takimi jak lipaza, alfa-amylaza, trypsyna i chymotrypsyna, zawiera także inne enzymy. Pankreatyna zawiera również inne substancje o charakterze nieenzymatycznym. Aktywność enzymu lipazy i obecności trypsyny odgrywa wiodącą rolę, podczas gdy działanie amylolityczne ma znaczenie tylko w leczeniu mukowiscydozy, gdyż nawet w przypadku przewlekłego zapalenia trzustki trawienie polisacharydów nie jest zaburzone.

Lipazy trzustkowe katalizują rozpad kwasów tłuszczowych w pozycji 1 i 3 triacyloglicerydów. Tak powstałe wolne kwasy tłuszczowe i 2-monoglicerydy są szybko wchłaniane przy udziale kwasów żółciowych w górnej części jelita cienkiego. Lipazy trzustkowe zarówno zwierząt, jak i ludzi są nieodwracalnie inaktywowane przy wartościach pH poniżej 4.

Trypsyna jest aktywowana przez trypsynogen na skutek autokatalizy lub przy udziale enterokinaz jelita cienkiego. Jak endopeptydazy, przerywa wiązania peptydowe z udziałem lizyny i argininy. Wyniki badań nad trypsyną wskazują na obecność mechanizmu sprzężenia zwrotnego, tłumiącego wydzielanie trzustki, stymulowanego aktywną trypsyną w górnej części jelita cienkiego. Działanie przeciwbólowe produktów zawierających enzymy trzustkowe opisane w niektórych badaniach jest związane z tym mechanizmem.

Alfa-amylaza rozkłada polisacharydy zawierające glukozę tak szybko, że zwykle jej aktywność jest wystarczająca, nawet u pacjentów ze znacznym upośledzeniem funkcji wydzielniczej trzustki.

Badania kliniczne wykazały, że stopień zaawansowania kolonopatii włókniejące jest związany z wielkością dawki enzymów trzustkowych. Związek pomiędzy ryzykiem rozwoju kolonopatii włókniejącej i innymi czynnikami, takimi jak postać leku lub leczenie towarzyszące, nie został ustalony.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Enzymy trzustki nie są wchłaniane do ustroju. Podobnie jak białka, enzymy są inaktywowane i trawione w jelitach głównie poprzez autolizę lub proteolizę. Pozostałości aktywnych enzymów można wykryć w kale.

Kiedy kapsułka rozpuszcza się, dojelitowe mikrotabletki zawierające pankreatynę mieszają się z treścią pokarmową w kwaśnym środowisku żołądka. Powłoka mikrotabletki chroni wrażliwe na kwasy enzymy trzustkowe. Mikrotabletki przedostają się wraz z treścią pokarmową do dwunastnicy. Powłoka mikrotabletki szybko rozpuszcza się powyżej pH 5,2, a mikrotabletka uwalnia 50 % enzymu w ciągu około 30 minut.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie prowadzono badań dotyczących genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mikrotabletka dojelitowa:

Rdzeń:

Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian Otoczka:

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1)

Trietylu cytrynian Talk

20 % emulsja symetykonu Wosk glikolowy

Kapsułka żelatynowa:

Żelatyna

Żelaza tlenek, czerwony (E 172)

Żelaza tlenek, czarny (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Sodu laurylosiarczan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

Po pierwszym otwarciu 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka ze szkła oranżowego (typu III wg. Ph.Eur.) z wieczkiem z polietylenu o niskiej gęstości z czterowarstwową uszczelką zawiera 20, 50 lub 100 kapsułek dojelitowych, twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Perffarma Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 13/11

02-954 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Panzytrat 10 000 j.Ph.Eur.