+ iMeds.pl

Paracetamol actavis 250 mgUlotka Paracetamol actavis

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol Actavis, 250 mg, tabletki powlekane

(Paracetamolum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol Actavis ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol Actavis i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Actavis

3.    Jak stosować lek Paracetamol Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Actavis

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL ACTAVIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Paracetamol Actavis zawiera paracetamol, który należy do grupy leków nazywanych analgetykami (lekami przeciwbólowymi). Lek Paracetamol Actavis jest stosowany do łagodzenia bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu i obniżania gorączki.

Lek Paracetamol Actavis może być stosowany w leczeniu bólu głowy, zębów, bólów miesiączkowych, bólu mięśni oraz w gorączce w związku ze zwykłym przeziębieniem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL ACTAVIS

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Actavis

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Actavis (wymienione w punkcie 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Actavis

Lek Paracetamol Actavis nie powinien być stosowany w połączeniu z alkoholem, ponieważ może to

spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. Działanie alkoholu nie nasili się przez dodanie

paracetamolu.

Należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Paracetamol Actavis:

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (włącznie z zespołem Gilberta tj. dziedziczną żółtaczką niehemolityczną lub zapaleniem wątroby);

-    jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu. Pacjent może wymagać mniejszych dawek leku i ograniczenia przyjmowania leku do krótkiego okresu czasu, ponieważ w przeciwnym wypadku wątroba może zostać uszkodzona;

-    jeśli pacjent jest odwodniony lub występuje u pacjenta zaburzenie odżywiania np. spowodowane uzależnieniem od alkoholu, brakiem łaknienia lub złym odżywianiem;

-    jeśli pacjent choruje z powodu niedokrwistości hemolitycznej (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek);

-    jeśli u pacjenta występuje niedobór jednego z enzymów nazywanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową;

-    jeśli pacjent stosuje inne leki, które mogą wpływać na czynność wątroby;

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, ponieważ może to prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby;

-    jeśli pacjent często stosuje leki przeciwbólowe przez długi okres czasu, ponieważ ich długotrwałe stosowanie może powodować ciężkie i częstsze bóle głowy. Pacjent nie powinien zwiększać dawki leku przeciwbólowego, lecz skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady;

-    jeśli pacjent choruje na astmę i jest wrażliwy na kwas acetylosalicylowy.

Ostrzeżenie: przyjmowanie dawek wyższych niż zalecane związane jest z ryzykiem ciężkiego uszkodzenia wątroby. Dlatego nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Należy zachować także ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania innych leków również zawierających paracetamol. Patrz także punkt 3 „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Actavis”.

W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się dłużej niż po 3 dniach leczenia lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Ważne jest to zwłaszcza w przypadku przyjmowania:

-    chloramfenikolu (stosowany w leczeniu zakażeń), ponieważ lek Paracetamol Actavis może opóźniać opróżnianie żołądka;

-    metoklopramidu lub domperidonu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów), ponieważ mogą nasilać działanie leku Paracetamol Actavis

-    cholestyraminy (stosowanej w obniżaniu cholesterolu) i leków, które opóźniają opróżnianie

żołądka, ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Paracetamol Actavis;

-    probenecydu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej). Pacjent może wymagać zmniejszenia dawki leku Paracetamol Actavis;

-    leków przeciwzakrzepowych (leki rozrzedzające krew np. warfaryna), w przypadku jeśli pacjent wymaga stosowania leku Paracetamol Actavis na co dzień i przez długi okres czasu;

-    salicylamidu (stosowany w leczeniu gorączki i łagodnego bólu), ponieważ może opóźniać wydalanie leku Paracetamol Actavis z organizmu;

-    lamotryginy (stosowana w leczeniu padaczki), ponieważ lek Paracetamol Actavis może osłabiać jej działanie;

-    leków, które mogą potencjalnie uszkadzać wątrobę, takich jak:

-    barbiturany lub karbamazepina (stosowane w leczeniu chorób psychicznych i padaczki);

-    ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

-    izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy);

-    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki);

-    ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (stosowane w leczeniu depresji).

Lek Paracetamol Actavis może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczanie kwasu moczowego i stężenia glukozy we krwi.

Stosowanie leku Paracetamol Actavis z jedzeniem i piciem

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Paracetamol Actavis i spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Paracetamol nie powinien być stosowany w ciąży przez długi okres czasu lub w dużych dawkach, jeśli

nie zalecił tego lekarz.

Lek Paracetamol Actavis w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL ACTAVIS

Wskazówki do stosowania

Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Dawkowanie

Lek Paracetamol Actavis należy zawsze stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Nie przekraczać zaleconej dawki. Należy pamiętać, że wyższe niż zalecane dawki mogą powodować ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Dawka dla dzieci i młodzieży powinna być ustalona na podstawie masy ciała i należy zastosować odpowiednią postać farmaceutyczną. Podana poniżej informacja o wieku dzieci w obrębie każdej grupy wagowej służy tylko jako wskazówka.

Dorośli i młodzież o masie ciała większej niż 50 kg

Zwykle stosowania dawka to 2 do 4 tabletek (500 mg do 1000 mg) co 4 godziny w razie potrzeby, do maksymalnie 12 tabletek (3 g) na dobę.

Dzieci i młodzież o masie ciała 43 kg do 50 kg (około 12-15 lat)

Zwykle stosowana dawka to 2 tabletki (500 mg) co 4 godziny w razie potrzeby, do maksymalnie 10 tabletek (2,5 g) na dobę.

Dzieci o masie ciała 34 kg do 43 kg (około 11-12 lat)

Zwykle stosowana dawka to 2 tabletki (500 mg) co 6 godzin w razie potrzeby, do maksymalnie 8 tabletek (2 g) na dobę.

Dzieci o masie ciała 26 kg do 34 kg (około 8-11 lat)

Zwykle stosowana dawka to 1 tabletka (250 mg) co 4 godziny lub 2 tabletki (500 mg) co 6 godzin w razie potrzeby, do maksymalnie 6 tabletek (1,5 g) na dobę.

Dzieci o masie ciała 20 kg do 26 kg (około 6-8 lat)

Zwykle stosowana dawka to 1 tabletka (250 mg) co 4 godziny w razie potrzeby, do maksymalnie 4 tabletek (1 g) na dobę.

Lek Paracetamol Actavis, 250 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 20 kg (około 6 lat), ponieważ dostępne są inne odpowiednie postacie farmaceutyczne tego leku.

W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się dłużej niż po 3 dniach leczenia lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby i pacjentów z zespołem Gilberta, dawka musi zostać zmniejszona lub wydłużone przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami leku Paracetamol Actavis muszą wynosić co najmniej 8 godzin. Należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty o poradę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne.

Pacjenci z przewlekłym alkoholizmem

Przewlekłe spożywanie alkoholu może zwiększyć ryzyko toksyczności paracetamolu. Przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami powinna wynosić co najmniej 8 godzin. Nie należy przekraczać 2 g paracetamolu na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Actavis

Należy niezwłocznie poradzić się lekarza w przypadku przedawkowania leku, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ występuje ryzyko opóźnionego ciężkiego uszkodzenia wątroby. W celu uniknięcia możliwego uszkodzenia wątroby, ważne jest, żeby lekarz podał jak najszybciej odtrutkę. Objawy uszkodzenia wątroby zazwyczaj nie ujawniają się wcześniej niż po kilku dniach. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, jadłowstręt (utrata apetytu), bladość i ból brzucha. Objawy te zwykle występują w ciągu 24 godzin po przyjęciu leku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paracetamol Actavis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej i określone jako:

Bardzo często: dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów

Często: dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: dotyczy 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko: dotyczy 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana: częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych.

Rzadko występujące działania niepożądane

-    Zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia), zaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia w tworzeniu się komórek krwi w szpiku kostnym).

-    Reakcje alergiczne.

-    Depresja, splątanie, omamy.

-    Drżenie, ból głowy.

-    Zaburzenia widzenia.

-    Obrzęk (nieprawidłowe gromadzenie się płynów pod skórą).

-    Ból brzucha, żołądka lub krwawienie jelitowe, biegunka, nudności, wymioty.

-    Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumarcie komórek wątrobowych).

-    Wysypka, swędzenie, potliwość, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy z objawami, takimi jak: obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka.

-    Zawroty głowy, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje z lekami.

-    Przedawkowanie i zatrucie.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane

-    Choroby krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych krwinek i neutrofili we krwi, niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek).

-    Obniżone stężenie glukozy we krwi.

-    Toksyczność wątrobowa (uszkodzenie wątroby spowodowane chemikaliami).

-    Mętny mocz i zaburzenia nerek.

-    Ciężkie reakcje alergiczne wymagające przerwania leczenia.

Działania niepożądane o nieznanej częstości

Martwica rozpływna naskórka (choroba skóry zagrażająca życiu), rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry), zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba skóry zagrażająca życiu), gromadzenie się płynu w krtani, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna), niedokrwistość (obniżenie liczby czerwonych krwinek we krwi), zaburzenia czynności wątroby i zapalenie wątroby, zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krew w moczu, niemożność oddania moczu), zaburzenia żołądka i jelita, zawroty głowy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL ACTAVIS

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Blistry z folii PVC/Aluminium: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Paracetamol Actavis po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na pudełku, blistrze lub butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paracetamol Actavis

-    Substancj ą czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg paracetamolu.

-    Ponadto lek zawiera: Rdzeń tabletki: skrobia żelowana kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, talk i magnezu stearynian; Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350 i talk.

Jak wygląda lek Paracetamol Actavis i co zawiera opakowanie

Okrągła, biała tabletka powlekana o średnicy 9 mm.

Wielkości opakowań:

Blister: 10 i 20 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca/Importer

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa Bułgaria

PharmaPack International B.V. Bleiswijkseweg 51 2712 PB Zoetermeer Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2013

6

Paracetamol Actavis

Charakterystyka Paracetamol actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Actavis, 250 mg, tabletki powlekane Paracetamol Actavis, 500 mg, tabletki powlekane Paracetamol Actavis, 1000 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Paracetamol Actavis, 250 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 250 mg paracetamolu.

Paracetamol Actavis, 500 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu.

Paracetamol Actavis, 1000 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg paracetamolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

250 mg: okrągła, biała tabletka powlekana o średnicy 9 mm.

500 mg: biała tabletka powlekana w kształcie kapsułki, o wymiarach 17 mm x 7,2 mm, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

1000 mg: biała tabletka powlekana w kształcie kapsułki, o wymiarach 21,4 mm x 9 mm, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Paracetamol Actavis, 250 mg

Paracetamol Actavis, 250 mg, tabletki powlekane nie są przeznaczone do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 20 kg, ponieważ dostępne są inne bardziej odpowiednie postacie farmaceutyczne.

Paracetamol Actavis, 500 mg

Paracetamol Actavis, 500 mg, tabletki powlekane nie są przeznaczone do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 26 kg.

Paracetamol Actavis, 1000 mg

Paracetamol Actavis, 1000 mg, tabletki powlekane nie są przeznaczone do stosowania u dzieci lub młodzieży o masie ciała mniejszej niż 50 kg.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (o masie ciała większej niż 50 kg)

Zwykle stosowana dawka wynosi 500 mg do 1000 mg co 4 do 6 godzin w razie potrzeby, do maksimum 3 g na dobę. Maksymalna pojedyncza dawka to 1000 mg.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej z powodu ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby (patrz punkty 4.4 i 4.9).

Paracetamol Actavis, 250 mg i Paracetamol Actavis, 500 mg Dzieci i młodzież (o masie ciała 20 kg do 50 kg)

Zalecana całkowita dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc. podzielona w 4 lub 6 oddzielnych dawkach lub około 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej z powodu ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby (patrz punkty 4.4 i 4.9).

Dawka pediatryczna powinna być ustalona na podstawie masy ciała i użyta odpowiednia postać farmaceutyczna. Informacja o wieku dzieci z każdej grupy wagowej podana poniżej jest tylko orientacyjna.

Regularne podawanie zmniejsza ból i wahania temperatury ciała. U dzieci podawanie leku powinno być regularne, włączając porę nocną, najlepiej w odstępach co 6 godzin, w przeciwnym wypadku w odstępach minimalnie co 4 godziny.

Paracetamol Actavis, 250 mg i Paracetamol Actavis, 500 mg:

Dzieci i młodzież o masie ciała 43 kg do 50 kg (około 12-15 lat)

Zwykle stosowana dawka wynosi 500 mg co 4 godziny w razie potrzeby, do maksimum 2,5 g na dobę.

Dzieci o masie ciała 34 kg do 43 kg (około 11-12 lat)

Zwykle stosowana dawka wynosi 500 mg co 6 godzin w razie potrzeby, do maksimum 2 g na dobę.

Dzieci o masie ciała 26 kg do 34 kg (około 8-11 lat)

Zwykle stosowana dawka wynosi 250 mg co 4 godziny lub 500 mg co 6 godzin w razie potrzeby, do maksimum 1,5 g na dobę.

Paracetamol Actavis, 250 mg:

Dzieci o masie ciała 20 kg do 26 kg (około 6-8 lat)

Zwykle stosowana dawka to 250 mg co 4 godziny w razie potrzeby, do maksimum 1 g na dobę.

Niewydolność nerek

Paracetamol należy stosować z ostrożnością w przypadku występowania niewydolności nerek i zaleca się w przypadku ciężkiej niewydolności nerek wydłużyć odstęp pomiędzy dawkami. W przypadku klirensu kreatyniny mniejszego niż 10 ml/min minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 8 godzin.

Niewydolność wątroby

Paracetamol należy stosować z ostrożnością w przypadku występowania niewydolności wątroby lub zespołu Gilberta. Dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstęp pomiędzy dawkami.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Przewlekły alkoholizm

Przewlekłe spożywanie alkoholu może obniżyć próg toksyczności paracetamolu. U tych pacjentów odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić minimum 8 godzin. Nie należy przekraczać dawki 2 g paracetamolu na dobę.

Sposób podawania Do podania doustnego.

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.

W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się dłużej niż po 3 dniach leczenia lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać długotrwałego lub częstego stosowania. Pacjenci powinni zostać poinformowani, aby nie stosowali jednocześnie innych produktów zawierających paracetamol. Przyjmowanie wielokrotnych dawek dobowych w jednym podaniu może spowodować ciężkie uszkodzenia wątroby; w takim przypadku nie występuje utrata przytomności. Niemniej jednak należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Długotrwałe stosowanie, z wyjątkiem przyjmowania pod kontrolą lekarza, może być szkodliwe. U młodzieży leczonej paracetamolem w dawce dobowej 60 mg/kg, jednoczesne stosowanie z innym lekiem przeciwgorączkowym nie jest uzasadnione z wyjątkiem przypadku nieskuteczności.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania paracetamolu u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (włączając zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (Child-Pugh > 9), ostrym zapaleniem wątroby, jednoczesnego stosowania produktów leczniczych wpływających na czynność wątroby, niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistości hemolitycznej, uzależnienia od alkoholu, odwodnienia i przewlekłego niedożywienia.

Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. Należy zachować ostrożność w przypadku przewlekłej choroby alkoholowej. W takim przypadku dawka dobowa nie powinna przekroczyć 2 g. Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia paracetamolem.

W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się dłużej niż po 3 dniach leczenia lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Po leczeniu długoterminowym (ponad 3 miesiące) lekami przeciwbólowymi stosowanymi co drugi dzień lub częściej, może wystąpić lub nasilić się ból głowy. Ból głowy związany z nadużywaniem leków przeciwbólowych (ang. medication overuse headache - MOH) nie powinien być leczony poprzez zwiększenie dawki. W takich przypadkach, po konsultacji z lekarzem należy zaprzestać stosowania leków przeciwbólowych.

Nagłe odstawienie po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych może prowadzić do bólu głowy, zmęczenia, bólu mięśni, nerwowości i objawów wegetatywnych. Te objawy z odstawienia ustępują po kilku dniach. Do tego czasu, należy unikać przyjmowania leków przeciwbólowych i nie rozpoczynać ponownie ich stosowania bez wcześniejszej

porady lekarskiej.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą wrażliwych na kwas acetylosalicylowy, ponieważ donoszono o łagodnych reakcjach skurczu oskrzeli po paracetamolu (reakcja krzyżowa).

W przypadku przedawkowania, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, należy niezwłocznie zgłosić się po poradę do lekarza, z powodu ryzyka nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.9).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Paracetamol jest intensywnie metabolizowany w wątrobie i dlatego może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi, które korzystają z tej samej drogi metabolicznej lub które mogą hamować lub indukować takie drogi. Substancje indukujące enzymy mogą zmniejszać stężenie paracetamolu w osoczu nawet o 60%.

Przewlekłe przyjmowanie alkoholu lub stosowanie substancji indukujących enzymy wątrobowe, takich jak: barbiturany, karbamazepina, fenytoina, ryfampicyna, izoniazyd i ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może zwiększać hepatoksyczność w przypadku przedawkowania paracetamolu, z powodu zwiększonego i szybszego powstawania toksycznych metabolitów. Dlatego też należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania substancji indukujących enzymy (patrz punkt 4.9).

Podczas jednoczesnego stosowania probenecydu, należy rozważyć zmniejszenie dawki, ponieważ probenecyd prawie o połowę obniża klirens paracetamolu, poprzez hamowanie sprzęgania z kwasem glukuronowym.

Salicylamid może wydłużać okres półtrwania w fazie eliminacji paracetamolu.

Paracetamol może zmniejszać biodostępność lamotryginy z możliwym zmniejszeniem jej działania, z powodu prawdopodobnego indukowania metabolizmu wątrobowego lamotryginy.

Paracetamol może istotnie zwiększać okres półtrwania w fazie eliminacji chloramfenikolu. Zaleca się monitorowanie stężenia chloramfenikolu w osoczu, jeżeli stosuje się leczenie paracetamolem w połączeniu z chloramfenikolem podawanym we wstrzyknięciu.

Szybkość wchłaniania paracetamolu może być zwiększona przez metoklopramid lub domperidon i zmniejszona przez cholestyraminę. Dla uzyskania najlepszego efektu działania cholestyramina i paracetamol powinny być stosowane oddzielnie w odstępie jednej godziny. Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych, które spowalniają opróżnianie żołądka może opóźniać wchłanianie i początek działania paracetamolu.

Działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych kumaryn może być zwiększone w wyniku regularnego długotrwałego stosowania paracetamolu, powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Działanie takie może wystąpić już przy dawce dobowej 1,5-2 g paracetamolu stosowanego przez 5 do 7 dni. Okazjonalnie przyjmowane dawki nie powodują znaczącego działania.

Wpływ na badania diagnostyczne

Paracetamol może wpływać na oznaczenie stężenia kwasu moczowego przy użyciu fosfowolframianu i glukozy we krwi metodą glukoza-oksydaza-peroksydaza.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane z badań epidemiologicznych dotyczących doustnego stosowania paracetamolu w dawkach terapeutycznych nie wskazują na niepożądane działania na ciążę lub na zdrowie płodu lub noworodka.

Dane prospektywne dotyczące przedawkowania podczas ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad rozwojowych. Badania dotyczące wpływu na reprodukcję po podaniu doustnym nie wykazały żadnych oznak występowania wad rozwojowych ani fetotoksyczności (patrz punkt 5.3). Paracetamol jest uważany za bezpieczny w zwykłych dawkach terapeutycznych do krótkoterminowego stosowania i może być stosowany podczas ciąży po ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym paracetamol przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Nie donoszono o negatywnym wpływie na niemowlęta. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią tak długo jak nie zostanie przekroczone zalecane dawkowanie. W przypadku długoterminowego stosowania należy zachować ostrożność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W dawkach terapeutycznych występuje niewiele działań niepożądanych.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

System klasyfikacji organów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:

Zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych

Bardzo rzadko:

Trombocytopenia, leukopenia, neutropenia i niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko:

Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Rzadko:

Depresja*, splątanie, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko:

Drżenie*, ból głowy*

Zaburzenia oka

Rzadko:

Nieprawidłowe widzenie

Zaburzenia serca

Rzadko:

Obrzęk

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko:

Krwawienia*, ból brzucha*, biegunka*, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:

Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka

Bardzo rzadko:

Toksyczność wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:

Świąd, wysypka, potliwość, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko:

Jałowy ropomocz (mętny mocz) i działania niepożądane ze strony nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Rzadko:

Zawroty głowy (z wyłączeniem zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie,

gorączka, uspokojenie, interakcje leku*

Bardzo rzadko:

Reakcje nadwrażliwości (wymagające przerwania leczenia)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Rzadko:

Przedawkowanie i zatrucie

* - niewymienione gdzie indziej

Zgłoszono kilka przypadków rozpływnej martwicy naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, niemożność oddania moczu), wpływu na układ pokarmowy oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

4.9 Przedawkowanie

Istnieje ryzyko zatrucia paracetamolem zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobami wątroby, w przypadkach przewlekłego alkoholizmu, u pacjentów z przewlekłym niedożywieniem i pacjentów przyjmujących substancje indukujące enzymy. Przedawkowanie może być śmiertelne.

Objawy

Objawy przedawkowania paracetamolu to nudności, wymioty, brak łaknienia, bladość, ból brzucha i występują one zwykle w ciągu 24 godzin po przyjęciu leku. Przedawkowanie poprzez przyjęcie w pojedynczej dawce 7,5 g lub więcej paracetamolu u dorosłych lub 140 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce u dzieci, powoduje cytolizę wątroby, która może prowadzić do całkowitej i nieodwracalnej martwicy, co powoduje niewydolność komórek wątrobowych, kwasicę metaboliczną i encefalopatię, a w rezultacie może to prowadzić do śpiączki lub zgonu. Jednocześnie obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej i stężenia bilirubiny oraz jednocześnie zmniejszenie stężeń protrombiny, co może nastąpić w ciągu 12 do 48 godzin po podaniu. Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby występują zwykle po raz pierwszy po 2 dniach i osiągają maksimum po 4 do 6 dniach. Nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby, może wystąpić ostra niewydolność nerek z martwicą kanalików nerkowych. Inne objawy niezwiązane z wątrobą po przedawkowaniu paracetamolem to zaburzenia serca i zapalenie trzustki.

Leczenie

-    Natychmiastowa hospitalizacja.

-    Jak najszybsze pobranie próbki krwi po przedawkowaniu w celu określenia stężenia paracetamolu przed rozpoczęciem leczenia.

-    Szybkie usunięcie połkniętego produktu poprzez płukanie żołądka, po nim podanie węgla

aktywowanego (w celu adsorpcji) i    siarczanu sodu    (środek przeczyszczający).

-    Dializa może zmniejszyć stężenie paracetamolu w    osoczu.

-    Leczenie polegające na podaniu antidotum: N-acetylocysteiny (NAC) dożylnie lub doustnie, jeśli to możliwe, przed upływem dziesiątej godziny po przyjęciu. NAC może nawet chronić po

10 godzinach, ale w takim przypadku zastosowane leczenie jest przedłużone.

-    Leczenie objawowe.

-    Badania wątroby należy przeprowadzić na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny. W większości przypadków, aminotransferazy wątrobowe powrócą do wartości prawidłowych w ciągu jednego do dwóch tygodni, z pełnym przywróceniem czynności wątroby. Jednakże w bardzo rzadkich przypadkach może być wskazany przeszczep wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy; Kod ATC: N02BE01

Paracetamol jest lekiem zarówno o działaniu przeciwgorączkowym jak i przeciwbólowym. Jednak nie wykazuje działania przeciwzapalnego. Mechanizm działania przeciwbólowego nie został w pełni określony. Główne działanie paracetamolu polega na hamowaniu syntezy cyklooksygenazy, enzymu ważnego w syntezie prostaglandyn. Cyklooksygenaza w ośrodkowym układzie nerwowym jest bardziej wrażliwa na paracetamol niż obwodowa cyklooksygenaza i to wyjaśnia, dlaczego paracetamol ma skuteczne działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Paracetamol prawdopodobnie obniża gorączkę, działając centralnie na ośrodek regulacji ciepła w podwzgórzu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym paracetamol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po czasie od 30 minut do 2 godzin.

Dystrybucja

Paracetamol jest gwałtownie dystrybuowany do wszystkich tkanek. Stężenia są porównywalne we krwi, ślinie i osoczu. Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg masy ciała. W dawkach terapeutycznych paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

U pacjentów dorosłych paracetamol jest metabolizowany w wątrobie poprzez dwie główne drogi metaboliczne: sprzęgania z kwasem glukuronowym (ok. 60%) i siarkowym (ok. 35%). Ta ostatnia droga ulega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu wyższych dawek niż terapeutyczne. Niewielka część jest katalizowana przez cytochrom P450 i w rezultacie prowadzi do powstania czynnego metabolitu pośredniego (jakim jest N-acetyl-benzochinonoimina), który to metabolit ulega w normalnych warunkach szybkiej przemianie, zmniejszając toksyczność pod wpływem zredukowanego glutationu i jest wydalany z moczem po sprzęganiu z cysteiną i kwasem merkaptopurowym. U noworodków i dzieci w wieku poniżej 12 lat, sprzężony kwas siarkowy jest główną drogą eliminacji, a glukuronidacja jest mniejsza niż u dorosłych. Całkowita eliminacja u dzieci jest porównywalna do eliminacji u dorosłych, z powodu zwiększonej objętości dla sprzężeń kwasu siarkowego.

Wydalanie

Paracetamol jest wydalany z moczem. 90% przyjętej dawki jest wydalane przez nerki w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym (60 - 80%) lub siarkowym (20 - 30%). Mniej niż 5% jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godziny. W przypadku niewydolności nerek lub wątroby po przedawkowaniu u noworodków okres półtrwania w fazie eliminacji jest wydłużony. Maksymalny efekt jest ekwiwalentny do stężenia w osoczu.

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) wydalanie paracetamolu i jego metabolitów jest opóźnione.

U pacjentów w podeszłym wieku zdolność do wytwarzania sprzężonych metabolitów nie jest zmieniona.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach prowadzonych na szczurach i myszach, dotyczących toksyczności ostrej, podostrej i przewlekłej paracetamolu obserwowano zmiany w przewodzie pokarmowym, zmiany w ilości krwinek, zmiany zwyrodnieniowe w miąższu wątroby i nerek oraz martwicę. Te zmiany są z jednej strony charakterystyczne dla mechanizmu działania, a z drugiej strony metabolizmu paracetamolu.

Obszerne badania nie wykazują żadnego istotnego działania genotoksycznego paracetamolu w zakresie terapeutycznych, tj. nietoksycznych dawek.

Badania długoterminowe na myszach i szczurach nie wykazały istotnego działania rakotwórczego paracetamolu w dawkach niepowodujących hepatoksyczności.

Paracetamol przenika barierę łożyska.

Badania na zwierzętach nie wykazały toksycznego wpływu na reprodukcję.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia żelowana kukurydziana

Hydroksypropyloceluloza

Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Alkohol poliwinylowy Makrogol 3350 Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Blistry z folii PVC/Aluminium: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Polietylenowy pojemnik: Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium Pojemnik z HDPE z wieczkiem z HDPE

Wielkości opakowań:

Blister: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30 i 50 tabletek Pojemnik: 100 i 200 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

250 mg - Pozwolenie nr 18 639 500 mg - Pozwolenie nr 18 640 1000 mg - Pozwolenie nr 18 641

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.08.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20.11.2013

9

Paracetamol Actavis