+ iMeds.pl

Paracetamol panpharma 10 mg/mlUlotka Paracetamol panpharma

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol Panpharma, 10 mg/mL, roztwór do infuzji Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Paracetamol Panpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Panpharma.

3.    Jak stosować lek Paracetamol Panpharma

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać Paracetamol Panpharma

6.    Inne informacje.

1. CO TO JEST PARACETAMOL PANPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten jest lekiem przeciwbólowym (uśmierza ból) i przeciwgorączkowym (zmniejsza gorączkę).

Fiolka szklana o objętości 10 mL jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u donoszonych noworodków i niemowląt o masie ciała poniżej 10 kg.

Worek lub fiolka szklana o objętości 50 mL jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u niemowląt i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg, lecz nieprzekraczającej 33 kg.

Worek lub fiolka szklana o objętości 100 mL jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg (czyli w wieku około 11 lat).

Jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym oraz w krótkotrwałym leczeniu gorączki.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM PARACETAMOL

PANPHARMA

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Panpharma:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Panpharma

-    jeśli pacjenta ma uczulenie (nadwrażliwość) na propacetamol (inny lek przeciwbólowy podawany we wlewie dożylnym, prekursor paracetamolu)

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Panpharma

-    zaleca się stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego doustnie, gdy tylko podanie leków tą drogą stanie się możliwe

-    u pacjentów z chorobami wątroby, nerek lub uzależnieniem alkoholowym

-    u pacjentów przyjmujących inne leki zawierające paracetamol

-    u pacjentów niedożywionych lub odwodnionych.

Należy poinformować lekarza przed leczeniem, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej przypadków dotyczy pacjenta.

Stosowanie z innymi lekami

Lek zawiera paracetamol i musi to zostać uwzględnione, jeśli jednocześnie stosowane są inne leki zawierających paracetamol lub propacetamol, tak aby nie stosować większej dawki dobowej niż zalecana (patrz punkt 3). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub propacetamol.

Należy rozważyć zmniejszenie dawki w przypadku jednoczesnego leczenia probenecydem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmuje się doustne leki przeciwzakrzepowe. Może być konieczne częstsze sprawdzanie efektów działania leku przeciwzakrzepowego.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży.

Paracetamol Panpharma można stosować w czasie ciąży. Jednak w takim przypadku lekarz musi ocenić czy leczenie tym lekiem jest zalecane.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Paracetamol Panpharma może być stosowany w czasie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty

Ważne informacje o niektórych składnikach Paracetamol Panpharma

100 mL leku zawiera 79 mg sodu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Lek ten zawiera 30 mg glukozy na 1 mL.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK Paracetamol Panpharma

Roztwór paracetamolu jest podawany przez personel medyczny.

Dawkowanie

Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała

Podawana

Objętość do

Maksymalna

Maksymalna

pacjenta

dawka

podania

całkowita objętość pojedynczej dawki

<nazwa własna produktu leczniczego> (roztwór 10 mg/ml), obliczona

dawka

dobowa**

dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu [ml]***

<10 kg*

7,5 mg/kg mc.

0,75 mL/kg mc.

7,5 mL

30 mg/kg mc.

>10 kg do <33kg

15 mg/kg mc.

1,5 mL/kg mc.

49,5 mL

60 mg/kg mc., nie więcej niż 2g

>33 kg do <50kg

15 mg/kg mc.

1,5 mL/kg mc.

75 mL

60 mg/kg mc., nie więcej niż 3 g

>50 kg,

z dodatkowymi czynnikami ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 mL

100 mL

3 g

>50 kg,

bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 mL

100 mL

4 g


* Wcześniaki: brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności u wcześniaków.

** Maksymalna dawka dobowa: maksymalna dawka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych leków zawierających w składzie paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych leków.

*** Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

Minimalna przerwa między każdym podaniem leku wynosi co najmniej 4 godziny. Minimalna przerwa między każdym podaniem leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi co najmniej 6 godzin.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Sposób podawania:

RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu leku, spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (mL). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta.


Dożylnie.

Roztwór paracetamolu jest podawany we wlewie (infuzji) do jednej z żył pacjenta.

Roztwór paracetamolu podaje się we wlewie dożylnym trwającym 15 minut.

W przypadku fiolek o pojemności 50 ml i 100 ml, korek należy przekłuć pionowo w zaznaczonym miejscu, z użyciem igły o średnicy 0,8 mm (21 G).

Worek lub szklana fiolka 50 mL:

Lek można również rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, nie więcej niż dziesięciokrotnie (jedna część objętościowa Paracetamol Panpharma i dziewięć części objętościowych rozcieńczalnika).

Rozcieńczony roztwór należy ocenić wzrokowo, nie wolno stosować roztworu opalizującego oraz jeśli obecne są cząstki stałe lub osad.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Paracetamol Panpharma 10 mg/mL jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku przedawkowania objawy pojawiają się zazwyczaj w przeciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość, bóle brzucha, może także wystąpić uszkodzenie wątroby. Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku przedawkowania, ze względu na ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby. Należy poinformować lekarza, jeśli zauważy się jakikolwiek z tych objawów.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Paracetamol Panpharma, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u

każdego one wystąpią.

-    Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) mogą wystąpić: złe samopoczucie, spadek ciśnienia tętniczego lub nieprawidłowości wyników badań laboratoryjnych: stwierdzane podczas badań krwi nieprawidłowo duża aktywność enzymów wątrobowych. W razie wystąpienia tej nieprawidłowości należy poinformować lekarza, ponieważ mogą być konieczne regularne badania krwi.

-    Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów, w tym pojedyncze przypadki) wystąpić mogą wysypka skórna o znacznym nasileniu lub reakcja alergiczna. Należy natychmiast przerwać podawanie leku oraz zawiadomić lekarza.

-    W pojedynczych przypadkach obserwowano inne zaburzenia wyników badań laboratoryjnych, które wymagały regularnego badania krwi: nieprawidłowo małe ilości niektórych komórek krwi (płytek, krwinek białych), mogące powodować krwawienie z nosa lub dziąseł. W przypadku wystąpienia takich objawów należy poinformować lekarza.

-    Donoszono o przypadkach bólu i uczuciu pieczenia w miejsu wkłucia, które mogły wynikać z prędkości z jaką podawano infuzję i co niekoniecznie można zmienić przez zmniejszenie prędkości infuzji.

-    W niektórych przypadkach obserwowano zaczerwienienie skóry, napady gorąca, swędzenie lub nieprawidłowe przyśpieszenie rytmu serca.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane

nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ Paracetamol Panpharma

Przechowywać w miejscy niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować Paracetamol Panpharma po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Szczególne warunki przechowywania worków PVC: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Szczególne warunki przechowywania fiolek szklanych: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Worki i fiolki przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

Przechowywać opakowanie bezpośrednie w opakowaniu zewnętrznym.

Przed użyciem produkt powinien być oceniony wzrokowo. Nie stosować leku Paracetamol Panpharma, jeśli widoczne są cząstki stałe.

Produkt przeznaczony do użytku jednorazowego. Należy zastosować lek bezpośrednio po otwarciu. Niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Paracetamol Panpharma Substancjami czynnymi leku są

Paracetamol    10 mg w 1 mL roztworu do infuzji

1 fiolka o pojemności 10 mL zawiera 100 mg paracetamolu 1 worek lub fiolka o pojemności 50 mL zawiera 500 mg paracetamolu 1 worek lub fiolka o pojemności 100 mL zawiera 1000 mg paracetamolu

Inne składniki leku to:

glukoza jednowodna, kwas octowy lodowaty, sodu octan trójwodny, sodu cytrynian dwuwodny, sodu wodorotlenek lub kwas solny (do regulacji pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Paracetamol Panpharma i co zawiera opakowanie

Lek jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtym do bladobrązowego, roztworem do infuzji w workach lub szklanych fiolkach o pojemności 50 lub 100 mL oraz szklanych fiolkach o pojemności 10 mL. Tekturowe pudełko zawiera 10, 12 lub 50 worków albo 10 lub 12 fiolek po 50 mL lub 100 mL albo 10 lub 50 fiolek po 10 mL.

Fiolki zamknięte są korkiem z gumy halogenobutylowej z aluminiowym wieczkiem i zabezpieczeniem typu flip-off.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny PANMEDICA

69-71 avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca

PANPHARMA

ZI du Clairay 35133 Luitré Francja

BIOMENDI SA

Poligono Industrial De Bernedo S/N 01118 Bernedo (Alava)

Hiszpania

ROTEXMEDICA GmbH

ARZNEIMITTELWERK BUNSENSTRASSE 4 22946 TRITTAU NIEMCY

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:

Dania:

Finlandia:

Niemcy:

Węgry:

Litwa:

Łotwa:

Norwegia:

Polska:

Rumunia:

Szwecja:


Paracetamol

Paracetamol

Paracetamol

Paracetamol

Paracetamol

Paracetamol

Paracetamol

Paracetamol

Paracetamol

Paracetamol

Paracetamol


Panpharma 10 mg/mL, Solution for Infusion “Panpharma”

Panpharma 10 mg/mL, infuusioneste, liuos Rotexmedica 10 mg/mL, Infusionslösung Panpharma 10 mg/mL, oldatos infuzio Panpharma 10 mg/mL, infuzinis tirpalas Panpharma 10 mg/mL, Solution for Infusion Panpharma 10 mg/mL, infusjonsvæske, opplosning Panpharma

Panpharma 10 mg/mL, solutie perfuzalibä Panpharma 10 mg/mL, Solution for Infusion

Data zatwierdzenia ulotki: 28 maja 2014

6

Paracetamol Panpharma

Charakterystyka Paracetamol panpharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Panpharma, 10 mg/mL, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mL roztworu do infuzji zawiera 10 mg paracetamolu

1 fiolka szklana o objętości 10 mL zawiera 100 mg paracetamolu 1 worek lub szklana fiolka o objętości 50 mL zawiera 500 mg paracetamolu 1 worek lub szklana fiolka o objętości 100 mL zawiera 1000 mg paracetamolu

Substancja pomocnicza: sód 0,79 mg/mL

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Roztwór jest przezroczysty i lekko żółtawy do bladobrązowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Paracetamol Panpharma jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym oraz w krótkotrwałym leczeniu gorączki, jeśli podanie drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub hipertermii i (lub) w przypadku, gdy podanie leku inną drogą nie jest możliwe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie dożylne.

Fiolka szklana o objętości 10 mL jest przeznaczona do stosowania wyłącznie u noworodków urodzonych o czasie oraz niemowląt o masie ciała poniżej 10 kg.

Worek lub fiolka szklana o objętości 50 mL są przeznaczone do stosowania wyłącznie u niemowląt i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg, lecz poniżej 33 kg.

Worek lub fiolka szklana o objętości 100 mL są przeznaczone do stosowania wyłącznie u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg (czyli w wieku około 11 lat).

Dawkowanie:

Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała pacjenta

Podawana

dawka

Objętość do podania

Maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki <nazwa własna produktu leczniczego> (roztwór 10 mg/ml), obliczona dla pacjenta

maksymalnej masie ciała z danego zakresu [ml]***

Maksymalna

dawka

dobowa**

<10 kg*

7,5 mg/kg mc.

0,75 mL/kg mc.

7,5 mL

30 mg/kg mc.

>10 kg do <33kg

15 mg/kg mc.

1,5 mL/kg mc.

49,5 mL

60 mg/kg mc., nie więcej niż 2g

>33 kg do <50kg

15 mg/kg mc.

1,5 mL/kg mc.

75 mL

60 mg/kg mc., nie więcej niż 3 g

>50 kg,

z dodatkowymi czynnikami ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 mL

100 mL

3 g

>50 kg,

bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 mL

100 mL

4 g

* Wcześniaki: brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oraz skuteczności u wcześniaków (patrz punkt 5.2).

** Maksymalna dawka dobowa: maksymalna dawka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych produktów leczniczych zawierających w składzie paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych produktów. *** Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

Minimalna przerwa między każdym podaniem produktu leczniczego wynosi co najmniej 4 godziny.

Minimalna przerwa między każdym podaniem produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi co najmniej 6 godzin.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Ciężka niewydolność nerek

Podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 mL/min ), zaleca się zwiększenie minimalnego odstępu pomiędzy dawkami do co najmniej 6 godzin (patrz punkt 5.2)

U dorosłych pacjentów z niewydolnością miąższu wątroby, z przewlekłym alkoholizmem, długotrwale niedożywionych (z niskimi rezerwami wątrobowymi glutationu) lub odwodnionych: maksymalna dawka dobowa nie może być większa niż 3 g (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania Paracetamol Panpharma w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu produktu, spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta. Należy upewnić się, że została przepisana i wydana właściwa dawka.

Wypisując recepty należy podać zarówno całkowitą dawkę paracetamolu w mg, jak i całkowitą objętość roztworu w ml.

Należy zadbać, aby dawka była odmierzona i podana poprawnie.


Roztwór paracetamolu podaje się w 15-minutowym wlewie dożylnym.

Pacjenci o masie ciała <10 kg:

-    Ze względu na małe objętości produktu leczniczego podawane w tej populacji, nie należy podłączać szklanej fiolki lub worka z produktem Paracetamol Panpharma bezpośrednio do zestawu do infuzji.

-    Należy pobrać odpowiednią objętość produktu z fiolki lub worka i rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, nie więcej niż dziesięciokrotnie (jedna część objętościowa Paracetamol Panpharma > i dziewięć części objętościowych rozcieńczalnika). Podawać przez 15 minut.

-    Do odmierzenia dawki odpowiedniej do masy ciała dziecka należy użyć strzykawki o pojemności 5 ml lub 10 ml. Nie należy podawać pojedynczej dawki o objętości większej niż 7,5 ml.

-    Osoba podająca produkt leczniczy powinna zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi dawkowania, zamieszczonymi w drukach informacyjnych produktu leczniczego.

W celu pobrania roztworu należy przekłuć pionowo korek w zaznaczonym miejscu, z użyciem igły o średnicy 0,8 mm (21 G).

Paracetamol Panpharma w fiolkach 50 ml można również rozcieńczyć 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, nie więcej niż dziesięciokrotnie (jedna część objętościowa Paracetamol Panpharma i dziewięć części objętościowych rozcieńczalnika). W takim przypadku należy podać rozcieńczony roztwór w ciągu godziny od jego sporządzenia (włącznie z czasem infuzji).

4.3    Przeciwwskazania

Paracetamol Panpharma jest przeciwwskazany:

-    u pacjentów z nadwrażliwością na paracetamol lub chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta (patrz punkt 4.2).


Zaleca się stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego doustnie, gdy tylko podawanie leków tą drogą stanie się możliwe.

Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają

paracetamolu lub propacetamolu.

Dawki wyższe niż te zalecane niosą ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne, podmiotowe i przedmiotowe objawy uszkodzenia wątroby (w tym piorunującego zapalenia wątroby, niewydolności wątroby, cholestatycznego zapalenia wątroby, zapalenia wątroby z cytolizą) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dobach podawania leku, z maksymalnym nasileniem zazwyczaj po 4-6 dniach. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno zostać wdrożone tak szybko, jak to tylko możliwe (patrz punkt 4.9).

100 mL produktu zawiera 79 mg sodu.

Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Środki ostrożności podczas stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu w przypadkach:

-    niewydolności wątroby

-    ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 mL/min) (patrz punkt 4.2 i 5.2)

-    choroby alkoholowej

-    pacjentów niedożywionych    (niskie    rezerwy glutationu w    wątrobie)

-    odwodnienia

4.5    Interakcje z innymi    produktami    leczniczymi    i inne rodzaje    interakcji

Probenecyd powoduje niemal dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego sprzęgania z kwasem glukuronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w przypadku jednoczesnego stosowania probenecydu.

Salicylamid może wydłużać okres półtrwania paracetamolu.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania substancji indukujących enzymy (patrz punkt 4.9).

Jednoczesne stosowanie paracetamolu (w dawce 4 g na dobę przez przynajmniej 4 kolejne dni) i doustnych leków przeciwzakrzepowych może prowadzić do niewielkich zmnian wartości INR. W tych przypadkach konieczne jest zwiększenie kontrolowania wartości INR podczas okresu jednoczesnego stosowania jak również przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia paracetamolem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Badania kliniczne dotyczące dożylnego podawania paracetamolu u kobiet w ciąży są ograniczone. Jednakże wyniki badań epidemiologicznych stosowania doustnego paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na działania niepożądane w ciąży ani na wpływ na zdrowie płodu i noworodka.

Przewidywane dane dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło przedawkowanie paracetamolu nie wskazują na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych.

Nie prowadzono badań na zwierzętach, które dotyczyłyby dożylnego stosowania paracetamolu. Badania dotyczące stosowania doustnego nie wykazały teratogennego lub toksycznego wpływu na płód.

Tym niemniej Paracetamol Panpharma powinien być stosowany w ciąży jedynie po dokładnej ocenie

stosunku korzyści do ryzyka.W tym przypadku, należy ściśle przestrzegać stosowania zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym paracetamol jest w niewielkich ilościach wydzielany do mleka matki.

Nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią.

W rezultacie, Paracetamol Panpharma może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych zawierających paracetamol, reakcje niepożądane są rzadkie (> 1/10 000, < 1/1000) lub bardzo rzadkie (< 1/10 000).

Zostały one wymienione poniżej.

Klasyfikacja układów i narządów

Rzadkie

> 1/10 000, < 1/1000

Bardzo rzadkie < 1/10 000

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe samopoczucie

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia serca i naczyniowe

Niedociśnienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia,

leukopenia,

neutropenia.

Donoszono o przypadkach bólu i uczuciu pieczenia w miejscu wkłucia, które mogły wynikać z szybkości z jaką podawano infuzję i co niekoniecznie można zmienić przez zmniejszenie szybkości infuzji.

W niektórych przypadkach donoszono o występowaniu rumienia, zaczerwienienia, świądu i tachykardii.

W bardzo rzadkich przypadkach wystąpiły reakcje nadwrażliwości od zwyczajnej wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego wymagającego zaprzestania leczenia.

4.9 Przedawkowanie

Występuje ryzyko uszkodzenia wątroby (w tym piorunującego zapalenia wątroby, niewydolności wątroby, cholestatycznego zapalenia wątroby, zapalenia wątroby z cytolizą) szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobami wątroby, z chorobą alkoholową, przewlekle niedożywionych oraz otrzymujących leki indukujące enzymy wątrobowe. W takich przypadkach przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

Objawy przedawkowania pojawiają się zwykle w okresie pierwszych 24 godzin i są to: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość oraz ból brzucha.

Przedawkowanie (7,5 g lub więcej paracetamolu w pojedynczej dawce u dorosłych lub 140 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce u dzieci), powoduje cytolizę wątroby, która prawdopodobnie spowoduje całkowitą i nieodwracalną martwicę, co powoduje niewydolność wątroby, kwasicę metaboliczną i encefalopatię, które mogą prowadzić do śpiączki i zgonu.

Jednocześnie obserwuje się zwiększenie aktywności wątrobowych aminotransferaz (AlAT, AspAT),

dehydrogenazy mleczanowej i stężenia bilirubiny równocześnie ze zmniejszeniem stężeń protrombiny,

co może nastąpić w ciągu 12 do 48 godzin po podaniu.

Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby występują zwykle początkowo po 2 dniach i osiągają

maksimum po 4 do 6 dniach..

Postępowanie ratunkowe

-    Natychmiastowa hospitalizacja.

-    Jak najszybsze pobranie próbki krwi przed rozpoczęciem leczenia, w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

-    Leczenie przedawkowania paracetamolu    obejmuje    podanie antidotum, N-acetylocysteiny

(NAC) dożylnie lub doustnie, jeśli to możliwe, przed upływem 10. godzin od przedawkowania leku. NAC może jednak dawać pewnego stopnia ochronę nawet po 10. godzinach, lecz w tym przypadku leczenie musi być przedłużone.

-    Leczenie objawowe.

-    Badania czynności wątroby należy przeprowadzić    na początku leczenia i powtarzać co 24

godziny.

-    W większości przypadków aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do wartości prawidłowych w ciągu jednego do dwóch tygodni, z pełnym przywróceniem czynności wątroby. Jednakże w bardzo ciężkich przypadkach może być konieczny przeszczep wątroby.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: INNE LEKI PRZECIWBÓLOWE I PRZECIWGORĄCZKOWE, Kod ATC: N02BE01

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego nie został dotychczas ustalony; może on obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Paracetamol Panpharma zaczyna działać przeciwbólowo w ciągu 5 do 10 minut po rozpoczęciu podawania. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 1 godziny i trwa zazwyczaj od 4 do 6 godzin.

Paracetamol Panpharma obniża gorączkę w ciągu 30 minut po rozpoczęciu podawania, działanie przeciwgorączkowe utrzymuje się do 6 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne DOROŚLI

Wchłanianie

Farmakokinetyka paracetamolu w zakresie dawek do 2 g przebiega liniowo po podaniu jednorazowym i wielokrotnym w ciągu 24 godzin.

Biodostępność paracetamolu po podaniu wlewu 500 mg i 1 g produktu Paracetamol Panpharma jest podobna do obserwowanej po podaniu we wlewie 1 g i 2 g propacetamolu (co odpowiada 500 mg i 1 g paracetamolu).

Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu (Cmax), obserwowane po zakończeniu 15-minutowego wlewu dożylnego 500 mg i 1 g produktu Paracetamol Panpharma, wynosi odpowiednio 15 pg/mL i 30

pg/mL.

Dystrybucja

-    Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg mc.

-    Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza

Po wlewie 1 g paracetamolu, znaczne stężenia leku w płynie mózgowo rdzeniowym ( około 1,5 pg/mL) obserwowano 20 minut po infuzji.

Metabolizm

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie. Dwa główne szlaki metaboliczne polegają na sprzęganiu paracetamolu z kwasami glukuronowym i siarkowym.

Sprzęganie z kwasem siarkowym ulega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu dawek większych niż lecznicze. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przy udziale cytochromu P 450 i prowadzi do powstania czynnego metabolitu pośredniego (jakim jest N-acetyl-benzochinonoimina), który w normalnych warunkach stosowania ulega szybkiej detoksykacji pod wpływem zredukowanego glutationu i jest wydalany z moczem po sprzężeniu z cysteiną i kwasem merkaptomoczowym. Jednakże w przypadku silnego zatrucia ilość tego toksycznego metabolitu wzrasta.

Eliminacja

Metabolity paracetamolu są wydalanie głównie z moczem. Dziewięćdziesiąt procent przyjętej dawki jest wydalana w ciągu pierwszych 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej jako glukuronidy (60 do 80%) i siarczany (20 do 30%).

Mniej niż 5% jest wydalane w postaci niezmienionej.

Okres półtrwania wynosi 2,7 godziny, a całkowity klirens 18 l/h.

NOWORODKI URODZONE W TERMINIE, NIEMOWLĘTA I DZIECI

Parametry farmakokinetyczne obserwowane u niemowląt i dzieci starszych są podobne do obserwowanych u dorosłych, z wyjątkiem okresu półtrwania, który jest nieco krótszy (1,5 do 2 godzin) niż u osób dorosłych. U noworodków natomiast okres półtrwania jest dłuższy niż u niemowląt tj. około 3,5 godziny.

Noworodki, niemowlęta i dzieci do lat 10 wydalają znacznie mniej metabolitów w postaci sprzężonych glukuronidów natomiast więcej w postaci sprzężonych siarczanów niż dorośli.

Tabela. Zależność wartości farmakokinetycznych od wieku (znormalizowany klirens: *CLstd/Foral (I.h-yOkg1):

Wiek

Masa ciała (kg)

CLstd/Fora, (I.h-1 70kg-1)

40 tygodni PCA

3,3

5,9

(ang.postconceptional age - od

momentu poczęcia)

3 miesiące PNA (ang. postnatal

6

8,8

age - wiek pourodzeniowy)

6 miesięcy PNA

7,5

11,1

1 rok PNA

10

13,6

2 lata PNA

12

15,6

5 lat PNA

20

16,3

8 lat PNA

25

16,3

*CLstd - oszacowanie populacji pod względem CL

Szybkość eliminacji sprzężonych glukuronidów i siarczanów jest u osób z ciężką niewydolnością nerek 3 razy wolniejsza niż u zdrowych osób.

Dlatego też w przypadku podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny wynosi < 30 mL/min), zalecane jest zwiększenie minimalnego odstępu między kolejnymi podaniami przynajmniej do 6 godzin (patrz punkt 4.2).

Osoby w podeszłym wieku

Parametry farmakokinetyczne i metabolizm paracetamolu u osób w podeszłym wieku nie ulega zmianom. Nie jest wymagane dostosowanie dawki w tej populacji.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie ujawniły szczególnego zagrożenia poza informacjami zawartymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Badania dotyczące tolerancji miejscowej produktu Paracetamol Panpharma, 10 mg/mL, roztwór do infuzji, przeprowadzone na szczurach i królikach wykazały dobrą tolerancję w miejscu podania wlewu.

W badaniach na świnkach morskich nie stwierdzono występowania opóźnionej nadwrażliwości kontaktowej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glukoza jednowodna,

Kwas octowy lodowaty,

Sodu octan trójwodny,

Sodu cytrynian dwuwodny,

Sodu wodorotlenek lub kwas solny (do regulacji pH),

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

Fiolki: 18 miesięcy Worki: 18 miesięcy

Po rozcieńczeniu

Wykazano fizyczną i chemiczną stabilność po pierwszym otwarciu przez 2 h w temp. 25°C, po rozcieńczeniu w 0,9 % chlorku sodu lub 5 % glukozie.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien być użyty natychmiast po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Szczególne warunki przechowywania fiolek szklanych

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym.

Szczególne warunki przechowywania worków PVC

Przed usunięciem osłonki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać worki w opakowaniu zewnętrznym.

Po usunięciu osłonki: zaleca się natychmiastowe zużycie roztworu. Wykazano jednakże co najmniej 24-godzinną stabilność produktu w świetle dziennym.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu medycznego, patrz punkt 6.3

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu II o pojemności 10 mL z korkiem z gumy halogenobutylowej z aluminiowym wieczkiem i zabezpieczeniem typu flip-off. Pakowane po 10 i 50 sztuk w tekturowe pudełka.

Fiolka z bezbarwnego szkła typu II o pojemności 50 lub 100 mL z korkiem z gumy halogenobutylowej z aluminiowym wieczkiem i zabezpieczeniem typu flip-off. Pakowane po 10 i 12 sztuk w tekturowe pudełka.

Worek z PVC z pojedynczym lub podwójnym dostępem o pojemności 50 mL i 100 mL. Pakowane po 10, 12, 50 sztuk w tekturowe pudełka.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem należy sprawdzić wzrokowo produkt czy nie występują żadne cząstki stałe.

Do użytku jednorazowego. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PANMEDICA

69-71 avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne Billancourt Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18132

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 kwietnia 2011 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28 maja 2014

9

Paracetamol Panpharma