Imeds.pl

Paracetamol Dr. Max 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol Dr. Max, 500 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Dr. Max

3.    Jak stosować lek Paracetamol Dr. Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Dr. Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Paracetamol Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

Lek Paracetamol Dr. Max zawiera paracetamol, który należy do grupy leków nazywanych analgetykami (lekami przeciwbólowymi). Lek Paracetamol Dr. Max jest stosowany do łagodzenia bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu i obniżania gorączki.

Paracetamol Dr. Max, 500 mg jest odpowiedni dla dorosłych i młodzieży; nie należy go stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent nie czuje się lepiej lub, jeśli poczuje się gorzej, po 3 dniach.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Dr. Max Nie przyjmować leku Paracetamol Dr. Max

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Dr. Max (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat;

-    jeżeli pacjent waży mniej niż 40 kg.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku:

-    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, ponieważ może ciężko uszkodzić wątrobę.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby (zespół Gilberta, zapalenie wątroby),

-    Jeśli pacjent ma niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

-    Jeśli pacjent ma niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych

-    Jeśli pacjent ma przewlekłą chorobę alkoholową, nigdy nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki dziennie;

-    U pacjentów z astmą wrażliwych na kwas acetylosalicylowy,

-    Jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony.

W przypadku wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenia lub utrzymywanie się objawów przez okres dłuższy niż trzy dni, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy przyjmować paracetamolu przez dłuższy czas lub w większych dawkach bez porady lekarza lub farmaceuty, gdyż:

-    Jeśli pacjent stosuje duże dawki leków uśmierzających ból, takich jak paracetamol przez dłuższe okresy czasu, może pojawić się ból głowy,. Nie wolno zwiększać dawki paracetamolu w leczeniu takiego bólu głowy.

-    Jeśli pacjent stosuje regularnie leki przeciwbólowe, zwłaszcza połączenia różnych leków przeciwbólowych, może to spowodować trwałe uszkodzenie nerek, w tym niewydolność nerek.

-    Nagłe przerwanie stosowania wysokich dawek leków przeciwbólowych po dłuższym stosowaniu może wywoływać ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni, nerwowość i objawy wegetatywne. Objawy te zanikają w ciągu kilku dni. W międzyczasie nie należy ponownie rozpoczynać stosowania leków łagodzących ból bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Paracetamol Dr. Max nie należy podawać dzieciom poniżej 12 roku życia lub o masie ciała poniżej 40 kg.

Paracetamol Dr. Max, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania paracetamolu w przypadku stosowania z jednego z następujących leków:

-    metoklopramidu lub domperidonu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów);

-    cholestyraminy (stosowanej w obniżaniu cholesterolu);

-    warfaryny i innych pochodnych kumaryny (leki rozrzedzające krew), zwłaszcza w przypadku, jeśli pacjent wymaga stosowania paracetamolu codziennie przez długi okres czasu;

-    salicylamidu (stosowany w leczeniu bólu);

-    probenecydu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej);

-    izoniazydu lub ryfampicyny (stosowanych w leczeniu gruźlicy);

-    lamotryginy lub fenytoiny (stosowanych w leczeniu padaczki),

-    barbiturany lub karbamazepina (powodujących rozluźnienie i senność);

-    ziele dziurawca (stosowanego w leczeniu depresji).

Jeśli pacjent będzie miał wykonywane badania diagnostyczne (takie jak badania krwi, moczu, testy skórne alergiczne), powinien powiedzieć lekarzowi o stosowaniu tego leku, gdyż może on wpływać na wyniki tych badań.

Zażywanie leku Paracetamol Dr. Max z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie zaleca picia dużych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Paracetamol Dr. Max.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Badania paracetamolu nie wskazują na negatywny wpływ paracetamolu na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu. Można przyjmować paracetamol w zalecanych dawkach w czasie ciąży.

W czasie ciąży, paracetamolu nie należy przyjmować przez dłuższy czas, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami.

Należy zapytać lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem każdego leku.

Karmienie piersią

Chociaż paracetamol przenika do mleka matki w niewielkich ilościach nie ma żadnych niepożądanych skutków dla dziecka, które jest karmione piersią. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią tak długo, jak zalecana dawka nie została przekroczona. W przypadku długotrwałego stosowania należy zachować ostrożność.

Należy zapytać lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol Dr. Max nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować lek Paracetamol Dr. Max

Lek Paracetamol Dr. Max należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie zależy od masy ciała i wieku; jednorazowa dawka wynosi od 10 do 15 mg/kg masy ciała. Maksymalna dawki dobowa wynosi 60 mg/kg masy ciała.

Dorośli i młodzież o masie ciała ponad 50 kg

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg do 1000 mg co 4 godziny w zależności od potrzeb, do maksymalnie 3 g dziennie.

Dzieci i młodzież o masie ciała pomiędzy 41 a 50 kg (około 12-15 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg co 4 godziny w zależności od potrzeb. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g dziennie.

Dzieci poniżej 12 lat

Nie należy podawać dzieciom poniżej 12 roku życia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dawkę należy zmniejszyć poprzez wydłużenie odstępu czasu pomiędzy dawkami. W zależności od stopnia czynności nerek, czas pomiędzy dawkami paracetamolu może być wydłużony z 6 do 8 godzin. Należy zapytać swojego lekarza lub farmaceutę o radę.

Maksymalna dawka dobowa

•    Maksymalna dawka dobowa paracetamolu nie powinna przekraczać 3g.

•    Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 1000 mg.

Jeżeli ból utrzymuje się dłużej 5 dni, lub wysoka gorączka utrzymuje się przez ponad 3 dni lub dochodzi do pogorszenia samopoczucia lub pojawienia się nowych objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku częściej, niż co 4 godziny.

-    Jeśli pacjent regularnie pije duże ilości alkoholu, nigdy nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki w ciągu 24 godzin.

-    Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

-    Długotrwałe stosowanie bez konsultacji z lekarzem może być szkodliwe.

-    Nie należy stosować tego leku, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

-    Czas pomiędzy poszczególnymi dawkami zależy od objawów oraz maksymalnej dawki dobowej. Nie powinien on jednak być krótszy niż 4 godziny.

-    Nie stosować w połączeniu z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

-    Jeśli objawy ból i ( lub) gorączka powrócą, można powtórzyć przyjęcie leku Paracetamol Dr. Max.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać z dużą ilością wody lub, w razie potrzeby, rozpuszczone w dużej ilości wody, która powinna być dokładnie wymieszana przed spożyciem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Dr. Max

NATYCHMIAST ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA. NAWET, JEŚLI PACJENT CZUJE DOBRZE, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionych, poważnych uszkodzeń wątroby. Objawami przedawkowania paracetamolu są nudności, wymioty i utrata apetytu. Utrata przytomności zwykle nie występuje.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Dr. Max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Zamiast tego należy po prostu przyjąć kolejną dawkę, gdy wystąpi taka konieczność.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Paracetamol Dr. Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej i określone jako:

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    Zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia), zaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia w tworzeniu się komórek krwi w szpiku kostnym).

-    Reakcje alergiczne.

-    Depresja, splątanie, omamy.

-    Drżenie, ból głowy.

-    Zaburzenia widzenia.

-    Obrzęk (nieprawidłowe gromadzenie się płynów pod skórą).

-    Ból brzucha, żołądka lub krwawienie jelitowe, biegunka, nudności, wymioty.

-    Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumarcie komórek wątrobowych).

-    Wysypka, świąd, potliwość, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy z objawami, takimi jak: obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka.

-    Zawroty głowy, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje z lekami.

-    Przedawkowanie i zatrucie.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    Choroby krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych krwinek i neutrofili we krwi, niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek).

-    Obniżone stężenie glukozy we krwi.

-    Toksyczność wątrobowa (uszkodzenie wątroby spowodowane środkami chemicznymi).

-    Mętny mocz i zaburzenia nerek.

-    Ciężkie reakcje alergiczne wymagające przerwania leczenia.

-    Skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu), u pacjentów wrażliwych na kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwzapalne.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

-    Martwica rozpływna naskórka (choroba skóry zagrażająca życiu).

-    Rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry).

-    Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba skóry zagrażająca życiu).

-    Obrzęk krtani, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna).

-    Niedokrwistość (obniżenie liczby czerwonych krwinek we krwi).

-    Zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek).

-    Śródmiąższowe zapalenie nerek.

-    Krwiomocz.

-    Niemożność oddania moczu.

-    Zaburzenia żołądka i jelit (wrzody żołądka i krwawienia), zawroty głowy.

Po przerwaniu przyjmowania leku objawy te powinny ustąpić.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania”:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Dr. Max

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol Dr. Max po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol Dr. Max

Substancją czynną leku jest paracetamol.

Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

Inne składniki leku to: powidon K-30, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Paracetamol Dr. Max i co zawiera opakowanie

Paracetamol Dr. Max, 500 mg tabletki, to białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki. Lek ten jest dostępny w blistrach zawierających po 10, 12, 16, 20, 24, 30 lub 50 tabletek, w tekturowym pudełku. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Podmiot odpowiedzialny

Dr. Max Pharma Limited

First Floor Roxburghe, House

273-287 Regent Street, London, W1B 2HA

Wielka Brytania

Importer Genmed B.V.

Rontgenlaan 37 2719 DX Zoetermeer Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Estonia:

Holandia:

Litwa:

Łotwa:

Słowacja:

Polska:

Paracetamol Dr. Max 500 mg tablety Paracetamol Genmed Demneg 500 mg tabletten Paracetamol Genmed 500 mg tabletes Dailyal 500 mg tabletes Paracetamol Dr. Max 500 mg tableta Paracetamol Dr. Max

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6