+ iMeds.pl

Paracetamol galena 120 mg/5 mlUlotka Paracetamol galena

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Paracetamol Galena 120mg/ 5 ml, syrop

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol Galena, syrop 120 mg/5 ml ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol Galena i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Galena

3.    Jak stosować lek Paracetamol Galena

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać leku Paracetamol Galena

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Paracetamol Galena

l.Co to jest lek Paracetamol Galena i w jakim celu się go stosuje.

Paracetamol Galena jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym w postaci syropu, przeznaczonym głównie dla dzieci.

Paracetamol Galena stosuje się w bólu różnego pochodzenia o małym i średnim nasileniu (ból głowy, zębów, mięśni, stawów, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne). W gorączce w przeziębieniach i stanach grypopodobnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Galena.

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Galena

Nie należy stosować leku, gdy występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci bez zalecenia lekarza. Przeciwwskazaniem jest: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, stosowanie inhibitorów M AO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu oraz wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

Przedawkowanie leku Paracetamol Galena może stanowić zagrożenie życia. W czasie stosowania należy kontrolować, czy zażywane równocześnie inne środki nie zawierają paracetamolu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Galena

U pacjentów z nie wolnością wątroby lub nerek i astmą oskrzelową. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol, który nasila toksyczne działanie paracetamolu.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Paracetamol może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może powodować zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych) oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Jednoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Ciąża karmienie, piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paracetamol Galena

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Paracetamol Galena zawiera parahydroksybenzoesan propylu i dlatego może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek nie zawiera cukru.

3. Jak stosować lek Paracetamol Galena.

U dzieci zalecana dawka wynosi 10 do 15 mg/ kg mc. co 4 godziny do 4 razy na dobę, przykładowo: od 2 lat do 6 lat od 120 mg do 240 mg (od 5 ml do 10 ml), od 6 lat do 12 lat od 240 mg do 480 mg (od 10 ml do 20 ml).

U dzieci w wieku do 2 lat tylko na zalecenie lekarza.

Bez zalecenia lekarza nie podawać dłużej niż 3 dni. Maksymalna dawka dobowa u dzieci wynosi 65 mg/ kg mc.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Galena

Mogą wystąpić nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, senność i ogólne osłabienie.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty nawet, gdy samopoczucie pacjenta jest dobre.

Leczenie przedawkowania paracetamolu polega na sprowokowaniu wymiotów. Jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż godzina, należy podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą. W przypadku przyjęcia bardzo dużych dawek leku podaje się odtrutki: metioninę i kontynuuje leczenie acetylocysteiną.

Leczenie zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Galena

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, lek Paracetamol Galena może powodować działania niepożądane.

Skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, rumień, plamica barwnikowa). Zaburzenia czynności nerek.

Zaburzenia żołądkowo-j elito we (pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty).

Zaburzenia hematologiczne (granulocytopenia - zmniejszenie we krwi liczby granulocytów, agranulocytoza - brak we krwi granulocytów, trombocytopenia - zmniejszenie we krwi liczby płytek krwi, methemoglobinemia utrata zdolności przenoszenia tlenu przez hemoglobinę).

Uszkodzenie wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych. Opisano kilka przypadków z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu.

5. Jak przechowywać lek Paracetamol Galena

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować leku Paracetamol Galena po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Paracetamol Galena

Co zawiera lek Paracetamol Galena

100 ml syropu zawiera substancję czynną: paracetamol, 2,4 g oraz substancje pomocnicze: glicerol, sorbitol (E 420), powidon, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), czerwień koszenilowa (E 124), aromat owoce leśne, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Paracetamol Galena i co zawiera opakowanie

Butelka zawierająca 100 ml syropu.

5 ml syropu (1/3 miarki) zawiera 120 mg paracetamolu.

Podmiot odpowiedzialny/Wy twórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław / Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, tel. 071/78 39 255

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Paracetamol Galena

Charakterystyka Paracetamol galena

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Galena, 120 mg/5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 120 mg Paracetamolum (paracetamolu).

Substancje pomocnicze: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

•    Ból różnego pochodzenia o małym i średnim nasileniu (ból głowy, zębów, mięśni, stawów, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne).

•    Gorączka w przeziębieniach i stanach grypopodobnych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Preparat dawkuje się podobnie w obu wskazaniach, tj. jako środek przeciwbólowy i jako środek przeciwgorączkowy.

Zalecana dawka u dzieci wynosi 10 do 15 mg/ kg mc. co 4 godz. do 4 razy na dobę. Przykładowo: od 2 lat do 6 lat od 120 mg do 240 mg (od 5 do 10 ml), od 6 lat do 12 lat od 240 mg do 480 mg (od 10 do 20 ml),

U dzieci w wieku do 2 lat tylko na zalecenie lekarza.

Maksymalna dawka dobowa u dzieci wynosi 65 mg/kg mc.

U dorosłych preparat Paracetamol Galena stosuje się w dawkach 0,3 g do 1,0 g co 4 godziny do 4 razy na dobę, maksymalnie 4 g na dobę. Dawki większe są toksyczne.

Preparatu Paracetamol Galena nie należy stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci bez zalecenia lekarza.

4.3.    Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną paracetamol lub którykolwiek ze składników pomocniczych. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na ryzyko przedawkowania, które jest zagrożeniem życia, w czasie stosowania preparatu nie przyjmować innych leków zawierających paracetamol.

Uwaga, alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu. W czasie przyjmowania preparatu nie wolno pić alkoholu.

Stosowanie preparatu przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz głodzone stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby, nerek i astmą oskrzelową.

Preparat nie zawiera cukru.

Produkt lecznicy zawiera parahydroksybenzoesan propylu i dlatego może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość sorbitolu, syropu Paracetamol Galena nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Preparat może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,6 kcal /g sorbitolu.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, kumaryny). Jednoczesne podawanie z ryfampicyną, izoniazydem, lekami przeciwpadaczkowymi, barbituranami, diflunisalem, sulfmpirazonem lub innymi lekami indukującymi enzymy mikrosomowe wątroby zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Paracetamol podawany łącznie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może powodować neutropenię oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Jednoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Syrop Paracetamol Galena jest przeznaczony dla dzieci.

Paracetamol u kobiet ciężarnych przenika przez łożysko. Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na płód paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach.

Paracetamol u matek karmiących przenika do mleka w ilościach niemających znaczenia klinicznego. Paracetamol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Preparat przeznaczony dla dzieci.

W dawkach leczniczych preparat Paracetamol Galena nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej i zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Najpoważniejszym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem leku jest ostre uszkodzenie wątroby, występujące zwykle w wyniku przedawkowania. U osób nadwrażliwych mogą wystąpić nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne: pokrzywka, rumień, wysypka, świąd, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny. Opisywane są pojedyncze przypadki zaburzeń hematologicznych, tj. methemoglobinemii, trombocytopenii i agranulocytozy.

4.9.    Przedawkowanie

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku -kilkunastu godzin objawy takie, jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

U dzieci poziom toksyczny nie jest dokładnie określony, ale dane literaturowe sugerują, że objawy

toksyczne mogą wystąpić po przyjęciu pojedynczej dawki większej

od 150 mg/kg mc./dobę lub 120 mg/kg mc./dobę w przypadku przyjmowania długotrwałego.

W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba

sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi.

Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: co najmniej należy podać 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną i (lub) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne i po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej terapii.

Objawy uszkodzenia komórki wątrobowej pojawiają się między 2 a 4 dniem po przedawkowaniu. Należą do nich: brak apetytu, nudności, wymioty i bóle brzucha, spadek ciśnienia, pocenie się, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego z ożywieniem i drgawkami u dzieci, sennością, depresją oddechową i śpiączką.

Obok uszkodzenia komórek wątrobowych po przedawkowaniu preparatu Paracetamol Galena mogą pojawić się objawy świadczące o uszkodzeniu innych narządów, np. opisano: uszkodzenie szpiku kostnego prowadzące do Ieukopenii, a nawet agranulocytozy; uszkodzenie mięśnia sercowego świadczące o niedotlenieniu i martwicy; zapalenie trzustki i różnego typu poważne uszkodzenia nerek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe Kod ATC: N 02 BE 01

Paracetamol to pochodna fenacetyny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W wyniku hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, zapobiega tworzeniu się prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Skutkiem tego oddziaływania jest spadek wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Działanie przeciwbólowe paracetamolu zbliżone jest do działania NLPZ, jednak paracetamol w odróżnieniu od leków tej grupy, nie hamuje obwodowo syntezy prostaglandyn. Dlatego nie działa przeciwzapalnie i nie wywołuje typowych dla NLPZ działań niepożądanych. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi. Jest lekiem z wyboru w leczeniu bólu i gorączki.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Dawki terapeutyczne preparatu Paracetamol Galena u osób dorosłych obu płci wynoszą od 0,3 g do 0,5 g z początkiem działania po ok. pół godzinie i czasem trwania ok. 4 godzin. Maksymalna dawka dobowa u dzieci wynosi 65 mg /kg.mc.

Paracetamol wchłania się szybko po podaniu doustnym, biodostępność wynosi 88%.

Najwyższą biodostępność (ponad 90%) obserwuje się po podaniu paracetamolu w syropie.

Zasadniczą drogą eliminacji leku jest jego biotransformacja w wątrobie.

Tylko niewielka jego część (2-4 %) wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Głównym metabolitem paracetamolu (ok. 90 % )u dorosłych jest połączenie z kwasem glukuronowym, a u dzieci z kwasem siarkowym, W rezultacie powstający hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo p-benzochinoimina (ok. 5 %) wiąże się z wątrobowym glutationem, a następnie w połączeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym wydalany jest z moczem. Około 85-90 % dostarczonej dawki paracetamolu jest wydalane z moczem w ciągu 24 godzin od spożycia. Okres półtrwania wynosi od 1 do 3 godz. Spożyte pokarmy opóźniają wchłaniane paracetamolu. Nieznaczna ilość paracetamolu jest wydzielana z żółcią.

Paracetamol nie należy do leków silnie wiążących się z białkami osocza. Wiązanie to wynosi do 20-30 % przy zwykłym dawkowaniu. Pozorna objętość dystrybucji wynosi do 70 1/70 kg. Lek przechodzi do mózgu, przez łożysko, przenika do mleka karmiących matek, gdzie znajduje się w stężeniu zbliżonym do stężenia w osoczu.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych o bezpieczeństwie stosowania preparatu Paracetamol Galena, które miałyby znaczenie dla zaleconego dawkowania oraz stosowania leku.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol Sorbitol E 420 Powidon

Propylu parahydroksybenzoesan E 216 Czerwień koszenilowa E 124 Aromat owoce leśne Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie ma.

6.3.    Okres ważności

3 lata od daty produkcji.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie jednostkowe stanowi butelka szklana ze szkła oranżowego, zamknięta zakrętką metalową ze ziy wką.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące.

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy '’GALENA"

50-984 Wrocław, ul. Krucza 62

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9385

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 22.05.2002 r.

02.04.2007    r.

10.07.2008    r.

12.12.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Paracetamol Galena