Imeds.pl

Paracetamol + Caffeine Galpharm 500 Mg + 65 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PARACETAMOL+CAFFEINE GALPHARM

500 mg + 65 mg, tabletki

(Paracetamolum + Coffeinum)

Należy uważnie zapoznać się z treści ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należ powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po 3 dniach w przypadku gorączki i 5 dniach w przypadku bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol+Caffeine Galpharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol+Caffeine Galpharm

3.    Jak stosować lek Paracetamol+Caffeine Galpharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol+Caffeine Galpharm Perrigo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paracetamol+Caffeine Galpharm w jakim celu się go stosuje

Paracetamol+Caffeine Galpharm zawiera paracetamol, który działa przeciwbólowo oraz pomaga obniżać ciepłotę ciała w przypadku gorączki i kofeinę, która nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu i zwiększa czujność.

Lek wskazany jest do objawowego leczenia łagodnego do umiarkowanego bólu i gorączki, szczególnie w bólach głowy, zęba czy bolesnym miesiączkowaniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol+Caffeine Galpharm Kiedy nie stosować leku Paracetamol+Caffeine Galpharm:

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze składników leku.

-    U osób w wieku poniżej 15 lat lub o masie ciała poniżej 50 kg.

NIE STOSOWAĆ INNYCH LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH PARACETAMOL PODCZAS STOSOWANIA TEGO LEKU.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol+Caffeine Galpharm.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby (w tym zespół Gilberta), ponieważ dawka leku może wymagać zmniejszenia

-    jeśli pacjent ma zapalenie wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

-    jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość hemolityczna (postać anemii wywołana rozpadem czerwonych krwinek)

-    jeśli pacjent ma chorobę alkoholową lub jest w trakcie wychodzenia z choroby alkoholowej

-    jeśli u pacjenta występuje astma i nadwrażliwość na aspirynę

-    jeśli pacjent jest odwodniony lub przewlekle niedożywiony

-    jeśli u pacjenta występuje dna moczanowa

-    jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca.

W przypadku problemów z alkoholem lub uszkodzenia wątroby nie stosować leku Paracetamol+Caffeine Galpharm bez przepisu lekarza. Nie stosować leku Paracetamol+Caffeine Galpharm jednocześnie z alkoholem. Zastosowanie leku Paracetamol+Caffeine Galpharm nie nasila działania alkoholu.

Inne leki i Paracetamol+Caffeine Galpharm

Przed zastosowaniem leku Paracetamol+Caffeine Galpharm należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, szczególnie jeśli stosowane są:

•    klozapina (stosowana w leczeniu m.in. schizofrenii)

•    beta-adrenolityki takie jak atenolol, metoprolol, okseprenolol lub propanolol (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i chorób serca)

•    disulfiram (stosowany w leczeniu choroby alkoholowej)

•    fluwoksamina, inhibitory monoaminooksydazy i lit (stosowane w leczeniu lęku, depresji i innych stanów psychicznych), diazepam (stosowany w leczeniu lęku lub jako lek uspokajający)

•    ziele dziurawca (stosowane w leczeniu łagodnych postaci depresji)

•    fenylopropanolamina i efedryna (leki obkurczające naczynia) lub teofilina (stosowana w leczeniu astmy)

•    inne leki zawierające paracetamol

•    kolestyramina (stosowana w leczeniu dużego stężenia cholesterolu i zmniejszająca ilość tłuszczu we krwi)

•    metoklopramid i domperidon (stosowane podczas nudności i wymiotów)

•    leki przeciwzakrzepowe stosowane doustnie (zapobiegające powstawaniu zakrzepów), dypirydamol (często stosowany w szpitalach podczas badań czynności serca)

•    metoksalen (stosowany w leczeniu choroby skóry, łuszczycy)

•    karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, styrypentol i lamotrygina (stosowane w leczeniu padaczki)

•    lewotyroksyna (stosowania w leczeniu chorób tarczycy)

•    kwas pipemidowy (stosowany w leczeniu zakażeń)

•    probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej)

•    salicylamid (stosowany w gorączce i łagodnym bólu)

•    izoniadyd (stosowany w leczeniu gruźlicy)

•    zydowudyna (stosowana w leczeniu zakażenia HIV)

•    meksyletyna (stosowana w zaburzeniach rytmu serca)

•    chloramfenikol, cyprofloksacyna, norfloksacyna, enoksacyna, ryfampicyna (antybiotyki). Paracetamol może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi.

Paracetamol+Caffeine Galpharm z jedzeniem, piciem i alkoholem Nie stosować leku jednocześnie z alkoholem.

Lek Paracetamol+Caffeine Galpharm zawiera kofeinę. Należy unikać spożywania zbyt dużych ilości kofeiny, należy ograniczyć ilość spożywanych napojów zawierających kofeinę (kawa, herbata, cola) podczas stosowania leku Paracetamol+Caffeine Galpharm.

Ciąża i karmienie piersią

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Paracetamol+Caffeine Galpharm, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Kofeina zawarta w leku może niekorzystnie wpływać na dziecko.

3. Jak stosować lek Paracetamol+Caffeine Galpharm

Tabletkę połykać w całości, popijając wodą.

Lek do krótkotrwałego stosowania.

Wiek

Dawka i częstość stosowania

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież (w wieku powyżej 15 lat) o masie ciała powyżej 60 kg

1-2 tabletki co 4-6 godzin, w razie konieczności. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież (w wieku powyżej 15 lat) o masie ciała pomiędzy 50 a 60 kg

1 tabletka co 4-6 godzin, w razie konieczności. Nie stosować więcej niż 4 tabletki na dobę.

Nie stosować częściej niż co 4 godziny.

Nie stosować leku Paracetamol+Caffeine Galpharm u dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz u dorosłych i młodzieży o masie ciała poniżej 50 kg.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. Jeśli nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni lub ból przez więcej niż 5 dni lub nastąpi pogorszenie lub wystąpią inne objawy, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować dawki leku Paracetamol+Caffeine Galpharm większej, niż to konieczne.

Jeśli pacjent zastosuję większą niż zalecana dawkę leku powinien niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej, nawet jeśli czuje się dobrze. Jest to konieczne, gdyż zbyt duża dawka paracetamolu może spowodować opóźnione, ciężkie uszkodzenie wątroby.

Pominięcie zastosowania leku

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania zwartymi w ulotce. Jeśli pacjent zapomniał o zastosowaniu leku, powinien zastosować go jak tylko sobie przypomni. Nie stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może czasem powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane zgłaszano po wprowadzeniu produktu do obrotu. Częstość występowania działań niepożądanych zidentyfikowano następująco: często: występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów, niezbyt często: występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż u 1 na 1000 pacjentów, rzadko: występujące u występujące u mniej niż 1 na 1000, ale u więcej niż u 1 na 10000 pacjentów, bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia (zmniejszona liczba płytek krwi), agranulocytoza (zmniejszona liczba białych krwinek)

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje anafilaktyczne, alergiczne zapalenie skóry, wysypka, zespół Stevensa-Johsona, martwicze toksyczne oddzielanie się naskórka

Zaburzenia psychiczne Często: bezsenność, niepokój, lęk

Zaburzenia układu nerwowego

Często: nerwowość, zawroty głowy, ból głowy

Zaburzenia serca

Nie znana: kołatanie serca, tachykardia (zbyt szybki rytm serca)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia za strony przewodu pokarmowego Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie aktywności aminotransferaz (objawy uszkodzenia wątroby)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Nie znana: rozdrażnienie

W przypadku, gdy produkt w zalecanym dawkowaniu stosowany jest jednocześnie z kofeiną zawartą w pożywieniu, zwiększona ogólna dawka kofeiny może nasilać działania niepożądane, związane ze stosowaniem kofeiny, takie jak: nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, lęk, rozdrażnienie, ból głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe lub kołatanie serca.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane wymienione powyżej, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku Paracetamol+Caffeine Galpharm. Lekarz wówczas oceni ciężkość objawów i zdecyduje o dalszym postępowaniu medycznym.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Paracetamol+Caffeine Galpharm Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i blistrze po EXP. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia wymienionego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol+Caffeine Galpharm

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol 500 mg i kofeina 65 mg w tabletce.

Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, powidon (K 30), kwas

stearynowy, talk.

Jak wygląda lek Paracetamol+Caffeine Galpharm i co zawiera opakowanie

Paracetamol+Caffeine Galpharm to białe tabletki o kształcie kapsułki.

Opakowanie zawiera 10, 12, 20, 24 lub 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Galpharm Healthcare Limited Hugh House, Upper Cliffe Road Dodworth Business Park Dodworth, Barnsley South Yorkshire, S75 3SP Wielka Brytania

Wytwórca:

Wrafton Laboratories Limited

Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon, EX33 2DL

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Dania:

Finlandia:

Francja:

Holandia:


Paracetamol/ Caffeine Galpharm 500 mg/65 mg tablets Paracetamol / Caffeine “Orion” paracetamol 500mg og caffein 65mg Paracetamol/ Caffeine Galpharm 500 mg/65 mg Tabletit Paracetamol/Cafeine Galpharm 500mg/65mg, Comprime Paracetamol/Coffeine Galpharm 500mg / 65 mg, Tabletten

Węgry:    Paracetamol/Caffeine APC

Irlandia:

Niemcy:

Norwegia:

Polska:

Słowacja:

Szwecja:

Paracetamol & Caffeine Galpharm

Paracetamol + Coffein Galpharm 500 mg / 65 mg Tabletten Paracetamol-Koffein Orion 500 mg/65 mg tabletter Paracetamol + Caffeine Galpharm Paracetamol & Caffeine Galpharm Paracetamol/Caffeine Galpharm 500 mg/65 mg tabletter


Wielka Brytania: Paracetamol & Caffeine 500mg & 65mg Tablets

Włochy:    Paracetamolo e Caffeina Galpharm

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2014/06/02

6