Imeds.pl

Paracetamol Sandoz 1000 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Paracetamol Sandoz, 1000 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po 3 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Paracetamol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Sandoz

3.    Jak stosować lek Paracetamol Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paracetamol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol Sandoz łagodzi ból i zmniejsza gorączkę (lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy).

Lek stosuje się w lekkim lub umiarkowanym bólu związanym z chorobą zwyrodnieniową stawów w obrębie biodra i kolana.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Sandoz Kiedy nie stosować leku Paracetamol Sandoz

■ Jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol Sandoz należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent często spożywa duże ilości alkoholu, nie powinien przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę (co odpowiada 2 tabletkom leku Paracetamol Sandoz).

Osoby z chorobą wątroby i nerek powinny stosować lek z zachowaniem ostrożności.

Inne leki i Paracetamol Sandoz

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS): długotrwałe stosowanie może spowodować zmiany w obrazie krwi (neutropenia).

-    Chloramfenikol (stosowany w leczeniu zakażeń): paracetamol może nasilić działanie chloramfenikolu.

- Barbiturany (stosowane w leczeniu bezsenności): przedawkowanie paracetamolu może szybciej spowodować uszkodzenie wątroby.

Paracetamol Sandoz z alkoholem

Jeśli pacjent często spożywa duże ilości alkoholu, powinien zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu. Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę (co odpowiada 2 tabletkom leku Paracetamol Sandoz).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wykazano, ze paracetamol nie wpływa niekorzystnie na przebieg ciąży lub na zdrowie płodu. Paracetamol w zalecanych dawkach można stosować w okresie ciąży.

Wprawdzie paracetamol przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego, nie notowano jego niekorzystnego działania u karmionych piersią niemowląt. Paracetamol w zalecanych dawkach można przez krótki czas stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol Sandoz nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Paracetamol Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie:

Leczenie rozpoczyna się od połowy tabletki (500 mg paracetamolu) lub, w razie konieczności,

1 tabletki (1000 mg paracetamolu). Maksymalna dawka dobowa wynosi 4000 mg (4 tabletki).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Po przyjęciu dawki paracetamolu należy odczekać co najmniej 4 godziny przed zażyciem kolejnej dawki, nawet jeśli nawrót objawów wystąpi wcześniej. Tabletki należy połykać popijając dostateczną ilością wody. Można je również rozpuścić w wystarczajacej ilości wody, dokładnie wymieszać otrzymany płyn i wypić.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Sandoz

Jeśli pacjent przyjmie większą dawkę paracetamolu niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie leku może spowodować nudności, wymioty i brak apetytu. Jednorazowe przyjęcie dawki kilkakrotnie większej od maksymalnej dawki dobowej może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Przedawkowanie zazwyczaj nie powoduje utraty przytomności. W razie opóźnionego wdrożenia leczenia uszkodzenie wątroby może stać się nieodwracalne.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Sandoz

Należy przyjąć pominiętą dawkę leku możliwie szybko, chyba że zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku nie należy przyjmować zaległej dawki, tylko zażyć następną tabletkę zgodnie z planem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania paracetamolu mogą wystąpić następujące działania niepożądane.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka i gorączka

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    niektóre zaburzenia krwi (niedokrwistość hemolityczna i niewyjaśnione krwiaki [plamica małopłyt-kowa])

■    bardzo ciężkie zaburzenia krwi na skutek długotrwałego leczenia, z nagłą gorączką, bólem gardła i owrzodzeniem jamy ustnej (agranulocytoza)

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    zapalenie nerek po długotrwałym stosowaniu dużych dawek

Przyjęcie 7,5 g paracetamolu w ciągu doby lub długotrwałe przyjmowanie 3 do 4 g paracetamolu na dobę powoduje uszkodzenie wątroby.

5. Jak przechowywać lek Paracetamol Sandoz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub butelce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Paracetamol Sandoz

-    Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka zawiera 1000 mg paracetamolu.

-    Pozostałe składniki to: powidon K-30 (E 1201), skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) i kwas stearynowy (E 570).

Jak wygląda lek Paracetamol Sandoz i co zawiera opakowanie

Paracetamol Sandoz to białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki (21,4 mm x 9,0 mm), z linią ułatwiającą podział wytłoczoną między symbolami „10” i „00” po jednej stronie i między symbolami „PA” i „RA” po drugiej stronie.

Blistry w tekturowym pudełku zawierają 8, 10, 16, 20, 30 lub 60 tabletek.

Butelki z HDPE z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku, zawierają 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Logo Sandoz

4 DE/H/2729/002/IB/003