Imeds.pl

Paracetamol Actavis 250 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol Actavis, 250 mg, tabletki powlekane

(Paracetamolum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol Actavis ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol Actavis i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Actavis

3.    Jak stosować lek Paracetamol Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Actavis

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL ACTAVIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Paracetamol Actavis zawiera paracetamol, który należy do grupy leków nazywanych analgetykami (lekami przeciwbólowymi). Lek Paracetamol Actavis jest stosowany do łagodzenia bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu i obniżania gorączki.

Lek Paracetamol Actavis może być stosowany w leczeniu bólu głowy, zębów, bólów miesiączkowych, bólu mięśni oraz w gorączce w związku ze zwykłym przeziębieniem.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL ACTAVIS

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Actavis

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Actavis (wymienione w punkcie 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Actavis

Lek Paracetamol Actavis nie powinien być stosowany w połączeniu z alkoholem, ponieważ może to

spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. Działanie alkoholu nie nasili się przez dodanie

paracetamolu.

Należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Paracetamol Actavis:

-    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby (włącznie z zespołem Gilberta tj. dziedziczną żółtaczką niehemolityczną lub zapaleniem wątroby);

-    jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu. Pacjent może wymagać mniejszych dawek leku i ograniczenia przyjmowania leku do krótkiego okresu czasu, ponieważ w przeciwnym wypadku wątroba może zostać uszkodzona;

-    jeśli pacjent jest odwodniony lub występuje u pacjenta zaburzenie odżywiania np. spowodowane uzależnieniem od alkoholu, brakiem łaknienia lub złym odżywianiem;

-    jeśli pacjent choruje z powodu niedokrwistości hemolitycznej (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek);

-    jeśli u pacjenta występuje niedobór jednego z enzymów nazywanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową;

-    jeśli pacjent stosuje inne leki, które mogą wpływać na czynność wątroby;

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, ponieważ może to prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby;

-    jeśli pacjent często stosuje leki przeciwbólowe przez długi okres czasu, ponieważ ich długotrwałe stosowanie może powodować ciężkie i częstsze bóle głowy. Pacjent nie powinien zwiększać dawki leku przeciwbólowego, lecz skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady;

-    jeśli pacjent choruje na astmę i jest wrażliwy na kwas acetylosalicylowy.

Ostrzeżenie: przyjmowanie dawek wyższych niż zalecane związane jest z ryzykiem ciężkiego uszkodzenia wątroby. Dlatego nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Należy zachować także ostrożność podczas jednoczesnego przyjmowania innych leków również zawierających paracetamol. Patrz także punkt 3 „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Actavis”.

W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się dłużej niż po 3 dniach leczenia lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Ważne jest to zwłaszcza w przypadku przyjmowania:

-    chloramfenikolu (stosowany w leczeniu zakażeń), ponieważ lek Paracetamol Actavis może opóźniać opróżnianie żołądka;

-    metoklopramidu lub domperidonu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów), ponieważ mogą nasilać działanie leku Paracetamol Actavis

-    cholestyraminy (stosowanej w obniżaniu cholesterolu) i leków, które opóźniają opróżnianie

żołądka, ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Paracetamol Actavis;

-    probenecydu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej). Pacjent może wymagać zmniejszenia dawki leku Paracetamol Actavis;

-    leków przeciwzakrzepowych (leki rozrzedzające krew np. warfaryna), w przypadku jeśli pacjent wymaga stosowania leku Paracetamol Actavis na co dzień i przez długi okres czasu;

-    salicylamidu (stosowany w leczeniu gorączki i łagodnego bólu), ponieważ może opóźniać wydalanie leku Paracetamol Actavis z organizmu;

-    lamotryginy (stosowana w leczeniu padaczki), ponieważ lek Paracetamol Actavis może osłabiać jej działanie;

-    leków, które mogą potencjalnie uszkadzać wątrobę, takich jak:

-    barbiturany lub karbamazepina (stosowane w leczeniu chorób psychicznych i padaczki);

-    ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych);

-    izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy);

-    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki);

-    ziele dziurawca (Hypericumperforatum) (stosowane w leczeniu depresji).

Lek Paracetamol Actavis może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, takich jak oznaczanie kwasu moczowego i stężenia glukozy we krwi.

Stosowanie leku Paracetamol Actavis z jedzeniem i piciem

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Paracetamol Actavis i spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Paracetamol nie powinien być stosowany w ciąży przez długi okres czasu lub w dużych dawkach, jeśli

nie zalecił tego lekarz.

Lek Paracetamol Actavis w zalecanych dawkach może być przyjmowany podczas ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL ACTAVIS

Wskazówki do stosowania

Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Dawkowanie

Lek Paracetamol Actavis należy zawsze stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Nie przekraczać zaleconej dawki. Należy pamiętać, że wyższe niż zalecane dawki mogą powodować ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Dawka dla dzieci i młodzieży powinna być ustalona na podstawie masy ciała i należy zastosować odpowiednią postać farmaceutyczną. Podana poniżej informacja o wieku dzieci w obrębie każdej grupy wagowej służy tylko jako wskazówka.

Dorośli i młodzież o masie ciała większej niż 50 kg

Zwykle stosowania dawka to 2 do 4 tabletek (500 mg do 1000 mg) co 4 godziny w razie potrzeby, do maksymalnie 12 tabletek (3 g) na dobę.

Dzieci i młodzież o masie ciała 43 kg do 50 kg (około 12-15 lat)

Zwykle stosowana dawka to 2 tabletki (500 mg) co 4 godziny w razie potrzeby, do maksymalnie 10 tabletek (2,5 g) na dobę.

Dzieci o masie ciała 34 kg do 43 kg (około 11-12 lat)

Zwykle stosowana dawka to 2 tabletki (500 mg) co 6 godzin w razie potrzeby, do maksymalnie 8 tabletek (2 g) na dobę.

Dzieci o masie ciała 26 kg do 34 kg (około 8-11 lat)

Zwykle stosowana dawka to 1 tabletka (250 mg) co 4 godziny lub 2 tabletki (500 mg) co 6 godzin w razie potrzeby, do maksymalnie 6 tabletek (1,5 g) na dobę.

Dzieci o masie ciała 20 kg do 26 kg (około 6-8 lat)

Zwykle stosowana dawka to 1 tabletka (250 mg) co 4 godziny w razie potrzeby, do maksymalnie 4 tabletek (1 g) na dobę.

Lek Paracetamol Actavis, 250 mg nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 20 kg (około 6 lat), ponieważ dostępne są inne odpowiednie postacie farmaceutyczne tego leku.

W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się dłużej niż po 3 dniach leczenia lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby i pacjentów z zespołem Gilberta, dawka musi zostać zmniejszona lub wydłużone przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami leku Paracetamol Actavis muszą wynosić co najmniej 8 godzin. Należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty o poradę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne.

Pacjenci z przewlekłym alkoholizmem

Przewlekłe spożywanie alkoholu może zwiększyć ryzyko toksyczności paracetamolu. Przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami powinna wynosić co najmniej 8 godzin. Nie należy przekraczać 2 g paracetamolu na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Actavis

Należy niezwłocznie poradzić się lekarza w przypadku przedawkowania leku, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ występuje ryzyko opóźnionego ciężkiego uszkodzenia wątroby. W celu uniknięcia możliwego uszkodzenia wątroby, ważne jest, żeby lekarz podał jak najszybciej odtrutkę. Objawy uszkodzenia wątroby zazwyczaj nie ujawniają się wcześniej niż po kilku dniach. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, jadłowstręt (utrata apetytu), bladość i ból brzucha. Objawy te zwykle występują w ciągu 24 godzin po przyjęciu leku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paracetamol Actavis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej i określone jako:

Bardzo często: dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów

Często: dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: dotyczy 1 do 10 na 1 000 pacjentów

Rzadko: dotyczy 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana: częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych.

Rzadko występujące działania niepożądane

-    Zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia), zaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia w tworzeniu się komórek krwi w szpiku kostnym).

-    Reakcje alergiczne.

-    Depresja, splątanie, omamy.

-    Drżenie, ból głowy.

-    Zaburzenia widzenia.

-    Obrzęk (nieprawidłowe gromadzenie się płynów pod skórą).

-    Ból brzucha, żołądka lub krwawienie jelitowe, biegunka, nudności, wymioty.

-    Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumarcie komórek wątrobowych).

-    Wysypka, swędzenie, potliwość, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy z objawami, takimi jak: obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka.

-    Zawroty głowy, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje z lekami.

-    Przedawkowanie i zatrucie.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane

-    Choroby krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych krwinek i neutrofili we krwi, niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek).

-    Obniżone stężenie glukozy we krwi.

-    Toksyczność wątrobowa (uszkodzenie wątroby spowodowane chemikaliami).

-    Mętny mocz i zaburzenia nerek.

-    Ciężkie reakcje alergiczne wymagające przerwania leczenia.

Działania niepożądane o nieznanej częstości

Martwica rozpływna naskórka (choroba skóry zagrażająca życiu), rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry), zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba skóry zagrażająca życiu), gromadzenie się płynu w krtani, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna), niedokrwistość (obniżenie liczby czerwonych krwinek we krwi), zaburzenia czynności wątroby i zapalenie wątroby, zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krew w moczu, niemożność oddania moczu), zaburzenia żołądka i jelita, zawroty głowy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL ACTAVIS

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Blistry z folii PVC/Aluminium: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Paracetamol Actavis po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na pudełku, blistrze lub butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paracetamol Actavis

-    Substancj ą czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg paracetamolu.

-    Ponadto lek zawiera: Rdzeń tabletki: skrobia żelowana kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, talk i magnezu stearynian; Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350 i talk.

Jak wygląda lek Paracetamol Actavis i co zawiera opakowanie

Okrągła, biała tabletka powlekana o średnicy 9 mm.

Wielkości opakowań:

Blister: 10 i 20 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca/Importer

Balkanpharma - Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa Bułgaria

PharmaPack International B.V. Bleiswijkseweg 51 2712 PB Zoetermeer Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2013

6