+ iMeds.pl

Paracetamol sandoz 10 mg/mlUlotka Paracetamol sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Paracetamol Sandoz, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie działania niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Paracetamol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Sandoz

3.    Jak stosować lek Paracetamol Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paracetamol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol Sandoz zawiera substancję czynną paracetamol - lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Lek podaje się w infuzji bezpośrednio do żyły. Stosuje się go w celu:

■    krótkotrwałego leczenia umiarkowanego bólu, zwłaszcza po zabiegach chirurgicznych

■    krótkotrwałego leczenia gorączki.

Fiolki o pojemności 100 ml są przeznaczone do stosowania tylko u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Sandoz Kiedy nie stosować leku Paracetamol Sandoz

■    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

■    jeśli pacjent ma uczulenie na propacetamol (inny lek przeciwbólowy podobny do paracetamolu).

■    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Paracetamol Sandoz należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

■    Nie należy podawać dawki większej niż zalecona. Stosowanie dawek większych niż zalecane pociąga za sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy uszkodzenia wątroby występują zwykle po 2 dniach, a najpóźniej po 4-6 dniach od podania leku.

■    Jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol lub propacetamol, należy uważać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki paracetamolu (patrz niżej „Paracetamol Sandoz a inne leki”).

■    Dostosowanie dawki może być konieczne u następujących pacjentów:

-    z chorobą wątroby lub nerek

-    nadużywających alkoholu

-    z zaburzeniami odżywiania (niedożywionych)

-    odwodnionych.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza.

Lekarz zmieni lek podawany dożylnie na odpowiedni doustny lek przeciwbólowy, gdy tylko będzie to możliwe.

Dzieci i młodzież

Fiolki o pojemności 100 ml są przeznaczone do stosowania tylko u młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg.

Paracetamol Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ten lek zawiera paracetamol. Jeśli pacjent przyjmuje również inne leki zawierające paracetamol lub propacetamol, należy to uwzględnić, aby uniknąć przekroczenia zalecanej dawki dobowej (patrz punkt

3. „Jak podawany jest lek Paracetamol Sandoz”).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol lub propacetamol.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli stosuje się jeden z następujących leków. Poniższe leki i Paracetamol Sandoz mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie:

■    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej): może być konieczne zmniejszenie dawki paracetamolu,

■    salicylamid (lek stosowany w leczeniu bólu i zapalenia),

■    doustne leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna, acenokumarol). Zalecane jest ścisłe kontrolowanie działania leku przeciwzakrzepowego.

Paracetamol Sandoz z alkoholem

Podczas stosowania leku Paracetamol Sandoz należy ograniczyć picie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży. Paracetamol Sandoz może być stosowany podczas ciąży, ale lekarz musi ocenić, czy leczenie jest wskazane.

Lek Paracetamol Sandoz można stosować w okresie karmienia piersią.

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Paracetamol Sandoz nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Paracetamol Sandoz zawiera sód

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 100 ml, to znaczy, że uznaje się go za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Paracetamol Sandoz

Fiolka 100 ml jest przeznaczony do stosowania tylko u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg.

Dawkowanie

Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta (patrz niżej tabela dotycząca dawkowania).

Masa ciała pacjenta

Podawana

dawka

Objętość do podania

Maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki leku Paracetamol Sandoz (10 mg/ml) obliczona dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu [ml]***

Maksymalna

dawka

dobowa**

>33 kg do <50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., nie więcej niż 3 g

>50 kg z dodatkowymi czynnikami ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

>50 kg bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g


** Maksymalna dawka dobowa: maksymalna dawka dobowa przedstawiona w powyższej tabeli została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych leków zawierających paracetamol -należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych leków.

*** Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

Minimalna przerwa między każdym podaniem leku wynosi co najmniej 4 godziny.

Minimalna przerwa miedzy każdym podaniem leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi co najmniej 6 godzin.

Nie podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Sposób podawania

RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i zgonu pacjenta (patrz punkt 4.2).


Do pobierania roztworu z fiolki należy używać igły o średnicy 0,8 mm (rozmiar 21G) i nakłuwać korek pionowo w zaznaczonym miejscu.

Podanie dożylne.

Lek podany jest w powolnej infuzji (kroplówce) dożylnej przez 15 minut.

Lekarz będzie uważnie kontrolował stan pacjenta pod koniec infuzji. Fiolka przeznaczona jest tylko do jednorazowego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Podanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Sandoz

Ze względu na ryzyko późnego, ciężkiego uszkodzenia wątroby należy natychmiast poinformować lekarza o podaniu za dużej dawki leku, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze. Objawy przedawkowania występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin. Mogą to być nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość skóry i ból brzucha.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe jest wystąpienie następujących działań:

Rzadkie działania niepożądane, mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób

■    zmniej szenie ciśnienia tętniczego krwi;

■    zmiany wyników badań laboratoryjnych: nieprawidłowo duża aktywność enzymów wątrobowych wykrywana w badaniach krwi. Mogą być konieczne regularne badania krwi;

■    złe samopoczucie i wyczerpanie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane, mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

■    ciężka wysypka skórna lub reakcja uczuleniowa. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i poinformować o tym lekarza.

Objawami reakcji alergicznej mogą być: zaczerwienienie skóry, nagłe zaczerwienienie, świąd i nieprawidłowo przyspieszona czynność serca, nagłe trudności w oddychaniu, mówieniu i połykaniu, odczucie zawrotów głowy, nudności lub omdlewania albo zawroty głowy podczas wstawania.

■    nieprawidłowo mała liczba niektórych rodzajów komórek krwi (płytek krwi, krwinek białych), co może powodować krwawienie z nosa lub dziąseł. Lekarz będzie kontrolował regularnie krew pacjenta.

■    reakcj e w miej scu podania, takie jak ból i pieczenie.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Paracetamol Sandoz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Fiolki przechowywać w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: wykorzystać natychmiast po otwarciu.

Roztwór należy obejrzeć przed podaniem. Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są cząstki stałe lub nastąpiło odbarwienie. Są to oznaki zepsucia leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Paracetamol Sandoz

-    Substancj ą czynną leku jest paracetamol.

1 ml roztworu zawiera 10 mg paracetamolu.

Każda fiolka (100 ml) zawiera 1000 mg paracetamolu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol, disodu fosforan dwuwodny, kwas solny (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), cysteiny chlorowodorek jednowodny oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Paracetamol Sandoz i co zawiera opakowanie

Paracetamol Sandoz jest roztworem do infuzji.

Jest to przezroczysty, nieco żółtawy, niezawierający widocznych cząstek roztwór, pakowany w fiolki o pojemności 100 ml, z bezbarwnego szkła typu II z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem typu flip-off.

Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka. Każde opakowanie zawiera 1 lub 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

SM Farmaceutici SRL Zona industriale

85050 TITO - POTENZA, Włochy

Neogen Developments N.V. Square Marie Curie, 50 1070 Anderlecht, Belgia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2014 Logo Sandoz

5 DE/H/3248/001/II/007

Paracetamol Sandoz

Charakterystyka Paracetamol sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Sandoz, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 10 mg paracetamolu (Paracetamolum). Jedna fiolka o pojemności 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód 0,076 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przejrzysty, lekko żółtawy roztwór.

pH    5,5

Osmolarność 295 mOsm/l

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Krótkotrwałe leczenie umiarkowanego bólu, zwłaszcza po zabiegach chirurgicznych.

-    Krótkotrwałe leczenie gorączki, gdy dożylne podanie paracetamolu jest klinicznie uzasadnione nagłą koniecznością leczenia bólu lub hipertermii i (lub) wtedy, gdy podanie produktu leczniczego inną drogą nie jest możliwe.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie dożylne

Fiolka o pojemności 100 ml jest przeznaczona do stosowania tylko u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała większej niż 33 kg.

Dawkowanie

Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta (patrz niżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała pacjenta

Podawana

Objętość do

Maksymalna

Maksymalna

dawka

podania

całkowita objętość

dawka

pojedynczej dawki produktu

Paracetamol Sandoz (10 mg/ml) obliczona dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu [ml]***

dobowa**

>33 kg do <50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., nie więcej niż 3 g

>50 kg z dodatkowymi czynnikami ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

>50 kg bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g


** Maksymalna dawka dobowa: maksymalna dawka dobowa przedstawiona w powyższej tabeli została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych produktów leczniczych zawierających paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych produktów.

*** Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

Minimalna przerwa między każdym podaniem produktu leczniczego wynosi co najmniej 4 godziny. Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Minimalna przerwa między każdym podaniem produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi co najmniej 6 godzin.

Osoby w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkt 5.2).

Ciężka niewydolność nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) zaleca się wydłużenie minimalnych przerw między dawkami do 6 godzin (patrz punkt 5.2).

U dorosłych z niewydolnością wątroby, przewlekłym alkoholizmem, długotrwałym niedożywieniem (z małymi rezerwami glutationu w wątrobie), odwodnionych:

Nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej 3 g (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania produktu Paracetamol Sandoz w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i zgonu pacjenta.

Należy upewnić się, że została przepisana i wydana właściwa dawka.

Wypisując recepty należy podać zarówno całkowitą dawkę paracetamolu w mg, jak i całkowitą objętość roztworu w ml._


Roztwór paracetamolu podaje się w infuzji dożylnej trwającej 15 minut.

Do pobierania roztworu z fiolki należy używać igły o średnicy 0,8 mm (rozmiar 21G) i nakłuwać korek pionowo w zaznaczonym miejscu.

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji umieszczonych w szklanych fiolkach, w celu uniknięcia zatoru powietrznego należy pamiętać o konieczności ścisłej kontroli, zwłaszcza pod koniec infuzji, niezależnie od drogi podania. Dotyczy to szczególnie infuzji podawanych przez wkłucie centralne.

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego, patrz punkt 6.6.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną, na propacetamolu chlorowodorek (prolek paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Ciężka niewydolność wątroby.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i zgonu pacjenta (patrz punkt 4.2)._


Zaleca zastosowanie odpowiedniego leczenia doustnym lekiem przeciwbólowym, gdy tylko taka droga podania jest możliwa.

W celu uniknięcia przedawkowania paracetamolu należy sprawdzić, że inne stosowane u pacjenta produkty lecznicze nie zawierają paracetamolu lub propacetamolu.

Stosowanie dawek większych niż zalecane wiąże się z ryzykiem bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne objawy podmiotowe i przedmiotowe uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) zauważane są zwykle po raz pierwszy po dwóch dniach podawania produktu leczniczego, a największe nasilenie osiągają po 4-6 dniach. Odtrutkę należy podać tak szybko, jak to możliwe (patrz punkt 4.9).

Tak jak w przypadku wszystkich roztworów do infuzji umieszczonych w szklanych fiolkach, konieczne jest ścisłe monitorowanie podawania produktu leczniczego, zwłaszcza pod koniec infuzji (patrz punkt 4.2).

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg sodu) na 100 ml roztworu, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”.

Środki ostrożności

Paracetamol należy stosować ostrożnie w przypadku:

-    niewydolności wątroby,

-    ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkty 4.2 i 5.2),

-    przewlekłego alkoholizmu,

-    długotrwałego niedożywienia (małe rezerwy glutationu w wątrobie),

-    odwodnienia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

-    Probenecyd powoduje prawie dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego sprzęgania z kwasem glukuronowym. Jeśli paracetamol ma być stosowany jednocześnie

z probenecydem, należy rozważyć zmniejszenie jego dawki.

-    Salicylamid może wydłużyć okres półtrwania paracetamolu w fazie eliminacji.

-    Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych indukujących aktywność enzymów (patrz punkt 4.9).

-    Jednoczesne stosowanie paracetamolu (4 g na dobę przez co najmniej 4 dni) i doustnych leków przeciwzakrzepowych może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR. W tym przypadku należy częściej kontrolować wartości INR podczas całego okresu jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych oraz przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia paracetamolem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Doświadczenie kliniczne dotyczące dożylnego podawania paracetamolu kobietom w ciąży jest ograniczone. Jednak wyniki badań epidemiologicznych, w których paracetamol stosowano doustnie w dawkach leczniczych, nie wskazują na niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub zdrowie płodu i (lub) noworodka.

Dane prospektywne dotyczące przedawkowania paracetamolu przez kobiety w ciąży nie wskazują na zwiększenie ryzyka wad rozwojowych płodu.

Nie prowadzono badań wpływu paracetamolu w postaci dożylnej na reprodukcję zwierząt. Jednak badania z zastosowaniem paracetamolu w postaci doustnej nie wykazały teratogennego lub toksycznego działania na płód.

Mimo to, Paracetamol Sandoz można stosować u kobiet w ciąży jedynie po uważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W takim przypadku należy ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania i czasu podawania.

Karmienie piersią

Paracetamol podany doustnie przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Nie zgłaszano niekorzystnego wpływu na niemowlęta karmione piersią, dlatego produkt leczniczy Paracetamol Sandoz można stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych zdefiniowano następująco:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane wymieniono zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Tak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych zawierających paracetamol, działania niepożądane występowały rzadko lub bardzo rzadko. Zostały one opisane niżej:

Klasyfikacja układów i narządów

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość,

leukopenia,

neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Podczas badań klinicznych często notowano działania niepożądane w miejscu wstrzyknięcia (ból i uczucie pieczenia).

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki reakcji nadwrażliwości (od wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego), które wymagały przerwania leczenia.

Odnotowano przypadki rumienia, nagłego zaczerwienienia, świądu i tachykardii.

Opisywano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby (w tym piorunującego zapalenia wątroby, niewydolności wątroby, cholestatycznego zapalenia wątroby, cytolitycznego zapalenia wątroby), zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobą wątroby, z przewlekłym alkoholizmem, z przewlekłym niedożywieniem oraz pacjentów przyjmujących produkty lecznicze indukujące aktywność enzymów. W takich przypadkach przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

-    Objawy przedawkowania występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość oraz ból brzucha.

Przedawkowanie paracetamolu (podanie paracetamolu w pojedynczej dawce 7,5 g lub większej dorosłym albo 140 mg/kg mc. dzieciom) powoduje rozpad komórek wątroby, który może spowodować całkowitą i nieodwracalną martwicę wątroby prowadzącą do jej niewydolności, kwasicy metabolicznej i encefalopatii. Konsekwencją może być śpiączka i zgon. Jednocześnie po upływie 12 do 48 godzin od podania obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej i zwiększenie stężenia bilirubiny razem ze zmniejszonym stężeniem protrombiny. Początkowe kliniczne objawy uszkodzenia wątroby widoczne są zazwyczaj po dwóch dobach, a maksymalne nasilenie osiągają po upływie 4 do 6 dni.

Postępowanie ratunkowe

-    Natychmiastowa hospitalizacja

-    Przed rozpoczęciem leczenia, możliwie szybko po przedawkowaniu, należy pobrać probówkę krwi w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

-    Leczenie przedawkowania obejmuje dożylne lub doustne podanie odtrutki, N-acetylocysteiny (NAC), jeśli to możliwe przed upływem 10 godzin od przedawkowania. N-acetylocysteina może także dawać pewną ochronę nawet po 10 godzinach, ale w takim przypadku stosuje się dłuższe leczenie.

-    Leczenie objawowe

-    Badania czynności wątroby należy wykonać na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny.

W większości przypadków aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do wartości prawidłowych w ciągu 1 do 2 tygodni z całkowitym powrotem prawidłowej czynności wątroby. Jednak bardzo ciężkie przypadki mogą wymagać przeszczepienia wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe Kod ATC: N02BE01

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego paracetamolu nie został jeszcze ustalony. Może on obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Działanie przeciwbólowe paracetamolu rozpoczyna się w ciągu 5 do 10 minut od rozpoczęcia podawania. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe uzyskuje się w ciągu 1 godziny i trwa ono zazwyczaj od 4 do 6 godzin.

Paracetamol zmniejsza gorączkę w ciągu 30 minut od rozpoczęcia podawania i działanie to utrzymuje się przez co najmniej 6 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dorośli

Wchłanianie

Farmakokinetyka paracetamolu w dawce do 2 g jest liniowa po podaniu pojedynczym i po podawaniu wielokrotnym w ciągu 24 godzin.

Biodostępność paracetamolu podanego w infuzji w dawce 500 mg i 1 g jest podobna do obserwowanej po infuzji 1 g i 2 g propacetamolu (co odpowiada 500 mg i 1 g paracetamolu). Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu (Cmax) obserwowane pod koniec 15-minutowej infuzji dożylnej 500 mg i 1 g wynosi odpowiednio 15 pg/ml i 30 pg/ml.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg mc.

Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza.

Od 20. minuty od zakończenia infuzji 1 g paracetamolu obserwowano istotne stężenie leku w płynie mózgowo-rdzeniowym, wynoszące około 1,5 pg/ml.

Metabolizm

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie, w dwóch znaczących szlakach metabolicznych: sprzęgania z kwasem glukuronowym i sprzęgania z kwasem siarkowym. Sprzęganie z kwasem siarkowym podlega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu dawek większych od dawek leczniczych. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przy udziale cytochromu P450 do reaktywnego metabolitu pośredniego (N-acetylobenzochinonoimina), który w prawidłowych warunkach zostaje szybko pozbawiony działania toksycznego przez zredukowany glutation i wydalony w moczu po sprzęganiu z cysteiną i kwasem merkaptomoczowym. Jednak po znacznym przedawkowaniu ilość tego toksycznego metabolitu zwiększa się.

Wydalanie

Metabolity paracetamolu są wydalane głównie w moczu. 90% podanej dawki jest wydalana przez 24 godziny, głównie w postaci glukuronidów (60%-80%) i siarczanów (20%-30%). Mniej niż 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania paracetamolu wynosi 2,7 godziny, a całkowity klirens około 18 l/godzinę.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 10-30 ml/min) wydalanie paracetamolu jest nieznacznie wydłużone; okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 2 do

5,3 godziny. Wydalanie glukuronidów i siarczanów u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek jest 3 razy wolniejsze niż u zdrowych osób. Dlatego zaleca się, aby podczas podawania paracetamolu takim pacjentom (z klirensem kreatyniny <30 ml/min) wydłużyć minimalny odstęp między każdym podaniem do 6 godzin (patrz punkt 4.2).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku właściwości farmakokinetyczne i metabolizm paracetamolu nie zmieniają się. Zmiana dawki u tych pacjentów nie jest konieczna.

Dzieci i młodzież

Parametry farmakokinetyczne paracetamolu u niemowląt i dzieci są podobne do obserwowanych u dorosłych. Wyjątek stanowi nieco krótszy okres półtrwania w osoczu (1,5 do 2 godzin).

U noworodków okres półtrwania w osoczu jest dłuższy niż u niemowląt i wynosi około 3,5 godziny. Noworodki, niemowlęta i dzieci do 10 lat wydalają znacznie mniej paracetamolu w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym i więcej z kwasem siarkowym niż dorośli.

Tabela: Wartości farmakokinetyczne związane z wiekiem (znormalizowany klirens, *CLnorm/Fdoust (l-godz-1 70 kg-1)

Wiek

Masa ciała (kg)

CLnorm /Fdoust (Pgodz-1 70 kg-1)

40 tygodni po zapłodnieniu

3,3

5,9

3 miesiące po urodzeniu

6

8,8

6 miesięcy po urodzeniu

7,5

11,1

1 rok po urodzeniu

10

13,6

2 lata po urodzeniu

12

15,6

5 lat po urodzeniu

20

16,3

8 lat po urodzeniu

25

16,3

* CLnorm jest populacyjnym oszacowaniem klirensu (CL)

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie wykazały szczególnego zagrożenia dla ludzi, poza informacjami zawartymi w innych punktach tej Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Badania na szczurach i królikach wykazały dobrą tolerancję miej scową paracetamolu. W badaniach na świnkach morskich nie stwierdzono opóźnionej nadwrażliwości kontaktowej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Disodu fosforan dwuwodny Kwas solny (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) Cysteiny chlorowodorek jednowodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu fiolki Zużyć natychmiast po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać fiolki w oryginalnym tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka pojemności 100 ml z bezbarwnego szkła typu II z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem typu flip-off.

Wielkość opakowań: 1 lub 10 (10 x 1) fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem roztwór należy obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych lub przebarwień.

Tylko do jednorazowego użycia.

Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20715

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 7.11.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7.11.2014

9 DE/H/3248/001/II/007

Paracetamol Sandoz