+ iMeds.pl

Paracetamol kabi 10 mg/mlUlotka Paracetamol kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Paracetamol Kabi, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

Paracetamolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Paracetamol Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Kabi

3.    Jak stosować Paracetamol Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Paracetamol Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Paracetamol Kabi i w jakim celu się go stosuje

Ten lek jest lekiem przeciwbólowym (uśmierza ból) i przeciwgorączkowym (obniża gorączkę). Wskazany jest:

-    w krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym,

-    i w krótkotrwałym leczeniu gorączki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Kabi

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Kabi:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Kabi,

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na propacetamol (inny lek przeciwbólowy i prekursor paracetamolu),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Kabi:

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek lub pacjent jest uzależniony od alkoholu,

-    jeśli u pacjenta występuje dziedziczne zaburzenie funkcji wątroby nazywane zespołem Meulengracht Gilbert’a,

-    jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol,

-    u pacjentów z poważnymi brakami w odżywianiu (niedożywienie) lub u pacjentów, którym podaje się żywienie parenteralne.

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej

przypadków dotyczy pacjenta.

Inne leki i Paracetamol Kabi

Paracetamol Kabi nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, aby nie przekroczyć zalecanej dawki dobowej (patrz następny punkt). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol.

Lekarz powinien rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje probenecyd (lek używany w leczeniu dny), gdyż probenecyd zwiększa stężenie paracetamolu we krwi.

Salicylamid (inny lek przeciwbólowy) może zwiększyć stężenie paracetamolu we krwi i dlatego może zwiększać ryzyko jego działania toksycznego.

Ryfampicyna (antybiotyk), barbiturany (środki uspokajające), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i leki przeciwpadaczkowe (takie jak karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon) mogą zmniejszać działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe paracetamolu i mogą zwiększyć, tak jak alkohol, działanie toksyczne na wątrobę.

Jednoczesne stosowanie paracetamolu i chloramfenikolu (antybiotyku) może przedłużać działanie chloramfenikolu.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się doustne środki antykoncepcyjne, gdyż mogą one skracać czas działania paracetamolu.

Jednoczesne przyjmowanie paracetamolu i zydowudyny (lek używany w leczeniu HIV) może prowadzić do zwiększonego ryzyka zmniejszenia liczby białych krwinek (neutropenia). Powoduje to zwiększenie ryzyka zakażeń.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się doustne leki przeciwzakrzepowe (substancje, które zapobiegają zakrzepom). Może być konieczne zwiększenie częstości badań w celu oceny działania przeciwzakrzepowego.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę. Paracetamol Kabi może być stosowany w czasie ciąży. Jednakże w tym przypadku lekarz powinien ocenić, czy leczenie jest wskazane.

Karmienie piersią

Paracetamol Kabi może być stosowany podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol Kabi nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek podaje się dożylnie.

Lekarz zastosuje Paracetamol Kabi, który jest podawany w kroplówce (infuzji).

Fiolka lub worek po 100 ml roztworu są przeznaczone wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg (w wieku około 11 lat).

Fiolka lub worek po 50 ml roztworu są przeznaczone wyłącznie do stosowania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała mniejszej niż 33 kg.

Aby uniknąć zatoru powietrznego, lekarz powinien uważnie kontrolować podanie pod koniec infuzji.

Dawkowanie

Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała pacjenta

Podawana

dawka

Objętość do podania

Maksymalna objętość pojedynczej dawki leku Paracetamol Kabi obliczona dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu [ml]***

Maksymalna

dawka

dobowa**

<10 kg*

7,5 mg/kg mc.

0,75 ml/kg mc.

7,5 ml

30 mg/kg mc.

>10 kg do <33 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

49,5 ml

60 mg/kg mc., nie więcej niż 2 g

>33 kg do <50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., nie więcej niż 3 g

>50 kg, pacjent

z dodatkowymi

czynnikami

ryzyka

toksycznego

uszkodzenia

wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

>50 kg, pacjent bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g

* Wcześniaki: brak danych dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania u wcześniaków.

** Maksymalna dawka dobowa: maksymalna dawka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych leków zawierających w składzie paracetamol. Należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych leków.

*** Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

Minimalna przerwa między każdym podaniem wynosi co najmniej 4 godziny.

Minimalna przerwa między każdym podaniem u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi co najmniej 6 godzin.

Dorosłym pacjentom z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekłym niedożywieniem (małe rezerwy glutationu w wątrobie) lub odwodnieniem nie wolno podawać maksymalnej dawki dobowej większej niż 3 g .

Nie podawać więcej niż 4 dawki leku w ciągu 24 godzin.

Sposób podawania

RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu z powodu pomylenia miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta.


Roztwór Paracetamol Kabi podaje się w infuzji dożylnej (kroplówka) przez 15 minut. Minimalna przerwa między dawkami musi wynosić co najmniej 4 godziny.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Paracetamol Kabi jest zbyt silne lub za słabe, powinien poinformować o tym lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Kabi

Należy natychmiast poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent otrzymał więcej leku Paracetamol Kabi niż zalecono.

W przypadku przedawkowania, objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, utratę apetytu, bladość i ból brzucha. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie poradzić się lekarza ze względu na ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często:

częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:

u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    Zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (nieprawidłowo zwiększona aktywność enzymów wątrobowych stwierdzona w badaniach krwi). W przypadku wystąpienia tej nieprawidłowości, należy poinformować lekarza, ponieważ mogą być wymagane regularne badania krwi.

-    Zmniejszone ciśnienie krwi (hipotensja).

-    Złe samopoczucie.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

-    Zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi (płytki, niektóre białe krwinki), może prowadzić do krwawienia z nosa lub z dziąseł i wzrostu ryzyka infekcji. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy poinformować lekarza, ponieważ mogą być wymagane regularne badania krwi.

-    Reakcje nadwrażliwości od zwykłej wysypki skórnej lub pokrzywki do ciężkiej reakcji alergicznej (wstrząs anafilaktyczny). Możliwe objawy obejmują spuchnięcie twarzy, ust, języka i innych części ciała i spłycenie oddechu, sapanie lub utrudnione oddychanie, chwilowe zwężenie dróg oddechowych w płucach (skurcz oskrzeli).

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli podejrzewa się, że Paracetamol Kabi jest przyczyną reakcji alergicznej.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Szybkie uderzenia serca (tachykardia).

-    Rumień, zaczerwienienie twarzy, swędzenie.

Wpływ na badania laboratoryjne

Leczenie z zastosowaniem leku Paracetamol Kabi może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych kwasu moczowego, jak również na badania glukozy.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Paracetamol Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol Kabi po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przed podaniem lek powinien być oceniony wzrokowo.

Nie stosować leku Paracetamol Kabi, jeśli zauważy się obecność jakichkolwiek cząstek lub zmiany zabarwienia na inne niż lekko żółte.

Zwykle lekarz lub personel medyczny szpitala przechowują Paracetamol Kabi i są odpowiedzialni za jakość leku po otwarciu, jeśli lek nie jest natychmiast użyty. Jednakże, jeśli lek nie został zużyty natychmiast nie można przechowywać go dłużej niż 24 godziny. Rozcieńczonego roztworu nie można przechowywać dłużej niż 6 godzin (włączając czas infuzji). Są oni także odpowiedzialni za prawidłowe usunięcie wszelkich resztek niewykorzystanego leku Paracetamol Kabi.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta usuną leki, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Paracetamol Kabi

-    Substancją czynną leku jest paracetamol. Jeden mililitr zawiera 10 mg paracetamolu.

-    Każda fiolka lub worek po 50 ml roztworu zawierają 500 mg paracetamolu.

-    Każda fiolka lub worek po 100 ml roztworu zawierają 1000 mg paracetamolu.

-    Pozostałe składniki to: cysteina, mannitol, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Paracetamol Kabi i co zawiera opakowanie

Paracetamol Kabi, 10 mg/ml, roztwór do infuzji jest przezroczystym i lekko żółtawym roztworem do infuzji.

Paracetamol Kabi, 10 mg/ml, roztwór do infuzji jest dostępny:

•    w fiolkach z bezbarwnego szkła po 50 ml lub po 100 ml roztworu, zamkniętych korkami z gumy halobutylowej i aluminiowymi uszczelnieniami typu „flip off’, pakowanych po 1, 10, 12 lub 20 fiolek w tekturowe pudełka,

•    w workach po 50 ml lub po 100 ml roztworu zamkniętych gumowymi korkami i plastikowymi wieczkami, umieszczonych pojedynczo w aluminiowych workach zewnętrznych ze środkiem pochłaniającym tlen, pakowanych po 20, 50 lub 60 worków w tekturowe pudełka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

Wytwórca

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Plant Friedberg

Freseniusstraße 1

61169 Friedberg

Niemcy

Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria

Fresenius Kabi France 6, Rue de Rempart F-27400 Louviers Francja

Fresenius Kabi Norge AS Svinesundsveien 80 NO-1788 Halden Norwegia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria Belgia Bułgaria Czechy Dania Estonia Finlandia Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa

Luksemburg Łotwa Niemcy Norwegia Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry

Wielka Brytania Włochy


Paracetamol Kabi 10 mg/ml Infusionslösung Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml oplossing voor infusie napa^TaMon Ka6u 10 Mr/Mn pa3TBop 3a HH$y3ua Paracetamol Kabi 10 mg/ml, roztok pro infuzi Paracetamol „Fresenius Kabi”

Paracetamol Kabi 10 mg/ml Paracetamol Fresenius Kabi Paracetamol Kabi

Paracetamol Kabi 10 mg/ml solución para perfusión Paracetamol Fresenius Kabi 10 mg/ml oplossing voor infusie Paracetamol Kabi 10 mg/ml solution for infusion Paracetamol Kabi 10 mg/ml infuzinis tirpalas Paracetamol Kabi 10 mg/ml Infusionslösung Paracetamol Kabi 10 mg/ml skidums infuzijam

Paracetamol Kabi 10 mg/ml Infusionslösung

Paracetamol “Fresenius Kabi” 10 mg/ml infusjons-v^ske, oppl0sning Paracetamol Kabi Paracetamol Kabi

Paracetamol Kabi 10 mg/ml, solutie perfuzabilä Paracetamol Kabi 10 mg/ml

Paracetamol Kabi 10 mg/ml raztopina za infundiranje Paracetamol Fresenius Kabi Paracetamol Kabi 10 mg/ml Paracetamol Kabi 10 mg/ml solution for infusion Paracetamolo Kabi 10 mg/ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2013

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia: Podawanie

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu powinny być usunięte.

Przed podaniem należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera widocznych cząstek i/lub przebarwień.

Fiolka lub worek po 100 ml roztworu są przeznaczone wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg.

Fiolka lub worek po 50 ml roztworu są przeznaczone wyłącznie do stosowania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała mniejszej niż 33 kg.

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji dostępnych w szklanych fiolkach lub workach, należy pamiętać o konieczności dokładnego nadzorowania infuzji - bez względu na drogę jej podania -szczególnie tuż przed jej końcem. To monitorowanie pod koniec infuzji szczególnie dotyczy infuzji podawanej przez wkłucie centralne, aby uniknąć zatoru powietrznego.

Zgodność

Paracetamol Kabi może być rozcieńczany 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu lub 50 mg/ml roztworem glukozy (5%) w stosunku 1:10 (jedna objętość leku Paracetamol Kabi i dziewięć objętości rozcieńczalnika). W tym przypadku rozcieńczony roztwór powinien być zużyty w ciągu 6 godzin po przygotowaniu (włączając czas infuzji).

Rozcieńczony roztwór powinien być oceniony wzrokowo i nie powinien być użyty, jeśli pojawiła się opalizacja, widoczne cząstki lub osad.

Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. {logo podmiotu odpowiedzialnego}

8

Paracetamol Kabi

Charakterystyka Paracetamol kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Kabi, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 10 mg paracetamolu.

Każda fiolka lub worek po 50 ml roztworu zawierają 500 mg paracetamolu (Paracetamolum). Każda fiolka lub worek po 100 ml roztworu zawierają 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przezroczysty, lekko żółtawy roztwór.

Roztwór jest izoosmotyczny, a jego pH wynosi od 5,0 do 7,0.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Paracetamol Kabi jest wskazany w:

•    krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym,

•    krótkotrwałym leczeniu gorączki,

jeżeli podanie drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub hipertermii i (lub) w przypadku, gdy podanie produktu leczniczego inną drogą nie jest możliwe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie dożylne.

Fiolka lub worek po 100 ml roztworu są przeznaczone wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg.

Fiolka lub worek po 50 ml roztworu są przeznaczone wyłącznie do stosowania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg.

Dawkowanie

Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała pacjenta

Podawana

dawka

Objętość do podania

Maksymalna objętość pojedynczej dawki produktu leczniczego Paracetamol Kabi, obliczona dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu [ml]***

Maksymalna

dawka

dobowa**

<10 kg*

7,5 mg/kg mc.

0,75 ml/kg mc.

7,5 ml

30 mg/kg mc.

>10 kg do <33 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

49,5 ml

60 mg/kg mc., nie więcej niż 2 g

>33 kg do <50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., nie więcej niż 3 g

>50 kg, pacjent

z dodatkowymi

czynnikami

ryzyka

toksycznego

uszkodzenia

wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

>50 kg, pacjent bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g

* Wcześniaki: bra

c danych dotyczących bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania u wcześniaków


(patrz punkt 5.2).

** Maksymalna dawka dobowa: maksymalna dawka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych produktów leczniczych zawierających w składzie paracetamol. Należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych produktów.

*** Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

-    Minimalna przerwa między każdym podaniem wynosi co najmniej 4 godziny.

-    Minimalna przerwa między każdym podaniem u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) wynosi co najmniej 6 godzin.

-    Dorosłym pacjentom z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekłym niedożywieniem (małe rezerwy glutationu w wątrobie) lub odwodnieniem nie wolno podawać maksymalnej dawki dobowej większej niż 3 g (patrz punkt 4.4).

-    Nie podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Sposób podawania


Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania produktu leczniczego Paracetamol Kabi, aby uniknąć błędów w dawkowaniu z powodu pomylenia miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta.

Należy upewnić się, że została przepisana i wydana właściwa dawka.

Wypisując recepty należy podać zarówno całkowitą dawkę w mg, jak i całkowitą objętość w ml.

Należy upewnić się, że dawka jest odmierzona i podana starannie.


Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu powinny być usunięte.

Przed podaniem produkt leczniczy powinien być oceniony wzrokowo, czy nie zawiera widocznych cząstek i przebarwień.

Roztwór paracetamolu podaje się w 15 minutowej infuzji dożylnej.


Pacjenci o masie ciała <10 kg

•    Ze względu na małą objętość produktu leczniczego podawaną w tej populacji, nie należy podłączać szklanej fiolki lub worka z produktem leczniczym Paracetamol Kabi bezpośrednio do zestawu do infuzji.

•    Należy pobrać odpowiednią objętość produktu leczniczego z fiolki lub worka i rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy w stosunku nie większym niż jeden do dziesięciu (jedna objętość produktu leczniczego Paracetamol Kabi i dziewięć objętości rozcieńczalnika). Podawać przez ponad 15 minut.

•    Do odmierzenia dawki odpowiedniej do masy ciała dziecka należy używać strzykawki o pojemności 5 lub 10 ml. Nie należy podawać pojedynczej dawki większej niż 7,5 ml.

•    Osoba podająca produkt leczniczy powinna zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi dawkowania zamieszczonymi w drukach informacyjnych produktu leczniczego.

Rozcieńczenie produktu leczniczego Paracetamol Kabi, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, propacetamolu chlorowodorek (prekursor paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Ciężka niewydolność wątroby (skala Child-Pugh >9).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu z powodu pomylenia miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta (patrz punkt 4.2).


Zaleca się stosowanie odpowiedniego doustnego leczenia przeciwbólowego, gdy tylko podanie tą drogą stanie się możliwe.

Aby uniknąć przedawkowania produktu leczniczego, należy sprawdzić czy inne przyjmowane przez pacjenta produkty lecznicze zawierają paracetamol lub chlorowodorek propacetamolu.

Podanie dawek wyższych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne podmiotowe i przedmiotowe objawy uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dniach, z maksymalnym nasileniem występującym zazwyczaj po 4 do 6 dniach po podaniu. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno zostać wdrożone tak szybko, jak to możliwe (patrz punkt 4.9).

Paracetamol powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością w następujących przypadkach:

•    zaburzenia czynności wątroby oraz niewydolność wątroby (skala Child-Pugh <9),

•    zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych,

•    zespół Meulengracht Gilbert (rodzinna niehemolityczna żółtaczka),

•    ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), patrz punkty 4.2 i 5.2,

•    przewlekła    choroba alkoholowa,

•    przewlekłe    niedożywienie (małe rezerwy glutationu w wątrobie),

•    stosowanie    całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN    - Total parenteral nutrition),

•    stosowanie    induktorów enzymów,

stosowanie środków uszkadzających wątrobę,

•    u pacjentów z zaburzeniem genetycznym wywołującym niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) (fawizm); po podaniu paracetamolu możliwe jest występowanie niedokrwistości hemolitycznej z powodu zmniejszenia alokacji glutationu,

•    odwodnienie.

Wpływ na badania laboratoryjne

Paracetamol może mieć wpływ na badania kwasu moczowego z użyciem kwasu fosforowolframowego i badanie cukru we krwi wykorzystujące glukozę-oksydazę-peroksydazę.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

•    Probenecyd powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego połączeń z kwasem glukuronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w przypadku skojarzonego stosowania z probenecydem.

•    Salicylamid może wydłużyć okres półtrwania paracetamolu.

•    Metabolizm paracetamolu jest zaburzony u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy takie jak: ryfampicyna, barbiturany, trójcykliczne przeciwdepresyjne produkty lecznicze

i niektóre przeciwpadaczkowe produkty lecznicze (karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon).

•    Pojedyncze raporty opisują niespodziewaną toksyczność dla wątroby u pacjentów spożywających alkohol lub przyjmujących produkty lecznicze indukujące enzymy (patrz punkt 4.9).

•    Równoczesne    podanie paracetamolu    i chloramfenikolu może przedłużać działanie chloramfenikolu.

•    Równoczesne    podanie paracetamolu    i AZT (zydowudyny) zwiększa tendencję do neutropenii.

•    Równoczesne    podanie paracetamolu    i doustnych środków antykoncepcyjnych może zmniejszać okres

półtrwania paracetamolu.

•    Równoczesne stosowanie paracetamolu (4 g na dzień przez co najmniej 4 dni) i doustnych środków zmniejszających krzepliwość krwi może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR. W takim przypadku należy zwiększyć częstość badania wartości INR w czasie równoczesnego stosowania ww. produktów, jak również przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia paracetamolem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania kliniczne w stosowaniu dożylnym paracetamolu są ograniczone. Jednak wyniki badań epidemiologicznych stosowania doustnego paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na występowanie działań niepożądanych u kobiet w okresie ciąży ani na wpływ na zdrowie płodu lub noworodka.

Przewidywane dane dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło przedawkowanie paracetamolu, nie wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych płodu.

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu na reprodukcję u zwierząt po dożylnym zastosowaniu paracetamolu. Natomiast badania dotyczące stosowania doustnego nie wykazały teratogennego i toksycznego działania na płód. Tym niemniej, Paracetamol Kabi powinien być stosowany w okresie ciąży jedynie po uważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W tym przypadku należy ściśle przestrzegać zalecanego sposobu i czasu dawkowania.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym paracetamol jest w niewielkich ilościach wydzielany do mleka matki. Nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. W związku z tym Paracetamol Kabi może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol Kabi nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych określono według następujących kryteriów:

Bardzo często: >1/10,

Często:    >1/100 do <1/10

Niezbyt często: >1/1 000 do <1/100,

Rzadko:    >1/10 000 do <1/1 000,

Bardzo rzadko: <1/10 000,

Nieznana:    częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych zawierających paracetamol, działania niepożądane są rzadkie lub bardzo rzadkie. Zostały one opisane w następującej tabeli:

Klasyfikacja układów i narządów

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość (od zwykłej wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego, który wymaga natychmiastowego przerwania leczenia), skurcz oskrzeli

Zaburzenia serca

Tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Zmniej szenie ciśnienia krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rumień, zaczerwienienie twarzy, świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Zwiększenie

aktywności

aminotransferaz

4.9 Przedawkowanie

Ryzyko uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) dotyczy w szczególności pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z zaburzeniami wątroby, z przewlekłą chorobą alkoholową, pacjentów przewlekle niedożywionych oraz pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe. W takich przypadkach przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

Objawy przedawkowania

Objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość i ból brzucha.

Przedawkowanie paracetamolu (podanie pojedynczej dawki 7,5 g lub większej dorosłym lub 140 mg/kg mc. dzieciom i młodzieży) prowadzi do martwicy komórek wątroby, która może spowodować całkowitą i nieodwracalną martwicę wątroby, a następnie niewydolność hepatocytów, kwasicę metaboliczną i encefalopatię. To z kolei może prowadzić do śpiączki, a czasem nawet do zgonu. Jednocześnie obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej i zwiększone stężenie bilirubiny w połączeniu ze zmniejszonym stężeniem protrombiny, które mogą wystąpić 12 do 48 godzin po podaniu.

Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby występują zazwyczaj po dwóch dobach osiągając maksymalne nasilenie po 4 do 6 dniach.

Leczenie przedawkowania

   Natychmiastowa hospitalizacja.

•    Przed rozpoczęciem leczenia i najszybciej jak to możliwe po przedawkowaniu należy pobrać próbkę krwi w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

•    Leczenie przedawkowania obejmuje    podanie antidotum, N-acetylocysteiny    (NAC) dożylnie lub

doustnie, jeżeli to możliwe w ciągu pierwszych 10 godzin po przedawkowaniu. N-acetylocysteina może także wykazywać pewien stopień ochrony nawet po upływie 10 godzin, ale w tym przypadku wymagane jest wydłużenie czasu leczenia.

•    Leczenie objawowe.

•    Badania czynnościowe wątroby należy przeprowadzić    na początku leczenia    i powtarzać co

24 godziny. Zwykle aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do wartości prawidłowych w ciągu 1 do 2 tygodni z całkowitym powrotem prawidłowej czynności wątroby. Jednakże w bardzo ciężkich przypadkach może być konieczne przeszczepienie wątroby.

•    Hemodializa może zmniejszyć stężenie paracetamolu w osoczu, ale efekty są ograniczone.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy, kod ATC: N02BE01.

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego paracetamolu nie został dotychczas ustalony. Może on obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Paracetamol Kabi zaczyna działać przeciwbólowo w ciągu 5 do 10 minut po podawaniu. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 1 godziny i trwa zazwyczaj od 4 do 6 godzin.

Paracetamol Kabi obniża gorączkę w ciągu 30 minut po podawaniu. Działanie przeciwgorączkowe utrzymuje się przez co najmniej 6 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dorośli

Wchłanianie

Farmakokinetyka paracetamolu w zakresie dawek do 2 g przebiega liniowo po podaniu pojedynczym oraz wielokrotnym w ciągu 24 godzin.

Biodostępność paracetamolu po infuzji 500 mg i 1 g jest podobna do obserwowanej po infuzji odpowiednio 1 g i 2 g propacetamolu (co odpowiada 500 mg i 1 g paracetamolu).

Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu (Cmax), obserwowane pod koniec 15-minutowej infuzji dożylnej 500 mg i 1 g paracetamolu, wynosi odpowiednio około 15 pg/ml i 30 pg/ml.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg mc. Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza (około 10%). Po 20 minutach od zakończenia infuzji 1 g paracetamolu obserwowano istotne stężenie paracetamolu w płynie mózgowo-rdzeniowym (około 1,5 pg/ml).

Metabolizm

Paracetamol jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie następującymi dwoma głównymi szlakami metabolicznymi wątroby: sprzęganie z kwasem glukuronowym i kwasem siarkowym. Sprzęganie z kwasem siarkowym ulega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu dawek większych niż dawki terapeutyczne. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przy udziale cytochromu P450 do czynnego metabolitu pośredniego (N-acetyl-benzochinonoimina), który po podaniu prawidłowej dawki, ulega szybkiej detoksykacji pod wpływem zredukowanego glutationu i po sprzężeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym jest wydalany z moczem. Jednakże, w przypadku znacznego przedawkowania, stężenie tego toksycznego metabolitu jest zwiększone.

Eliminacja

Metabolity paracetamolu są wydalane głównie z moczem. 90 % przyjętej dawki jest wydalane w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej - glukuronidu (60-80%) i siarczanu (20-30%). Mniej niż 5 % jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania paracetamolu w osoczu wynosi 2,7 godziny, a całkowity klirens wynosi 18 l/godz.

Noworodki, niemowlęta i dzieci

Parametry farmakokinetyczne paracetamolu obserwowane u niemowląt i dzieci są podobne do tych obserwowanych u dorosłych, z wyjątkiem okresu półtrwania w osoczu, który jest nieco krótszy (1,5 do 2 godzin) niż u dorosłych. U noworodków okres półtrwania w osoczu jest dłuższy niż u niemowląt, tj. około 3,5 godziny. Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do 10 lat wydalają znacznie mniej połączeń glukuronidowych i więcej siarczanowych niż dorośli.

Tabela: wartości farmakokinetyczne zależne od wieku (znormalizowany klirens, *CLstd/Foral (l.godz"1 70 kg-1)

Wiek

Masa ciała (kg)

CLstd/Foral (l.godz-1 70 kg-1)

40 tygodni (wiek po zapłodnieniu)

3,3

5,9

3 miesiące (wiek po urodzeniu)

6

8,8

6 miesięcy (wiek po urodzeniu)

7,5

11,1

1 rok (wiek po urodzeniu)

10

13,6

2 lata (wiek po urodzeniu)

12

15,6

5 lat (wiek po urodzeniu)

20

16,3

8 lat (wiek po urodzeniu)

25

16,3

*CLstd jest populacyjnym oszacowaniem klirensu (CL)

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność nerek

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny 10-30 ml/min), czas wydalania paracetamolu ulega niewielkiemu wydłużeniu, okres półtrwania wynosi od 2 do 5,3 godziny. Szybkość eliminacji połączeń glukuronidowych i siarczanowych u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek jest 3 razy wolniejsza niż u zdrowych osób. Dlatego, podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny wynosi <30 ml/min), minimalny odstęp pomiędzy każdym podaniem powinien być zwiększony do 6 godzin (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Parametry farmakokinetyczne i metabolizm paracetamolu u pacjentów w podeszłym wieku nie ulegają zmianie. Nie ma konieczności dostosowania dawkowania w tej populacji pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne nie ujawniły szczególnego ryzyka stosowania u ludzi, poza informacjami zawartymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego. Badania dotyczące miejscowej tolerancji roztworu paracetamolu do infuzji przeprowadzone na szczurach i królikach wykazały dobrą tolerancję.

W badaniach na świnkach morskich nie stwierdzono występowania opóźnionej nadwrażliwości kontaktowej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Cysteina

Mannitol

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Fiolka lub worek_przed otwarciem 2 lata

Po pierwszym otwarciu

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność przez 24 godziny w temperaturze pokojowej.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt leczniczy powinien być użyty natychmiast. Jeżeli nie zostanie on użyty bezpośrednio po otwarciu, odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania ponosi użytkownik.

Produktu leczniczego nie można przechowywać dłużej niż 24 godziny, chyba że został otwarty i przechowywany w kontrolowanych i zwalidowanych aseptycznych warunkach.

Roztwór należy również zużyć natychmiast, jeśli został rozcieńczony roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub roztworem glukozy 50 mg/ml (5%).

Jednakże, jeśli rozcieńczony roztwór nie jest stosowany natychmiast, nie można przechowywać go dłużej niż 6 godzin (włączając czas infuzji).

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki po 50 ml i fiolki po 100 ml roztworu do infuzji; fiolka z bezbarwnego szkła (typ II), z korkiem z gumy halobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem typu „flip off’.

Worki po 50 ml i worki po 100 ml roztworu do infuzji; worek poliolefinowy z dwoma portami zamkniętymi korkiem z poliizoprenu i wieczkiem z PP, umieszczony w aluminiowym worku zewnętrznym ze środkiem pochłaniającym tlen.

Wielkości opakowań:

1 fiolka 10 fiolek 12 fiolek 20 fiolek 20 worków 50 worków 60 worków

pakowane w tekturowe pudełka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podawanie

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji dostępnych w szklanych fiolkach lub workach, należy pamiętać o konieczności dokładnego nadzorowania infuzji - bez względu na drogę jej podania - szczególnie tuż przed jej końcem. To monitorowanie pod koniec infuzji szczególnie dotyczy infuzji podawanej przez wkłucie centralne, aby uniknąć zatoru powietrznego.

Zgodność

Paracetamol Kabi może być rozcieńczany 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu lub 50 mg/ml roztworem glukozy (5 %) w stosunku 1:10 (jedna objętość produktu leczniczego Paracetamol Kabi i dziewięć objętości rozcieńczalnika).

Rozcieńczony roztwór powinien być oceniony wzrokowo i nie powinien być użyty, jeśli pojawiła się opalizacja, widoczne cząstki lub osad.

Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18152

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.04.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.10.2013 r.

DE/H/2511/001/IB/009 9

Paracetamol Kabi