+ iMeds.pl

Paracetamol 123ratio 1000 mgUlotka Paracetamol 123ratio

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol 123ratio, 1000 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Paracetamol 123ratio ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol 123ratio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol 123ratio

3.    Jak stosować lek Paracetamol 123ratio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol    123ratio

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PARACETAMOL 123RATIO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paracetamol 123ratio jest lekiem, który łagodzi ból i zmniejsza gorączkę (przeciwbólowym i przeciwgorączkowym).

Paracetamol 123ratio jest stosowany w leczeniu następujących dolegliwości:

-    łagodny do umiarkowanego ból

-    gorączka

Paracetamol 123ratio, 1000mg jest odpowiedni dla dorosłych i młodzieży od 16 lat (masa ciała powyżej 50 kg).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED    ZASTOSOWANIEM LEKU

PARACETAMOL 123RATIO

Kiedy nie zażywać leku Paracetamol 123ratio

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol 123ratio.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Paracetamol 123ratio

-    Jeśli pacjent ma przewlekłą chorobę alkoholową,

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby (zapalenie wątroby, zespół Gilberta),

-    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,

-    Jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony,

-    U pacjentów z astmą wrażliwych na kwas acetylosalicylowy,

-    Jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazyglukozo-6-fosforanu (niedobór enzymu),

-    Jeśli pacjent ma niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych).

Pacjent uzależniony od alkoholu oraz z uszkodzoną wątrobą nie powinien stosować paracetamolu, chyba że został przepisany przez lekarza. U tych pacjentów dawka leku musi zostać zmniejszona (patrz punkt 3 „Jak stosować lek Paracetamol 123ratio”).

W razie równoczesnego przyjmowania innych środków przeciwbólowych zawierających paracetamol, nie należy stosować leku Paracetamol 123ratio bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem lub farmaceutą.

Nigdy nie należy przyjmować większej niż zalecana dawki leku Paracetamol 123ratio. Większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby (patrz punkt 3 „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol 123ratio”).

Długotrwałe, w dużych dawkach niewłaściwe stosowanie środków przeciwbólowych może powodować wystąpienie bólów głowy, które mogą nie ustąpić po większych dawkach leku.

Ogólnie, nawykowe stosowanie środków przeciwbólowych, szczególnie połączeń kilku substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna).

Nagłe odstawienie leku po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych może powodować bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni, nerwowość oraz objawy wegetatywne. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania środków przeciwbólowych i nie należy ich ponownie przyjmować bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku Paracetamol 123ratio przez długie okresy czasu lub w dużych dawkach, bez porozumienia z lekarzem lub dentystą.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki mogące zaburzać działanie leku Paracetamol 123ratio to:

-    Probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny).

-    Leki mogące uszkodzić wątrobę, np. fenobarbital (tabletki nasenne), fenytoinakarbamazepina, prymidon (leki stosowane w leczeniu padaczki) oraz ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy). Równoczesne przyjmowanie tych leków i paracetamolu może spowodować uszkodzenie wątroby.

-    Izoniazyd (lek stosowany w leczeniu gruźlicy) i salicylamid (lek przeciwbólowy), może prowadzić do zwiększenia stężenia paracetamolu w organizmie.

-    Metoklopramid i domperidon (leki stosowane w leczeniu nudności). Leki te mogą zwiększać wchłanianie i przyspieszać początek działania paracetamolu.

-    Leki spowalniające opróżnianie się żołądka. Leki te mogą opóźniać wchłanianie i początek działania paracetamolu.

-    Cholestyramina (lek stosowany do zmniejszenia podwyższonego stężenia lipidów w surowicy krwi) może zmniejszać wchłanianie i opóźniać początek działania paracetamolu. Dlatego nie należy przyjmować cholestyraminy w ciągu pierwszej godziny po podaniu paracetamolu.

-    Leki zmniejszające gęstość krwi (doustne leki przeciwzakrzepowe, szczególnie warfaryna). Wielokrotne przyjmowanie paracetamolu przez dłużej niż jeden tydzień zwiększa skłonność do krwawienia. Dlatego długotrwałe stosowanie paracetamolu powinno mieć miejsce wyłącznie pod nadzorem lekarza. Sporadyczne przyjmowanie paracetamolu nie ma znaczącego wpływu na skłonność do krwawienia.

Leki, działanie których może zaburzać lek Paracetamol 123ratio to:

-    lamotrygina (lek stosowany w leczeniu padaczki), działanie lamotryginy może być osłabione

podczas stosowania z paracetamolem.

Równoczesne stosowanie paracetamolu oraz AZT (zydowudyna, lek stosowany w leczeniu zakażenia HIV) zwiększa skłonność do zmniejszenia się liczby krwinek białych (neutropenia). Może to zaburzać układ immunologiczny oraz zwiększać ryzyko zakażeń. Dlatego lek Paracetamol 123ratio można przyjmować równocześnie z AZT tylko po zaleceniu przez lekarza.

Wpływ stosowania paracetamolu na wyniki badań laboratoryjnych

Wyniki oznaczeń kwasu moczowego oraz stężenia cukru we krwi mogą ulec zmianie.

Stosowanie leku Paracetamol 123ratio z jedzeniem i piciem

Nie należy leku Paracetamol 123ratio przyjmować ani podawać razem z alkoholem. Tabletki można przyjmować z posiłkami i innymi napojami lub bez posiłków i napojów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nieznane są jakiekolwiek działania niepożądane leku na nienarodzone dziecko.

Lek Paracetamol 123ratio może być stosowany w czasie ciąży. Jednakże, gdy pacjentka jest w ciąży należy skonsultować się z lekarzem, jeśli Paracetamol 123ratio ma być stosowany częściej niż doraźnie.

Paracetamol przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Ze względu na to, że nieznane są jakiekolwiek szkodliwe działania leku na niemowlę, lek Paracetamol 123ratio może być stosowany podczas karmienia piersią. Jednakże, gdy pacjentka karmi piersią należy skonsultować się z lekarzem, jeśli Paracetamol 123ratio ma być stosowany częściej niż doraźnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Paracetamol 123ratio nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK PARACETAMOL 123RATIO

Lek Paracetamol 123ratio należy zawsze przyjmować dokładnie według wskazówek podanych w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie leku Paracetamol 123ratio zależy od wieku i masy ciała. Zwykle jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg paracetamolu na kg masy ciała, do całkowitej dawki dobowej wynoszącej 60 mg/kg masy ciała. Nie należy przekraczać dawki 3 tabletek na dobę (co odpowiada 3000 mg paracetamolu)

Należy koniecznie zachować odstęp co najmniej 6 godzin między kolejnymi dawkami, co oznacza podawanie leku maksymalnie 4 razy na dobę. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, gorączka trwa dłużej niż 3 dni, objawy się nasilają lub wystąpią dodatkowe objawy należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Masa ciała i wiek pacjenta

Dawka jednorazowa

Maksymalna dawka dobowa (24 godziny)

powyżej 50 kg młodzież w wieku od 16 lat oraz dorośli

/-1 tabletki

(co odpowiada 500-1000 mg paracetamolu)

3 tabletki (co odpowiada 3000 mg paracetamolu)

Sposób podawania

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przewlekły alkoholizm lub zaburzenie czynności wątroby

Długotrwałe spożywanie alkoholu lub zaburzenia czynności wątroby mogą obniżyć próg toksyczności paracetamolu. U takich pacjentów dawkę należy koniecznie zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Dzieci i młodzież z niską masą ciała

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Paracetamol 123ratio, 1000 mg, tabletki u dzieci odpowiednio w wieku poniżej 16 lat oraz o masie ciała poniżej 50 kg, ponieważ moc dawki jest nieodpowiednia dla tej grupy wiekowej. Dla tej grupy pacjentów dostępne są inne postacie farmaceutyczne oraz moce dawki.

W razie wrażenia, że działanie leku Paracetamol 123ratio jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol 123ratio

Całkowita dawka dobowa paracetamolu nie powinna przekraczać 60 mg/kg/dobę i nie powinna być większa niż 3000 mg (co odpowiada 3 tabletkom).

Skutki przedawkowania leku mogą być bardzo poważne, a w rzadkich przypadkach mogą nawet prowadzić do zgonu.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Paracetamol 123ratio należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze! Istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Aby uniknąć uszkodzenia wątroby ważne jest, aby lekarz podał antidotum najszybciej jak to możliwe.

Pominięcie dawki leku Paracetamol 123ratio

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Paracetamol 123ratio należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Paracetamol 123ratio może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Paracetamol 123ratio i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła

•    trudności w przełykaniu

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka lub pokrzywka.

U wrażliwych pacjentów, może wystąpić zwężenie dróg oddechowych z dusznościami podobne jak w astmie (astma analgetyczna).

-    zaburzenia tworzenia krwi, zaburzenia krzepnięcia

-    bóle brzucha, krwawienia, biegunki, nudności, wymioty, zawroty głowy, gorączka, pocenie się, uspokojenie

-    drżenie, bóle głowy, zaburzenia widzenia

-    depresja, splątanie, omamy

-    przedawkowanie i zatrucie

-    nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka, niewielkie zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (aminotransferaz w surowicy)

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):

-    hepatotoksyczność (zniszczenie wątroby w skutek stosowania leków)

-    reakcje nadwrażliwości wymagaj ące przerwania leczenia (bezpośrednia ciężka reakcja alergiczna)

-    zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek, zaburzenia rozpadu krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

-    niski poziom cukru we krwi

-    mętny mocz i zaburzenia czynności nerek

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    martwica rozpływna naskórka (zagrażająca życiu choroba skóry), rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry), zespół Stevensa-Johnsona (ciężka zagrażająca życiu choroba skóry)

-    zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), po długotrwałym stosowaniu dużych dawek

-    zgłaszano przypadki obrzęku naczynioruchowego oraz wstrząsu wywołanego reakcją alergiczną.

W przypadku wystąpienia wstrząsu wywołanego reakcją alergiczną należy wezwać lekarza.

Paracetamol może powodować zmniejszenie ilości krwinek białych oraz obniżenie odporności na zakażenia. W razie wystąpienia zakażenia z objawami takimi jak gorączka oraz poważne pogorszenie się ogólnego stanu lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia (np. ból gardła, jamy ustnej lub zaburzenia ze strony dróg moczowych) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. By ocenić możliwą redukcję liczby krwinek białych (agranulocytoza), należy wykonać badanie krwi. Ważne jest, aby powiadomić lekarza o zażywaniu leku Paracetamol 123ratio.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL 123RATIO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol 123ratio po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.

Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Paracetamol 123ratio

Substancją czynna leku jest:

Paracetamol.

Każda tabletka zawiera 1000 mg (= 1 g) paracetamolu.

Inne składniki leku to:

Powidon K30, kroskarmeloza sodu, skrobia kukurydziana, talk, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Paracetamol 123ratio i co zawiera opakowanie

Białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki z rowkiem podziału.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Paracetamol 123ratio jest dostępny w opakowaniach zawierających 10 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny 123ratio Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3 89143 Blaubeuren Niemcy

Niniejszy produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w Krajach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

RMS NL

Paracetamol ratiopharm 1000 mg, tabletten

BG

Paracetamol-ratiopharm 1000 mg tablets

ES

Paracetamol ratiopharm 1 g comprimidos EFG

FI

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletti

DE

Paracetamol-ratiopharm 1000 mg Tabletten

LU

Paracetamol-ratiopharm 1000 mg Tabletten

NO

Paracetamol ratiopharm 1000 mg tabletter

PL

Paracetamol 123ratio

PT

Paracetamol ratiopharm

Data zatwierdzenia ulotki

7

Paracetamol 123ratio

Charakterystyka Paracetamol 123ratio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Paracetamol 123ratio, 1000 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 1000 mg paracetamolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki z rowkiem podziału po obu stronach.

Tabletkę można dzielić na dwie połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie:

-    łagodnego lub umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

Do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat.

Dla dzieci i młodzieży w wieku 15 lat i młodszych zalecane są inne postacie farmaceutyczne i moce produktu leczniczego.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie zależy od masy ciała i wieku. Jednorazowa dawka wynosi od 10 do 15 mg/kg masy ciała (mc.), do maksymalnej dawki dobowej 60 mg/kg masy ciała. Nie należy przekraczać całkowitej dawki 3000 mg w ciągu doby. Szczegółowe dane,patrz tabela poniżej.

Przerwa między poszczególnymi dawkami zależy od objawów oraz maksymalnej całkowitej dawki dobowej.

Należy koniecznie zachować odstęp co najmniej 6 godzin między kolejnymi dawkami.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni, gorączka trwa dłużej niż 3 dni, objawy się nasilą lub wystąpią dodatkowe objawy, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Masa ciała i wiek

Dawka jednorazowa

Maksymalna dawka dobowa (24 godziny)

Więcej niż 50 kg: młodzież w wieku od 16 lat oraz dorośli

500-1000 mg paracetamolu

60 mg/kg mc., nie przekraczać 3000 mg paracetamolu

Sposób podawania

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Nie należy przyjmować ani podawać produktu leczniczego Paracetamol 123ratio razem z alkoholem.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub z zespołem Gilberta, dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami.

Zaburzenieczynności nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę:

Klirens kreatyniny

Dawka

10-50 ml/min

500 mg co 6 godzin

< 10 ml/min

500 mg co 8 godzin

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Dzieci i młodzież z niską masą ciała

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Paracetamol 123ratio,1000 mg, tabletki u dzieci i młodzieży odpowiednio w wieku poniżej 16 lat oraz o masie ciała poniżej 50 kg, ponieważ moc dawki jest nieodpowiednia dla tej grupy wiekowej. Dla tej grupy pacjentów dostępne są inne postacie farmaceutyczne oraz moce dawek.

Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg mc./dobę (maksymalnie do 2 g/dobę) w następujących sytuacjach:

-    łagodnej lub umiarkowanej niewydolności wątroby, zespole Gilberta (rodzinna niehemolityczna żółtaczka)

-    odwodnienia

-    przewlekłego niedożywienia

-    przewlekłego alkoholizmu

Długotrwałe lub częste stosowanie paracetamolu nie jest zalecane, długotrwałe stosowanie bez nadzoru lekarza może być szkodliwe.

Zażycie paracetamolu z jedzeniem i piciem nie wpływa na skuteczność produktu leczniczego

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, propacetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki dotyczące stosowania

Całkowita dawka paracetamolu nie powinna przekraczać:

-60 mg/kg mc./dobę dla młodzieży i dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg,

-    3 g na dobę dla młodzieży i dorosłych o masie ciała ponad 50 kg.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, należy upewnić się, że żaden z równocześnie stosowanych leków nie zawiera paracetamolu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania paracetamolu w następujących przypadkach:

-    niewydolność wątroby

-    zespół Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna)

-    przewlekłe nadużywanie alkoholu

-    ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny< 10 ml/min [patrz punkt 4.2]).

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli wystąpi wysoka gorączka lub objawy wtórnego zakażenia bądź jeśli objawy utrzymują się przez okres dłuższy niż 3 dni.

Ogólnie, bez konsultacji z lekarzem lub dentystą produkty lecznicze zawierające paracetamol należy stosować tylko przez kilka dni oraz w małych dawkach.

Po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, które mogą nie ustąpić po większych dawkach produktu leczniczego.

Ogólnie, nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie połączeń kilku substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia analgetyczna).

Nagłe odstawienie leku po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych może powodować bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni, nerwowość oraz objawy wegetatywne. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania środków przeciwbólowych i nie należy ich ponownie przyjmować bez konsultacji z lekarzem.

U pacjentów nadużywających alkoholu dawka leku musi zostać zmniejszona (patrz punkt 4.2).

W razie przedawkowania konieczne jest natychmiastowe zasięgnięcie porady lekarskiej, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, z powodu ryzyka nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.9).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą wrażliwych na aspirynę. U mniej niż 5% badanych pacjentów odnotowano lekką skurczową reakcję oskrzeli podczas stosowania paracetamolu (reakcja krzyżowa).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przyjmowanie probenecydu hamuje wiązanie się paracetamolu z kwasem glukuronowym, w ten sposób prowadząc do około dwukrotnego zmniejszenia klirensu paracetamolu. U pacjentów przyjmujących równocześnie probenecyd, dawka paracetamolu powinna zostać zmniejszona.

Metabolizm paracetamolu zwiększa się u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy, takie jak ryfampicyna oraz niektóre leki przeciwpadaczkowe (karbamazepia, fenytoina, fenobarbital, prymidon). Odnotowano pojedyncze przypadki niespodziewanej hepatotoksyczności u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy (patrz punkt 4.9).

Alkohol etylowy nasila toksyczność paracetamolu, prawdopodobnie przez indukowanie wytwarzania przez wątrobę hepatotoksycznych pochodnych paracetamolu.

Izoniazyd zmniejsza klirens paracetamolu, co może powodować nasilenie jego działania i (lub) toksyczności, poprzez hamowanie metabolizmu paracetamolu w wątrobie.

Salicylamid może przedłużyć okres półtrwania eliminacji (t1/2 -okres półtrwania) paracetamolu.

Paracetamol może zmniejszać dostępność biologiczną lamotryginy, z możliwością zmniejszenia jej działania, ze względu na możliwość indukowania jej metabolizmu w wątrobie

Równoczesne podawanie paracetamolu oraz AZT (zydowudyna) zwiększa skłonność do neutropenii i hepatotoksyczności. Dlatego ten produkt leczniczy można przyjmować równocześnie z AZT tylko po zaleceniu przez lekarza.

Równoczesne przyjmowanie produktów leczniczych przyspieszających opróżnianie żołądka, takich jak metoklopramidu lub domperidonu, przyspiesza wchłanianie oraz początek działania paracetamolu.

Równoczesne przyjmowanie produktów leczniczych spowalniających opróżnianie się żołądka opóźnia wchłanianie i początek działania paracetamolu.

Cholestyramina zmniejsza wchłanianie paracetamolu, dlatego nie należy jej przyjmować w ciągu pierwszej godziny po zażyciu paracetamolu.

Wielokrotne przyjmowanie paracetamolu dłużej niż przez jeden tydzień nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, szczególnie warfaryny. Dlatego długotrwałe stosowanie paracetamolu u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi powinno mieć miejsce wyłącznie pod nadzorem lekarza. Sporadyczne przyjmowanie paracetamolu nie ma znaczącego wpływu na skłonność do krwawienia.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Przyjmowanie paracetamolu może mieć wpływ na wyniki oznaczeń kwasu moczowego przy użyciu kwasu fosforowolframowego oraz stężenia cukru z apomocą oksydazy glukozy/peroksydazy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nieznane są jakiekolwiek działania niepożądane paracetamolu na przebieg ciąży lub zdrowie płodu/noworodka. W normalnych warunkach - po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka -paracetamol może być podawany w ciąży.

Podczas ciąży nie należy przyjmować paracetamolu przez dłuższy okres, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami, ponieważ w takich przypadkach nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku.

Laktacja

Paracetamol przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Jednak przyjmowanie paracetamolu w dawkach terapeutycznych nie powinno mieć wpływu na karmione piersią dziecko. Paracetamol może być stosowany podczas karmienia piersią pod warunkiem, że zalecana dawka nie jest przekraczana.W przypadku długoterminowego stosowania zalecana jest ostrożność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol 123ratio nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określana jest następująco:

bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000),

częstość nieznana (nie może być określonana podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi iukładu chłonnego

Rzadko: zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych

Bardzo rzadko: zmiany w morfologii krwi, takie jak trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza (po przedłużonym podawaniu), niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: skurcz oskrzeli (astma analgetyczna) u osób predysponowanych, reakcje nadwrażliwości - od zaczerwienienia skóry do pokrzywki

Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (wymagające przerwania leczenia)

Częstość nieznana: przypadki obrzęku Quinckego, martwica rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo rzadko: hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: zaburzenia depresyjne niewymienione gdzie indziej, splątanie, omamy Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: drżenie niewymienione gdzie indziej, ból głowy niewymieniony gdzie indziej

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia widzenia

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Rzadko: krwawienie niewymienione gdzie indziej, ból brzucha niewymieniony gdzie indziej, biegunka niewymieniona gdzie indziej, nudności,wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych, nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka.

Bardzo rzadko: uszkodzenie wątroby

Przyjęcie już 7,5 g paracetamolu może prowadzić do uszkodzenia wątroby (u dzieci: dawka ponad 140 mg/kg); większe dawki powodują nieodwracalną martwicę wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: jałowy ropomocz (mętny mocz) i objawy niepożądane ze strony nerek.

Częstość nieznana: śródmiąższowe zapalenie nerek po długotrwałym stosowaniu dużych dawek

Zaburzenia ogólne

Rzadko: zawroty głowy (zawroty głowy, z wyłączeniem pochodzenia obwodowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje z innymi lekami niewymienione gdzie indziej

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach Rzadko: przedawkowanie i zatrucie

4.9 Przedawkowanie

Szczególne ryzyko przedawkowania występuje u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, osób z chorobami wątroby, przewlekle nadużywających alkoholu, u osób z możliwym niedoborem glutationu (np. z powodu przewlekłego niedożywienia, mukowiscydozy, zakażenia HIV, wyniszczenia organizmu) oraz u pacjentów stosujących równocześnie leki indukujace enzymy (np.: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon, ryfampicyna, ziele dziurawca). W takich przypadkach przedawkowanie może zakończyć się zgonem.

Objawy

Objawy przedawkowania występują zazwyczaj w ciągu 24 godzin, obejmują one: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość oraz bóle brzucha. Subiektywne samopoczucie pacjenta może następnie ulec poprawie, jednak utrzymujący się łagodny ból brzucha wskazuje na uszkodzenie wątroby. Przedawkowanie po zażyciu pojedynczej dawki paracetamolu wynoszącej około 6 g lub więcej u dorosłych lub pojedynczej dawki 140 mg/kg masy ciała u dzieci prowadzi do martwicy komórek wątroby, co może spowodować całkowicie nieodwracalną martwicę oraz - w rezultacie -niewydolność wątroby, kwasicę metaboliczną i encefalopatię. To z kolei może prowadzić do śpiączki, niekiedy zakończonej zgonem. Jednocześnie obserwowano podwyższoną aktywność aminotransferaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej istężenie bilirubiny, w połączeniu z wydłużeniem czasu protrombinowego, które może wystąpić 12 do 48 godzin po podaniu leku. Objawy kliniczne uszkodzenia wątroby pojawiają się zwykle po 2 dniach, a maksymalne nasilenie objawów występuje po upływie 4 do 6 dni.

Nawet, jeśli nie ma ciężkiego uszkodzenia wątroby, może wystąpić ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą cewek nerkowych. Przedawkowanie paracetamolu może również powodować inne, niezwiązane z wątrobą, objawy, np. nieprawidłowości mięśnia sercowego oraz zapalenie trzustki.

Leczenie przedawkowania

Natychmiastowe leczenie jest niezbędne w przypadku przedawkowania paracetamolu. Mimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjent powinien być przewieziony do szpitala w trybie pilnym aby udzielić mu natychmiastowej pomocy medycznej. Objawy mogą być ograniczone do nudności lub wymiotów i mogą nie odzwierciedlać nasilenia przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia narządów. Leczenie przedawkowania powinno być zgodne z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi tego typu leczenia.

Leczenie węglem aktywowanym należy rozważyć, jeśli zbyt duża dawka leku została przyjęta w ciągu 1. godziny przed rozpoczęciem leczenia. Stężenie paracetamolu w osoczu powinno być mierzona w 4 godziny po spożyciu lub później (stężenia mierzone wcześniej są mało wiarygodne). Leczenie N-acetylocysteiną, można zastosować do 24 godzin po zażyciu paracetamolu, jednak maksymalne działanie ochronne uzyskuje się do 8 godzin po spożyciu. Skuteczność antidotum spada gwałtownie po tym czasie. W razie potrzeby pacjent powinien otrzymać N-acetylocysteine dożylnie, zgodnie z harmonogramem dawkowania. Jeśli u pacjenta nie występują wymioty, doustnie podana metionina może być odpowiednią alternatywą leczenia przedawkowania na oddalonych terenach, poza szpitalem. Leczenie pacjentów, u których występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby po 24 godzinach od spożycia powinno być przedyskutowane z Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej (KCIT) (ang. NPIS -The National Poisons Information Service) lub z jednostkami zajmującymi się zaburzeniami czynności wątroby.

-    Dializa może zmniejszyć stężenie paracetamolu w osoczu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy.

Kod ATC: N02BE01

Paracetamol ma zarówno działanie przeciwbólowe jak i przeciwgorączkowe. Nie ma jednak działania przeciwzapalnego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym paracetamol ulega szybkiemu i całkowitemu wchłonięciu. Maksymalne stężenie w osoczu występuje 30 do 60 minut po przyjęciu.

Dystrybucja

Paracetamol ulega szybkiej dystrybucji we wszystkich tkankach. Stężenia we krwi, osoczu i ślinie są porównywalne. Wiązanie z białkami osocza jest niewielkie.

Metabolizm

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie, 2.głównymi szlakami: sprzęgania z kwasem glukuronowym i kwasem siarkowym. W dawkach przekraczających dawki terapeutyczne drugi szlak metaboliczny ulega szybkiemu wysyceniu. Mniej istotny szlak, który katalizuje cytochrom P450 (głównie CYP2E1), prowadzi do powstania metabolitu N-acetylo-p-benzochinoiminy, który w prawidłowych warunkach ulega szybkiej detoksykacji przez glutation oraz wiązaniu z cysteiną i kwasem merkaptopurynowym. W razie masywnego zatrucia zwiększa się ilość tego toksycznego metabolitu.

Wydalanie

Wydalanie zachodzi głównie z moczem. 90% wchłoniętej ilości ulega wydaleniu przez nerki w ciągu 24 godzin, przede wszystkim w postaci sprzężonych glukuronidów (60-80%) i siarczanów (20-30%). Mniej niż 5% ulega wydaleniu w niezmienionej postaci. Okres półtrwania eliminacji wynosi w przybliżeniu 2 godziny.

Niewydolność nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny< 10 ml/min) wydalanie paracetamolu i jego metabolitów ulega opóźnieniu.

Osoby w podeszłym wieku

W tej grupie pacjentów proces sprzęgania nie ulega zmianie.

5.3    Przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa

W badaniach na zwierzętach, oceniających ostrą, podostrą i przewlekłą toksyczność paracetamolu u szczurów i myszy, występowały zmiany w obrębie przewodu pokarmowego, zmian w morfologii krwi, degeneracja oraz martwica miąższu wątroby i nerek. Z jednej strony te zmiany wynikają z mechanizmu działania, a z drugiej strony z metabolizmu paracetamolu. Metabolity, które są prawdopodobnie odpowiedzialne za działanie toksyczne oraz będące jego wynikiem zmiany organiczne, stwierdzono również u ludzi. Podczas długotrwałego podawania (tj. 1 rok) maksymalnych dawek terapeutycznych obserwowano bardzo rzadkie przypadki odwracalnego, przewlekłego, agresywnego zapalenia wątroby. Przy stosowaniu dawek subtoksycznych objawy zatrucia mogą wystąpić po 3-tygodniowym okresie ich przyjmowania. Dlatego nie należy stosować paracetamolu przez długi okres oraz w dużych dawkach.

W szeroko zakrojonych badaniach nie znaleziono dowodów na istotne ryzyko genotoksycznego działania paracetamolu w zakresie dawek terapeutycznych, tzn. nietoksycznych.

Długotrwałe badania u szczurów i myszy nie dały dowodów istotnego działania rakotwórczego paracetamolu w dawkach niehepatotoksycznych.

Paracetamol przenika przez barierę łożyskową. Badania u zwierząt oraz doświadczenia kliniczne dotychczas nie wykazały, że paracetamol ma jakąkolwiek zdolność działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K30 Kroskarmeloza sodowa Skrobia kukurydziana Talk

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczasprzechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium

Wielkość opakowań: 5, 9, 10, 15, 18, 20, 27, 30, 36, 40 lub 100 tabletek Butelka z HDPE

Wielkości opakowań: 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

123ratio Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

8

Paracetamol 123ratio