+ iMeds.pl

Paracetamol marcmed 500 mgUlotka Paracetamol marcmed

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek PARACETAMOL Marcmed ostrożnie i zgodnie z informacją zawartą w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach u dorosłych i 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.


PARACETAMOL Marcmed

(Paracetamolum) 500 mg, tabletka

Skład:

1 tabletka zawiera:

substancję czynną - paracetamol 500 mg oraz substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, talk.

Wielkość opakowań:

1 opakowanie zawiera 6 lub 8 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

MARCMED Sp. z o.o. ul.Zamenhofa 29-31, 20-453 Lublin

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PARACETAMOL Marcmed i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek PARACETAMOL Marcmed

3.    Jak stosować lek PARACETAMOL Marcmed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku PARACETAMOL Marcmed

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku PARACETAMOL Marcmed

-    Co to jest lek PARACETAMOL Marcmed i w jakim celu się go stosuje

PARACETAMOL Marcmed tabletki, 500 mg jest to lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.

Wskazania do stosowania to podwyższona temperatura ciała oraz bóle różnego pochodzenia o małym lub umiarkowanym nasileniu (bóle głowy, migrena, bóle kręgosłupa, bóle reumatyczne, mięśniowe, nerwobóle, ból zęba i bóle menstruacyjne).

-    Zanim zastosuje się lek PARACETAMOL Marcmed

Nie należy stosować leku PARACETAMOL Marcmed:

-    w dawce większej niż zalecana;

-    u pacjentów z chorobą alkoholową, u których istnieje podwyższone ryzyko zaburzenia czynności wątroby oraz przedawkowania leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując PARACETAMOL Marcmed:

-    u pacjentów z niewydolnością wątroby lub zaburzeniami czynności nerek;

-    u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na kwas acetylosalicylowy, może nastąpić krzyżowe uczulenie również na paracetamol.

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Bez kontroli lekarskiej nie stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci.

Stosowanie leku PARACETAMOL Marcmed z jedzeniem i piciem:

Pokarm spowalnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Stosowanie leku PARACETAMOL Marcmed u dzieci:

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Ciąża i okres karmienia:

Stosowanie podczas ciąży

Nie ma przeciwwskazań do stosowania paracetamolu w okresie ciąży w dawkach terapeutycznych. W razie zdecydowanej konieczności paracetamol jest jednym z najczęściej stosowanych u kobiet ciężarnych leków przeciwbólowych.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiet karmiących. Z dostępnych danych wynika, iż paracetamol jest bezpieczny dla dziecka i może stosowany przez matkę podczas karmienia piersią.

Lek u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią należy stosować za zgodą lekarza. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

PARACETAMOL Marcmed nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Metoklopramid lub doperidon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu. Natomiast cholestyramina zmniejsza wchłanianie substancji czynnej.

Paracetamol stosowany długotrwale w dużych dawkach zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryną) powodując ryzyko wystąpienia krwawień.

Niektóre leki nasenne i przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, primidon), zwiększające metabolizm wątrobowy mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach. Podobne działanie wykazuje ryfampicyna i izoniazyd.

Salicylamid, cymetydyna, ranitydyna, metryptan, probenecyd i propranolol wydłużają eliminacje paracetamolu.

Paracetamol skraca czas wydalania lamotryginy.

Zydowudyna może nasilać działanie hepatotoksyczne paracetamolu.

Probenecyd zmniejsza klirens nerkowy paracetamolu.

Leki będące antagonistami receptora 5-HT3 (tropisetron oraz granisetron) całkowicie blokują efekt działania przeciwbólowego paracetamolu.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką temperaturę.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Przewlekłe, nadmierne spożywanie alkoholu i głodzenie zwiększa ryzyko wystąpienia działania hepatotoksycznego.

-    Jak stosować lek PARACETAMOL Marcmed

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Lek do podawania doustnego. O ile lekarz nie zaleci inaczej jedna tabletka (500 mg leku PARACETAMOL Marcmed) 2 do 6 razy na dobę, co oznacza, że nie więcej niż 6 tabletek na dobę. Leku nie należy podawać długotrwale, nie częściej niż co 4 h. Maksymalna dawka w stosowaniu krótkotrwałym do 4 g na dobę (8 tabletek), w długotrwałym do 2,5 g (5 tabletek) na dobę.

W przypadku zażycia większej dawki leku PARACETAMOL Marcmed niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy przerwać podawanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie lub stosowanie przez dłuższy czas może spowodować upośledzenie czynności wątroby i nerek.

Objawy przedawkowania z reguły ujawniają się po 2 godzinach. Są to: bolesność w okolicy wątroby (po 2 dniach może wystąpić żółtaczka), czasami pojawiają się nudności i wymioty. Postępowanie po przedawkowaniu:

a)    jeśli pacjent jest przytomny - spowodować wymioty.

b)    pacjenta jak najszybciej przewieźć do szpitala.

Antidotum (odtrutka): do 24 godzin po przedawkowaniu N-acetylocysteina, metionina. Przedawkowany paracetamol może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby szczególnie u osób, które wcześniej się głodziły lub u osób nadużywających alkoholu.

W przypadku pominięcia dawki leku PARACETAMOL Marcmed:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

-    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, PARACETAMOL Marcmed może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występują rzadko i mają łagodny przebieg. Mogą wystąpić reakcje alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień. Obserwowano rzadkie przypadki występowania zmian w morfologii i obrazie krwi, a także zaburzeń ze strony układu pokarmowego (pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty). Paracetamol może także być przyczyną zaburzenia czynności wątroby i nerek.

U niektórych osób w czasie stosowania leku PARACETAMOL Marcmed mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

-    Przechowywanie leku PARACETAMOL Marcmed

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku PARACETAMOL Marcmed po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Inne konieczne informacje dotyczące leku PARACETAMOL Marcmed

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Nazwa:    MEDICOFARMA S.A.

Adres:    ul. Sokołowska 9 lok. 19

01-142 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki:

Paracetamol Marcmed

Charakterystyka Paracetamol marcmed

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

PARACETAMOL Marcmed, 500 mg, tabletka

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka zawiera:

Paracetamolum (paracetamol) - 500 mg Substancje pomocnicze, patrz: pkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Podwyższona temperatura ciała. Bóle różnego pochodzenia o słabym i średnim nasileniu (bóle głowy, migrena, bóle kręgosłupa, bóle reumatyczne, mięśniowe, nerwobóle, ból zęba i bóle menstruacyjne).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

Preparat do podawania doustnego. O ile lekarz nie zaleci inaczej jedna tabletka (500 mg preparatu Paracetamol) 2 do 6 razy na dobę, co oznacza, że nie więcej niż 6 tabletek na dobę. Leku nie należy podawać długotrwale, nie częściej niż co 4 h. Maksymalna dawka w stosowaniu krótkotrwałym do 4 g na dobę (8 tabletek), w długotrwałym do 2,5 g (5 tabletek) na dobę.

4.3. Przeciwwskazania

Uczulenie na paracetamol lub inny składnik preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Choroba alkoholowa.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Od 5 do 6% pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy może być krzyżowo uczulonych również na paracetamol.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Preparat zawiera paracetamol.

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Lek powinien być stosowany z zachowaniem szczególnych środków ostrożności u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub zaburzeniami czynności nerek.

Nie stosować u pacjentów z chorobą alkoholową, u których istnieje podwyższone ryzyko zaburzenia czynności wątroby oraz przedawkowania leku. Podwyższone ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje również u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Bez kontroli lekarskiej nie stosować dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Metoklopramid lub doperidon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu. Natomiast cholestyramina zmniejsza wchłanianie substancji czynnej.

Paracetamol stosowany długotrwale w dużych dawkach zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryną) powodując ryzyko wystąpienia krwawień.

Niektóre leki nasenne i przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, primidon) zwiększające metabolizm wątrobowy mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach. Podobne działanie wykazuje ryfampicyna i izoniazyd.

Salicylamid, cymetydyna, ranitydyna, metryptan, probenecyd i propranolol wydłużają eliminację paracetamolu.

Paracetamol skraca czas wydalania lamotryginy.

Zydowudyna może potęgować działanie hepatotoksyczne paracetamolu.

Probenecid zmniejsza klirens nerkowy paracetamolu.

Leki będące antagonistami receptora 5-HT3 (tropisetron oraz granisetron) całkowicie blokują efekt działania przeciwbólowego paracetamolu.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoka temperaturę.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi).

Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Przewlekłe, nadmierne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działania hepatotoksycznego.

4.6. Ciąża lub laktacja

Stosowanie podczas ciąży

Nie ma przeciwwskazań do stosowania paracetamolu w okresie ciąży zalecanych dawkach terapeutycznych. W razie zdecydowanej konieczności paracetamol jest lekiem z wyboru w terapii przeciwbólowej u kobiet ciężarnych.

Stosowanie w okresie laktacji

Lek w niewielkich ilościach przenika do mleka kobiet karmiących. Jednak z dostępnych danych wynika, iż nie ma przeciwwskazań do stosowania paracetamolu podczas laktacji.

W czasie ciąży i w okresie laktacji lek należy stosować w razie zdecydowanej konieczności.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Paracetamol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8. Działania niepożądane

Podczas stosowania preparatu w zalecanych dawkach działania niepożądane występują rzadko i mają łagodny przebieg.

Układ pokarmowy

-    pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty;

-    zaburzenia wątroby.

Układ krwiotwórczy i układ krzepnięcia

-bardzo rzadko może wystąpić methemoglobinemia, agranulocytoza, trombocytopenia.

Układ moczowy

-    zaburzenia czynności nerek.

Reakcje nadwrażliwości

-    mogą wystąpić odczyny alergiczne: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień.

4.9. Przedawkowanie

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie preparatu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość senność i ogólne osłabienie. Objawy moagą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywowanego doustnie, najlepiej rozmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomy paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu, jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartością wskazówkową, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami trzeba prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, to trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są także pożyteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu w warunkach intensywnej terapii.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy Kod ATC: N 02 BE 01

Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Hamuje syntezę prostaglandyn w o.u.n. Paracetamol podwyższa próg bólowy i dzięki temu wykazuje działanie przeciwbólowe. Zmniejsza pobudliwość receptorów bólowych na działanie mediatorów bólu (kininy i serotoniny). Paracetamol jest lekiem skutecznym w przypadku leczenia bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. W niskich dawkach wykazuje obwodowe działanie przeciwbólowe poprzez hamowanie czynności COX-1, natomiast w większych dawkach wykazuje działanie ośrodkowe hamując czynność COX-2. Działanie przeciwbólowe jest zbliżone do działania innych NLPZ. W odróżnieniu od pozostałych leków z tej grupy wykazuje niezwykle słabe działanie przeciwzapalne i nie wywołuje typowych dla tej grupy obwodowych działań niepożądanych. Paracetamol jest lekiem z wyboru w przypadku leczenia bólu i gorączki u dzieci, gdyż nie powoduje on wystąpienia zespołu Reye’a w tej grupie pacjentów. Paracetamol działa przeciwgorączkowo wpływając na ośrodek termoregulacji w podwzgórzu. Działanie przeciwgorączkowe opiera się prawdopodobnie na obniżeniu syntezy prostaglandyn w o.u.n. Lek rozszerza obwodowe naczynia krwionośne, zwiększa przepływ krwi przez naczynia znajdujące się w tkance skórnej, zwiększa potliwość i utratę ciepła poprzez powierzchnię skóry.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol szybko i praktycznie całkowicie ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi lek osiąga po 40-60 min. Biodostępność leku waha się w granicach 62-89% a objętość dystrybucji między 0,69-1,36 l/kg.

Pokarm spowalnia wchłanianie paracetamolu. Obniża się wartość maksymalnego stężenia paracetamolu w osoczu i wydłuża czas niezbędny do osiągnięcia stężenia maksymalnego. Pokarm nie wpływa jednak na całkowitą biodostępność podanej dawki leku. Paracetamol w 20-25% wiąże się z białkami osocza. Lek przenika przez łożysko i do mleka matki w ilościach nie stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia płodu oraz dla niemowląt karmionych piersią. Paracetamol jest metabolizowany przez enzymy mikrosomalne wątroby. 71,5-95% związku jest wydalane wraz z moczem w ciągu 24 godzin od przyjęcia leku. Klirens całkowity paracetamolu wynosi od 11,8 l/h do 22,3 l/h. Biologiczny okres półtrwania waha się między 1,9 a 4,3 h.

5.3. Dane przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa

Dane niekliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka podczas stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach terapeutycznych. Wykazano toksyczny wpływ paracetamolu na spermatogenezę u zwierząt podczas stosowania dużych dawek leku.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana, talk

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3. Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister Al/PVC w tekturowym pudełku.

8 tabletek

Blister z folii celofanowej i papieru laminowanego polietylenem w tekturowym pudełku

6 tabletek.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MEDICOFARMA S.A.

ul. Sokołowska 9 lok. 19 01-142 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie MZ Nr 8128

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

05.02.1999 r. / 11.03.2004 r. / 29.04.2004 r. / 25.04.2005 r. / 18.06.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Paracetamol Marcmed