+ iMeds.pl

Paracetamol actavis 24 mg/mlUlotka Paracetamol actavis

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol Actavis, 24 mg/ml, roztwór doustny

(Paracetamolum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Paracetamol Actavis ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Actavis

3.    Jak stosować lek Paracetamol Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Actavis

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL ACTAVIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Paracetamol Actavis zawiera paracetamol, który należy do grupy leków nazywanych analgetykami (lekami przeciwbólowymi). Lek Paracetamol Actavis jest stosowany do łagodzenia bólu o niewielkim do umiarkowanego nasileniu i obniżania gorączki.

Lek Paracetamol Actavis może być stosowany w łagodzeniu bólu głowy, zębów, bólów miesiączkowych, bólu mięśni i obniżaniu gorączki w związku ze zwykłym przeziębieniem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL ACTAVIS

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Actavis lub nie podawać leku Paracetamol Actavis dzieciom

Jeśli pacjent/pacjentka ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Actavis (wymienione w punkcie 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Actavis

Lek Paracetamol Actavis nie powinien być stosowany, jeśli pacjent ma problem z alkoholem lub uszkodzenie wątroby, chyba że lek przepisze lekarz. Lek Paracetamol Actavis nie powinien być stosowany w połączeniu z alkoholem, ponieważ może to spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. Lek Paracetamol Actavis nie nasila działania alkoholu.

Należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Paracetamol Actavis, jeśli:

-    u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (np. zespół Gilberta lub zapalenie wątroby);

-    pacjent jest odwodniony lub ma zaburzenia odżywiania np. spowodowane jadłowstrętem lub złym odżywianiem;

-    pacjent choruje z powodu niedokrwistości hemolitycznej (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek);

-    u pacjenta występuje niedobór jednego z enzymów nazywanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową;

-    pacjent stosuje inne leki, które mogą wpływać na czynność wątroby;

-    pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, ponieważ może to prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby;

-    jeśli pacjent choruje na astmę i jest wrażliwy na kwas acetylosalicylowy.

Przyjmowanie leków przeciwbólowych często przez długi okres czasu może powodować bóle głowy lub je nasilać. Nie należy wtedy zwiększać dawki leku przeciwbólowego, ale należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Ostrzeżenie: przyjmowanie wyższych dawek niż zalecane nie powoduje mocniejszego działania przeciwbólowego, ale związane jest z ryzykiem poważnego uszkodzenia wątroby. Dlatego nie wolno przekroczyć maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed jednoczesnym stosowaniem innych leków także zawierających paracetamol. Objawy uszkodzenia wątroby zwykle występują po kilku dniach. Dlatego ważne jest, aby uzyskać poradę lekarza niezwłocznie po przyjęciu większej dawki niż zalecana. Patrz także punkt 3 „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Actavis”.

W przypadku wysokiej gorączki, objawów zakażenia lub przedłużających się objawów, utrzymujących się dłużej niż 2 dni, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku przyjmowania:

-    chloramfenikolu (stosowany w leczeniu zakażeń), ponieważ lek Paracetamol Actavis może opóźniać opróżnianie żołądka;

-    metoklopramidu lub domperidonu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów), ponieważ mogą nasilać działanie leku Paracetamol Actavis;

-    cholestyraminy (stosowanej w obniżaniu cholesterolu) i leków, które opóźniają opróżnianie

żołądka, ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Paracetamol Actavis;

-    probenecydu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej). Pacjent może wymagać zmniejszenia dawki leku Paracetamol Actavis;

-    leków przeciwzakrzepowych (leki rozrzedzające krew np. warfaryna), w przypadku, jeśli pacjent wymaga stosowania leku Paracetamol Actavis na co dzień i przez długi okres czasu;

-    salicylamidu (stosowany w leczeniu gorączki i łagodnego bólu), ponieważ może opóźniać wydalanie leku Paracetamol Actavis z organizmu;

-    lamotryginy (stosowana w leczeniu padaczki), ponieważ lek Paracetamol Actavis może osłabiać jej działanie;

-    leków, które mogą potencjalnie uszkadzać wątrobę, takich jak:

-    barbiturany lub karbamazepina (stosowane w leczeniu chorób psychicznych i padaczki);

-    ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

-    izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy);

-    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki);

-    ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (stosowane w leczeniu depresji).

Lek Paracetamol Actavis może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczanie kwasu moczowego i stężenia glukozy we krwi.

Stosowanie leku Paracetamol Actavis z jedzeniem i piciem

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Paracetamol Actavis i spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Paracetamol nie powinien być stosowany w ciąży przez długi okres czasu lub w dużych dawkach, chyba że zostało to zalecone przez lekarza.

Lek Paracetamol Actavis w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ten podpunkt nie dotyczy leku Paracetamol Actavis, ponieważ jest on przeznaczony do stosowania u dzieci. Jednakże niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia) rzadko obserwowane z substancją czynną, paracetamolem, mogą upośledzać zdolności niektórych pacjentów do kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera sorbitol (140 mg/ml). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Roztwór doustny może powodować łagodne działanie przeczyszczające, zwłaszcza u dzieci leczonych najwyższymi dawkami. Wartość kaloryczna sorbitolu wynosi 2,6 kcal/g.

Lek zawiera sodu pirosiarczyn. Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Lek zawiera około 0,08 mmola (lub 1,7 mg) sodu na 1 ml roztworu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością sodu, którzy ważą 25 kg lub więcej (dawka 12,5 ml lub więcej).

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL ACTAVIS Instrukcja stosowania Do stosowania doustnego.

Dawkowanie

Lek Paracetamol Actavis należy zawsze przyjmować jak zalecono poniżej. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Nie przekraczać zaleconej dawki. Należy pamiętać, że wyższe dawki niż zalecone mogą powodować ryzyko bardzo poważnego uszkodzenia wątroby.

Zalecana dawka dobowa paracetamolu dla dzieci to:

10 do 15 mg/kg masy ciała, co 4-6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę.

Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała dziecka. Informacja o wieku dziecka w obrębie każdej grupy wagowej jest tylko orientacyjna.

Przykłady dawkowania w zależności od masy ciała i orientacyjnego wieku:

Masa

ciała

Wiek

(w przybliżeniu)

Dawka (maksymalna całkowita dawka dobowa)

5-7 kg

3-6 miesięcy

2,5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (240 mg)

7-10 kg

6 miesięcy-1 rok

3,5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (336 mg)

10-15 kg

1-3 lat

5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (480 mg)

15-20 kg

3-5 lat

7,5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (720 mg)

20-25 kg

5-7 lat

10 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (960 mg)

25-30 kg

7-9 lat

12,5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (1200 mg)

30-40 kg

9-12 lat

15 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (1440 mg)

>40 kg

>12 lat

20 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (1920 mg)

Leku Paracetamol Actavis nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, chyba że jest to zalecone przez lekarza.

W przypadku wysokiej gorączki, objawów zakażenia lub przedłużających się objawów trwających dłużej niż 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek i pacjentów z zespołem Gilberta, dawka musi zostać zmniejszona lub należy wydłużyć przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami leku Paracetamol Actavis muszą wynosić co najmniej 8 godzin. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Actavis

Należy niezwłocznie poradzić się lekarza w przypadku przedawkowania leku, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ występuje ryzyko opóźnionego ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia wątroby, ważne jest podanie przez lekarza antidotum, tak szybko jak to jest możliwe. Objawy uszkodzenia wątroby zazwyczaj nie ujawniają się wcześniej niż po kilku dniach. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, jadłowstręt (utrata apetytu), bladość i ból brzucha, a objawy te zwykle występują w ciągu 24 godzin po przyjęciu leku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Paracetamol Actavis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej i określone jako:

Bardzo często: występuje rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

Często: występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko: występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Rzadko występujące działania niepożądane:

-    Zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia), zaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia w tworzeniu się komórek krwi w szpiku kostnym).

-    Reakcje alergiczne.

-    Depresja, splątanie, omamy.

-    Drżenie, ból głowy.

-    Zaburzenia widzenia.

-    Obrzęk (nieprawidłowe gromadzenie się płynów pod skórą).

-    Ból brzucha, żołądka lub krwawienie jelitowe, biegunka, nudności, wymioty.

-    Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumarcie komórek wątrobowych).

-    Wysypka, swędzenie, potliwość, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy z objawami takimi jak obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka.

-    Zawroty głowy, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje z lekami.

-    Przedawkowanie i zatrucie.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane

-    Choroby krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych krwinek i neutrofili we krwi, niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozkład czerwonych krwinek).

-    Obniżone stężenie glukozy we krwi.

-    Toksyczność wątrobowa (uszkodzenie wątroby spowodowane chemikaliami).

-    Mętny mocz i choroby nerek.

-    Ciężkie reakcje alergiczne wymagające przerwania leczenia.

Działania niepożądane o nieznanej częstości

Martwica rozpływna naskórka (choroba skóry zagrażająca życiu), rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry), zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba skóry zagrażająca życiu), gromadzenie się płynu w krtani, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna), niedokrwistość (obniżenie liczby czerwonych krwinek we krwi), zaburzenia czynności wątroby i zapalenie wątroby, zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krew w moczu, niemożność oddania moczu), choroby żołądka i jelita, zawroty głowy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL ACTAVIS

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ten produkt nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paracetamol Actavis

-    Substancją czynną leku jest paracetamol. Jeden ml roztworu doustnego zawiera 24 mg paracetamolu.

-    Ponadto lek zawiera: glicerol, sorbitol ciekły niekrystalizujący (E 420), powidon K-30, sodu cytrynian, potasu sorbinian (E 202), kwas cytrynowy jednowodny, sodu pirosiarczyn (E 223), sacharyna sodowa (E 954), woda oczyszczona.

Aromat truskawkowy: aromaty naturalne i identyczne z naturalnym, glikol propylenowy, alkohol benzylowy, sodu cytrynian

Jak wygląda lek Paracetamol Actavis i co zawiera opakowanie

Lek Paracetamol Actavis, roztwór doustny, jest bezbarwnym do bladego roztworem o smaku truskawkowym.

Lek Paracetamol Actavis, roztwór doustny jest pakowany w butelkę z oranżowego szkła z zamknięciem z PP/PE zabezpieczającym przed dostępem dzieci.

Opakowanie leku Paracetamol Actavis zawiera strzykawkę doustną dozującą z PP z tłokiem z HDPE. Wielkości opakowań: 100 ml i 150 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Inpac AS

Gjellebekkstubben 10 3420 Lierskogen Norwegia

Balkanpharma-Troyan AD 1. Krayerchna str.

Troyan, 5600 Bułgaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: luty 2013

6

Paracetamol Actavis

Charakterystyka Paracetamol actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Actavis, 24 mg/ml, roztwór doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 24 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: 1 ml zawiera sodu pirosiarczyn (E 223), 140 mg sorbitolu i około 1,7 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny.

Bezbarwny do bladego roztwór o smaku truskawkowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Paracetamol Actavis, 24 mg/ml, roztwór doustny jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Dawkowanie

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej z powodu ryzyka poważnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.4 i 4.9).

Dzieci

Regularne stosowanie zmniejsza ból i wahania gorączki. Podawanie powinno być regularne, włączając porę nocną, najlepiej z 6-godzinnymi odstępami, w razie konieczności w odstępach co najmniej 4 godzin.

Zalecana dawka dobowa paracetamolu dla dzieci to:

10 do 15 mg/kg masy ciała, co 4 - 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę.

Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała dziecka. Informacja o wieku dziecka w obrębie każdej grupy wagowej jest tylko orientacyjna.

Przykłady dawkowania w zależności od masy ciała i orientacyjnego wieku:

Masa ciała

Wiek

(w przybliżeniu)

Dawka (maksymalna całkowita dawka dobowa)

5-7 kg

3-6 miesięcy

2,5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (240 mg)

7-10 kg

6 miesięcy-1 rok

3,5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (336 mg)

10-15 kg

1-3 lata

5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (480 mg)

Masa ciała

Wiek

(w przybliżeniu)

Dawka (maksymalna całkowita dawka dobowa)

15-20 kg

3-5 lat

7,5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (720 mg)

20-25 kg

5-7 lat

10 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (960 mg)

25-30 kg

7-9 lat

12,5 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (1200 mg)

30-40 kg

9-12 lat

15 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (1440 mg)

> 40 kg

> 12 lat

20 ml co 4 do 6 godzin, maksymalnie 4 razy na dobę (1920 mg)

5 ml roztworu doustnego = 120 mg paracetamolu.

W przypadku wysokiej gorączki, objawów zakażenia lub przedłużających się objawów trwających dłużej niż 2 dni, opiekun pacjenta powinien skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Niewydolność nerek

Paracetamol należy stosować z ostrożnością w przypadku występowania niewydolności nerek i zaleca się w przypadku ciężkiej niewydolności nerek wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami. W przypadku klirensu kreatyniny mniejszego niż 10 ml/min, minimalny odstęp pomiędzy dwoma podaniami powinien wynosić 8 godzin.

Niewydolność wątroby

Paracetamol należy stosować z ostrożnością w przypadku występowania niewydolności wątroby.

Sposób podawania Do podania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać przedłużonego lub częstego stosowania. Należy poinformować pacjentów, aby nie przyjmowali jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol. Przyjmowanie wielokrotnych dawek dobowych w pojedynczej dawce może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby; w takim przypadku nie występuje utrata przytomności. Jednak należy niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną. Przedłużone przyjmowanie z wyjątkiem stosowania pod nadzorem lekarza może być szkodliwe. U młodzieży leczonej dawką paracetamolu 60 mg/kg mc. na dobę, jednoczesne stosowanie innych produktów przeciwgorączkowych nie jest uzasadnione, z wyjątkiem przypadków nieskuteczności.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (>9 wg skali Child-Pugh), ostrym zapaleniem wątroby, jednoczesnego leczenia produktami leczniczymi, które wpływają na czynność wątroby, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, uzależnieniem od alkoholu, odwodnieniem i przewlekłym niedożywieniem.

Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez cech marskości wątroby. Należy zachować ostrożność w przypadkach przewlekłego alkoholizmu. Dawka dobowa nie powinna przekraczać w takim przypadku 2 gramów. Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia paracetamolem.

W przypadku wysokiej temperatury ciała, objawów wtórnego zakażenia lub przedłużających się innych objawów należy ponownie ocenić zastosowane leczenie.

Po leczeniu długoterminowym (ponad 3 miesiące) lekami przeciwbólowymi stosowanymi co drugi dzień lub częściej, może wystąpić lub nasilić się ból głowy. Ból głowy związany z nadużywaniem leków przeciwbólowych (ang. medication overuse headache - MOH) nie powinien być leczony poprzez zwiększenie dawki. W takich przypadkach stosowanie leków przeciwbólowych należy przerwać w porozumieniu z lekarzem.

Nagłe odstawienie po długotrwałym, w dużych dawkach, nieprawidłowym stosowaniu leków przeciwbólowych może prowadzić do bólów głowy, zmęczenia, bólu mięśni, nerwowości i objawów wegetatywnych. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania leków przeciwbólowych i nie należy rozpoczynać ponownie ich stosowania bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą wrażliwych na kwas acetylosalicylowy, ponieważ obserwowano łagodne reakcje skurczu oskrzeli po paracetamolu (reakcja krzyżowa).

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się po pomoc medyczną, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.9).

Zawiera sodu pirosiarczyn. Rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Zawiera sorbitol (140 mg/ml). Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Roztwór doustny może powodować łagodny efekt przeczyszczający, zwłaszcza u dzieci leczonych najwyższymi dawkami.

Wartość kaloryczna sorbitolu wynosi 2,6 kcal/g.

Ten produkt leczniczy zawiera 0,08 mmola (lub 1,7 mg) sodu na 1 ml roztworu doustnego.

Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością sodu, którzy ważą 25 kg lub więcej (dawka 12,5 ml lub więcej).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Paracetamol jest intensywnie metabolizowany w wątrobie i dlatego może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi, które korzystają z tej samej drogi metabolicznej lub które mogą hamować lub indukować takie drogi. Przewlekłe przyjmowanie alkoholu lub stosowanie substancji indukujących enzymy wątrobowe, takich jak barbiturany, karbamazepina, fenytoina, ryfampicyna, izoniazyd i ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zwiększać hepatoksyczność w przypadku przedawkowania paracetamolu, z powodu zwiększonego i szybszego powstawania toksycznych metabolitów. Dlatego też należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania substancji indukujących enzymy (patrz punkt 4.9).

Podczas jednoczesnego stosowania probenecydu, należy rozważyć zmniejszenie dawki, ponieważ probenecyd prawie o połowę obniża klirens paracetamolu, poprzez hamowanie sprzęgania z kwasem glukuronowym.

Salicylamid może wydłużać okres półtrwania w fazie eliminacji paracetamolu.

Paracetamol może zmniejszać biodostępność lamotryginy z możliwym osłabieniem jej działania, z powodu prawdopodobnego indukowania metabolizmu wątrobowego lamotryginy.

Paracetamol może znacznie zwiększać okres półtrwania w fazie eliminacji chloramfenikolu.

Zaleca się monitorowanie stężenia chloramfenikolu w osoczu, jeżeli stosowane jest jednoczesne leczenie złożone z paracetamolu z chloramfenikolem we wstrzyknięciu.

Szybkość wchłaniania paracetamolu może być zwiększona przez metoklopramid lub domperidon i zmniejszona przez cholestyraminę. Dla uzyskania najlepszego działania cholestyramina i paracetamol powinny być przyjmowane oddzielnie w odstępie 1 godziny. Jednoczesne przyjmowanie produktów leczniczych, które spowalniają opróżnianie żołądka, może opóźniać wchłanianie i początek działania paracetamolu.

Działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych kumaryn może być nasilone w wyniku regularnego przedłużonego stosowania paracetamolu, powodując zwiększenie ryzyka krwawień. Działanie to może wystąpić już przy dawkach dobowych 1,5-2 g paracetamolu przez 5-7 dni. Okazjonalnie przyjmowane dawki nie powodują znaczącego działania.

Wpływ na badania diagnostyczne

Paracetamol może wpływać na oznaczanie kwasu moczowego przy użyciu fosforowolframianu i oznaczanie glukozy we krwi metodą oksydaza-peroksydaza.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę lub laktację

Ciąża

Dane z badań epidemiologicznych dotyczących doustnego stosowania paracetamolu w dawkach terapeutycznych nie wskazują na niepożądane działania w ciąży lub na zdrowie płodu lub noworodka. Dane prospektywne dotyczące przedawkowania podczas ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad rozwojowych. Badania dotyczące wpływu na reprodukcję po podaniu doustnym nie wykazały żadnych oznak występowania wad rozwojowych ani fetotoksyczności (patrz punkt 5.3). Paracetamol jest uważany za bezpieczny w zwykłych dawkach terapeutycznych do krótkoterminowego stosowania i może być stosowany podczas ciąży po ocenie stosunku korzyści i ryzyka.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym paracetamol przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Nie donoszono o niepożądanym wpływie na niemowlęta. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią, tak długo jak zalecane dawkowanie nie zostanie przekroczone. W przypadku długoterminowego stosowania należy zachować ostrożność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ten podpunkt nie dotyczy produktu leczniczego Paracetamol Actavis, ponieważ jest on przeznaczony do stosowania u dzieci. Jednakże w odniesieniu do substancji czynnej, paracetamolu, jako rzadko występujące działania niepożądane, obserwowano zawroty głowy i nieprawidłowe widzenie. Nie oczekuje się, aby paracetamol wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W dawkach terapeutycznych występuje niewiele działań niepożądanych.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja organów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko

zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych

bardzo rzadko

trombocytopenia, leukopenia, neutropenia i niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego)

Zaburzenie metabolizmu i odżywiania

bardzo rzadko

hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

rzadko

depresja*, splątanie, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

rzadko

drżenie*, ból głowy*

Zaburzenie oka

rzadko

nieprawidłowe widzenie

Zaburzenia serca

rzadko

obrzęk

Zaburzenia żołądka i jelit

rzadko

krwawienie*, ból brzucha*, biegunka*, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

rzadko

nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica komórek wątroby, żółtaczka

bardzo rzadko

toksyczność wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rzadko

świąd, wysypka, potliwość, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko:

jałowy ropomocz (mętny mocz) i działania niepożądane nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

rzadko

zawroty głowy (z wyłączeniem zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje leku*

bardzo rzadko

reakcje nadwrażliwości (wymagające przerwania leczenia)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

rzadko

przedawkowanie i zatrucie

* gdzie indziej niewymienione

Zgłoszono kilka przypadków martwicy rozpływnej naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzenia czynności wątroby i zapalenie wątroby, zaburzenia czynności nerek (ciężkie zaburzenie czynności nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, niemożność oddania moczu), zaburzenia układu pokarmowego i zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

4.9 Przedawkowanie

Ryzyko zatrucia paracetamolem występuje zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobami wątroby, w przypadkach przewlekłego alkoholizmu, u pacjentów z przewlekłym niedożywieniem i pacjentów przyjmujących substancje indukujące enzymy. Przedawkowanie może być śmiertelne.

Objawy

Objawy przedawkowania paracetamolu to nudności, wymioty, brak łaknienia, bladość oraz ból brzucha i występują one zwykle w ciągu 24 godzin po przyjęciu leku. Przedawkowanie poprzez przyjęcie w pojedynczej dawce 7,5 grama lub więcej paracetamolu u dorosłych lub 140 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce u dzieci, powoduje cytolizę wątroby, która może prowadzić do całkowitej i nieodwracalnej martwicy, co powoduje niewydolność komórek wątroby, kwasicę metaboliczną i encefalopatię, a w rezultacie może to prowadzić do śpiączki lub zgonu. Jednocześnie obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej i stężenia bilirubiny oraz zmniejszenie czasu protrombinowego, co może nastąpić w ciągu 12 do 48 godzin po podaniu. Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby występują zwykle po raz pierwszy po 2 dniach i osiągają maksimum po 4 do 6 dni. Nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby, może wystąpić ostra niewydolność nerek w martwicą kanalików nerkowych. Innymi objawami przedawkowania paracetamolu, niezwiązanymi z wątrobą, mogą być zaburzenia serca i zapalenie trzustki.

Leczenie przedawkowania

-    Niezwłoczna hospitalizacja

-    Jak najszybsze pobranie próbki krwi po przedawkowaniu w celu określenia stężenia paracetamolu przed rozpoczęciem leczenia.

-    Szybkie usunięcie połkniętego produktu poprzez płukanie żołądka,    poprzedzone podaniem

węgla aktywowanego (w celu adsorpcji) i siarczanu sodowego (środek przeczyszczający).

-    Leczenie obejmuje podanie antidotum N-acetylocysteiny (NAC) dożylnie lub doustnie, jeśli to możliwe, przed upływem 10-tej godziny po przyjęciu. NAC może nawet chronić

po 10 godzinach, ale w takim    przypadku zastosowane leczenie jest    przedłużone.

-    Leczenie objawowe.

-    Badania wątroby należy przeprowadzić na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny.

W większości przypadków, aminotransferazy wątrobowe powrócą do wartości prawidłowych w ciągu jednego do dwóch tygodni, z pełnym przywróceniem czynności wątroby. Jednakże w bardzo rzadkich przypadkach może być wskazany przeszczep wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;

Kod ATC: N02BE01

Paracetamol jest lekiem o jednoczesnym działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym. Jednak nie wykazuje działania przeciwzapalnego. Mechanizm działania przeciwgorączkowego nie został w pełni określony. Jeden mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu syntezy cyklooksygenazy, enzymu ważnego w syntezie prostaglandyn. Cyklooksygenaza w OUN jest bardziej wrażliwa na paracetamol niż obwodowa cyklooksygenaza i to wyjaśnia dlaczego paracetamol ma skuteczne działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, bez wyraźnej obwodowej aktywności przeciwzapalnej. Paracetamol prawdopodobnie działa przeciwgorączkowo poprzez bezpośrednie działanie na ośrodek regulacji ciepła w podwzgórzu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym paracetamol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 30 minutach do 2 godzin.

Dystrybucja

Paracetamol jest szybko rozprowadzany do wszystkich tkanek. Stężenia są porównywalne we krwi, w ślinie i w osoczu. Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg masy ciała. W dawkach terapeutycznych wiązanie z białkiem jest nieistotne.

Metabolizm

U pacjentów dorosłych paracetamol jest metabolizowany w wątrobie poprzez dwie główne drogi metaboliczne: sprzęgania z kwasem glukuronowym (ok. 60%) i siarkowym (ok. 35%). Ta ostatnia droga ulega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu wyższych dawek niż terapeutyczne. Niewielka część jest katalizowana przez cytochrom P450 i w rezultacie prowadzi do powstania czynnego metabolitu pośredniego (jakim jest N-acetyl-benzochinonoimina), który to metabolit ulega w normalnych warunkach szybkiej przemianie, zmniejszając toksyczność pod wpływem zredukowanego glutationu i jest wydalany z moczem po sprzęganiu z cysteiną i kwasem merkaptopurowym. U noworodków i dzieci w wieku poniżej 12 lat, sprzężony kwas siarkowy jest główną drogą eliminacji, a glukuronidacja jest mniejsza niż u dorosłych. Całkowita eliminacja u dzieci jest porównywalna do eliminacji u dorosłych, z powodu zwiększonej objętości dla sprzężeń kwasu siarkowego.

Wydalanie

Paracetamol jest wydalany z moczem. 90% przyjętej dawki jest wydalane przez nerki w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym (60-80%) lub siarkowym (20-30%). Mniej niż 5 % jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 h. W przypadku niewydolności nerek lub wątroby po przedawkowaniu u noworodków okres półtrwania w fazie eliminacji jest wydłużony. Maksymalne działanie jest równoważne stężeniom w osoczu.

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) wydalanie paracetamolu i jego metabolitów jest opóźnione.

U pacjentów w podeszłym wieku zdolność do wytwarzania sprzężonych metabolitów nie jest zmieniona.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach prowadzonych na szczurach i myszach, dotyczących toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej paracetamolu obserwowano zmiany w przewodzie pokarmowym, zmiany w ilości krwinek, zmiany zwyrodnieniowe w miąższu wątroby i nerek oraz martwicę. Te zmiany są z jednej strony charakterystyczne dla mechanizmu działania, a z drugiej strony dla metabolizmu paracetamolu. Metabolity prawdopodobnie odpowiedzialne za działanie toksyczne i odpowiadające im zmiany znaleziono również u ludzi. Ponadto, podczas długotrwałego stosowania (tj. 1 rok) w zakresie maksymalnych dawek terapeutycznych, opisano bardzo rzadkie przypadki odwracalnego, przewlekłego, agresywnego zapalenia wątroby. W dawkach subtoksycznych objawy zatrucia mogą wystąpić po 3 tygodniach przyjmowania. Dlatego też paracetamolu nie należy podawać przez dłuższy okres czasu lub w dużych dawkach.

Obszerne badania nie pokazują żadnego istotnego działania genotoksycznego paracetamolu w zakresie dawek terapeutycznych, tj. zakres dawek nietoksycznych.

Badania długoterminowe na myszach i szczurach nie wykazały istotnego działania rakotwórczego paracetamolu w dawkach niepowodujących hepatoksyczności.

Paracetamol przenika barierę łożyska.

Badania na zwierzętach i kliniczne doświadczenie dotychczas nie wykazały żadnego działania teratogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol

Sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420)

Powidon K-30

Sodu cytrynian

Potasu sorbinian (E 202)

Kwas cytrynowy jednowodny Sodu pirosiarczyn (E 223)

Sacharyna sodowa (E 954)

Woda oczyszczona

Aromat truskawkowy

Aromaty naturalne i identyczne z naturalnym Glikol propylenowy Alkohol benzylowy Sodu cytrynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła z zamknięciem z PP/PE zabezpieczającym przed dostępem dzieci oraz strzykawka doustna dozująca z PP z tłokiem z HDPE.

Wielkości opakowań: 60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 200 ml, 300 ml i 1000 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18 887

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.11.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.02.2013

8

Paracetamol Actavis