+ iMeds.pl

Paracetamol accord 1000 mgUlotka Paracetamol accord

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol Accord, 1000 mg, tabletki musujące

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Paracetamol Accord ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po trzech dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Paracetamol Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Paracetamol Accord

3.    Jak stosować Paracetamol Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Paracetamol Accord

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST PARACETAMOL ACCORD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki musujące Paracetamol Accord zawierają paracetamol, który jest lekiem łagodzącym ból (lek przeciwbólowy) i obniżającym temperaturę ciała w gorączce (lek przeciwgorączkowy). Stosowanie tabletek zaleca się w leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu i/lub gorączki.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM PARACETAMOL ACCORD Kiedy nie stosować Paracetamol Accord

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników Paracetamol Accord,

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Accord

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

-    pacjent cierpi na choroby nerek

-    u pacjenta występują choroby wątroby, w tym schorzenia na skutek nadmiernego spożycia alkoholu

-    u pacjenta występuje zespół Gilberta (łagodna żółtaczka)

-    pacjent choruje na niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowe zmniejszenie liczby krwinek czerwonych)

-    pacjent choruje na astmę z wrażliwością na aspirynę

-    pacjent jest odwodniony lub chronicznie niedożywiony

-    pacjent przyjmuje inne leki zawierające w składzie paracetamol

-    u pacjenta występuje gorączka, nawet po zakończeniu leczenia paracetamolem

-    u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedobór enzymu).

Nie należy stosować paracetamolu, jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu lub ma uszkodzoną wątrobę, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Nie należy stosować leku jednocześnie z alkoholem. Jeśli pacjent już przyjmuje inne leki zawieraj ące paracetamol nie stosować produktu Paracetamol Accord bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Nigdy nie należy przyjmować więcej tabletek Paracetamol Accord niż jest to zalecane. Zwiększenie dawki nie powoduje zwiekszenia działania przeciwbólowego, może powodować natomiast poważne

uszkodzenia wątroby. Objawy uszkodzenia wątroby występują po kilku piewrwszych dniach.

Dlatego też wazne jest, aby skontaktowac się z lekarzem tak szybko jak to możliwe, jeśli pacjent przyjął więcej tabletek Paracetamol Accord niż jest to zalecane.

Nie stosować produktu Paracetamol Accord o mocy 1000 mg u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia oraz o masie ciała poniżej 50 kg.

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed zastosowaniem Paracetamol Accord należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

•    leków zapobiegających krzepnięciu (leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna)

•    leków przeciwwymiotnych (np. metoklopramid, domperidon)

•    leków stosowanych w leczeniu pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu we krwi (cholestyramina)

•    probenecydu (lek stosowany w leczeniu wysokiego stężenia kwasu moczowego we krwi (dna moczanowa)a

•    leku o działaniu przeciwgorączkowym lub łagodnym działaniu przeciwbólowym (aspiryna, salicylamid)

• leków takich jak ryfampicyna (lek pomagający zwalczać infekcję) oraz niektórych leków przeciwpadaczkowych takich jak karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon (leki stosowane w leczeniu drgawek)

•    leków stosowanych w leczeniu napadów drgawkowych (lamotrygina)

•    leków stosowanych w leczeniu gruźlicy (izoniazyd)

•    antybiotyków (chloramfenikol).

Wpływ paracetamolu na badania laboratoryjne:

Wyniki badań oceniających stężenie kwasu moczowego i cukru we krwi mogą być zmienione. Stosowanie Paracetamol Accord z jedzeniem i piciem

Przyjmowanie leku Paracetamol Accord z jedzeniem nie ma znamiennego wpływu na wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem Paracetamol Accord w czasie ciąży należy poradzić się lekarza.

Paracetamol w dawkach terapeutycznych można stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach Paracetamol Accord

Produkt leczniczy zawiera 657 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów stosuj ących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Jeżeli lekarz poinformuje o nietolerancji niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem tego produktu leczniczego.

3.    JAK STOSOWAĆ PARACETAMOL ACCORD

Produkt leczniczy Paracetamol Accord należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Paracetamol Accord są to tabletki musujące do podawania doustnego. Tabletkę należy rozpuścić w szklance wody, tak przygotowany roztwór należy wypić od razu po przygotowaniu.

W przypadku wątpliwości dotyczących właściwej dawki leku Paracetamol Accord należy skonsultowac się z lekarzem.

Produkt leczniczy Paracetamol Accord jest przeznaczony tylko dla dorosłych oraz młodzieży w wieku 16 lat i powyżej.

Dorośli i młodzież o masie ciała > 50 kg :

Przyjmować jedną tabletkę (1000 mg) co 4-6 godzin, nie przekraczając 3 tabletek (3000mg) Paracetamol Accord na dobę.

Zalecana maksymalna dawka dobowa:

•    Maksymalna dawka dobowa leku Paracetamol Accord nie może przekroczyć 3000mg (3 tabletki)

•    Maksymalna dawka pojedyncza to 1000mg (1 tabletka musująca).

Minimalny odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 4-6 godzin

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka występuje przez czas dłuższy niż 3 dni, ulega nasileniu lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.

Zaburzenia czynności nerek:

W razie umiarkowanych zaburzeń czynności nerek zwykle stosuje się dawkę 500 mg powtarzaną co 6 godzin.

W razie ciężkich zaburzeń czynności nerek zwykle stosuje się dawkę 500 mg powtarzaną co 8 godzin. Zaburzenia czynności wątroby:

W razie problemów z wątrobą należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki.

U osób uzależnionych od alkoholu nie należy przekraczać dawki 2000 mg na dobę.

Nie należy dzielić tabletki na połowę w celu uzyskania mniejszej dawki. Na rynku dostępne są tabletki paracetamolu o niższej mocy.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie podawać młodzieży w wieku 16 lat i poniżej. Zakrętka tuby polipropylenowej zawiera środek osuszający. Nie wolno go jeść.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Paracetamol Accord

Objawy przedawkowania Paracetamol Accord mogą pojawić się w ciąu 24 godzin od zażycia leku i mogą obejmować bladość, nudności, wymioty, brak łaknienia oraz ból brzucha. W razie przypadkowego przyj ęcia znacznie większej dawki niż zalecana (przedawkowanie) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli samopoczucie pacjenta jest dobre ze względu na możliwość wystąpienia opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania Paracetamol Accord

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Minimalna przerwa pomiędzy dwiema kolejnymi dawkami powinna wynosić 4-6 godzin. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paracetamol Accord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Paracetamol Accord i natychmiast skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpią objawy takie jak obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu, czerwone, swędzące zmiany skórne oraz trudności z oddychaniem.

Rzadko (występują rzadziej niż u jednego na 1000 pacjentów) :

•    zaburzenia krzepnięcia (zaburzenia płytek krwi), zaburzenia powstawania komórek krwi, znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co może prowadzić do ciężkich zakażeń (agranulocytoza), częste infekcje będące wynikiem spadku liczby leukocytów we krwi lub nieprawidłowego ich działania (leukopenia), zmniejszenie liczby płytek krwi co zwiększa ryzyko krwawień i siniaków (małopłytkowość) , zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, co może powodować osłabienie i bladość skóry (niedokrwistość hemolityczna), zmniejszenie liczby krwinek (pancytopenia), zmniejszona liczba neutrofili we krwi (neutropenia)

•    obrzęk naczyniowo-ruchowy (opuchnięcie twarzy, ust i dłoni).

•    depresja, splątanie, halucynacje

•    drżenia, ból głowy

•    zaburzenia widzenia

•    obrzęk (nieprawidłowe gromadzenie się płynu pod skórą),

•    krwotok (krwawienie), ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty

•    nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby (obumarcie komórek wątroby), żółtaczka,

•    zawroty głowy, uczucie ogólnego dyskomfortu lub niepokoju (złe samopoczucie), gorączka, senność, interakcje lekowe

•    przedawkowanie i zatrucie

•    skrócony oddech

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u jednego na 10000 pacjentów) :

•    hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby),

•    reakcje nadwrażliwości wymagające przerwania leczenia (natychmiastowa ciężka reakcja alergiczna),

•    hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi)

•    zmętnienie moczu i zaburzenia nerek,

•    choroby skóry zagrażające życiu objawiające się wysypką, łuszczeniem naskórka i owrzodzeniami (martwica naskórka),

•    rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna skóry),

• zespół Stevensa-Johnsona (ciężkie zaburzenia skóry zagrażające życiu, wysypka, łuszczenie skóry, owrzodzenia),

•    nagromadzenie płynu w krtani,

•    wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna),

•    niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych),

•    ciężka niewydolność nerek (zmiany w obrębie nerek),

•    zaburzenia nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek)

•    krwiomocz (krew w moczu),

•    bezmocz (niemożność wydalania moczu),

•    owrzodzenie żołądka i krwawienie

•    niepokój.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ PARACETAMOL ACCORD

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować Paracetamol Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Tuba polipropylenowa:

Nie używać produktu po upływie miesiąca od pierwszego otwarcia.

Tuba polipropylenowa:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę polipropylenową szczelnie zamkniętą. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Blistry Aluminium/Aluminium:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Nie stosować produktu, jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki zepsucia, takie jak brązowe lub czarne plamki na tabletkach, wybrzuszenie lub przebarwienie tabletek.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Paracetamol Accord

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka musująca zawiera 1000 mg paracetamolu.

Inne składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol E420, sodu węglan bezwodny, sodu wodorowęglan, Powidon K25, symetykon- emulsja (30%), sodu dokuzynian, sacharyna sodowa, Makrogol 6000, monosodu glicynowęglan, sodu benzoesan.

Skład emulsji Symetykon (30%): woda, polidimetylosiloksan, glikolu polietylenowego stearynian, glikol polietylenowy, mono- i di- glicerydy o długości łańcucha C14-18, glikolu polietylenowego distearynian, glikolu polietylenowego palmitynian, oktametylcyklotetrasiloksan.

Jak wygląda Paracetamol Accord i co zawiera opakowanie

Paracetamol Accord, 1000 mg, tabletki musujące mają barwę białą do szarawobiałej, są okrągłe, płaskie, o skośnych brzegach, gładkie po obu stronach.

Ten produkt leczniczy jest dostępny w dwóch rodzajach opakowań: blistry Aluminium/Aluminium oraz tuby polipropylenowe.

Blistry Aluminium/Aluminium

Blistry Aluminium/Aluminium wykonane są z dwóch warstw folii aluminiowej laminowanej folią LDPE. Każdy blister zawiera 4 lub 10 tabletek. Blistry pakowane są w kartonowe pudełka zawierające: 4 tabletki (4x1), 8 tabletek (4x2), 10 tabletek (10x1), 20 tabletek (4x5), 40 tabletek (4x10).

Tuba polipropylenowa

Biała, nieprzezroczysta, prosta tuba polipropylenowa z białym, nieprzezroczystym polietylenowym korkiem ze środkiem pochłaniającym wilgoć z zabezpieczeniem gwarancyjnym. Każda tuba zawiera 10 lub 12 tabletek.

Wielkość opakowania: 10 tabletek (1x10), 20 tabletek (2x10) i 36 tabletek (3x12) w pudełku tekturowym.

UWAGA: Korek zawiera środek osuszający. Nie wolno go jeść.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF Middlesex Wielka Brytania.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania

Holandia

Dania

Hiszpania

Niemcy

Portugalia

Szwecja

Włochy

Węgry

Rumunia

Polska

Czechy

Irlandia

Francja

Finlandia

Paracetamol 1000 mg Effervescent Tablets Paracetamol Accord 1000 mg bruistabletten Paracetamol Accord 1000 mg Brusetabletter Paracetamol AHCL 1000 mg Comprimidos Effervescentes Paracetamol Accord 1000 mg Brausetabletten Paracetamol Accord Paracetamol Accord 1g Brustablett

Paracetamol Accord Healthcare 1000 mg Effervescent Tablets Paracetamol Accord 1000 mg pezsgotabletta Paracetamol Accord 1000 mg Comprimate Effervescent Paracetamol Accord

Paracetamol Accord 1000 mg šumivé tablety Paracetamol 1000 mg Effervescent Tablets Paracetamol AHCL 1 g comprimé effervescent Paracetamol Accord 1000 mg Effervescent Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 19.12.2011

6

Paracetamol Accord

Charakterystyka Paracetamol accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Accord, 1000 mg, tabletki musujące

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka musująca zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera około 657 mg sodu oraz 45 mg sorbitolu (E420). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca

Biała do szarawobiałej, okrągła, płaska, o skośnych brzegach, gładka po obu stronach.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony tylko dla dorosłych i młodzieży.

Leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu i/lub gorączki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u dorosłych i młodzieży o wadze powyżej 50 kg, w wieku 16 lat i powyżej.

Dawkę ustala się według masy ciała i wieku. Dawka pojedyncza wynosi od 10 od 15 mg/kg masy ciała (mc.). Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 60 mg/kg mc.

Dorośli i młodzież o wadze powyżej 50 kg

Przyjmować jedną tabletkę (1000 mg) co 4-6 godzin, maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 3000mg (3 tabletki).

Zalecana maksymalna dawka dobowa:

•    Maksymalna dawka dobowa leku Paracetamol Accord nie powinna być większa niż 3000mg.

•    Maksymalna dawka pojedyncza to 1000 mg (1 tabletka musująca).

Paracetamol Accord jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy rozpuścić w pełnej szklance wody, pozwolić na całkowite rozpuszczenie, po czym wypić przygotowany roztwór.

Częstość podawania:

Dawki produktu leczniczego Paracetamol Accord, 1000 mg nie należy stosować częściej niż co 6 godzin, nie należy również przekraczać 3 dawek w ciągu doby.

Niewydolność nerek:

W przypadku niewydolności nerek dawkę należy zmniejszyć:

Współczynnik przesączania kłębuszkowego

Dawka

10 - 50 ml/min

500 mg co 6 godzin

Produkt leczniczy Paracetamol Accord o mocy 1000 mg nie powinien być stosowany przez pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby, u których wymagane jest zastosowanie zmniejszonej dawki.

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2000 mg) w poniżej wymienionych okolicznościach:

•    jeśli masa ciała u dorosłych jest mniejsza niż 50 kg,

• występowanie łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespołu Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna),

•    odwodnienie,

•    długotrwałe niedożywienie,

•    przewlekły alkoholizm.

Stosowanie paracetamolu z jedzeniem i piciem nie wpływa na skuteczność produktu leczniczego.

4.3    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania leku. Pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali leku jednocześnie z innymi produktami zawierającymi w składzie paracetamol. Przyjęcie jednorazowo wielokrotnej dawki dobowej paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby; w takich przypadkach nie występuje utrata przytomności. Należy jednak natychmiast zasięgnąć porady medycznej. Długotrwałe stosowanie może mieć szkodliwy wpływ, chyba że odbywa się pod nadzorem lekarskim. U młodzieży leczonej paracetamolem w dawce 60 mg/kg na dobę, nie należy jednocześnie stosować innych leków przeciwgorączkowych, chyba że paracetamol okaże się nieskuteczny.

U pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (child-pugh>9), ostrym zapaleniem wątroby, u pacjentów jednocześnie leczonych innymi produktami leczniczymi, które maj ą wpływ na czynność wątroby, u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, chorobą alkoholową, odwodnieniem lub w przypadku długotrwałego niedożywienia należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Paracetamol Accord (patrz punkt 4.2).

Niebezpieczeństwo przedawkowania jest większe u pacjentów z poalkoholową niewydolnością wątroby przebiegaj ącą bez marskości. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów z przewlekłym alkoholizmem. W takich przypadkach nie powinno się stosować dawki większej niż 2000 mg na dobę. Nie powinno się spożywać alkoholu podczas stosowania leku Paracetamol Accord.

U pacjentów astmatycznych, wrażliwych na aspirynę należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu, gdyż u mniej niż 5% badanych pacjentów zgłoszono niewielki skurcz oskrzeli po podaniu paracetamolu (reakcja krzyżowa).

Nagłe przerwanie długotrwałego stosowania wysokich dawek leków przeciwbólowych, podjęte zgodnie z zaleceniami może powodować bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni, nerwowość i objawy wegetatywne. Objawy abstynencyjne ustępują w ciągu kilku dni. W przypadku utrzymywania się uporczywych bólów głowy, należy skonsultować się z lekarzem.

Produktu leczniczego Paracetamol Accord nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia oraz poniżej 50 kg masy ciała.

Każda tabletka musująca produktu leczniczego zawiera 657 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Pacjenci, cierpiący na rzadkie dziedziczne schorzenia, związane z nietolerancj ą fruktozy nie powinni przyjmować leku.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jeśli objawy nie ustępuj ą zasięgnąć porady lekarza.

Zaleca się leczenie poprzez podanie antidotum , jeśli istnieje podejrzenie przedawkowania leku.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki hepatotoksyczne mogą zwiększać możliwość kumulacji i przedawkowania paracetamolu. Metabolizm paracetamolu zwiększa się u pacjentów przyjmuj ących leki indukuj ące enzymy takie jak ryfampicyna oraz niektóre leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon) Opisano pojedyncze przypadki nieoczekiwanego uszkodzenia watroby u pacjentów przyjmujacych leki indukujace enzymy oraz pijących alkohol.

•    Probenecyd powoduje niemal dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego połączeń z kwasem glukoronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w przypadku stosowania jednoczesnego leczenia probenecydem

•    Salicylamid może wydłużać czas połowicznej eliminacji paracetamolu.

•    Metoklopramid i domperidon przyspieszaj ą szybkość wchłaniania paracetamolu. Jednakże nie należy unikać jednoczesnego stosowania.

•    Cholestyramina zmniejsza szybkość wchłaniania paracetamolu i dlatego nie powinna być podawana w ciągu godziny po podaniu paracetamolu.

•    Jednoczesne stosowanie paracetamolu (4000 mg na dobę przez co najmniej 4 dni) z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może prowadzić do nieznacznego zachwiania wartości INR.

W takim przypadku, należy szczególnie kontrolować wartości INR podczas leczenia skojarzonego i po jego zakończeniu.

•    Izoniazyd zmniejsza klirens paracetamolu, co w następstwie może prowadzić do nasilenia jego działania i/lub toksyczności, przez hamowanie jego metabolizmu wątrobowego.

•    Lamotrygina: zmniejszenie dostępności biologicznej lamotryginy, z możliwym zmniejszeniem jej działania, ze względu na możliwą indukcję metabolizmu wątrobowego.

•    Chloramfenikol: zwiększenie stężenia chloramfenikolu w osoczu.

Wpływ na badania laboratoryjne: Stosowanie paracetamolu może być przyczyną niemiarodajnych wyników w testach określaj ących stężenie kwasu moczowego (metoda z kwasem fosfowolframowym) oraz stężenia cukru we krwi (metoda oksydaza-peroksydaza).

4.6    Ciąża i laktacja Ciąża:

Dane epidemiologiczne dotyczące doustnego stosowania dawek terapeutycznych paracetamolu nie wskazuj ą na szkodliwe działanie leku na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu i/lub noworodka. Dane prospektywne dotyczące przedawkowania leku w czasie ciąży nie wykazały zwiększonego ryzyka powstania wad rozwojowych płodu. Badania wpływu doustnego podawania leku na rozrodczość nie wykazały żadnych objawów wad rozwojowych płodu ani toksycznego wpływu na płód (patrz punkt 5.3).

Uważa się, że paracetamol podawany w zazwyczaj stosowanych dawkach terapeutycznych jest bezpieczny u kobiet w ciąży, jeśli stosuje się go w krótkoterminowym leczeniu niewielkich bólów lub gorączki, ale należy zasięgnąć porady lekarza w zakresie jego stosowania.

Karmienie piersią:

Po podaniu doustnym, paracetamol przenika do mleka ludzkiego w niewielkich ilościach. Dotychczas nie doniesiono o występowaniu działań niepożądanych związanych z karmieniem piersią. Produkt Paracetamol Accord może być stosowany w dawkach terapeutycznych podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych opisano według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do < 1/10), niezbyt często (>1/1000 do < 1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego Zaburzenia psychiczne Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia oka Zaburzenia serca Zaburzenia żołądka i jelit


Częstość    Układ

Rzadko    Zaburzenia krwi i układu

>1/10 000 - < 1/1000 chłonnego


Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania


Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach


Objawy

Zaburzenia związane z płytkami krwi, zaburzenia związane z komórkami macierzystymi, agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia, methemoglobinemia Reakcje alergiczne (wykluczając obrzęk naczynioruchowy).

Depresja (nieokreślona), splątanie, halucynacje Drżenie (nieokreślone), ból głowy (nieokreślony)

Zaburzenia widzenia Obrzęk

Krwotok (nieokreślony), ból brzucha (nieokreślony), biegunka (nieokreślona), nudności, wymioty.

Zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka.

Świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka Zawroty głowy (wykluczaj ąc zawroty pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie polekowe, interakcje z lekami (nieokreślone).

Przedawkowanie i zatrucie


Zaburzenia układu    Skurcz oskrzeli

oddechowego

Bardzo rzadko (< 10 000)


Zaburzenia wątroby i dróg    Hepatotoksyczność

żółciowych

Zaburzenia ogólne i stany w Reakcja nadwrażliwości (wymagaj ąca miejscu podania    przerwania leczenia)

Hipoglikemia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zaburzenia nerek i dróg moczowych


Ropomocz jałowy (zmętnienie moczu) i działania niepożądane pochodzenia nerkowego

Opisywano przypadki śródmiąższowego zapalenia nerek w wyniku długotrwałego stosowania dużych dawek. Zgłoszono również przypadki występowania nekrolizy naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krwiomocz, bezmocz), działań niepożądanych ze strony układu żołądkowo-jelitowego oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

4.9 Przedawkowanie

Istnieje ryzyko zatrucia, w szczególności u osób w podeszłym wieku, u małych dzieci, u pacjentów z chorobami wątroby, przewlekłym alkoholizmem oraz z chronicznym niedożywieniem. Przedawkowanie może prowadzić do zgonu. Spożycie 5 g paracetamolu i więcej może prowadzić do uszkodzenia wątroby u pacjentów z następuj ącymi czynnikami ryzyka:

a)    pacjenci przyjmujący długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca zwyczajnego lub inne leki indukuj ącyce enzymy wątrobowe

b)    pacjenci regularnie naużywaj ący alkoholu

c)    pacjenci, u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia, mukowiscydozą, zkażonych wirusem HIV, głodzonych lub wyniszczonych

Objawy przedawkowania paracetamolu w pierwszych 24 godzinach to bladość, nudności, wymioty, brak łaknienia, ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12-48 godzin po spożyciu. Mogą wystąpić nieprawidłowości w metabolizmie glukozy i kwasica metaboliczna.

W ciężkim zatruciu niewydolność wątrobowa może prowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i śmierci. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików, objawiająca się bólem w okolicy lędźwiowej; krwiomocz i białkomocz mogą się rozwinąć nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

Podanie paracetamolu w jednorazowej dawce 10 g lub większej osobie dorosłej, lub podanie 150 mg paracetamolu na kg masy ciała może doprowadzi do martwicy komórek wątrobowych, w wyniku czego może doj ść do całkowitej i nieodwracalnej martwicy wątroby, niewydolności wątroby, kwasicy metabolicznej i encefalopatii, co może być z kolei przyczyną śpiączki i zgonu. Jednocześnie w okresie od 12 do 48 godzin od momentu zażycia toksycznej dawki paracetamolu obserwuje się zwiększenie aktywności aminotransaminaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej, bilirubiny oraz zwiększenie stężenia protrombiny.

Postępowanie

W przypadku przedawkowania paracetamolu konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia. Pomimo braku wczesnych objawów, pacjenta należy natychmiast skierować do szpitala. Objawy zatrucia mogą ograniczać się do nudności i wymiotów i mogą nie odzwierciedlać stopnia przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia narządów.

Postępowanie przy zatruciu powinno być prowadzone zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego, jeśli od przedawkowania nie upłynęło więcej niż godzina. Należy oznaczyć stężenie paracetamolu w osoczu po 4 godzinach od jego spożycia (wcześniejsze pomiary są niewiarygodne).

Leczenie N-acetylocysteiną można zastosować do 24 godzin po spożyciu paracetamolu, jednakże jest ono najbardziej skuteczne do 8 godzin po spożyciu.

W razie konieczności pacjent powinien otrzymać N-acetylocysteinę dożylnie, zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. Jeśli nie występują wymioty, można zastosować doustnie metioninę jako dobry zamiennik w razie dużej odległości do szpitala.

Postępowanie z pacjentami z ciężką niewydolnością wątroby po okresie 24 godzin od zatrucia powinno być uzgodnione ze specjalistą hepatologiem.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; anilidy kod ATC: N02B E01

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po przyj ęciu doustnym paracetamol wchłania się szybko i całkowicie. Maksymalne stężenie leku w osoczu jest osiągane po upływie 30 do 60 minut po podaniu.

Dystrybucja

Paracetamol ulega szybkiej dystrybucji do wszystkich tkanek ustroju. Stężenie leku we krwi, ślinie i w osoczu jest porównywalne. Wiązania z białkami są słabe.

Metabolizm

Paracetamol jest głównie metabolizowany w wątrobie. Dwie główne drogi metaboliczne polegają na sprzęganiu paracetamolu z kwasem glukuronowym i siarkowym. Druga droga metaboliczna szybko ulega wysyceniu po podaniu dawek wyższych niż terapeutyczne. Mniejsze znaczenie ma droga metaboliczna, w której katalizatorem jest cytochrom P-450, a prowadzi ona do powstania pośredniego metabolitu (jakim jest N-acetylo-p-benzochinoimina). Ten toksyczny metabolit ulega w normalnych warunkach szybkiej przemianie pod wpływem zredukowanego glutationu i jest wydalany z moczem po sprzęganiu z cysteiną i kwasem merkaptopurynowym. W razie silnego zatrucia dochodzi do znacznego zwiększenia stężenia toksycznych metabolitów.

Wydalanie

Paracetamol jest wydalany głównie przez nerki. 90% podanej dawki ulega wydalaniu przez nerki w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym (60-80%) lub siarkowym (20- 30%). Mniej niż 5% leku ulega wydalaniu w postaci nie zmienionej.

Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 godziny.

Specjalne grupy pacjentów

Niewydolność nerek: W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), czas eliminacji paracetamolu oraz jego metabolitów ulega wydłużeniu.

Pacjenci w podeszłym wieku: Parametry farmakokinetyczne u osób w podeszłym wieku są nie zmienione.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach dotyczących ostrej, podprzewlekłej i przewlekłej toksyczności związanej ze stosowaniem paracetamolu u szczurów i myszy obserwowano zaburzenia przewodu pokarmowego, zmiany w wynikach badań krwi oraz uszkodzenie i martwicę miąższu wątroby i nerek. Zmiany te są wynikiem mechanizmu działania i metabolizmu paracetamolu. Metabolity, które są prawdopodobnie odpowiedzialne za działanie toksyczne i związane z nim zmiany organiczne obserwowano również u ludzi. Ponadto, po długoterminowym (tj. przez rok) stosowaniu maksymalnych dawek terapeutycznych doniesiono o bardzo rzadkich przypadkach występowania odwracalnego przewlekłego agresywnego zapalenia wątroby. Po podaniu dawek podtoksycznych, objawy zatrucia mogą wystąpić po 3 tygodniach zażywania leku. Dlatego nie powinno się stosować paracetamolu przez długi czas ani w dużych dawkach.

Obszerne badania nie dowiodły genotoksycznego działania paracetamolu po zażyciu terapeutycznych, tj. nietoksycznych dawek.

W długoterminowych badaniach przeprowadzonych u szczurów i myszy nie stwierdzono działania rakotwórczego po zastosowaniu niehepatotoksycznych dawek paracetamolu.

Paracetamol przenika przez barierę łożyskową. Doświadczenie kliniczne i dotychczas przeprowadzone badania na zwierzętach nie wykazują żadnego potencjału teratogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sorbitol (E420)

Sodu węglan bezwodny Sodu wodorowęglan Powidon K-25 Symetykon, emulsja (30%)

Sodu dokuzynian Sacharyna sodowa Makrogol 6000 Monosodu glicynowęglan Sodu benzoesan

Skład emulsji Symetykon (30%):

Woda

Polidimetylosiloksan

Glikolu polietylenowego stearynian

Glikol polietylenowy

Mono- i di- glicerydy o długości łańcucha C14-18 Glikolu polietylenowego distearynian Glikolu polietylenowego palmitynian Oktametylcyklotetrasiloksan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

1 miesiąc - po pierwszym otwarciu tuby.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Tuby polipropylenowe:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę polipropylenową szczelnie zamkniętą. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Blistry Aluminium/Aluminium

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Paracetamol Accord, 1000 mg, tabletki musujące jest pakowany w blistry Aluminium/Aluminium oraz tuby polipropylenowe.

Blistry Aluminium/Aluminium

Blistry miękkie Aluminium/Aluminium wykonane są z dwóch warstw folii aluminiowej laminowanej folią LDPE (Aluminium/ LDPE /Aluminium/LDPE). Każdy blister zawiera 4 lub 10 tabletek. Blistry pakowane są w tekturowe pudełka zawierające: 4 tabletki (4x1), 8 tabletek (4x2), 10 tabletek (1x10), 20 tabletek (4x5), 40 tabletek (4x10) z dołączoną ulotką dla pacjenta.

Tuba polipropylenowa

Biała, nieprzezroczysta, prosta tuba polipropylenowa z białym, nieprzezroczystym polietylenowym korkiem ze środkiem pochłaniającym wilgoć z zabezpieczeniem gwarancyjnym. Każda tuba zawiera 10 lub 12 tabletek.

Wielkość opakowania:10 tabletek (1x10), 20 tabletek (2x10) lub 36 tabletek (3x12) w pudełku tekturowym.

Każde pudełko zawiera ulotkę dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex, HA1 4HF Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18155

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-04-20

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19-12-2011

8

Paracetamol Accord