Imeds.pl

Paracetamol Polfa-Łódź 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Paracetamol Polfa-Łódź, 500 mg, tabletki

(Paracetamolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paracetamol Polfa-Łódź i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Polfa-Łódź

3.    Jak stosować lek Paracetamol Polfa-Łódź

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Polfa-Łódź

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paracetamol Polfa-Łódź i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol Polfa-Łódź jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działanie to wynika głównie ze zdolności paracetamolu do hamowania syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym.

Paracetamol Polfa-Łódź nie działa przeciwzapalnie, nie uszkadza błony śluzowej żołądka, nie hamuje krzepnięcia ani agregacji płytek krwi, nie wywołuje innych działań niepożądanych typowych dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Wskazania do stosowania:

•    bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych;

•    gorączka, np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Polfa-Łódź Kiedy nie stosować leku Paracetamol Polfa-Łódź

•    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby,

•    w przypadku choroby alkoholowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność:

•    u osób z upośledzoną czynnością nerek,

•    u osób z zaburzoną czynnością wątroby (np. w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu).

W czasie stosowania leku Paracetamol Polfa-Łódź nie należy pić napojów alkoholowych.

Długotrwałe leczenie (dorośli powyżej 10 dni) należy prowadzić tylko pod kontrolą lekarską.

Nie stosować dawek większych niż zalecane.

Lek zawiera paracetamol.

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Lek Paracetamol Polfa-Łódź a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Zwłaszcza należy poinformować o stosowaniu:

•    leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) - ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek, w razie długotrwałego stosowania,

•    ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów (leków stosowanych przeciwdrgawkowo i uspokajająco) - ryzyko uszkodzenia wątroby,

•    chloramfenikolu (antybiotyku) - wydłużenie okresu półtrwania chloramfenikolu, zwiększenie jego toksyczności,

•    inhibitorów MAO (leków stosowanych w psychiatrii i neurologii, np. fenelzyna) - ryzyko wystąpienia stanu pobudzenia i gorączki,

•    leków wzmagających perystaltykę (przemieszczanie się pokarmu i produktów trawienia w przewodzie pokarmowym) - przyspieszenie wchłaniania paracetamolu,

•    leków hamujących perystaltykę - opóźnienie wchłaniania paracetamolu,

•    leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryny) - nasilenie działania przeciwzakrzepowego oraz ryzyko wystąpienia krwawień,

•    zydowudyny (leku przeciwwirusowego) - nasilenie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny.

U osób nadużywających alkoholu może dojść do uszkodzenia wątroby.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Paracetamol Polfa-Łódź zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Paracetamol Polfa-Łódź

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dorośli i młodzież powyżej 12 lat: doustnie 1 lub 2 tabletki co 4 godziny, do 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa:

•    przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) - 8 tabletek w dawkach podzielonych;

•    przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni) - 5 tabletek w dawkach podzielonych.

Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Polfa-Łódź

Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana mogą wystąpić objawy przedawkowania: zaburzenia żołądkowo - jelitowe (nudności, wymioty), ból i powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby i nerek. Po dwóch dniach może wystąpić żółtaczka.

W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej, należy sprowokować wymioty (jeśli od zażycie nie upłynęła więcej niż jedna godzina).

Pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Polfa-Łódź

Paracetamol stosuje się doraźnie, w razie potrzeby. W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć następną dawkę leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza),

powiększenie wątroby.

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób): pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób): wymioty, biegunka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Paracetamol Polfa-Łódź mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania:

{aktualne dane teleadresowe}

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić wiecej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Paracetamol Polfa-Łódź

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku jeśli zauważy się, że blister jest uszkodzony lub wygląd tabletek uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol Polfa-Łódź

-    Substancją czynną leku jest paracetamol - 500 mg/tabletkę.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sorbitol (170 mg), skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Paracetamol Polfa-Łódź i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek, zapakowanych w blistry. Jeden blister zawiera 6 lub 10 tabletek. Opakowanie zewnętrzne zawiera 6, 10, 20, 50, 500 lub 1000 tabletek w blistrach oraz informację dla pacjenta.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Drewnowska 43/55 91-002 Łódź

tel/fax: 42 654 00 70 / 42 654 02 91 (logo)

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu:

42 654 00 70

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.07.2013 r.

4/4