+ iMeds.pl

Paracetamol sandoz 1000 mgUlotka Paracetamol sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Paracetamol Sandoz, 1000 mg, tabletki

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po 3 dniach nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Paracetamol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Sandoz

3.    Jak stosować lek Paracetamol Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paracetamol Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol Sandoz łagodzi ból i zmniejsza gorączkę (lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy).

Lek stosuje się w lekkim lub umiarkowanym bólu związanym z chorobą zwyrodnieniową stawów w obrębie biodra i kolana.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Sandoz Kiedy nie stosować leku Paracetamol Sandoz

■ Jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol Sandoz należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent często spożywa duże ilości alkoholu, nie powinien przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę (co odpowiada 2 tabletkom leku Paracetamol Sandoz).

Osoby z chorobą wątroby i nerek powinny stosować lek z zachowaniem ostrożności.

Inne leki i Paracetamol Sandoz

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS): długotrwałe stosowanie może spowodować zmiany w obrazie krwi (neutropenia).

-    Chloramfenikol (stosowany w leczeniu zakażeń): paracetamol może nasilić działanie chloramfenikolu.

- Barbiturany (stosowane w leczeniu bezsenności): przedawkowanie paracetamolu może szybciej spowodować uszkodzenie wątroby.

Paracetamol Sandoz z alkoholem

Jeśli pacjent często spożywa duże ilości alkoholu, powinien zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu. Nie należy przyjmować więcej niż 2 g paracetamolu na dobę (co odpowiada 2 tabletkom leku Paracetamol Sandoz).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Wykazano, ze paracetamol nie wpływa niekorzystnie na przebieg ciąży lub na zdrowie płodu. Paracetamol w zalecanych dawkach można stosować w okresie ciąży.

Wprawdzie paracetamol przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego, nie notowano jego niekorzystnego działania u karmionych piersią niemowląt. Paracetamol w zalecanych dawkach można przez krótki czas stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paracetamol Sandoz nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Paracetamol Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie:

Leczenie rozpoczyna się od połowy tabletki (500 mg paracetamolu) lub, w razie konieczności,

1 tabletki (1000 mg paracetamolu). Maksymalna dawka dobowa wynosi 4000 mg (4 tabletki).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Po przyjęciu dawki paracetamolu należy odczekać co najmniej 4 godziny przed zażyciem kolejnej dawki, nawet jeśli nawrót objawów wystąpi wcześniej. Tabletki należy połykać popijając dostateczną ilością wody. Można je również rozpuścić w wystarczajacej ilości wody, dokładnie wymieszać otrzymany płyn i wypić.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Sandoz

Jeśli pacjent przyjmie większą dawkę paracetamolu niż zalecana, należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie leku może spowodować nudności, wymioty i brak apetytu. Jednorazowe przyjęcie dawki kilkakrotnie większej od maksymalnej dawki dobowej może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Przedawkowanie zazwyczaj nie powoduje utraty przytomności. W razie opóźnionego wdrożenia leczenia uszkodzenie wątroby może stać się nieodwracalne.

Pominięcie zastosowania leku Paracetamol Sandoz

Należy przyjąć pominiętą dawkę leku możliwie szybko, chyba że zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku nie należy przyjmować zaległej dawki, tylko zażyć następną tabletkę zgodnie z planem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania paracetamolu mogą wystąpić następujące działania niepożądane.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka i gorączka

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    niektóre zaburzenia krwi (niedokrwistość hemolityczna i niewyjaśnione krwiaki [plamica małopłyt-kowa])

■    bardzo ciężkie zaburzenia krwi na skutek długotrwałego leczenia, z nagłą gorączką, bólem gardła i owrzodzeniem jamy ustnej (agranulocytoza)

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    zapalenie nerek po długotrwałym stosowaniu dużych dawek

Przyjęcie 7,5 g paracetamolu w ciągu doby lub długotrwałe przyjmowanie 3 do 4 g paracetamolu na dobę powoduje uszkodzenie wątroby.

5. Jak przechowywać lek Paracetamol Sandoz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub butelce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Paracetamol Sandoz

-    Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka zawiera 1000 mg paracetamolu.

-    Pozostałe składniki to: powidon K-30 (E 1201), skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) i kwas stearynowy (E 570).

Jak wygląda lek Paracetamol Sandoz i co zawiera opakowanie

Paracetamol Sandoz to białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki (21,4 mm x 9,0 mm), z linią ułatwiającą podział wytłoczoną między symbolami „10” i „00” po jednej stronie i między symbolami „PA” i „RA” po drugiej stronie.

Blistry w tekturowym pudełku zawierają 8, 10, 16, 20, 30 lub 60 tabletek.

Butelki z HDPE z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci, w tekturowym pudełku, zawierają 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Logo Sandoz

4 DE/H/2729/002/IB/003

Paracetamol Sandoz

Charakterystyka Paracetamol sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Sandoz, 1000 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe lub prawie białe tabletki w kształcie kapsułki (21,4 mm x 9,0 mm) z linią ułatwiającą podział wytłoczoną między symbolami „10” i „00” po jednej stronie i między symbolami „PA” i „RA” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lekki lub umiarkowany ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów w obrębie biodra i kolana.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie rozpoczyna się od 500 mg paracetamolu (pół tabletki) lub, w razie konieczności, 1000 mg (1 tabletka). Maksymalna dawka dobowa wynosi 4000 mg (4 tabletki).

Minimalna przerwa między kolejnymi dawkami powinna wynosić 4 godziny. W razie nawrotu bólu następną dawkę produktu leczniczego można przyjąć po upływie 4 godzin.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Pacjenci nadużywający alkoholu

Nie przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 2 tabletki w ciągu 24 godzin.

Sposób podawania

Tabletkę należy połknąć, popijając odpowiednią ilością wody. Można ją również rozpuścić w wodzie, wymieszać płyn i wypić.

Jeśli ból powróci, można przyjąć kolejną dawkę.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania produktu leczniczego. Zaleca się ostrożność

u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, a także u osób z przewlekłym alkoholizmem. Nie należy u tych pacjentów podawać dobowej dawki paracetamolu większej niż 2 g.

Jednorazowe przyjęcie dawki kilkakrotnie większej od maksymalnej dawki dobowej może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby. Wprawdzie nie występuje utrata przytomności, jednak należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Paracetamol może znacząco wydłużyć okres półtrwania chloramfenikolu w fazie eliminacji. Jednoczesne długotrwałe stosowanie paracetamolu i zydowudyny zwiększa częstość neutropenii, prawdopodobnie na skutek zmniejszonego metabolizmu zydowudyny.

Długotrwałe nadużywanie alkoholu i stosowanie produktów leczniczych pobudzających aktywność enzymów wątrobowych (np. barbituranów) zaostrza skutki przedawkowania paracetamolu w wyniku zwiększenia i przyspieszenia powstawania jego toksycznych metabolitów.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wyniki badań epidemiologicznych, w których paracetamol stosowano doustnie w dawkach leczniczych, nie wskazują na niekorzystny wpływ na przebieg ciąży lub zdrowie płodu i (lub) noworodka. Paracetamol można stosować w okresie ciąży w dawkach leczniczych.

Karmienie piersią

Paracetamol przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Nie zgłaszano niekorzystnego wpływu na niemowlęta karmione piersią. Paracetamol można stosować przez krótki czas u kobiet karmiących piersią pod warunkiem niepodawania dawek większych niż zalecone. Podczas długotrwałego leczenia należy zachować ostrożność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Po zastosowaniu paracetamolu w dawkach leczniczych występują nieliczne działania niepożądane. Niżej wymieniono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością. Częstości określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: agranulocytoza (po długotrwałym stosowaniu), plamica małopłytkowa i niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje alergiczne, zwłaszcza wysypka, pokrzywka i gorączka Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Paracetamol w ilości 7,5 g (u dzieci >140 mg/kg mc.) może spowodować uszkodzenie wątroby. Większe ilości powodują nieodwracalną martwicę wątroby.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek (opisano jeden przypadek po bardzo długim stosowaniu dużych dawek paracetamolu).

4.9 Przedawkowanie

Paracetamol może spowodować zatrucie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobą wątroby, z przewlekłym alkoholizmem, z przewlekłym niedożywieniem oraz pacjentów przyjmujących produkty lecznicze indukujące aktywność enzymów. Przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

Objawy

Objawy przedawkowania występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość oraz ból brzucha. Podanie paracetamolu w pojedynczej dawce 7,5 g lub większej dorosłym albo 140 mg/kg mc. dzieciom powoduje rozpad komórek wątroby, który może spowodować całkowitą i nieprzemijającą martwicę wątroby prowadzącą do jej niewydolności, kwasicy metabolicznej i encefalopatii. Konsekwencją może być śpiączka i zgon. Jednocześnie po upływie 12 do 48 godzin od podania obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej i zwiększenie stężenia bilirubiny razem ze zmniejszonym stężeniem protrombiny. Początkowe kliniczne objawy uszkodzenia wątroby widoczne są zazwyczaj po 2 dobach, a maksymalne nasilenie osiągają po upływie 4 do 6 dni.

Postępowanie

-    Natychmiastowa hospitalizacja.

-    Przed rozpoczęciem leczenia niezwłoczne pobranie próbki krwi w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

-    Szybkie usunięcie przyjętego leku przez płukanie żołądka, następnie podanie węgla aktywnego (adsorbant) i siarczanu sodu (środek przeczyszczający).

-    Dożylne lub doustne podanie odtrutki, N-acetylocysteiny (NAC), jeśli to możliwe przed upływem 10 godzin od przedawkowania. N-acetylocysteina może także dawać pewną ochronę nawet po

10 godzinach, ale w takim przypadku stosuje się dłuższe leczenie.

-    Leczenie objawowe.

Badania czynności wątroby należy wykonać na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny.

W większości przypadków aktywność aminotransferaz powraca do wartości prawidłowych w ciągu 1 do 2 tygodni razem z całkowitym powrotem prawidłowej czynności wątroby. W bardzo ciężkich przypadkach może być konieczny przeszczep wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe; inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, aniliny

Kod ATC: N02BE01

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, ale nie ma właściwości przeciwzapalnych. Dokładny mechanizm działania paracetamolu nie został ustalony. Wydaje się, że jego działanie wynika z zahamowania aktywności enzymu syntetazy prostaglandyny. Nie wyjaśnia to jednak braku działania przeciwzapalnego.

Istotne znaczenie może mieć również rozmieszczenie paracetamolu w organizmie i miejsce hamowania syntetazy prostaglandyny. Korzyść ze stosowania paracetamolu wynika z braku lub znikomej ilości niektórych działań niepożądanych charakterystycznych dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Paracetamol podany doustnie jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany, a maksymalne stężenie w osoczu osiąga w ciągu od 30 minut do 2 godzin.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg mc. Wiązanie z białkami osocza po doustnym podaniu dawek leczniczych jest nieznaczne.

Metabolizm

U dorosłych paracetamol sprzęgany jest w wątrobie z kwasem glukuronowym (około 60%), z kwasem siarkowym (około 35%) i cysteiną (około 3%). U niemowląt i dzieci w wieku <12 lat sprzęganie z kwasem siarkowym stanowi główną drogę eliminacji, a zakres glukuronidacji jest mniejszy niż u dorosłych. Całkowita eliminacja u dzieci jest porównywalna z eliminacją u dorosłych ze względu na większy udział sprzęgania z kwasem siarkowym.

Wydalanie

Paracetamol wydalany jest w moczu, głównie w postaci glukuronidów i siarczanów. Około 5% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania paracetamolu w fazie eliminacji wynosi od 1 do 4 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Poza informacjami zawartymi w innych punktach tej Charakterystyki Produktu Leczniczego nie ma danych nieklinicznych istotnych dla lekarza.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K-30 (E 1201)

Skrobia żelowana, kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Kwas stearynowy (E 570)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierające 8, 10, 16, 20, 30, 40, 60, 90 lub 120 tabletek.

Butelki z HDPE z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci, zawierające 100 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21148

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2013-04-23

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5 DE/H/2729/002/IB/003

Paracetamol Sandoz