Imeds.pl

Paracetamol Galena 120 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Paracetamol Galena 120mg/ 5 ml, syrop

Paracetamolum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol Galena, syrop 120 mg/5 ml ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol Galena i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Galena

3.    Jak stosować lek Paracetamol Galena

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać leku Paracetamol Galena

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Paracetamol Galena

l.Co to jest lek Paracetamol Galena i w jakim celu się go stosuje.

Paracetamol Galena jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym w postaci syropu, przeznaczonym głównie dla dzieci.

Paracetamol Galena stosuje się w bólu różnego pochodzenia o małym i średnim nasileniu (ból głowy, zębów, mięśni, stawów, bóle miesiączkowe, nerwobóle i inne). W gorączce w przeziębieniach i stanach grypopodobnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Galena.

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Galena

Nie należy stosować leku, gdy występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci bez zalecenia lekarza. Przeciwwskazaniem jest: ciężka niewydolność wątroby lub nerek, stosowanie inhibitorów M AO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu oraz wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej.

Przedawkowanie leku Paracetamol Galena może stanowić zagrożenie życia. W czasie stosowania należy kontrolować, czy zażywane równocześnie inne środki nie zawierają paracetamolu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Galena

U pacjentów z nie wolnością wątroby lub nerek i astmą oskrzelową. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol, który nasila toksyczne działanie paracetamolu.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Paracetamol może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny. Stosowany z lekami hamującymi metabolizm paracetamolu (ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, niektóre leki nasenne) zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może powodować zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych) oraz zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Jednoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Ciąża karmienie, piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paracetamol Galena

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Paracetamol Galena zawiera parahydroksybenzoesan propylu i dlatego może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek nie zawiera cukru.

3. Jak stosować lek Paracetamol Galena.

U dzieci zalecana dawka wynosi 10 do 15 mg/ kg mc. co 4 godziny do 4 razy na dobę, przykładowo: od 2 lat do 6 lat od 120 mg do 240 mg (od 5 ml do 10 ml), od 6 lat do 12 lat od 240 mg do 480 mg (od 10 ml do 20 ml).

U dzieci w wieku do 2 lat tylko na zalecenie lekarza.

Bez zalecenia lekarza nie podawać dłużej niż 3 dni. Maksymalna dawka dobowa u dzieci wynosi 65 mg/ kg mc.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Galena

Mogą wystąpić nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, senność i ogólne osłabienie.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty nawet, gdy samopoczucie pacjenta jest dobre.

Leczenie przedawkowania paracetamolu polega na sprowokowaniu wymiotów. Jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż godzina, należy podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą. W przypadku przyjęcia bardzo dużych dawek leku podaje się odtrutki: metioninę i kontynuuje leczenie acetylocysteiną.

Leczenie zatrucia paracetamolem powinno odbywać się w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Galena

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, lek Paracetamol Galena może powodować działania niepożądane.

Skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, rumień, plamica barwnikowa). Zaburzenia czynności nerek.

Zaburzenia żołądkowo-j elito we (pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty).

Zaburzenia hematologiczne (granulocytopenia - zmniejszenie we krwi liczby granulocytów, agranulocytoza - brak we krwi granulocytów, trombocytopenia - zmniejszenie we krwi liczby płytek krwi, methemoglobinemia utrata zdolności przenoszenia tlenu przez hemoglobinę).

Uszkodzenie wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych. Opisano kilka przypadków z typowymi objawami rozpoczynającego się wstrząsu.

5. Jak przechowywać lek Paracetamol Galena

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować leku Paracetamol Galena po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Paracetamol Galena

Co zawiera lek Paracetamol Galena

100 ml syropu zawiera substancję czynną: paracetamol, 2,4 g oraz substancje pomocnicze: glicerol, sorbitol (E 420), powidon, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), czerwień koszenilowa (E 124), aromat owoce leśne, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Paracetamol Galena i co zawiera opakowanie

Butelka zawierająca 100 ml syropu.

5 ml syropu (1/3 miarki) zawiera 120 mg paracetamolu.

Podmiot odpowiedzialny/Wy twórca

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA” ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław / Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, tel. 071/78 39 255

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3