+ iMeds.pl

Paracetamol hasco 500 mgUlotka Paracetamol hasco

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PARACETAMOL HASCO 500 mg, tabletki powlekane

(Paracetamolum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamoł Hasco ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza łub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamoł Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Paracetamoł Hasco

3.    Jak stosować lek Paracetamoł Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Paracetamoł Hasco

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK PARACETAMOL HASCO IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paracetamoł Hasco to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy do stosowania w następujących wskazaniach:

-    bóle głowy;

-    bóle gardła;

-    migreny;

-    bóle zębów;

-    bóle kostne, stawowe i mięśniowe;

-    bolesne miesiączkowanie (ze względu na działanie przeciwbólowe);

-    przy przeziębieniach i stanach grypopodobnych (ze względu na działanie przeciwgorączkowe).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL HASCO

Kiedy nie stosować leku Paracetamoł Hasco

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamoł lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamoł Hasco;

-    jeśli u pacjenta występuje:

o ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, o ciężka niewydolność nerek, o choroba alkoholowa.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamoł Hasco

Ze względu na ryzyko przedawkowania nie przyjmować leku Paracetamoł Hasco jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamoł oraz nie stosować dawek większych niż zalecane.

Ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby, w czasie stosowania leku Paracetamoł Hasco nie należy spożywać napojów alkoholowych oraz nie stosować leku Paracetamoł Hasco u osób regularnie pijących alkohol oraz u osób długotrwale niedożywionych.

Stosować ostrożnie u osób:

•    z niewydolnością wątroby,

•    z niewydolnością nerek,

•    z obniżoną aktywnością dehydrogenazy głukozo-6-fosforanowej,

•    z obniżoną aktywnością reduktazy methemoglobinowej,

•    chorych na astmę z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ u mniej niż 5% pacjentów obserwowano skurcze oskrzeli

po zastosowaniu paracetamolu.

Stosowanie leku Paracetamol Hasco u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Paracetamol Hasco u dzieci poniżej 6 lat.

Należy wówczas zastosować lek Paracetamol Hasco w postaci zawiesiny doustnej przeznaczony dla dzieci od 3 miesiąca życia.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania następujących leków: metoklopramid, domperidon (leki stosowane przeciw nudnościom i wymiotom), cholestyramina (lek obniżający zawartość cholesterolu we krwi), leki przeciwzakrzepowe (z grupy pochodnych kumaryny), w razie konieczności długotrwałego stosowania leku przeciwbólowego, leków nasennych lub przeciwpadaczkowych (m.in. glutetimidu, barbituranów i np. fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny), niektórych antybiotyków t.j. ryfampicyny i chloramfenikolu, leków przeciwdepresyjnych (z grupy tzw. inhibitorów MAO), alkoholu oraz tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m. in. ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego).

Przyjmowanie paracetamolu jednocześnie z inhibitorami MAO (leki przeciwdepresyjne) może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania glukozy w osoczu krwi).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL HASCO

Lek Paracetamol Hasco stosuje się doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

2 tabletki, w razie konieczności do 4 razy na dobę.

Nie przyjmować leku częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać dawki maksymalnej do 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku 6-12 lat:

0,5 -1 tabletki, w razie konieczności do 4 razy na dobę.

Nie przyjmować leku częściej niż co 4 godziny. Nie przekraczać dawki maksymalnej do 4 tabletek na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Hasco

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować niewydolność wątroby lub nerek. W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej nawet, gdy samopoczucie chorego jest dobre.

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin takie objawy, jak: nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, senność i ogólne osłabienie. W każdym przypadku przyj ęcia paracetamolu w dawce 5 g lub wyższej, j eśli chory j est przytomny i od momentu przyjęcia paracetamolu nie minęła godzina, należy sprowokować wymioty i podać węgiel aktywowany (60 do 100 g zmieszane z wodą) oraz skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku Paracetamol Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paracetamol Hasco może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osóbł:

skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, agranulocytoza), nudności, wymioty, biegunka.

Lek stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią]akiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL HASCO

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol Hasco po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Paracetamol Hasco

-    Substancją czynną leku jest paracetamol. 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

-    Ponadto lek zawiera: skrobię kukurydzianą żelowaną powidon (K-30), potasu sorbinian, magnezu stearynian oraz otoczkę tabletki (Opadry II57U18539 White): hypromeloza, tytanu dwutlenek, polidekstroza, talk, maltodekstryna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Jak wygląda lek Paracetamol Hasco i co zawiera opakowanie

Lek Paracetamol Hasco to tabletki powlekane owalne, obustronnie wypukłe, gładkie, białe, bez zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 6 lub 15 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. (71)352 95 22 Informacja o Leku tel (22) 742 00 22

Data zatwierdzenia ulotki:

(luuj63x6) njej>(B| zaq B|UBMOpo>j 0|od


substancję czynną "Paracetamol (Paraccta-molum) 500 'mg ¡ substancjepomocnicze. -. Sposób i droga podania Podawać doustnie w dawkach: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 8 tabletek na dobę. Dzieci w wieku 6 — 12 lat: H ~ ;1 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie częściej niż co 4 godziny oraz nie więcej niż do 4 tabletek na dobę,

zalecane. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie przyjmować leku jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Bez konsultacji zlekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni. W - czasie stosowania paracetamolu nie: należy spożywać napojów alkoholowych. Nie stosować leku u osób uzależnionych od: alkoholu. U osób z astmą uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol. ■

ioŚcl(Tw)


. Warunki przechowywania Przechowywać w oryginalnym - opakowaniu w temperaturze : poniżej 23°C. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. :
pszjd tqiojn fcpjsjj ziis pBiixodcz XziqEN


■:    ..■:;    -dqopcu

jppjqB} pop żiu fsoSiM 3ja zeto XaizpoS poo ziu: fopsto 3|M:■■■'Sqop ■ bu Xzbi p op ‘njpiqcj. I - :jb; 21 9 aqsiM M psizęj *5qop: eu ippiqct g op ziu toil« aiu zeio XuizpqS p 00 zrir fopsJzo si{q '¿qop eu Xzbj p op ‘ppajqBt Z ZI iazXMod paizp 1 qsoiog iqozqMEp


Xzsjbu si u trap] uisziEipi zibEjptsuoq zsg ■jouiB}33BJBd iatXofefej3iA\BZ nireqsj tuiXuui ż arajszsoapsf n>pi oEMoaiiXzjd aiu etUBAt -aofMEpszJd oqXzXj.BU np3[§ZM sz -3ue33[bz :vziu qoXzsqSiM qsMtp obmosois Xzojeu aqq

m aitqsnop oBMBpog Eiuepod ESoip 1 qpsods . •gzotuooiuod $huD]sqns 1 Sui QOS (umiouivi33VJt>d) jouiepobjej fiuufco ifjuvjsqns ibjsimbz BUBq?|Mod cqpjqei eupaf pBp($


" óżiniBJsduisim ńnieMoqedd'aiXu[BiiiS.\jo .w :" aBAvLxoqoszij Bnravi^vioqoszjd ppmreM pa i-';■,    ■    •[ouiEisoEJBd

eu aiusptzoii oidfeisjUi szota XmojXoijes sbabj bu qoXuojnzon iuqsB.z qpso jq TqoqoqjE po qoXuoiuzajBZn qpso n nqsj obmosois ai{q •qsXAto|oqoq[t! .«pfodEU OEMAzods Xzspju siu rqouiBpoBjed buibaiosojs sisbzo ■lap £ zszjd ziu fozrqp suiiE[nSsj dbmosojs

pole kodowania bez lakieru (32x10 mm)

' -Vd’oìžpíííi'p-ínxiftřziiii op iiíraíítťii: miitrilSąś r> pó m    ':'sf';í!'Ą/:ÍSL( ¡EcSx'iö’^l    ^ .


^■«:=saÄ^^ Úz-fyS* ^ : ■ ■:■ -■ :■■■■ í?í:>

,    y .*    pazid imom fciasan z áis deu/oJez Azapsw

pEMAMOqoazig EfUBMA»0ip3Zjd OjUtUC/rt •-:■■■•:1    ■    •    ■ ‘ 1

•jourejDpBJcd    -5qop cu

gu araapizan pidĚ}SjÍAi azora AmojAd^gs sëm^; . qaiappj ^ op zra foìiM ani zrao ArazpoS p oo su tpAuojnzon èrajsc z qoso ,q -njoijoqjB ziu fopsòza apq ‘Aqop tra Azej p op 'ppojqei po ipAnorazapzn qçso: tv-raja^ pmosois 3TN ì - % ‘-PI Z\ - 9 nqaiM m paizQ-žqop bu •qaAMojoqoqp Mpiodcu OGMAzods Azapu . qaiaiqe; g op zra iaaàiM ara zeio ArazpoS f oo ara njourciaoBJEd eiuemosois airezo j\\ zia iapsiza ai[q 'àqop mi Azrap op 'ppajqE; rap ¿ zazid zi u iazrqp araiepiSai demosojs i rp] zi fazAziod paizp t qsoioQ ¡qaEìprep Azapra ara rapi uiaziEïpi z ifoB;psnoq zag m arapsnop asMEpog miBpod BSoip i qpsodg qoraBiaoEJEd tuiAafefraapvBZ nireapj iraAura z    '3ZDiu30¡uodshiw)sqm i

arasazaonpaf rapi pmoatíAzid ani etuem    Sm oo£ (umjoiuv}33VJV,j) ¡ourEiaoBiGfi

-oqMcpazid oqAzAj eu npòjSzM a£ pireóapz - . ■■■■ wpV    .ì.-.-.:-:    ; òuudzi ihuupqm

zju qoAzsqàiM qaMBp acAiosois ^pu ai»^ ; rraaiMez BUBqajMod eqpjqB} eupo{ pepjs

acetamol Hasco |§t| Paracetamol Hasco


amofum) 500 mg, tabletki powlekane    (Paracctamohtm) 500 mg, tabletki powlekane

o |f§| Paracetamol Hasco |j|J Paracetamo

me    (Pnracetamolum) 500 tug, tabletki powlekane ^§¡0? (Paraćetamolmn) 500 mg, t,

etamol Hasco

lam) 500 mg, tabletki powlekane


Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane


Paracetamol Hasco

(Paraceiamolum) 500 mg, tabletki powlekaneParacetamol 1

(Paracetamolum) 500 mg, tablet.


tmol Hasco    |fj| Paracetamol Hasco ,#¡¡1 P.

*00 mgt tabletki powlekane    ^¡sgf0 (Paracetamolum) 500 mg. tabletki powlekane    (Pa

ft Paracetamol Hasco jf|| Paracetamol Ha

(Paracetamolum) 500 mg. tabletkipowlekaite    '%Qi^ (Paracetamolum) 500 mg, tabletki pt

fPtrmretaujofrfmJ 500 mg, tabletki powlekane (ParaceUmioium) 500 mg. tabletki powiek

ol Hasco    Paracetamol Hasco |J|| Parać

j, tabletki powlekane    (Paracetamoinm) 500 mg, tabletki powlekane    ^§¡¡ss¡? (Parttectamo

Paracetamol Hasco ||§| Paracetamol Hasco

(Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane    (Fatacetamolum) 500 mg, tabletki powlekane

Hasco |H| Paracetamol Hasco ||j| Paracet

tiki powlekane    (Paracetamolum) 500 mg, tabletki powlekane    (Paracetamohmt)

Varptawinì Hasrn    Pararptainnl Hasrn./

Paracetamol Hasco

Charakterystyka Paracetamol hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PARACETAMOL HAS CO, 500 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Tabletki są owalne, obustronnie wypukłe, gładkie, białe i bez zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek przeciwbólowy stosowany w bólach głowy, bólach gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu, ponadto w przeziębieniach

1    stanach grypopodobnych (lek przeciwgorączkowy).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki powlekane do podawania doustnego.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

2    tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4000 mg

Dzieci w wieku 6-12 lat:

Yi-l tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Nie zaleca się stosowania tabletek Paracetamol HAS CO 500 mg u dzieci poniżej 6 lat. Należy wówczas zastosować produkt leczniczy Paracetamol HASCO zawiesina doustna przeznaczony dla dzieci od 3 miesiąca życia.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,

•    Ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby,

•    Ciężka niewydolność nerek,

•    Choroba alkoholowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy poinformować pacjentów, aby nie przyjmowali produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby, w czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać napojów alkoholowych, nie stosować produktu leczniczego u osób uzależnionych od alkoholu oraz u osób głodzonych.

Stosować ostrożnie u osób:

•    z niewydolnością wątroby,

•    z niewydolnością nerek,

•    z obniżoną aktywnością dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

•    z obniżoną aktywnością reduktazy methemoglobinowej,

•    chorych na astmę z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ponieważ u mniej niż 5% pacjentów obserwowano skurcze oskrzeli

po zastosowaniu paracetamolu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metoklopramid i domperidon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a cholestyramina spowalnia jego wchłanianie.

Produktu leczniczego nie należy przyjmować wraz z ośrodkowo działającymi środkami przeciwbólowymi ani z alkoholem, ponieważ nasila ich działanie.

W przypadku jednoczesnego stosowania: barbituranów, leków przeciwpadaczkowych

(min. glutetimid, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), ryfampicyny nasila się szkodliwe działanie

paracetamolu na wątrobę.

Paracetamol zwiększa toksyczność chloramfenikolu.

Stosowanie paracetamolu jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Długotrwałe stosowanie paracetamolu w dużych dawkach nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny.

Jednoczesne stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania glukozy w osoczu krwi).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktacje

Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały żadnego szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Paracetamol przenika przez łożysko i do mleka kobiecego. W okresie ciąży i karmienia piersią stosować tylko w razie konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt leczniczy Paracetamol HAS CO 500 mg tabletki powlekane nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione poniżej w zależności od układów narządowych i częstości występowania. Częstość występowania jest określona jako: rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000). W obrębie każdej grupy objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem częstości występowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko (<1/10 000): zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza).

Zaburzenia żołądka i jełit

Bardzo rzadko (<1/10 000): nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko (>1/10 000, <1/1 000): skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Produkt leczniczy stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóiy).

4.9 Przedawkowanie

Ciężkie zatrucie może wystąpić u osób dorosłych po zażyciu 10-15 g paracetamolu, a u dzieci już po zażyciu 200 mg paracetamolu/kg m.c.

Pojawia się ciężkie uszkodzenie wątroby, rozwijające się powoli i zwykle objawiające się od drugiego dnia po zastosowaniu produktu leczniczego w dawkach toksycznych.

Do godziny od przyjęcia przez osobę dorosłą dawki 5 g paracetamolu lub wyższej, jeśli osoba ta jest przytomna, należy sprowokować wymioty i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Zaleca się podanie doustne 60 - 100 g węgla aktywnego rozmieszanego z wodą.

Wiarygodna ocena ciężkości zatrucia wymaga oznaczenia zawartości paracetamolu we krwi, a kolejne oznaczenia wykonywane podczas leczenia pozwalają ocenić jego skuteczność.

Intensywna szpitalna terapia zatrucia paracetamolem polega na podawaniu dożylnym roztworów metioniny lub acetylocysteiny i metioniny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy; kod ATC: N02B E01.

Paracetamol jest pochodną aniliny wykazującą działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe bez działania przeciwzapalnego. Paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Dzięki temu zmniejsza wrażliwość receptorów bólowych na działanie kinin i serotniny, powodując podwyższenie progu bólowego. Działanie przeciwgorączkowe paracetamolu związane jest ze zmniejszeniem stężenia prostaglandyn w podwzgórzu. Paracetamol pozbawiony jest praktycznie działania przeciwzapalnego, ponieważ nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie hamuje agregacji płytek i nie wpływa na czas krzepnięcia krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Paracetamol po podaniu doustnym wchłania się dobrze i prawie całkowicie poprzez bierną dyfuzję z jelita cienkiego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po ok. 30-60 minutach od podania.

Dystrybucja

Paracetamol jest rozprowadzany do większości tkanek organizmu (z wyjątkiem tkanki tłuszczowej), przenika przez łożysko, a także do mleka kobiecego. Wiąże się w niewielkim stopniu z białkami krwi. Stopień wiązania z białkami krwi zwiększa się ze wzrostem stężenia paracetamolu w osoczu. Okres półtrwania paracetamolu w surowicy (T^) wynosi u dorosłych 2-3 godziny, a u dzieci 1,5-2 godziny.


glukuronidy (60%) i siarczany (ok. 35%). Związki będące produktami sprzęgania są nieczynne i nietoksyczne. Powstający w niewielkiej ilości hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina łączy się szybko ze zredukowanym glutationem, jest sprzęgany z cysteiną i kwasem merkapturowym i wydalany z moczem.

W przypadku przyjęcia dużych dawek paracetamolu zasoby wątrobowego glutationu mogą ulec wyczerpaniu, co powoduje znaczne nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie i może doprowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy oraz ostrej niewydolności wątroby.

Wydalanie

Produkty sprzęgania paracetamolu są wydalane głównie z moczem. W ciągu 24 godzin wydalane jest 85-100% przyjętej dawki, w tym ok. 5% w postaci niezmienionej.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie niekliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania paracetamolu nie zawierają wyników, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania produktu leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana żelowana Powidon (K-30)

Potasu sorbinian

Magnezu stearynian

Otoczka (Opadry II57U18539 White):

Hypromeloza Tytanu dwutlenek Polidekstroza Talk

Maltodekstryna

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium zawierające po 6 lub po 15 tabletek powlekanych. Pudełka tekturowe po 6 tabletek powlekanych (1 blister po 6 sztuk), po 15 tabletek powlekanych (1 blister po 15 sztuk) lub po 30 tabletek powlekanych (2 blistry po 15 sztuk).


7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Paracetamol Hasco