+ iMeds.pl

Paracetamol apteo med 500 mgUlotka Paracetamol apteo med

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Paracetamol APTEO MED, 500 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją było ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol Apteo Med i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Apteo Med

3.    Jak stosować lek Paracetamol Apteo Med

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Apteo Med

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paracetamol Apteo Med i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol Apteo Med jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działanie to wynika głównie ze zdolności paracetamolu do hamowania syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym.

Paracetamol Apteo Med nie działa przeciwzapalnie, nie uszkadza błony śluzowej żołądka, nie hamuje krzepnięcia ani agregacji płytek krwi, nie wywołuje innych działań niepożądanych typowych dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Wskazania do stosowania:

•    bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych;

•    gorączka, np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.

Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Apteo Med Kiedy nie stosować leku Paracetamol Apteo Med

•    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby,

•    w przypadku choroby alkoholowej,

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność:

•    u osób z upośledzoną czynnością nerek

•    u osób z zaburzoną czynnością wątroby (np. w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu)

•    u osób, u których występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedobór enzymu)

•    u osób z niedokrwistością hemolityczną (nieprawidłowy spadek ilości krwinek czerwonych)

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

Nie stosować dawek większych niż zalecane, częściej niż co 4 godziny ani dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

W razie przedawkowania natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby (patrz „Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Apteo Med” w punkcie 3).

Lek zawiera paracetamol.

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Lek Paracetamol Apteo Med a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zwłaszcza należy poinformować o stosowaniu:

•    leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) - ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, w razie długotrwałego stosowania,

•    ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów (leków stosowanych przeciwdrgawkowo i uspokajająco) - ryzyko uszkodzenia wątroby,

•    chloramfenikolu (antybiotyku) - wydłużenie okresu półtrwania chloramfenikolu, zwiększenie jego toksyczności,

•    inhibitorów MAO (leków stosowanych w psychiatrii i neurologii, np. fenelzyna) - ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia i gorączki,

•    leków wzmagających perystaltykę (przemieszczanie się pokarmu i produktów trawienia w przewodzie pokarmowym) - przyspieszenie wchłaniania paracetamolu,

•    leków hamujących perystaltykę - opóźnienie wchłaniania paracetamolu,

•    leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryny) - nasilenie działania przeciwzakrzepowego oraz ryzyko wystąpienia krwawień,

•    zydowudyny (leku przeciwwirusowego) - nasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny.

Paracetamol Apteo Med z alkoholem

W czasie stosowania leku Paracetamol Apteo Med nie należy pić napojów alkoholowych.

U osób nadużywających alkoholu może dojść do uszkodzenia wątroby.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwanie maszyn.

Lek Paracetamol Apteo Med zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Paracetamol Apteo Med

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dorośli i młodzież powyżej 12 lat (o masie ciała większej niż 50 kg):

Dawka j ednorazowa:

doustnie 1 lub 2 tabletki (co odpowiada 500 mg - 1000 mg paracetamolu), w razie konieczności można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa:

•    przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) - 8 tabletek (co odpowiada 4000 mg paracetamolu) na dobę w dawkach podzielonych;

•    przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni), po konsultacji z lekarzem - 5 tabletek (co odpowiada 2500 mg paracetamolu) na dobę w dawkach podzielonych.

Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta lekarz zmniejszy dawkę leku lub wydłuży odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Apteo Med

Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami.

W razie zażycia większej dawki niż zalecana mogą wystąpić objawy przedawkowania: zaburzenia żołądkowo - jelitowe (nudności, wymioty), ból i powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby i nerek. Po dwóch dniach może wystąpić żółtaczka.

W razie przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej, należy sprowokować wymioty (jeśli od zażycia nie upłynęła więcej niż jedna godzina). Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ w wyniku przedawkowania może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Apteo Med

Paracetamol stosuje się doraźnie, w razie potrzeby. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): wymioty, biegunka.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób): pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób): zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza), powiększenie wątroby.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Paracetamol Apteo Med mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić wiecej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Paracetamol Apteo Med

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że blister jest uszkodzony lub wygląd tabletek uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol Apteo Med

Substancją czynną leku jest paracetamol - 500 mg/tabletkę.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sorbitol (170 mg), skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Paracetamol Apteo Med i co zawiera opakowanie

Białe podłużne tabletki.

Lek ma postać tabletek, zapakowanych w blistry. Jeden blister zawiera 6 lub 10 tabletek. Opakowanie zewnętrzne zawiera 6, 10, 20 lub 50 tabletek w blistrach oraz informację dla pacjenta. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

tel./fax: 22 321 62 40/22 321 61 69

e-mail: office@synoptispharma.com

Wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Drewnowska 43/55 91-002 Łódź

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5/5

Paracetamol APTEO MED

Charakterystyka Paracetamol apteo med

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Paracetamol APTEO MED, 500 mg, tabletki.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (170 mg/tabletkę). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe podłużne tabletki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych

•    Gorączka np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat lat (o masie ciała większej niż 50 kg):

doustnie 500 mg - 1000 mg paracetamolu (1 lub 2 tabletki), w razie konieczności można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa:

•    przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) - 4000 mg paracetamolu (8 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych;

•    przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) - 2500 mg paracetamolu (5 tabletek) na dobę w dawkach podzielonych.

Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny.

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni.

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciężka niewydolność nerek lub wątroby

•    Choroba alkoholowa

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie stosować dawek większych niż zalecane, nie częściej niż co 4 godziny ani dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

W razie przedawkowania natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby (patrz 4.9).

Lek należy ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby lub nerek, a także u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i niedokrwistością hemolityczną.

Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie pijących alkohol. W okresie stosowania paracetamolu nie pić napojów alkoholowych.

Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki:

Wyniki interakcji:

niesteroidowe leki przeciwzapalne

ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, w razie długotrwałego stosowania

ryfampicyna, preparaty przeciwpadaczkowe, barbiturany

zwiększenie ryzyka uszkodzenia wątroby

chloramfenikol

wydłużenie okresu półtrwania chloramfenikolu, zwiększenie jego toksyczności

inhibitory MAO

ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia i gorączki

preparaty wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowego

przyspieszenie wchłaniania paracetamolu

preparaty hamujące perystaltykę przewodu pokarmowego

opóźnienie wchłaniania paracetamolu

preparaty przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny

nasilenie ich działania oraz ryzyko wystąpienia krwawień

zydowudyna

nasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny

U osób nadużywających alkoholu może wystąpić zwiększenie ryzyka uszkodzenia wątroby.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W okresie ciąży i karmienia piersią lek stosować tylko w razie zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol APTEO MED nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwanie maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały podzielone zgodnie z częstością występowania.

Konwencja MedDRA dotycząca częstości:

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100);

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000);

bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko

powiększenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rzadko

pokrzywka, rumień, zapalenie skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często

wymioty, biegunka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W razie przypadkowego lub zamierzonego zażycia dawki przewyższającej maksymalną dawkę dobową (jednorazowo powyżej 5 g) mogą wystąpić objawy przedawkowania: zaburzenia żołądkowo - jelitowe (nudności, wymioty), ból i powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby i nerek. Po dwóch dniach może wystąpić żółtaczka. W razie przedawkowania pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Postępowanie po przedawkowaniu należy rozpocząć najszybciej jak jest to możliwe:

•    należy wykonać płukanie żołądka (nie podawać węgla aktywowanego, gdyż adsorbuje on podaną doustnie N-acetylocysteinę i zmniejsza jej skuteczność);

•    jako antidotum stosować N-acetylocysteinę (do 24 godzin po przedawkowaniu);

•    dalsze postępowanie zależy od stężenia paracetamolu we krwi.

Leczenia zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej opieki medycznej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy. Kod ATC: N02BE01

Mechanizm działania

Paracetamol to nienarkotyczny lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Zmniejsza wrażliwość receptorów bólowych na działanie takich mediatorów, jak kininy i serotonina, co powoduje podwyższenie progu bólowego. Działanie to wynika głównie z hamowania syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym. Paracetamol nie działa przeciwzapalnie, nie uszkadza błony śluzowej żołądka, nie hamuje krzepnięcia ani agregacji płytek krwi, nie wywołuje innych działań niepożądanych typowych dla NLPZ.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Paracetamol po podaniu doustnym jest prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego, poprzez bierną dyfuzję. Stężenie maksymalne we krwi występuje w ciągu 0,5 - 1 godziny.

Dystrybucja

Paracetamol wiąże się w 15 - 20% z białkami osocza krwi. Objętość dystrybucji wynosi od 0,9 l/kg do 1,8 l/kg i nie zmienia się wraz z wiekiem.

Metabolizm

Paracetamol jest w całości metabolizowany w wątrobie.

Ulega sprzęganiu z kwasem glukuronowym (około 60% dawki) i jonami siarczanowymi (około 30% dawki). Zaledwie 3 - 4% dawki ulega utlenieniu z udziałem cytochromu P - 450 do formy pośredniej jaką jest N -acetylobenzochinoimina. Ten metabolit jest unieczynniany drogą koniugacji z glutationem i wydalany przez nerki w postaci nietoksycznego merkapturanu. Reakcje sprzęgania z kwasem glukuronowym, jonami siarczanowymi i glutationem są wysycalne. Oznacza to, że po przedawkowaniu paracetamolu może dojść do przeciążenia układów sprzęgających, a wolna N - acetylobenzochinoimina wiąże się kowalentnie z makromolekułami komórek wątrobowych powodując ich uszkodzenie.

Eliminacja

Paracetamol w 100% wydalany jest przez nerki, z tego w około 5% w postaci niezmienionej. Okres półtrwania wynosi 1,5 - 2,5 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie zawierają informacji, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol

Skrobia ziemniaczana Powidon

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku:

6 tabletek (1 blister po 6 szt.)

10 tabletek (1 blister po 10 szt.)

20 tabletek (2 blistry po 10 szt.)

50 tabletek (5 blistrów po 10 szt.)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 65

02-255 Warszawa

tel./fax: 22 321 62 40/22 321 61 69

e-mail: office@svnoptispharma.com

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5/5

Paracetamol APTEO MED