+ iMeds.pl

Paracetamol dr. max 500 mgUlotka Paracetamol dr. max

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol Dr. Max, 500 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Dr. Max

3.    Jak stosować lek Paracetamol Dr. Max

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Dr. Max

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Paracetamol Dr. Max i w jakim celu się go stosuje

Lek Paracetamol Dr. Max zawiera paracetamol, który należy do grupy leków nazywanych analgetykami (lekami przeciwbólowymi). Lek Paracetamol Dr. Max jest stosowany do łagodzenia bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu i obniżania gorączki.

Paracetamol Dr. Max, 500 mg jest odpowiedni dla dorosłych i młodzieży; nie należy go stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent nie czuje się lepiej lub, jeśli poczuje się gorzej, po 3 dniach.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Dr. Max Nie przyjmować leku Paracetamol Dr. Max

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Dr. Max (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma mniej niż 12 lat;

-    jeżeli pacjent waży mniej niż 40 kg.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku:

-    Jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol, ponieważ może ciężko uszkodzić wątrobę.

-    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby (zespół Gilberta, zapalenie wątroby),

-    Jeśli pacjent ma niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

-    Jeśli pacjent ma niedokrwistość hemolityczną (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych

-    Jeśli pacjent ma przewlekłą chorobę alkoholową, nigdy nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki dziennie;

-    U pacjentów z astmą wrażliwych na kwas acetylosalicylowy,

-    Jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony.

W przypadku wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenia lub utrzymywanie się objawów przez okres dłuższy niż trzy dni, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy przyjmować paracetamolu przez dłuższy czas lub w większych dawkach bez porady lekarza lub farmaceuty, gdyż:

-    Jeśli pacjent stosuje duże dawki leków uśmierzających ból, takich jak paracetamol przez dłuższe okresy czasu, może pojawić się ból głowy,. Nie wolno zwiększać dawki paracetamolu w leczeniu takiego bólu głowy.

-    Jeśli pacjent stosuje regularnie leki przeciwbólowe, zwłaszcza połączenia różnych leków przeciwbólowych, może to spowodować trwałe uszkodzenie nerek, w tym niewydolność nerek.

-    Nagłe przerwanie stosowania wysokich dawek leków przeciwbólowych po dłuższym stosowaniu może wywoływać ból głowy, zmęczenie, bóle mięśni, nerwowość i objawy wegetatywne. Objawy te zanikają w ciągu kilku dni. W międzyczasie nie należy ponownie rozpoczynać stosowania leków łagodzących ból bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Paracetamol Dr. Max nie należy podawać dzieciom poniżej 12 roku życia lub o masie ciała poniżej 40 kg.

Paracetamol Dr. Max, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania paracetamolu w przypadku stosowania z jednego z następujących leków:

-    metoklopramidu lub domperidonu (stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów);

-    cholestyraminy (stosowanej w obniżaniu cholesterolu);

-    warfaryny i innych pochodnych kumaryny (leki rozrzedzające krew), zwłaszcza w przypadku, jeśli pacjent wymaga stosowania paracetamolu codziennie przez długi okres czasu;

-    salicylamidu (stosowany w leczeniu bólu);

-    probenecydu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej);

-    izoniazydu lub ryfampicyny (stosowanych w leczeniu gruźlicy);

-    lamotryginy lub fenytoiny (stosowanych w leczeniu padaczki),

-    barbiturany lub karbamazepina (powodujących rozluźnienie i senność);

-    ziele dziurawca (stosowanego w leczeniu depresji).

Jeśli pacjent będzie miał wykonywane badania diagnostyczne (takie jak badania krwi, moczu, testy skórne alergiczne), powinien powiedzieć lekarzowi o stosowaniu tego leku, gdyż może on wpływać na wyniki tych badań.

Zażywanie leku Paracetamol Dr. Max z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie zaleca picia dużych ilości alkoholu podczas przyjmowania leku Paracetamol Dr. Max.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Badania paracetamolu nie wskazują na negatywny wpływ paracetamolu na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu. Można przyjmować paracetamol w zalecanych dawkach w czasie ciąży.

W czasie ciąży, paracetamolu nie należy przyjmować przez dłuższy czas, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami.

Należy zapytać lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem każdego leku.

Karmienie piersią

Chociaż paracetamol przenika do mleka matki w niewielkich ilościach nie ma żadnych niepożądanych skutków dla dziecka, które jest karmione piersią. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią tak długo, jak zalecana dawka nie została przekroczona. W przypadku długotrwałego stosowania należy zachować ostrożność.

Należy zapytać lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol Dr. Max nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

3. Jak stosować lek Paracetamol Dr. Max

Lek Paracetamol Dr. Max należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie zależy od masy ciała i wieku; jednorazowa dawka wynosi od 10 do 15 mg/kg masy ciała. Maksymalna dawki dobowa wynosi 60 mg/kg masy ciała.

Dorośli i młodzież o masie ciała ponad 50 kg

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg do 1000 mg co 4 godziny w zależności od potrzeb, do maksymalnie 3 g dziennie.

Dzieci i młodzież o masie ciała pomiędzy 41 a 50 kg (około 12-15 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg co 4 godziny w zależności od potrzeb. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g dziennie.

Dzieci poniżej 12 lat

Nie należy podawać dzieciom poniżej 12 roku życia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dawkę należy zmniejszyć poprzez wydłużenie odstępu czasu pomiędzy dawkami. W zależności od stopnia czynności nerek, czas pomiędzy dawkami paracetamolu może być wydłużony z 6 do 8 godzin. Należy zapytać swojego lekarza lub farmaceutę o radę.

Maksymalna dawka dobowa

•    Maksymalna dawka dobowa paracetamolu nie powinna przekraczać 3g.

•    Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 1000 mg.

Jeżeli ból utrzymuje się dłużej 5 dni, lub wysoka gorączka utrzymuje się przez ponad 3 dni lub dochodzi do pogorszenia samopoczucia lub pojawienia się nowych objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Nie należy przyjmować leku częściej, niż co 4 godziny.

-    Jeśli pacjent regularnie pije duże ilości alkoholu, nigdy nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki w ciągu 24 godzin.

-    Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

-    Długotrwałe stosowanie bez konsultacji z lekarzem może być szkodliwe.

-    Nie należy stosować tego leku, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne.

-    Czas pomiędzy poszczególnymi dawkami zależy od objawów oraz maksymalnej dawki dobowej. Nie powinien on jednak być krótszy niż 4 godziny.

-    Nie stosować w połączeniu z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

-    Jeśli objawy ból i ( lub) gorączka powrócą, można powtórzyć przyjęcie leku Paracetamol Dr. Max.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać z dużą ilością wody lub, w razie potrzeby, rozpuszczone w dużej ilości wody, która powinna być dokładnie wymieszana przed spożyciem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Dr. Max

NATYCHMIAST ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA. NAWET, JEŚLI PACJENT CZUJE DOBRZE, ze względu na ryzyko wystąpienia opóźnionych, poważnych uszkodzeń wątroby. Objawami przedawkowania paracetamolu są nudności, wymioty i utrata apetytu. Utrata przytomności zwykle nie występuje.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Dr. Max

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Zamiast tego należy po prostu przyjąć kolejną dawkę, gdy wystąpi taka konieczność.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Paracetamol Dr. Max może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane zostały wymienione poniżej i określone jako:

Rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    Zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia), zaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia w tworzeniu się komórek krwi w szpiku kostnym).

-    Reakcje alergiczne.

-    Depresja, splątanie, omamy.

-    Drżenie, ból głowy.

-    Zaburzenia widzenia.

-    Obrzęk (nieprawidłowe gromadzenie się płynów pod skórą).

-    Ból brzucha, żołądka lub krwawienie jelitowe, biegunka, nudności, wymioty.

-    Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumarcie komórek wątrobowych).

-    Wysypka, świąd, potliwość, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy z objawami, takimi jak: obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka.

-    Zawroty głowy, ogólnie złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje z lekami.

-    Przedawkowanie i zatrucie.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (dotyczą mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    Choroby krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych krwinek i neutrofili we krwi, niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad czerwonych krwinek).

-    Obniżone stężenie glukozy we krwi.

-    Toksyczność wątrobowa (uszkodzenie wątroby spowodowane środkami chemicznymi).

-    Mętny mocz i zaburzenia nerek.

-    Ciężkie reakcje alergiczne wymagające przerwania leczenia.

-    Skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu), u pacjentów wrażliwych na kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwzapalne.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych)

-    Martwica rozpływna naskórka (choroba skóry zagrażająca życiu).

-    Rumień wielopostaciowy (reakcja alergiczna lub zakażenie skóry).

-    Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba skóry zagrażająca życiu).

-    Obrzęk krtani, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna).

-    Niedokrwistość (obniżenie liczby czerwonych krwinek we krwi).

-    Zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek).

-    Śródmiąższowe zapalenie nerek.

-    Krwiomocz.

-    Niemożność oddania moczu.

-    Zaburzenia żołądka i jelit (wrzody żołądka i krwawienia), zawroty głowy.

Po przerwaniu przyjmowania leku objawy te powinny ustąpić.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania”:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Dr. Max

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol Dr. Max po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol Dr. Max

Substancją czynną leku jest paracetamol.

Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

Inne składniki leku to: powidon K-30, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Paracetamol Dr. Max i co zawiera opakowanie

Paracetamol Dr. Max, 500 mg tabletki, to białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki. Lek ten jest dostępny w blistrach zawierających po 10, 12, 16, 20, 24, 30 lub 50 tabletek, w tekturowym pudełku. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i importer

Podmiot odpowiedzialny

Dr. Max Pharma Limited

First Floor Roxburghe, House

273-287 Regent Street, London, W1B 2HA

Wielka Brytania

Importer Genmed B.V.

Rontgenlaan 37 2719 DX Zoetermeer Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy:

Estonia:

Holandia:

Litwa:

Łotwa:

Słowacja:

Polska:

Paracetamol Dr. Max 500 mg tablety Paracetamol Genmed Demneg 500 mg tabletten Paracetamol Genmed 500 mg tabletés Dailyal 500 mg tabletes Paracetamol Dr. Max 500 mg tableta Paracetamol Dr. Max

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Paracetamol Dr. Max

Charakterystyka Paracetamol dr. max

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Dr. Max, 500 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki o wymiarze 12,70 mm x 5,35 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Do stosowania doustnego.

Dawkowanie zależy od masy ciała i wieku; jednorazowa dawka wynosi od 10 do 15 mg/kg masy ciała (mc.), do maksymalnej dawki dobowej 60 mg/kg mc (patrz także punkt 4.4).

Dorośli i młodzież o masie ciała ponad 50 kg

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg do 1000 mg, co 4 godziny w zależności od potrzeb, do maksymalnie 3 g dziennie.

Dzieci i młodzież o masie ciała pomiędzy 41 a 50 kg (około 12-15 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg co 4 godziny w zależności od potrzeb, maksymalnie do 3 g dziennie.

W przypadku wysokiej gorączki lub objawów infekcji utrzymujących się przez ponad 3 dni lub w przypadku bólu utrzymującego się dłużej 5 dni, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Dzieci poniżej 12 lat:

Paracetamol tabletki 500 mg nie jest zalecany u dzieci poniżej 12 roku życia.

Maksymalna dawka dobowa:

•    Maksymalna dawka dobowa paracetamolu nie powinna przekraczać 3g.

•    Maksymalna dawka jednorazowa wynosi 1000 mg.

Częstotliwość podawania:

Regularne podawanie zmniejsza ból i gorączkę. Podawanie u dzieci powinno być regularne, w tym w porze nocnej, najlepiej w 6-cio godzinnych odstępach czasu, w innym wypadku w odstępach co

najmniej 4 godzin. Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg / kg, podzielona na 4 lub 6 dawek lub około 15 mg/kg co 6 godzin lub 10 mg/kg co 4 godziny. Maksymalna dawka dobowa nie powinna być przekraczana z powodu ryzyka wystąpienia poważnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.4 i 4.9).

Niewydolność nerek:

U pacjentów z niewydolnością nerek, należy zmniejszyć dawkę:

Klirens kreatyniny

Dawka

10-50 ml/min

500 mg co 6 godzin

< 10 ml/min

500 mg co 8 godzin

Zaburzenie czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub z zespołem Gilberta, dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami.

Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg mc./dobę (maksymalnie do 2 g/dobę) w następujących sytuacjach:

-    u osób o masie ciała poniżej 50 kg

-    łagodnej lub umiarkowanej niewydolności wątroby, zespole Gilberta (rodzinna niehemolityczna żółtaczka)

-    odwodnienia

-    przewlekłego niedożywienia

-    przewlekłego alkoholizmu

Sposób podawania

Tabletki powinny zostać połknięte z dużą ilością wody lub, w razie potrzeby, rozpuszczone w dużej ilości wody, która powinna być dokładnie wymieszana przed spożyciem.

Jeśli dolegliwości utrzymują się dłużej niż 3 dni, pacjent czuje się gorzej lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Całkowita dawka paracetamolu nie powinna przekraczać:

-    60 mg/kg mc./dobę dla młodzieży i dorosłych o masie ciała mniejszej niż 40 kg,

-    3 g na dobę dla młodzieży i dorosłych o masie ciała ponad 40 kg.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.

Długotrwałe lub częste stosowanie nie jest zalecane.

Należy poinformować pacjentów, aby nie przyjmowali jednocześnie innych produktów zawierających paracetamol.

Należy zachować ostrożność podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością wątroby, ostrym zapaleniem wątroby, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i niedokrwistością hemolityczną. Zagrożenie przedawkowaniem jest większe u osób z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. Należy zachować ostrożność w przypadkach przewlekłego alkoholizmu. Nie można używać alkoholu w okresie leczenia. W tym przypadku dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 g.

Zaleca się ostrożność u pacjentów chorujących na astmę wrażliwych na kwas acetylosalicylowy, ponieważ stwierdzono przypadki łagodnego skurczu oskrzeli po paracetamolu (reakcja krzyżowa).

Zespół Gilberta (choroba Meulengrachta).

Paracetamol jest metabolizowany przez enzymy, których niedobór stwierdzano niektórych u osób z zespołem Gilberta. W związku z tym, pacjenci z zespołem Gilberta są w grupie zwiększonego ryzyka toksyczności paracetamolu.

Na ogół, regularne stosowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza kombinacje różnych środków przeciwbólowych, może spowodować trwałe uszkodzenie nerek, łącznie z niewydolnością nerek (nefropatia analgetyczna).

Nagłe odstawienie po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych może wywołać bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni, nerwowość i objawy wegetatywne. Te objawy z odstawienia ustępują po kilku dniach. Do tego czasu, należy unikać przyjmowania leków przeciwbólowych i nie rozpoczynać ponownie ich stosowania bez wcześniejszej porady lekarskiej.

U dzieci otrzymujących dawkę dzienną 60 mg/kg paracetamolu, w połączenie z innym lekiem przeciwgorączkowym nie jest uzasadnione z wyjątkiem przypadku nieskuteczności.

W przypadku wysokiej gorączki, objawów wtórnego zakażenia lub utrzymywania się objawów przez okres dłuższy niż trzy dni, medycznych należy zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku przedawkowania, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, należy niezwłocznie zgłosić się po poradę do lekarza, z powodu ryzyka nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.9).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szybkość wchłaniania paracetamolu może być zwiększona przez metoklopramid lub domperidon i zmniejszona przez cholestyraminę. Działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych kumaryn może być zwiększone w wyniku regularnego długotrwałego stosowania paracetamolu, powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Okazjonalnie przyjmowane dawki nie powodują znaczącego działania.

Przewlekłe przyjmowanie alkoholu lub stosowanie substancji indukujących enzymy wątrobowe, takich jak barbiturany może zwiększać hepatoksyczność w przypadku przedawkowania paracetamolu, z powodu zwiększonego i szybszego powstawania toksycznych metabolitów.

Dlatego też należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania substancji indukujących enzymy: karbamazepiny, fenytoiny, ryfampicyny, izoniazydu i ziela dziurawca (Hypericum perforatum) (patrz punkt 4.9).

Probenecyd prawie o połowę obniża klirens paracetamolu, poprzez hamowanie sprzęgania z kwasem glukuronowym. Podczas jednoczesnego stosowania probenecydu, należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Salicylamid może wydłużać okres półtrwania w fazie eliminacji paracetamolu.

Alkohol etylowy nasila toksyczność paracetamolu, prawdopodobnie poprzez indukcję produkcji hepatotoksycznych pochodnych paracetamolu w wątrobie.

Izoniazyd zmniejsza klirens paracetamolu, co może powodować nasilenie jego działania i (lub) toksyczności, poprzez hamowanie metabolizmu paracetamolu w wątrobie.

Paracetamol może zmniejszać dostępność biologiczną lamotryginy; może też zmniejszać jej działanie, ze względu na możliwość indukowania jej metabolizmu w wątrobie.

Wpływ na badania diagnostyczne

Paracetamol może wpływać na oznaczenie stężenia kwasu moczowego przy użyciu fosfowolframianu i glukozy we krwi metodą glukoza-oksydaza-peroksydaza.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i karmienie piersią

Ciąża

Dane z badań epidemiologicznych dotyczących doustnego stosowania paracetamolu w dawkach terapeutycznych nie wskazują na niepożądane działania na ciążę lub na zdrowie płodu czy noworodka.

Dane prospektywne dotyczące przedawkowania podczas ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad rozwojowych. Badania dotyczące wpływu na reprodukcję po podaniu doustnym nie wykazały żadnych oznak występowania wad rozwojowych ani fetotoksyczności (patrz punkt 5.3).

Paracetamol w zwykłych dawkach terapeutycznych może być stosowany podczas ciąży po ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym paracetamol przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Nie donoszono o negatywnym wpływie na niemowlęta. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią o ile nie zostanie przekroczone zalecane dawkowanie. W przypadku długoterminowego stosowania należy zachować ostrożność.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol 500 mg, tabletki nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8 Działania niepożądane

W dawkach terapeutycznych występuje niewiele działań niepożądanych.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

System klasyfikacji organów i Częstość


Działanie niepożądane


narządów

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:

Zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych

Bardzo rzadko:

Trombocytopenia, leukopenia, neutropenia i niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko:

Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Rzadko:

Depresja*, splątanie, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko:

Drżenie*, ból głowy*

Zaburzenia oka

Rzadko:

Nieprawidłowe widzenie

Zaburzenia serca

Rzadko:

Obrzęk

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko:

Krwawienia*, ból brzucha*, biegunka*, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:

Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka

Bardzo rzadko:

Toksyczność wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:

Świąd, wysypka, potliwość, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko:

Jałowy ropomocz (mętny mocz) i działania niepożądane ze strony nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko:

Zawroty głowy (z wyłączeniem zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje leku*

Bardzo rzadko:

Reakcje nadwrażliwości (wymagające przerwania leczenia), skurcz oskrzeli u pacjentów wrażliwych na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Rzadko:

Przedawkowanie i zatrucie

* - niewymienione gdzie indziej

Zgłoszono kilka przypadków rozpływnej martwicy naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, niemożność oddania moczu), wpływu na układ pokarmowy oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

Podawanie 6 gramów paracetamolu może już prowadzić do uszkodzenia wątroby (u dzieci: więcej niż 140 mg/kg), wyższe dawki powodują nieodwracalną martwicę wątroby.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

03-736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Paracetamol może spowodować zatrucie, szczególnie u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, osób z chorobami wątroby, przewlekle nadużywających alkoholu, u osób z niedoborem glutationu oraz u pacjentów stosujących równocześnie leki indukujące enzymy. W takich przypadkach przedawkowanie może zakończyć się zgonem.

Wystąpienie uszkodzenia wątroby jest możliwe u osób dorosłych, które otrzymały 6 g lub więcej paracetamolu, zwłaszcza gdy pacjent obciążony jest czynnikami ryzyka (patrz poniżej).

Czynniki ryzyka:

Jeśli pacjent:

-    stosuje długotrwałe leczeni karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną, prymidonem, ryfampicyną, dziurawcem zwyczajnym lub innymi lekami, które indukują enzymy wątrobowe.

lub

-    przewlekle nadużywa alkoholu lub

-    cierpi na niedobór glutationu np. z powodu zaburzeń odżywiania, mukowiscydozy, zakażenia wirusem HIV, głodu, wyniszczenia organizmu.

Objawy

Objawy przedawkowania występują zazwyczaj w ciągu 24 godzin, obejmują one: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość oraz bóle brzucha.

Uszkodzenie wątroby może się uwidocznić w ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W ciężkich zatruciach niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii obrzęku mózgu i śmierci. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików, objawiająca się bólem w okolicy lędźwiowej, krwiomoczem i białkomoczem, mogą powstać nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano również zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

Leczenie przedawkowania

W przypadku przedawkowania paracetamolu niezbędne jest podjęcie natychmiastowego leczenia. Mimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjent powinien być przewieziony do szpitala w trybie pilnym, aby uzyskać natychmiastową pomoc medyczną. Objawy mogą być ograniczone do nudności lub wymiotów i mogą nie odzwierciedlać nasilenia przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia narządów. Leczenie przedawkowania powinno być zgodne z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi tego typu leczenia.

Leczenie węglem aktywowanym należy rozważyć, jeśli zbyt duża dawka leku została przyjęta w ciągu 1. godziny przed rozpoczęciem leczenia. Stężenie paracetamolu w osoczu powinno być mierzone w 4 godziny po jego przyjęciu lub później (stężenia mierzone wcześniej są mało wiarygodne). Leczenie N-acetylocysteiną, można zastosować do 24 godzin po zażyciu paracetamolu, jednak maksymalne działanie ochronne uzyskuje się do 8 godzin po przyjęciu. Skuteczność antidotum spada gwałtownie po tym czasie. W razie potrzeby pacjent powinien otrzymać N-acetylocysteinę dożylnie, zgodnie z harmonogramem dawkowania. Jeśli u pacjenta nie występują wymioty, doustnie podana N-acetylocysteina lub metionina może być odpowiednią alternatywą leczenia przedawkowania na oddalonych terenach, poza szpitalem.

Leczenie pacjentów, u których występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby po 24 godzinach od przyjęcia paracetamolu powinno być przedyskutowane z Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej (KCIT) lub z jednostkami zajmującymi się zaburzeniami czynności wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy; Kod ATC: N02BE01

Paracetamol jest lekiem zarówno o działaniu przeciwgorączkowym jak i przeciwbólowym. Jednak nie wykazuje działania przeciwzapalnego.

Główne działanie paracetamolu polega na hamowaniu syntezy cyklooksygenazy, enzymu ważnego w syntezie prostaglandyn. Cyklooksygenaza w ośrodkowym układzie nerwowym jest bardziej wrażliwa na paracetamol niż obwodowa cyklooksygenaza i to wyjaśnia, dlaczego paracetamol ma skuteczne działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe bez widocznej obwodowej aktywności przeciwzapalnej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym paracetamol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po czasie od 30 minut do 2 godzin.

Dystrybucja

Paracetamol jest gwałtownie dystrybuowany do wszystkich tkanek. Stężenia są porównywalne we krwi, ślinie i osoczu.

Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg masy ciała. W dawkach terapeutycznych paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

U pacjentów dorosłych paracetamol jest metabolizowany w wątrobie poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym (ok. 60%) i siarkowym (ok. 35%). Niewielka część jest katalizowana przez cytochrom P450 i w rezultacie prowadzi do powstania czynnego metabolitu pośredniego (jakim jest N-acetyl-benzochinonoimina), który to metabolit ulega w normalnych warunkach szybkiej przemianie, zmniejszając toksyczność pod wpływem zredukowanego glutationu i jest wydalany z moczem po sprzęganiu z cysteiną (ok. 3%) i kwasem merkaptopurowym.

U noworodków i dzieci w wieku poniżej 12 lat, sprzężony kwas siarkowy jest główną drogą eliminacji, a glukuronidacja jest mniejsza niż u dorosłych. Całkowita eliminacja u dzieci jest porównywalna do eliminacji u dorosłych, z powodu zwiększonej objętości dla sprzężeń kwasu siarkowego.

Wydalanie

Paracetamol jest wydalany z moczem. Dziewięćdziesiąt procent przyjętej dawki jest wydalane przez nerki w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym (60 - 80%) lub siarkowym (20 - 30%). Mniej niż 5% jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godziny.

W przypadku niewydolności nerek lub wątroby po przedawkowaniu u noworodków okres półtrwania w fazie eliminacji jest wydłużony. Maksymalny efekt jest ekwiwalentny do stężenia w osoczu. U pacjentów w podeszłym wieku zdolność do wytwarzania sprzężonych metabolitów nie jest zmieniona.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach, oceniających ostrą, podostrą i przewlekłą toksyczność paracetamolu u szczurów i myszy, występowały zmiany w obrębie przewodu pokarmowego, zmiany w morfologii krwi, degeneracja oraz martwica miąższu wątroby i nerek. Z jednej strony te zmiany wynikają z mechanizmu działania, a z drugiej strony z metabolizmu paracetamolu. Metabolity, które są prawdopodobnie odpowiedzialne za działanie toksyczne oraz powodują zmiany organiczne, stwierdzono również u ludzi. Ponadto, podczas długotrwałego podawania (tj. 1 rok) maksymalnych dawek terapeutycznych obserwowano bardzo rzadkie przypadki odwracalnego, przewlekłego, agresywnego zapalenia wątroby. Przy stosowaniu dawek subtoksycznych objawy zatrucia mogą wystąpić po 3-tygodniowym okresie ich przyjmowania. Dlatego nie należy stosować paracetamolu przez długi okres oraz w dużych dawkach.

W szeroko zakrojonych badaniach nie znaleziono dowodów na istotne ryzyko genotoksycznego działania paracetamolu w zakresie dawek terapeutycznych, tzn. nietoksycznych.

Długotrwałe badania u szczurów i myszy nie dały dowodów istotnego działania rakotwórczego paracetamolu w dawkach niehepatotoksycznych.

Paracetamol przenika przez barierę łożyskową. Badania u zwierząt oraz doświadczenia kliniczne dotychczas nie wykazały, że paracetamol ma jakąkolwiek zdolność działania teratogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K-30 Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierające po 10, 12, 16, 20, 24, 30 lub 50 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe, House 273-287 Regent Street, London, W1B 2HA Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Paracetamol Dr. Max