Imeds.pl

Paracetamol 123ratio 1000 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol 123ratio, 1000 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Paracetamol 123ratio ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol 123ratio

3.    Jak stosować lek Paracetamol 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol 123ratio

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PARACETAMOL 123RATIO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paracetamol 123ratio jest lekiem, który łagodzi ból i zmniejsza gorączkę (przeciwbólowym i przeciwgorączkowym).

Paracetamol 123ratio jest stosowany w leczeniu następujących dolegliwości:

-    łagodny do umiarkowanego ból

-    gorączka

Paracetamol 123ratio, 1000mg jest odpowiedni dla dorosłych i młodzieży od 16 lat (masa ciała powyżej 50 kg).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL 123RATIO

Kiedy nie zażywać leku Paracetamol 123ratio

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol 123ratio.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Paracetamol 123ratio

-    Jeśli pacjent ma przewlekłą chorobę alkoholową,

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby (zapalenie wątroby, zespół Gilberta),

-    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,

-    Jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony,

-    U pacjentów z astmą wrażliwych na kwas acetylosalicylowy,

-    Jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazyglukozo-6-fosforanu (niedobór enzymu),

-    Jeśli pacjent ma niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych).

Pacjent uzależniony od alkoholu oraz z uszkodzoną wątrobą nie powinien stosować paracetamolu, chyba że został przepisany przez lekarza. U tych pacjentów dawka leku musi zostać zmniejszona (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Paracetamol 123ratio”).

W razie równoczesnego przyjmowania innych środków przeciwbólowych zawierających paracetamol, nie należy stosować leku Paracetamol 123ratio bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem lub farmaceutą.

Nigdy nie należy przyjmować większej niż zalecana dawki leku Paracetamol 123ratio. Większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby (patrz punkt 3 „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol 123ratio”).

Długotrwałe, w dużych dawkach niewłaściwe stosowanie środków przeciwbólowych może powodować wystąpienie bólów głowy, które mogą nie ustąpić po większych dawkach leku.

Ogólnie, nawykowe stosowanie środków przeciwbólowych, szczególnie połączeń kilku substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna).

Nagłe odstawienie leku po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych może powodować bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni, nerwowość oraz objawy wegetatywne. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania środków przeciwbólowych i nie należy ich ponownie przyjmować bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku Paracetamol 123ratio przez długie okresy czasu lub w dużych dawkach, bez porozumienia z lekarzem lub dentystą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki mogące zaburzać działanie leku Paracetamol 123ratio to:

-    Probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny).

-    Leki mogące uszkodzić wątrobę, np. fenobarbital (tabletki nasenne), fenytoinakarbamazepina, prymidon (leki stosowane w leczeniu padaczki) oraz ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy). Równoczesne przyjmowanie tych leków i paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby.

-    Izoniazyd (lek stosowany w leczeniu gruźlicy) i salicylamid (lek przeciwbólowy), może prowadzić do zwiększenia stężenia paracetamolu w organizmie.

-    Metoklopramid i domperidon (leki stosowane w leczeniu nudności). Leki te mogą zwiększać wchłanianie i przyspieszać początek działania paracetamolu.

-    Leki spowalniające opróżnianie się żołądka. Leki te mogą opóźniać wchłanianie i początek działania paracetamolu.

-    Cholestyramina (lek stosowany do zmniejszenia podwyższonego stężenia lipidów w surowicy krwi) może zmniejszać wchłanianie i opóźniać początek działania paracetamolu. Dlatego nie należy przyjmować cholestyraminy w ciągu pierwszej godziny po podaniu paracetamolu.

-    Leki zmniejszające gęstość krwi (doustne leki przeciwzakrzepowe, szczególnie warfaryna). Wielokrotne przyjmowanie paracetamolu przez dłużej niż jeden tydzień zwiększa skłonność do krwawienia. Dlatego długotrwałe stosowanie paracetamolu powinno mieć miejsce wyłącznie pod nadzorem lekarza. Sporadyczne przyjmowanie paracetamolu nie ma znaczącego wpływu na skłonność do krwawienia.

Leki, działanie których może zaburzać lek Paracetamol 123ratio to:

-    lamotrygina (lek stosowany w leczeniu padaczki), działanie lamotryginy może być osłabione

podczas stosowania z paracetamolem.

Równoczesne stosowanie paracetamolu oraz AZT (zydowudyna, lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV) zwiększa skłonność do zmniejszenia się liczby krwinek białych (neutropenia). Może to zaburzać układ immunologiczny oraz zwiększać ryzyko zakażeń. Dlatego lek Paracetamol 123ratio można przyjmować równocześnie z AZT tylko po zaleceniu przez lekarza.

Wpływ stosowania paracetamolu na wyniki badań laboratoryjnych

Wyniki oznaczeń kwasu moczowego oraz stężenia cukru we krwi mogą ulec zmianie.

Stosowanie leku Paracetamol 123ratio z jedzeniem i piciem

Nie należy leku Paracetamol 123ratio przyjmować ani podawać razem z alkoholem. Tabletki można przyjmować z posiłkami i innymi napojami lub bez posiłków i napojów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nieznane są jakiekolwiek działania niepożądane leku na nienarodzone dziecko.

Lek Paracetamol 123ratio może być stosowany w czasie ciąży. Jednakże, gdy pacjentka jest w ciąży należy skonsultować się z lekarzem, jeśli Paracetamol 123ratio ma być stosowany częściej niż doraźnie.

Paracetamol przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Ze względu na to, że nieznane są jakiekolwiek szkodliwe działania leku na niemowlę, lek Paracetamol 123ratio może być stosowany podczas karmienia piersią. Jednakże, gdy pacjentka karmi piersią należy skonsultować się z lekarzem, jeśli Paracetamol 123ratio ma być stosowany częściej niż doraźnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Paracetamol 123ratio nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK PARACETAMOL 123RATIO

Lek Paracetamol 123ratio należy zawsze przyjmować dokładnie według wskazówek podanych w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie leku Paracetamol 123ratio zależy od wieku i masy ciała. Zwykle jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg paracetamolu na kg masy ciała, do całkowitej dawki dobowej wynoszącej 60 mg/kg masy ciała. Nie należy przekraczać dawki 3 tabletek na dobę (co odpowiada 3000 mg paracetamolu)

Należy koniecznie zachować odstęp co najmniej 6 godzin między kolejnymi dawkami, co oznacza podawanie leku maksymalnie 4 razy na dobę. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, gorączka trwa dłużej niż 3 dni, objawy się nasilają lub wystąpią dodatkowe objawy należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Masa ciała i wiek pacjenta

Dawka jednorazowa

Maksymalna dawka dobowa (24 godziny)

powyżej 50 kg młodzież w wieku od 16 lat oraz dorośli

/-1 tabletki

(co odpowiada 500-1000 mg paracetamolu)

3 tabletki (co odpowiada 3000 mg paracetamolu)

Sposób podawania

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przewlekły alkoholizm lub zaburzenie czynności wątroby

Długotrwałe spożywanie alkoholu lub zaburzenia czynności wątroby mogą obniżyć próg toksyczności paracetamolu. U takich pacjentów dawkę należy koniecznie zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Dzieci i młodzież z niską masą ciała

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Paracetamol 123ratio, 1000 mg, tabletki u dzieci odpowiednio w wieku poniżej 16 lat oraz o masie ciała poniżej 50 kg, ponieważ moc dawki jest nieodpowiednia dla tej grupy wiekowej. Dla tej grupy pacjentów dostępne są inne postacie farmaceutyczne oraz moce dawki.

W razie wrażenia, że działanie leku Paracetamol 123ratio jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol 123ratio

Całkowita dawka dobowa paracetamolu nie powinna przekraczać 60 mg/kg/dobę i nie powinna być większa niż 3000 mg (co odpowiada 3 tabletkom).

Skutki przedawkowania leku mogą być bardzo poważne, a w rzadkich przypadkach mogą nawet prowadzić do zgonu.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Paracetamol 123ratio należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze! Istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Aby uniknąć uszkodzenia wątroby ważne jest, aby lekarz podał antidotum najszybciej jak to możliwe.

Pominięcie dawki leku Paracetamol 123ratio

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Paracetamol 123ratio należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Paracetamol 123ratio może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Paracetamol 123ratio i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności w przełykaniu

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka lub pokrzywka.

U wrażliwych pacjentów, może wystąpić zwężenie dróg oddechowych z dusznościami podobne jak w astmie (astma analgetyczna).

-    zaburzenia tworzenia krwi, zaburzenia krzepnięcia

-    bóle brzucha, krwawienia, biegunki, nudności, wymioty, zawroty głowy, gorączka, pocenie się, uspokojenie

-    drżenie, bóle głowy, zaburzenia widzenia

-    depresja, splątanie, omamy

-    przedawkowanie i zatrucie

-    nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka, niewielkie zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (aminotransferaz w surowicy)

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

-    hepatotoksyczność (zniszczenie wątroby w skutek stosowania leków)

-    reakcje nadwrażliwości wymagaj ące przerwania leczenia (bezpośrednia ciężka reakcja alergiczna)

-    zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek, zaburzenia rozpadu krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

-    niski poziom cukru we krwi

-    mętny mocz i zaburzenia czynności nerek

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    martwica rozpływna naskórka (zagrażająca życiu choroba skóry), rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry), zespół Stevensa-Johnsona (ciężka zagrażająca życiu choroba skóry)

-    zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), po długotrwałym stosowaniu dużych dawek

-    zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego oraz wstrząsu wywołanego reakcją alergiczną.

W przypadku wystąpienia wstrząsu wywołanego reakcją alergiczną należy wezwać lekarza.

Paracetamol może powodować zmniejszenie ilości krwinek białych oraz obniżenie odporności na zakażenia. W razie wystąpienia zakażenia z objawami takimi jak gorączka oraz poważne pogorszenie się ogólnego stanu lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia (np. ból gardła, jamy ustnej lub zaburzenia ze strony dróg moczowych) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. By ocenić możliwą redukcję liczby krwinek białych (agranulocytoza), należy wykonać badanie krwi. Ważne jest, aby powiadomić lekarza o zażywaniu leku Paracetamol 123ratio.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL 123RATIO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol 123ratio po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.

Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Paracetamol 123ratio

Substancją czynna leku jest:

Paracetamol.

Każda tabletka zawiera 1000 mg (= 1 g) paracetamolu.

Inne składniki leku to:

Powidon K30, kroskarmeloza sodu, skrobia kukurydziana, talk, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Paracetamol 123ratio i co zawiera opakowanie

Białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki z rowkiem podziału.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Paracetamol 123ratio jest dostępny w opakowaniach zawierających 10 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny 123ratio Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3 89143 Blaubeuren Niemcy

Niniejszy produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w Krajach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

RMS NL

Paracetamol ratiopharm 1000 mg, tabletten

BG

Paracetamol-ratiopharm 1000 mg tablets

ES

Paracetamol ratiopharm 1 g comprimidos EFG

FI

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti

DE

Paracetamol-ratiopharm 1000 mg Tabletten

LU

Paracetamol-ratiopharm 1000 mg Tabletten

NO

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletter

PL

Paracetamol 123ratio

PT

Paracetamol ratiopharm

Data zatwierdzenia ulotki

7