Imeds.pl

Paracetamol Hasco 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PARACETAMOL HASCO 500 mg, tabletki powlekane

(Paracetamolum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamoł Hasco ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza łub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamoł Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Paracetamoł Hasco

3.    Jak stosować lek Paracetamoł Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Paracetamoł Hasco

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PARACETAMOL HASCO IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paracetamoł Hasco to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy do stosowania w następujących wskazaniach:

-    bóle głowy;

-    bóle gardła;

-    migreny;

-    bóle zębów;

-    bóle kostne, stawowe i mięśniowe;

-    bolesne miesiączkowanie (ze względu na działanie przeciwbólowe);

-    przy przeziębieniach i stanach grypopodobnych (ze względu na działanie przeciwgorączkowe).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL HASCO

Kiedy nie stosować leku Paracetamoł Hasco

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamoł lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamoł Hasco;

-    jeśli u pacjenta występuje:

o ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, o ciężka niewydolność nerek, o choroba alkoholowa.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamoł Hasco

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie przyjmować leku Paracetamoł Hasco jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamoł oraz nie stosować dawek większych niż zalecane.

Ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby, w czasie stosowania leku Paracetamoł Hasco nie należy spożywać napojów alkoholowych oraz nie stosować leku Paracetamoł Hasco u osób regularnie pijących alkohol oraz u osób długotrwale niedożywionych.

Stosować ostrożnie u osób:

•    z niewydolnością wątroby,

•    z niewydolnością nerek,

•    z obniżoną aktywnością dehydrogenazy głukozo-6-fosforanowej,

•    z obniżoną aktywnością reduktazy methemoglobinowej,

•    chorych na astmę z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ u mniej niż 5% pacjentów obserwowano skurcze oskrzeli

po zastosowaniu paracetamolu.

Stosowanie leku Paracetamol Hasco u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Paracetamol Hasco u dzieci poniżej 6 lat.

Należy wówczas zastosować lek Paracetamol Hasco w postaci zawiesiny doustnej przeznaczony dla dzieci od 3 miesiąca życia.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramid, domperidon (leki stosowane przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyramina (lek obniżający zawartość cholesterolu we krwi), leki przeciwzakrzepowe (z grupy pochodnych kumaryny), w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych lub przeciwpadaczkowych (m.in. glutetimidu, barbituranów i np. fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny), niektórych antybiotyków t.j. ryfampicyny i chloramfenikolu, leków przeciwdepresyjnych (z grupy tzw. inhibitorów MAO), alkoholu oraz tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m. in. ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego).

Przyjmowanie paracetamolu jednocześnie z inhibitorami MAO (leki przeciwdepresyjne) może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania glukozy w osoczu krwi).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL HASCO

Lek Paracetamol Hasco stosuje się doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

2 tabletki, w razie konieczności do 4 razy na dobę.

Nie przyjmować leku częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać dawki maksymalnej do 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku 6-12 lat:

0,5 -1 tabletki, w razie konieczności do 4 razy na dobę.

Nie przyjmować leku częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać dawki maksymalnej do 4 tabletek na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Hasco

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować niewydolność wątroby lub nerek. W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej nawet, gdy samopoczucie chorego jest dobre.

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin takie objawy, jak: nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, senność i ogólne osłabienie. W każdym przypadku przyj ęcia paracetamolu w dawce 5 g lub wyższej, j eśli chory j est przytomny i od momentu przyjęcia paracetamolu nie minęła godzina, należy sprowokować wymioty i podać węgiel aktywowany (60 do 100 g zmieszane z wodą) oraz skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku Paracetamol Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paracetamol Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osóbł:

skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, agranulocytoza), nudności, wymioty, biegunka.

Lek stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią]akiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL HASCO

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol Hasco po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Paracetamol Hasco

-    Substancją czynną leku jest paracetamol. 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

-    Ponadto lek zawiera: skrobię kukurydzianą żelowaną powidon (K-30), potasu sorbinian, magnezu stearynian oraz otoczkę tabletki (Opadry II57U18539 White): hypromeloza, tytanu dwutlenek, polidekstroza, talk, maltodekstryna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Jak wygląda lek Paracetamol Hasco i co zawiera opakowanie

Lek Paracetamol Hasco to tabletki powlekane owalne, obustronnie wypukłe, gładkie, białe, bez zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 6 lub 15 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. (71)352 95 22 Informacja o Leku tel. (22) 742 00 22

Data zatwierdzenia ulotki:

(luuj63x6) njej>(B| zaq B|UBMOpo>j 0|od


substancje czynną "Paracetamol (Paraccta-molum) 500 'mg i substancje pomocnicze. - ■ Sposób i droga podania Podawać doustnie w dawkach: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 8 tabletek na dobę. Dzieci w wieku 6 — 12 lat: H ~ ;1 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 4 tabletek na dobę,

zalecane. Ze względu na ryzyko przędą wkó-wania nie przyjmować leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. W - czasie stosowania paracetamolu nie: należy spożywać napojów alkoholowych. Nie stosować leku u osób uzależnionych od: alkoholu. U osób z astmą uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol. ■

ióŚcl(Tw)


. Warunki przechowywania Przechowywać w oryginalnym - opakowaniu w temperaturze : poniżej 23°C. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. :
pazjd pj ioj n fcpjw* z iis dbu2«Jbz ■ X?S[B|SI


■:    :;    -dqopcu

jpjsppr^opziu fsoSiM stu zbjo XtnzpoS pm ziu: fapsSzo sijsj •5qop bu Xzei p op ‘ujiojąci. j - :jb; - 9 nqarM M idsizci 'śqop: BU q313iqei g op ziu (soSim aiu zeio XuizpqS p op zrir fopsto sqq ■Jqop bu Xzbj p op ‘pp3jqet Z ZI faz^Mod psizp i qsoiog :qoB>[MBp


Xzspu siu riqa[ uiszieipi zibEj[nsuoq zsg ■jouiBjaoBJBd tutXofefBJ3TMBZ nireapj iuuCuui ż arujszooupsf n>pi oEMouiptzjd siu biueat -(BfMEpszJd oqXzXj.BU np5[§ZM sz :3ub33[ez jziu qoAzsq5]M qaMBp obmosois Xzap»u auy

m aiuisnop pBMBpog unrepod uSaip t ąpsods . •azotuooiuodahuDjsąns i %m oos (umiouivi33VJt>d) ]ouib}sobjb,j fiuufco $fjuv}sqns :bjsimbz BUBq?[Mod cqj3iqei eupaf pB{qg


" óżiniBjaduiaim'ńiiiBA\o^cJ(j'aiXti'[ciiiS.\Jo .w :" pBM^ióąoazij muEAiAMOipazjd ppmreM pa i-,    ■    •[ouiEiaozjBd

BU SlUSplZOli pidfejs^Al SZOTU Awoj^oijeś sbabj

bu qoXuojnzon iunsB.z qęso fi Ti]oqoq[B po ipjiuoiuzsjBZn qpso n rojs] obmosois ai{q •qsXATO|oqoq[B .wpfodeu pBMAzods Xzs[bu

SIU UJOUIBłSOBJEd BTUEMOSOJS 3ISB70

■iup £ zszjd ziu fozrqp suuB[ti3sj dbmosojs

pole kodowania bez lakieru (32x10 mm)

' -tdoi żp!T|o p iiiraftti: «iXtr'fł3qTś r> po rfi    I-SŁ(    ^ .


^ ■&£* v ;■ ■ v -■ "-'■ :■■■■■

aziniEJaduiaiMniUBMCorEdouiAutechSAjoM ' '•' '"■■.■'■" •'•    ’•••    , 1 1    • ••' • '•’ '

,    y .*    pazia imora feiasai* z 5is DouzodEZ AzapsN

pCMAAłoąD.r/i,! BiUBMA-UOipozjd ppnueM •-:■■■•:1    ■    1    ■; ‘ 1

•jourejDpBH!d    -Aqop cu

bu aiuapizon pidfeisAzi azotu AmojAd^gs sgm^[; . }p;ajqBj ^ op zrn foiiM Ani zeuo AuizpoS p ao bu tpAuopizan ferajsc z qoso pp;Tqoqo^- - ^OT/tspsizo sin *Aqop bu Ażbi ^ op ‘ppajiąBi po ipAuomzspzn qęso: u-TOjai ?bmosois sin I - % ‘•lRI Z\ - 9 n^siM m idsizq-Sqop bu ■qoAMO|oqoi[jB Mpfodcu pBMAzods Azspu . i(3ia]qe; g op zra feaAun siu zbio AujzpoS f oo siu njourciaoBJEd eiubmosois aireza j\\ zra fopsizo ojn -5qop bu Azbżf op ‘pjpppe; rap g zszid zra (azrąp aniiepiSai demosojs i nt] zi (azAziod paizp i t[sojoq :qoB5[AVBp Azajau siu rop] uiaziEjpi z ibEtpsaacf zsg m srapsnop pBMBpoj BiUBpod BSozp i ąpsodg ■loarepoEUEd luiAofefBjapwBZ. uireopi iuiAuui.z    '3ZDiu30iuodshiw)sqm i

anisazaoupaf topi pBMOttijAzid ani etubm    Sm qo£ (umjoiuv}33VJV,j) lOUiBiaDBiej

-ojjAUjpazid o^AzAj bu np5[3zM a£ puBaapjz - ■,-.; ; ■■■■    ; buudzi ihunpąm

ziu qaAzs^AiM ^aMBp dgaiosois ^|bu ojn ; ptaptez Btrc?p[Mpd e^ajqB} Bupaf pepjg

acetamol Hasco |§t| Paracetamol Hasco


amofum) 500 mg, tabletki powlekane    ^3^ (Paracctamolam) 500 mg, tabletki powlekane

o |f§| Paracetamol Hasco |j|J Paracetamo

tne    (Pnracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane    (Pnracetamolum) 500 mg, t,

etamol Hasco

Inrn) 500 mg, tabletki powlekane


Paracetamol Hasco

(Pciracetttniolum) 500 mg, tabletki ppwlckanc


Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekaneParacetamol I

(Paracetamolum) 500 mg, tablet.


tmol Hasco |fj| Paracetamol Hasco UH P.

>00 mg> tabletki powlekane    (Paractttamolum) 500 mg. tabletki powlekane    (Pa

ft Paracetamol Hasco |||| Paracetamol Ha

(Paracetamolum) 500 mg. tabletki powlekane    '%Q3^ (Paracetamolum) 500 mg, tabletki pi

(PuraceUwtohtm) 500 rug, tabletki powlekane (ParaceUmioistm) 500 rug. tabletki powiek

ol Hasco    Paracetamol Hasco |J|| Parać

*, tabletki powlekane    (Paracetamohim) 500 mg, tabletki powlekane    ^JasiS? (Pantcetanto

Paracetamol Hasco ||§| Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane    (Paracclamoltim) 500 mg, tabletki powlekane

Hasco    |j§| Paracetamol Hasco ||j| Parać et

tiki powlekane    ^qjSF (Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane    (Parocetamohmt)

Vrarptaninl Hasrn ŚGSfc PararptaTiinl Hasrn ./