+ iMeds.pl

Paracetamol b. braun 10 mg/mlUlotka Paracetamol b. braun

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol B. Braun, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

Paracetamol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Paracetamol B. Braun i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol B. Braun

3.    Jak stosować lek Paracetamol B. Braun

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol B. Braun

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Paracetamol B. Braun i w jakim celu się go stosuje

Jest to lek przeciwbólowy (łagodzi ból) i przeciwgorączkowy (obniża gorączkę).

Jest stosowany w

•    krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, szczególnie w okresie pooperacyjnym,

•    krótkotrwałym leczeniu gorączki.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol B. Braun Kiedy nie stosować leku Paracetamol B. Braun

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, (wymienione w punkcie 6.)

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na propacetamol (inny lek przeciwbólowy, przekształcany w organizmie do paracetamolu)

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Paracetamol B. Braun należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol B. Braun

•    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub ciężka choroba nerek albo jeśli pacjent przewlekle nadużywa alkoholu

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol. W takim przypadku lekarz skoryguje dawkę leku

•    w przypadkach zaburzeń odżywiania (stany niedożywienia) lub odwodnienia

•    jeśli u pacjenta występuje genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) (fawizm)

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej przypadków dotyczy pacjenta.

Powszechnie stosowaną praktyką jest obserwowanie pacjentów, czy nie wystąpię u nich reakcje alergiczne na substancję czynną lub na substancję pomocniczą (np. skrobię hydroksyetylową) (patrz również punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania paracetamolu. Zaleca się, aby lek ten był stosowany tylko do czasu, gdy pacjent będzie mógł ponownie przyjmować leki przeciwbólowe doustnie.

Należy upewnić się, że pacjent nie otrzymuje dawki wyższej od zalecanej. Może to prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Inne leki i Paracetamol B. Braun

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ma to szczególne znaczenie, jeżeli pacjent przyjmuje:

•    lek o nazwieprobenecyd (lek stosowany w leczeniu dny): konieczne może być zmniejszenie dawki paracetamolu;

•    leki przeciwbólowe zawierające salicylamid: konieczne może być dostosowanie dawki;

•    leki aktywujące enzymy wątrobowe: konieczna jest ścisła kontrola dawki paracetamolu, aby uniknąć uszkodzenia wątroby;

• jakiekolwiek leki rozrzedzające krew (przeciwzakrzepowe): konieczne może być uważniejsze kontrolowanie ich działania.

Lek ten zawiera paracetamol i należy to brać pod uwagę, jeżeli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub propacetamol, aby uniknąć przedawkowania (patrz punkt 3).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

•    Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Lek Paracetamol B. Braun może być stosowany w okresie ciąży, jednak w takim przypadku lekarz musi ocenić, czy leczenie jest wskazane.

•    Karmienie piersią

Lek Paracetamol B. Braun można stosować w okresie karmienia piersią.

Lek Paracetamol B. Braun zawiera sód

Ten produkt leczniczy zawiera

•    12,2 mg (0,53 mmol) sodu w 10 ml

•    61 mg (2,7 mmol) sodu w 50 ml i

•    122 mg (5,3 mmol) sodu w 100 ml.

Należy brać to pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę niskosodową.

Jak stosować lek Paracetamol B. Braun

3.


   Butelka polietylenowa o pojemności 100 ml jest przeznaczona do stosowania wyłącznie u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg.

   Butelka polietylenowa o pojemności 50 mg jest przeznaczona do stosowania wyłącznie u donoszonych noworodków, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała ponad 10 kg i do

33 kg.

   Polietylenowa ampułka o pojemności 10 ml jest przeznaczona do stosowania wyłącznie u donoszonych noworodków, niemowląt i dzieci o masie ciała do 10 kg

Zalecana dawka to:

Lekarz określi dawkę i wielkość butelki właściwą dla danego pacjenta wyłącznie na podstawie jego masy ciała.

Sposób podawania

RYZYKO BŁĘDÓW W DAWKOWANIU

Należy zadbać o to, aby uniknąć błędów w dawkowaniu w związku z pomyleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml), co mogłoby prowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci._


Lek ten podawany jest przez lekarza w infuzji dożylnej (podanie dożylne). Trwa to około 15 minut. Konieczne jest uważne stałe monitorowanie pacjenta podczas przeprowadzenia infuzji a szczególnie pod jej koniec.

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania paracetamolu. Zaleca się, aby lek ten był stosowany tylko do czasu, gdy pacjent będzie mógł ponownie przyjmować leki przeciwbólowe doustnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Paracetamol B. Braun jest zbyt silne lub zbyt słabe należy skontaktować się z lekarzem.

Otrzymanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol B. Braun

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ lek podaje pacjentowi członek personelu medycznego.

Należy upewnić się, że pacjent nie otrzymuje dawki wyższej od zalecanej. Może to prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

W przypadku przedawkowania objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt (utratę apetytu), bladość skóry, ból brzucha i ryzyko uszkodzenia wątroby.

Jeżeli pacjent uważa, że mógł otrzymać zbyt dużą dawkę, powinien natychmiast poinformować o tym lekarza. W przypadku przedawkowania konieczne jest uzyskanie natychmiastowej pomocy lekarskiej, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionego ciężkiego uszkodzenia wątroby. Ze względu na możliwość nieodwracalnego uszkodzenia wątroby, konieczna jest natychmiastowa hospitalizacja i leczenie za pomocą antidotum.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane mogą być ciężkie. W razie wystąpienia któregokolwiek z nich, należy przerwać przyjmowanie leku Paracetamol B. Braun i natychmiast skonsultować się z lekarzem:

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

•    reakcje alergiczne o zmiennym nasileniu, od reakcji skórnych jak pokrzywka do wstrząsu alergicznego

•    może wystąpić nieprawidłowo mała liczba pewnych rodzajów krwinek (płytek krwi, białych krwinek).

Inne działania niepożądane to:

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób)

•    zmiany wyników badań laboratoryjnych: nieprawidłowo duża aktywność enzymów wątrobowych stwierdzana podczas badań krwi

•    zmniejszenie ciśnienia krwi

•    złe samopoczucie

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    zaczerwienienie skóry, uderzenia gorąca lub świąd

•    nieprawidłowo szybkie bicie serca.

Podczas badań klinicznych zgłaszano częste działania niepożądane w miejscu podania leku (ból i uczucie pieczenia).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.sov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol B. Braun

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać pojemnik zawierający Paracetamol BBraun w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Co zawiera lek Paracetamol B. Braun:

Substancją czynna jest leku paracetamol.

Jeden ml zawiera 10 mg paracetamolu.

Każda ampułka o pojemności 10 ml zawiera 100 mg paracetamolu.

Każda butelka o pojemności 50 ml zawiera 500 mg paracetamolu.

Każda butelka o pojemności 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to:

Hydroksyetyloskrobia, mannitol, sodu octan trójwodny, sodu cytrynian dwuwodny, kwas octowy lodowaty, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Paracetamol B. Braun i co zawiera opakowanie

Paracetamol B. Braun to przezroczysty roztwór, bezbarwny lub lekko różowawo-pomarańczowy. Postrzeganie koloru może się różnić

Paracetamol B. Braun jest dostarczany w butelkach z LDPE o pojemności 50 ml i 100 ml lub ampułkach z LDPE o pojemności 10 ml.

Wielkość opakowań: 20 * 10 ml, 10 * 50 ml, 10 * 100 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

B.Braun Melsungen AG Adres:

Carl-Braun-StraBe 1    Adres do korespondencji:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Telefon: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567

Wytwórca

B. Braun Medical SA Carretera de Terrassa 121 08191 Rubí (Barcelona), Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,    Paracetamol B. Braun 10 mg/ml

Francja, Węgry, Włochy, Łotwa, Luksemburg,

Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Holandia

Belgia    Paracetamol B. Braun 10 mg/ml solution for

infusion, oplossing voor infusie, Infusionslosung

Austria, Niemcy    Paracetamol B. Braun 10 mg/ml Infusionslosung

Litwa

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml infuzinis tirpalas

Rumunia

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml solutie perfuzabila

Słowenia

Paracetamol B. Braun 10 mg/ml raztopina za infundiranje

Irlandia, Wielka Brytania

Paracetamol 10 mg/ml solution for infusion

Norwegia, Polska

Paracetamol B. Braun

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla kwalifikowanego personelu medycznego:

Dawkowanie

Podawana objętość leku nie może być większa niż określona dawka. W takich przypadkach lek musi być przed podaniem rozcieńczony do pożądanej objętości odpowiednim roztworem do infuzji (patrz poniżej „Metoda podawania i rozcieńczania”) lub podawany przy użyciu pompy strzykawkowej.

RYZYKO BŁĘDÓW W DAWKOWANIU

Należy zadbać o to, aby uniknąć błędów w dawkowaniu w związku z pomyleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml), co mogłoby prowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci._


Dawka zależna od masy ciała pacjenta (patrz tabela dawkowania poniżej)

Ampułka 10 m

Masa ciała pacjenta

Dawka

pojedyncza

Podawana

objętość

Maksymalna objętość produktu leczniczego Paracetamol B. Braun (10 mg/ml) na podanie na podstawie górnej granicy masy ciała u grupy (ml)***

Maksymalna dawka dobowa**

< 10 kg*

7,5 mg/kg

0,75 ml/kg

7,5 ml

30 mg/kg

Butelka 50 ml

Masa ciała pacjenta

Dawka pojedyncza

Podawana objętość

Maksymalna objętość produktu leczniczego Paracetamol B. Braun (10 mg/ml) na podanie na podstawie górnej granicy masy ciała u grupy (ml)***

Maksymalna

dawka

dobowa**

> 10 kg do

< 33 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

49,5 ml

60 mg/kg Dawka nie może być większa niż 2 g

Butelka 100 ml

Masa ciała pacjenta

Dawka

(pojedyncza)

Podawana

objętość

Maksymalna objętość produktu leczniczego Paracetamol B. Braun

(10 mg/ml) na podanie na podstawie górnej granicy masy ciała u grupy (ml)***

Maksymalna dawka dobowa**

> 33 kg i < 50 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

75 ml

60 mg/kg Dawka nie może być większa niż 3 g

> 50 kg z dodatkowymi czynnikami ryzyka hepatotoksyczności

1 g

100 ml

100 ml

3 g

> 50 kg i bez dodatkowych czynników ryzyka hepatotoksyczności

1 g

100 ml

100 ml

4 g

*Wcześniaki:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u wcześniaków

**Maksymalna dawka dobowa:

Maksymalna dawka dobowa podana w powyższej tabeli dotyczy pacjentów, którzy nie otrzymują innych produktów leczniczych zawierających paracetamol. Należy ją skorygować, uwzględniając takie produkty.

***Pacjenci o mniejszej masie ciała wymagają mniejszych objętości.

Minimalny odstęp pomiędzy poszczególnymi dawkami musi wynosić przynajmniej 4 godziny. Minimalny odstęp pomiędzy poszczególnymi dawkami u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek musi wynosić przynajmniej 6 godzin.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Ciężka niewydolność nerek:

Podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki i zwiększenie minimalnego odstępu pomiędzy każdym podaniem do 6 godzin.

Dorośli z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekłym niedożywieniem (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnieniem:

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 3 g (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Metoda podawania i rozcieńczania

Paracetamol B. Braun można również rozcieńczyć 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu do infuzji lub 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji w stosunku maksymalnie 1:10 (jedna objętość leku Paracetamol B. Braun w dziewięciu objętościach rozcieńczalnika).

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Lek należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu opakowania. Wszystkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania

Infuzja powinna się rozpocząć natychmiast po podłączeniu pojemnika do zestawu do infuzji.

Okres ważności po rozcieńczeniu

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność po otwarciu (włączając w to czas infuzji) przez 48 godzin w temperaturze 23°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie on użyty bezpośrednio po otwarciu, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

Przed podaniem należy skontrolować wzrokowo, czy lek nie zawiera widocznych cząstek lub przebarwień. Produkt stosować tylko wtedy, gdy roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub lekko zabarwiony, a opakowanie i jego zamknięcie są nieuszkodzone.

Strona 8 z 8

07412.0BN0820J13

Paracetamol B. Braun

Charakterystyka Paracetamol b. braun

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol B. Braun, 10 mg/ml, roztwór do infuzji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do infuzji zawiera 10 mg paracetamolu.

Każda ampułka o pojemności 10 ml zawiera 100 mg paracetamolu. Każda butelka o pojemności 50 ml zawiera 500 mg paracetamolu. Każda butelka o pojemności 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu.

Substancja(e) pomocnicza(e) o znanym działaniu: sód 1,22 mg/ ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przezroczysty roztwór, bezbarwny lub o lekko różowawo-pomarańczowym zabarwieniu. Postrzeganie koloru może się różnić.

Osmolarność teoretyczna 305 mOsm/l. pH 4,5 - 5,5

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Paracetamol B.Braun jest wskazany w:

•    krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, szczególnie w okresie pooperacyjnym,

•    krótkotrwałym leczeniu gorączki,

gdy podanie drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub hipertermii i (lub) w przypadku, gdy podanie produktu inną drogą nie jest możliwe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Butelka o pojemności 100 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg.

Butelka o pojemności 50 mg jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u donoszonych noworodków, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała ponad 10 kg i do 33 kg.

Ampułka o pojemności 10 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u donoszonych noworodków, niemowląt i dzieci o masie ciała do 10 kg

Podawana dawka i wielkości używanej butelki zależą wyłącznie od masy ciała pacjenta. Podawana objętość leku nie może spowodować podania zbyt dużej dawki. W takich przypadkach, lek musi być przed podaniem rozcieńczony odpowiednim roztworem do infuzji do pożądanej objętości (patrz punkt 6.6) lub podawany przy użyciu pompy strzykawkowej.

Dawka zależna od masy ciała pacjenta (patrz tabela dawkowania poniżej)

Ampułka 10 ml

Masa ciała pacjenta

Dawka pojedyncza

Podawana objętość

Maksymalna objętość produktu leczniczego Paracetamol B. Braun (10 mg/ml) na podanie na podstawie górnej granicy masy ciała u grupy (ml)***

Maksymal na dawka dobowa**

< 10 kg*

7,5 mg/kg

0,75 ml/kg

7,5 ml

30 mg/kg

Butelka 50 m

Masa ciała pacjenta

Dawka pojedyncza

Podawana

objętość

Maksymalna objętość produktu leczniczego Paracetamol B. Braun

(10 mg/ml) na podanie na podstawie górnej granicy masy ciała u grupy (ml)***

Maksymalna dawka dobowa**

> 10 kg do < 33 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

49,5 ml

60 mg/kg Dawka nie być większa niż 2 g

Butelka 100 ml

Masa ciała pacjenta

Dawka

(pojedyncza)

Podawana

objętość

Maksymalna objętość produktu leczniczego Paracetamol B. Braun (10 mg/ml) na podanie na podstawie górnej granicy masy ciała u grupy (ml)***

Maksymalna dawka dobowa**

> 33 kg do < 50 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

75 ml

60 mg/kg Dawka nie być większa niż 3 g

> 50 kg z dodatkowymi czynnikami ryzyka

1 g

100 ml

100 ml

3 g

hepatoto-

ksyczności

> 50 kg i bez dodatkowych czynników ryzyka hepatoto-ksyczności

1 g

100 ml

100 ml

4 g

*Wcześniaki:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u wcześniaków (patrz również punkt 5.2)

**Maksymalna dawka dobowa:

Maksymalna dawka dobowa podana w powyższej tabeli dotyczy pacjentów, którzy nie otrzymują innych produktów leczniczych zawierających paracetamol. Należy ją skorygować, uwzględniając takie produkty.

***Pacjenci o mniejszej masie ciała wymagają mniejszych objętości.

Minimalny odstęp pomiędzy poszczególnymi dawkami musi wynosić przynajmniej 4 godziny. Minimalny odstęp pomiędzy poszczególnymi dawkami u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek musi wynosić przynajmniej 6 godzin.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Ciężka niewydolność nerek:

Podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) zaleca się zmniejszenie dawki i zwiększenie minimalnego odstępu pomiędzy każdym podaniem do 6 godzin (patrz punkt 5.2).

Dorośli z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekłym niedożywieniem (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnieniem:

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 3 g (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Należy zachować ostrożność przepisując i podając Paracetamol B.Braun, aby uniknąć błędów w dawkowaniu w związku z pomyleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml), co mogłoby prowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci. Należy zadbać o to, aby przepisać i podać właściwą dawkę. Wypisując receptę, należy podać obie wartości dawki całkowitej: w mg i w ml. Należy

upewnić się, że dawka jest odmierzona i podawana właściwie._

Podanie dożylne.

Roztwór paracetamolu podaje się w infuzji dożylnej trwającej 15 minut.

Pacjenci o masie ciała <10 kg:

• Dawka, jaką należy podać, powinna być pobrana z ampułki i rozcieńczona 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu do infuzji lub 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji w stosunku 1:10 (1 część Paracetamol B.Braun i 9 części rozcieńczalnika) i podawana przez 15 minut. Patrz także punkt 6.6.

•    W celu odmierzenia dawki odpowiedniej dla masy ciała dziecka oraz pożądanej objętości należy użyć strzykawki o pojemności 5 lub 10 ml, jednakże nigdy więcej niż 7,5 ml na dawkę.

•    W celu uzyskania informacji odnośnie dawkowania użytkownik powinien zapoznać się z informacją dla użytkownika.

Paracetamol B. Braun można rozcieńczyć 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu lub 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy w stosunku 1:10 (1 część Paracetamol B. Braun i 9 części rozcieńczalnika).

W tym przypadku rozcieńczony roztwór należy zużyć z ciągu godziny od przygotowania (wlicza się w to czas wlewu).

Instrukcje rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem - patrz punkt 6.6.

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszystkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Przed podaniem należy skontrolować wzrokowo, czy roztwór nie zawiera widocznych cząstek lub przebarwień. Produkt stosować tylko, jeżeli roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub lekko różowawo-pomarańczowy, a opakowanie i jego zamknięcie są nieuszkodzone.

Podobnie jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji podawanych w pojemnikach zawierających w środku przestrzeń powietrzną, należy pamiętać, że konieczne jest uważne monitorowanie, szczególnie pod koniec infuzji, niezależnie od drogi podawania. Monitorowanie pod koniec infuzji dotyczy szczególnie infuzji przez dojście centralne, w celu uniknięcia zatoru powietrznego.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na paracetamol, chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu) lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

RYZYKO BŁĘDÓW W DAWKOWANIU

Należy zadbać o to, aby uniknąć błędów w dawkowaniu w związku z pomyleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml), co mogłoby prowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci (patrz punkt 4.2)._


Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania. Zaleca się stosowanie odpowiedniego doustnego leczenia przeciwbólowego, gdy tylko podanie tą drogą stanie się możliwe.

Aby uniknąć przedawkowania leku, należy sprawdzić czy inne przyjmowane produkty lecznicze nie zawierają paracetamolu lub propacetamolu. Konieczne może być skorygowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Podanie dawek wyższych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy podmiotowe i przedmiotowe uszkodzenia wątroby (w tym objawy schorzeń takich jak: piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dniach, z maksymalnym nasileniem występującym zazwyczaj po 4 - 6 dniach po podaniu. Leczenie z zastosowaniem antidotum należy wdrożyć tak szybko, jak to możliwe (patrz punkt 4.9).

Paracetamol należy stosować ostrożnie w następujących przypadkach:

• niewydolność wątroby;

• ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkty 4.2 i 5.2);

•    przewlekła choroba alkoholowa;

•    przewlekłe niedożywienie (małe rezerwy glutationu w wątrobie);

•    odwodnienie;

•    pacjenci z genetycznie uwarunkowanym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) (fawizm) - po podaniu paracetamolu możliwe jest występowanie niedokrwistości hemolitycznej z powodu zmniejszenia alokacji glutationu.

Wskazana, jako powszechnie stosowana praktyka, jest obserwacja pacjentów czy nie wystąpią u nich reakcje alergiczne na substancję czynną lub na substancję pomocniczą (np. skrobia hydroksyetylowa) (patrz również punkt 4.8).

Ten produkt leczniczy zawiera 12,2 mg (0,53 mmol) sodu w 10 ml, 61 mg (2,7 mmol) sodu w 50 ml i 122 mg (5,3 mmol) sodu w 100 ml. Fakt ten powinien być brany pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę niskosodową.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Probenecyd powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego sprzęgania z kwasem glukuronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w razie jednoczesnego stosowania z probenecydem.

•    Salicylamid może wydłużyć okres półtrwania paracetamolu.

•    Należy zachować ostrożność przy równoczesnym przyjmowaniu substancji indukujących enzymy (patrz punkt 4.9).

•    Równoczesne stosowanie paracetamolu (4000 mg na dzień przez co najmniej 4 dni) i doustnych środków przeciwzakrzepowych może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR. W takim przypadku należy zwiększyć częstość badania wartości INR w czasie równoczesnego stosowania tych produktów jak również przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia paracetamolem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Doświadczenie kliniczne dotyczące dożylnego stosowania paracetamolu jest ograniczone. Jednakże dane epidemiologiczne dotyczące stosowania doustnego paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na występowanie działań niepożądanych u kobiet w ciąży ani wpływu na zdrowie płodu lub noworodka.

Dane prospektywne dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło przedawkowanie paracetamolu, nie wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych płodu.

Nie prowadzono badań wpływu na rozrodczość u zwierząt po dożylnym zastosowaniu paracetamolu. Natomiast badania dotyczące stosowania doustnego nie wykazały teratogennego i toksycznego działania na płód.

Tym niemniej Paracetamol B. Braun powinien być stosowany u kobiet w ciąży jedynie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W takim przypadku należy ściśle przestrzegać zalecanego sposobu i czasu podawania.

Karmienie piersią:

Po podaniu doustnym paracetamol w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Nie zgłaszano działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. W związku z tym Paracetamol B. Braun może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów zawierających paracetamol, działania niepożądane leku występują rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000) lub bardzo rzadko (<1/10 000). Opisano je poniżej:

Klasyfikacja układów i narządów

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko

(<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość,

leukopenia,

neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

nadwrażliwości (1)

Zaburzenia serca

Tachykardia (2)

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

Uderzenia gorąca (2)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona

aktywność

transaminaz

wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd (2) Rumień (2)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe samopoczucie

(1) Zgłaszano bardzo rzadko przypadki reakcji nadwrażliwości od prostej wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego. Powoduje to konieczność przerwania leczenia.

(2)    Izolowane przypadki

Podczas badań klinicznych zgłaszano częste działania niepożądane w miejscu podania leku (ból i uczucie pieczenia).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Ryzyko uszkodzenia wątroby (w tym piorunującego zapalenia wątroby, niewydolności wątroby, zastoinowego zapalenia wątroby, cytolitycznego zapalenia wątroby) dotyczy szczególnie pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z zaburzeniami wątroby, z przewlekłą chorobą alkoholową, pacjentów przewlekle niedożywionych oraz pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe. W takich przypadkach przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

Objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość i ból brzucha. W razie przedawkowania paracetamolu konieczne jest natychmiastowe podjęcie pilnych działań, nawet gdy nie występują żadne objawy.

Przedawkowanie paracetamolu poprzez podanie dorosłym pojedynczej dawki wynoszącej 7,5 g lub większej, albo 140 mg/kg masy ciała w przypadku dzieci, prowadzi do cytolizy komórek wątroby, co może prowadzić do całkowitej i nieodwracalnej martwicy wątroby, a następnie do niewydolności hepatocytów, kwasicy metabolicznej i encefalopatii. To z kolei może prowadzić do śpiączki i zgonu. Jednocześnie obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz (AST, ALT), dehydrogenazy mleczanowej i zwiększenie stężenia bilirubiny w połączeniu ze zmniejszonym stężeniem protrombiny, które mogą wystąpić 12 do 48 godzin po podaniu. Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby pojawiają się zazwyczaj po dwóch dobach, osiągając maksymalne nasilenie po 4-6 dniach.

Leczenie

Natychmiastowa hospitalizacja.

Przed rozpoczęciem leczenia i możliwie najszybciej po przedawkowaniu należy pobrać próbkę krwi w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

Leczenie obejmuje podanie antidotum, N-acetylocysteiny (NAC) dożylnie lub doustnie, w miarę możliwości w ciągu pierwszych 10 godzin po przedawkowaniu. N-acetylocysteina zapewnia jednak pewien stopień ochrony nawet po upływie 10 godzin, ale w tych przypadkach leczenie stosuje się przez dłuższy czas.

Leczenie objawowe

Testy wątroby należy koniecznie przeprowadzić na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny. W większości przypadków aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do wartości prawidłowych w ciągu 1 do 2 tygodni wraz z całkowitym powrotem prawidłowej czynności wątroby. W bardzo ciężkich przypadkach może być jednak konieczne przeszczepienie wątroby.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

Leki przeciwbólowe; Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; Anilidy Kod ATC: N02BE01

Mechanizm działania

Dokładny mechanizm właściwości przeciwbólowych i przeciwgorączkowych paracetamolu nie został dotychczas ustalony; może obejmować działania ośrodkowe i obwodowe.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Paracetamol B. Braun zaczyna działać przeciwbólowo w ciągu 5-10 minut po rozpoczęciu podawania. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 1 godziny, a czas jego trwania wynosi zazwyczaj 4 do 6 godzin.

Paracetamol B. Braun obniża gorączkę w ciągu 30 minut po rozpoczęciu podawania. Jego działanie przeciwgorączkowe utrzymuje się przez co najmniej 6 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Dorośli

Wchłanianie:

Farmakokinetyka paracetamolu w zakresie dawek do 2 g przebiega liniowo po pojedynczym podaniu oraz podaniu wielokrotnym w ciągu 24 godzin.

Biodostępność paracetamolu po infuzji 500 mg i 1 g produktu Paracetamol B. Braun jest podobna do obserwowanej po infuzji, odpowiednio, 1 i 2 g propacetamolu (co odpowiada 500 mg i 1 g paracetamolu). Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu (Cmaks), obserwowane pod koniec 15-minutowej infuzji dożylnej 500 mg i 1 g produktu Paracetamol B. Braun wynosi, odpowiednio, około 15 and 30 pg/ml.

Dystrybucja:

Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg mc.

Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza.

Podczas infuzji i po 20 minutach od zakończenia infuzji 1 g paracetamolu obserwowano istotne stężenie leku w płynie mózgowo-rdzeniowym (około 1,5 pg/ml).

Metabolizm:

Paracetamol jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie, w dwóch głównych, następujących szlakach metabolicznych wątroby: sprzęganie z kwasem glukuronowym i kwasem siarkowym. Ten drugi szlak może gwałtownie ulec wysyceniu przy dawkach wyższych od terapeutycznych. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P450 do reaktywnego metabolitu pośredniego (N-acetylo-benzochin), który przy normalnym stosowaniu leku, szybko traci właściwości toksyczne przez sprzężenie ze zredukowanym glutationem i jest wydalany w moczu po sprzężeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym. Jednak przy znacznym przedawkowaniu ilość tego metabolitu zwiększa się.

Eliminacja:

Metabolity paracetamolu są wydalane głównie z moczem. W ciągu 24 godzin 90% przyjętej dawki jest wydalane, głównie w postaci sprzężonej - glukuronidu (60-80%) i siarczanu (20-30%). Mniej niż 5% jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania paracetamolu w osoczu wynosi około 2,7 godziny, a całkowity klirens wynosi 18 l/godz.

Noworodki, niemowlęta i dzieci:

Parametry farmakokinetyki paracetamolu obserwowane u niemowląt i dzieci są podobne do tych obserwowanych u dorosłych, z wyjątkiem okresu półtrwania w osoczu, który jest nieco krótszy (1,5 do 2 godzin) niż u dorosłych. U noworodków okres półtrwania w osoczu jest dłuższy niż u niemowląt, tj. około 3,5 godziny. Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do 10 lat wydalają znacznie mniej paracetamolu w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym i więcej w postaci sprzężonej z kwasem siarkowym niż dorośli.

Tabela: Wartości farmakokinetyczne w zależności od wieku (znormalizowany klirens,

*CLstd/F oral x(lxgodz_1x70 kg-1)

Wiek

Masa ciała (kg)

CLstd/Fora, (lxgodz"1x70kg"1)

40 tygodni (wiek po zapłodnieniu)

3,3

5,9

3 miesiące (wiek po urodzeniu)

6

8,8

6 miesięcy (wiek po urodzeniu)

7,5

11,1

1 rok (wiek po urodzeniu)

10

13,6

2 lata (wiek po urodzeniu)

12

15,6

5 lat (wiek po urodzeniu)

20

16,3

8 lat (wiek po urodzeniu)

25

16,3

*CLstd jest szacowaną populacyjną wartością klirensu (CL)

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z niewydolnością nerek:

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny 10-30 ml/min), eliminacja paracetamolu jest nieco opóźniona, okres półtrwania wynosi od 2 do 5,3 godziny. Szybkość eliminacji glukuronianów i siarczanów u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek jest 3 razy wolniejsza niż u zdrowych osób. Z tego powodu podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) minimalny odstęp pomiędzy każdym podaniem należy zwiększyć do 6 godzin (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Parametry farmakokinetyczne i metabolizm paracetamolu u pacjentów w podeszłym wieku nie ulegają zmianie. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania w tej grupie pacjentów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie ujawniły szczególnego ryzyka stosowania u ludzi, poza informacjami zawartymi w innych częściach ChPL.

Badania dotyczące miejscowej tolerancji paracetamolu przeprowadzone na szczurach i królikach wykazały dobrą tolerancję. W badaniach na świnkach morskich nie stwierdzono występowania opóźnionej nadwrażliwości kontaktowej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Hydroksyetyloskrobia

Sodu octan trójwodny

Sodu cytrynian dwuwodny

Kwas octowy lodowaty (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego Paracetamol B. Braun z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem:

2 lata.

Po pierwszym otwarciu:

Infuzja powinna się rozpocząć natychmiast po podłączeniu pojemnika do zestawu do infuzji.

Po rozcieńczeniu

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność po otwarciu (włączając w to czas infuzji) roztworów wymienionych w punkcie 6.6 przez 48 godzin w temperaturze 23°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie on użyty bezpośrednio po otwarciu, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Przechowywać pojemnik zawierający Paracetamol BBraun w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania po pierwszym otwarciu oraz po rozcieńczeniu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z LDPE w tekturowym pudełku. Zawartość: 50 ml, 100 ml Ampułka z LDPE. Zawartość: 10 ml

Wielkość opakowań: 20 * 10 ml, 10 * 50 ml, 10 * 100 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Paracetamol B. Braun można rozcieńczyć 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu do infuzji lub 50 mg/ml (5%) roztworem glukozy do infuzji w stosunku maksymalnie 1:10. Patrz także punkt 4.2. Okres przechowywania po rozcieńczeniu patrz punkt 6.3.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B.Braun Melsungen AG Adres:

Carl-Braun-Straße 1    Adres do korespondencji:

34212 Melsungen, Niemcy    34209 Melsungen, Niemcy

Telefon: +49/5661/71-0 Faks: +49/5661/71-4567

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20317

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.06.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Październik 2014

07412.0BN0920J13 Strona 10 z 10

Paracetamol B. Braun