+ iMeds.pl

Paracetamol life 500 mgUlotka Paracetamol life

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PARACETAMOL LIFE 500 mg, tabletki

(Paracetamolum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Paracetamol Life ostrożnie.

-    Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Nalezy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści:

1.    Co to jest Paracetamol Life i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Life

3.    Jak stosować lek Paracetamol Life

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Life

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL LIFE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Paracetamol Life jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Paracetamol Life działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu.

Paracetamol Life stosuje się również w gorączce w przebiegu przeziębienia i grypy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL LIFE Kiedy nie stosować leku Paracetamol Life

Nie należy zażywać leku Paracetamol Life w razie nadwrażliwości na paracetamol lub inny składnik leku, choroby alkoholowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek oraz w czasie stosowania inhibitorów MAO i w ciągu do 2 tygodni po ich odstawieniu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Life

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. W przypadku niewydolności nerek, wątroby lub niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku. Podczas stosowania leku nie należy pić alkoholu. U osób głodzonych i regularnie pijących alkohol istnieje szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby.

Lek zawiera sodu pirosiarczyn, który rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie leku Paracetamol Life u dzieci

Nie zaleca się podawania leku Paracetamol Life dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Paracetamol Life nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Stosowanie leku Paracetamol Life z innymi lekami

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon (leki o działaniu przeciwwymiotnym), zmniejszona zaś przez cholestyraminę (lek zmniejszający stężenie cholesterolu). Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątroby, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (na przykład fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy) może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Salicylamid (lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy) wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO (leki stosowane m. in. w depresji) może wywołać stan pobudzenia i wysoka temperaturę.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (na przykład oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL LIFE

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 2 tabletki do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 8 tabletek w ciągu doby. Leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Dzieci w wieku 6-12 lat

Doustnie, 'A - 1 tabletki, do 4 razy na dobę. Nie należy przyjmować leku częściej niż co 4 godziny ani stosować więcej niż 4 tabletki w ciągu doby. Leku nie należy stosować u dzieci dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Life

Przedawkowanie paracetamolu może spowodować niewydolność wątroby lub nerek.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet gdy samopoczucie chorego jest dobre. Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej można sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Life

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Paracetamol Life może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane paracetamolu są rzadkie. Mogą wystąpić reakcje alergiczne na przykład wysypka skórna. Mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka. Przy przedawkowaniu możliwe jest zaburzenie czynności wątroby lub nerek. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Paracetamol Life mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL LIFE

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paracetamol Life

-    Substancją czynną leku jest paracetamol.

-    Inne składniki leku to skrobia kukurydziana żelowana, magnezu stearynian i sodu pirosiarczyn. Jak wygląda lek Paracetamol Life i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania: 6, 8, 12, 24 lub 48 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Galpharm Healthcare Limited Wrafton, Braunton Devon, EX33 2DL Wielka Brytania

Wytwórca:

Galpharm International Limited, Hugh House, Upper Cliffe Road, Dodworth Business Park, Dodworth, S75 3SP, Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Paracetamol Life

Charakterystyka Paracetamol life

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Paracetamol Life, 500 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 500 mg Paracetamolum (paracetamol). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu. Ponadto może być stosowany w gorączce w przebiegu przeziębienia i grypy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, 2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g.

Dzieci w wieku 6-12 lat

Doustnie, 'A - 1 tabletki, do 4 razy na dobę. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania tabletek Paracetamol Life u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Preparat zawiera paracetamol.

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek.

Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Preparat zawiera sodu pirosiarczyn, który może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę. Regularne codzienne przyjmowanie paracetamolu może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny lub innych leków z grupy kumaryny powodując ryzyko wystąpienia krwawień. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, tj. niektóre leki nasenne lub przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina) oraz ryfampicyna może prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Łączne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

4.6    Ciąża i laktacja

Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały żadnego szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Paracetamol jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. Dostępne opublikowane dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania preparatu.

Tak jak inne leki paracetamol powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych    i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane paracetamolu są rzadkie. Mogą wystąpić reakcje alergiczne, np. wysypka skórna. Mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie trzustki, ponadto uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka, po przedawkowaniu - zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Bardzo rzadko może wystąpić trombocytopenia, methemoglobinemia, agranulocytoza.

4.9    Przedawkowanie

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku dni, kilkunastu godzin następujące objawy: wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcie jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej niż godzina i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi.

Wysokość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli nie jest możliwe wykonanie takiego badania, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami. Należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale najprawdopodobniej są również pożyteczne po 24 godzinach.

Leczenie zatrucia paracetamolem musi mieć miejsce w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy, kod ATC: N02B E01

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Hamuje biosyntezę prostaglandyn poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Tylko w niewielkim stopniu hamuje obwodowo enzym cyklooksygenazę, dlatego nie działa przeciwzapalnie i nie wywołuje typowych dla NLPZ działań niepożądanych. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu wywołuje działanie przeciwgorączkowe. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłonięciu z przewodu pokarmowego i jest równomiernie dystrybuowany do płynów ciała. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu wraz z posiłkiem. W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu. Lek jest metabolizowany w wątrobie i prawie całkowicie wydalany z moczem w postaci sprzężonej - glukuronidów i siarczanów. Powstający w niewielkiej ilości (ok. 5%) potencjalnie hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI) jest całkowicie sprzęgany z glutationem i wydalany w połączeniu z cysteiną lub kwasem merkapturowym. W razie zastosowania dużych dawek paracetamolu może nastąpić wyczerpanie zapasów wątrobowego glutationu, co powoduje nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie. Może to prowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy oraz ostrej niewydolności wątroby.

Mniej niż 5% dawki paracetamolu jest wydalane w postaci niezmienionej.

Średni okres półtrwania paracetamolu wynosi od 1 do 4 godzin.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Okres półtrwania paracetamolu u osób z wyrównaną niewydolnością wątroby jest podobny do oznaczanego u osób zdrowych. W ciężkiej niewydolności wątroby okres półtrwania paracetamolu może się wydłużyć. Kliniczne znaczenie wydłużenia okresu półtrwania paracetamolu u pacjentów z chorobami wątroby nie jest znane. Nie obserwowano wówczas kumulacji, hepatotoksyczności ani zaburzeń sprzęgania z glutationem. U pacjentów z przewlekłą wyrównaną niewydolnością wątroby podawanie 4 g paracetamolu na dobę przez 13 dni nie spowodowało pogorszenia czynności wątroby.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Ponad 90% dawki terapeutycznej paracetamolu jest zwykle wydalane z moczem w postaci metabolitów w ciągu 24 godzin. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zdolność wydalania polarnych metabolitów jest ograniczona, co może prowadzić do ich kumulacji. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami paracetamolu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie nie zawierają wyników, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku, a które nie zostałyby przedstawione w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana żelowana, magnezu stearynian i sodu pirosiarczyn.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 6, 8, 12, 24 lub 48 tabletek w blistrach.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań poza umieszczonymi w punkcie 4.2 Dawkowanie i sposób podawania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galpharm Healthcare Limited Wrafton, Braunton Devon, EX33 2DL Wielka Brytania

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


Pozwolenie MZ Nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

10. DATA ZATWIERDZENIA TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Paracetamol Life