+ iMeds.pl

Paracetamol teva 10 mg/mlUlotka Paracetamol teva

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paracetamol Teva, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

Paracetamolum

Lek przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Paracetamol Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paracetamol Teva

3.    Jak stosować lek Paracetamol Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paracetamol Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PARACETAMOL TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten jest analgetykiem (uśmierza ból) i antypiretykiem (obniża gorączkę).

Lek stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym, oraz w krótkotrwałym leczeniu gorączki.

Paracetamol Teva, worek infuzyjny o pojemności 100 ml, jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów o masie ciała powyżej 33 kg.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARACETAMOL TEVA

Kiedy nie stosować leku Paracetamol Teva

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Teva.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na propacetamol (inny lek przeciwbólowy podawany dożylnie i prekursor paracetamolu).

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paracetamol Teva

-    Tak szybko, jak tylko jest to możliwe, stosować odpowiedni lek przeciwbólowy do podawania doustnego.

-    Jeśli pacjent cierpi na chorobę wątroby lub nerek, lub nadużywa alkoholu.

-    Jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol.

-    Jeśli u pacjenta występują problemy z odżywieniem (niedożywienie) lub odwodnienie.

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia, jeśli którykolwiek z wymienionych powyżej przypadków dotyczy pacjenta.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek ten zawiera paracetamol. Pacjent musi to uwzględnić, jeśli stosuje inne leki zawierające paracetamol lub propacetamol, tak aby nie przekroczyć zalecanej dawki dobowej (patrz następny punkt). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub propacetamol.

W przypadku równoczesnego stosowania probenecydu, należy rozważyć zmniejszenie dawki leku.

Salicylamid może spowodować dłuższe wydalanie paracetamolu z organizmu. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje salicylamid, lub inne leki zawierające salicylamid, gdyż może być konieczne zmniejszenie dawki.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwzakrzepowe. Dokładniejsza kontrola działania leku przeciwzakrzepowego może być konieczna.

Stosowanie leku Paracetamol Teva z jedzeniem i piciem

Należy rozważyć zmniejszenie dawki leku u pacjentów z chorobą alkoholową.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży. Paracetamol Teva może być stosowany w okresie ciąży. Jednak, w tym przypadku lekarz musi ocenić czy leczenie tym lekiem jest zalecane.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Lek Paracetamol Teva może być stosowany podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paracetamol Teva

Lek zawiera 3,56 mmol (82 mg) sodu na dawkę. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o niskiej zawartości sodu.

Lek zawiera sodu pirosiarczyn (E 223), który w rzadkich przypadkach może wywoływać ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL TEVA

Dawkowanie

Zalecana dawka

Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla pacjenta wyłącznie na podstawie masy ciała oraz czynników indywidualnych.

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości roztworu należy usunąć.

Paracetamol Teva podaje się we wlewie do żyły. Lek podaje się przez około 15 minut.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paracetamol Teva

Należy niezwłocznie poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przedawkowania leku, ogólnie objawy występują w ciągu 24 godzin. Objawy te obejmują nudności, wymioty, brak łaknienia, bladość skóry i ból brzucha oraz ryzyko uszkodzenia wątroby.

W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza ze względu na ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia wątroby. W razie wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów, należy powiadomić o tym lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią:

•    W rzadkich przypadkach (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów), mogą wystąpić następujące działania niepożądane: złe samopoczucie, spadek ciśnienia tętniczego krwi lub zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi: nieprawidłowo duża aktywność enzymów wątrobowych stwierdzona w badaniach krwi. W przypadku wystąpienia takiego działania należy powiadomić lekarza, gdyż może być konieczne regularne badanie krwi.

•    W bardzo rzadkich przypadkach (u 1 na 10 000 pacjentów), może wystąpić ciężka wysypka skórna lub reakcja alergiczna. Należy niezwłocznie przerwać leczenie i zawiadomić lekarza.

•    W pojedynczych przypadkach obserwowano inne zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi, które wymagały regularnego badania krwi: nieprawidłowo mała ilość niektórych typów komórek krwi (płytki krwi, białe krwinki), co może prowadzić do krwawienia z nosa lub dziąseł. W przypadku wystąpienia takiego działania należy zawiadomić lekarza.

•    Donoszono o przypadkach rumienia, zaczerwienienia (głównie twarzy), swędzenia i nieprawidłowo szybkiej czynności serca.

•    Donoszono o przypadkach bólu i pieczenia w miejscu podania wlewu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PARACETAMOL TEVA

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Paracetamol Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po symbolu „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Dla aluminiowego worka zewnętrznego: Przechowywać w aluminiowym worku zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Dla plastikowego worka zewnętrznego: Przechowywać w plastikowym worku zewnętrznym oraz w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

Przed podaniem, lek należy poddać ocenie wzrokowej. Nie należy stosować leku Paracetamol Teva w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek cząstek stałych lub zmiany zabarwienia roztworu.

Istnieje prawdopodobieństwo przedostania się wilgoci pomiędzy worek infuzyjny i worek zewnętrzny na skutek procesu sterylizacji, co nie wpływa na jakość roztworu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Paracetamol Teva

•    Substancją czynną leku jest paracetamol

•    1 ml zawiera 10 mg paracetamolu

•    Worek infuzyjny o pojemności 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu

•    Ponadto lek zawiera: sodu octan trójwodny, sodu cytrynian, sodu pirosiarczyn (E 223), mannitol, kwas octowy lodowaty i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Paracetamol Teva i co zawiera opakowanie

Worki o pojemności 100 ml.

Roztwór leku Paracetamol Teva jest przezroczysty, bezbarwny lub o lekko brązowym zabarwieniu.

Lek jest dostarczany do szpitala w workach z jednym lub dwoma portami (typu SFC) zamkniętymi korkiem z gumy syntetycznej izoprenowej i wieczkiem, umieszczone w aluminiowym lub plastikowym zewnętrznym worku, w tekturowym pudełku.

Paracetamol Teva dostępny jest w opakowaniach zawierających po 10, 20 lub 30 worków.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company H-2100 Godollo Táncsics Mihály út 82 Węgry

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia: Paracetamol Teva 10 mg/ml oplossing voor infusie Bułgaria: Paracetamol Teva 10 mg/ml solution for infusion Czechy: Paracetamol Teva 10 mg/ml, infuzni roztok Dania: Paracetamol Teva Finlandia: Paracetamol Teva

Grecja: Paracetamol Teva 10 mg/ml Aidkupa yra śy%uop

Hiszpania: Paracetamol Teva 10 mg/ml solución para perfusion EFG

Holandia: Paracetamol 10 mg/ml Teva, oplossing voor infusie

Irlandia: Paracetamol 10 mg/ml Solution for Infusion

Luksemburg: Paracetamol Teva 10 mg/ml solution pour perfusion

Niemcy: Paracetamol-ratiopharm 10 mg/ml Infusionslösung

Norwegia: Paracetamol Teva

Polska: Paracetamol Teva

Rumunia: Acamol 10 mg/ml solutie perfuzbila

Szwecja: Paracetamol Teva

Węgry: Paracetamol-Teva 10 mg/ml oldatos infuzió Data zatwierdzenia ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

JAK STOSOWAĆ LEK PARACETAMOL TEVA

Dawka

Dawkowanie ustala sie na podstawie masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała pacjenta

Podawana

dawka

Objętość do podania

Maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki Paracetamolu Teva (10

mg/ml), obliczona dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu (ml) ***

Maksymalna

dawka

dobowa**

> 33 kg do < 50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., nie więcej niż 3 g

Masa ciała pacjenta

Podawana

dawka

Objętość do podania

Maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki Paracetamolu Teva (10

mg/ml), obliczona dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu (ml) ***

Maksymalna

dawka

dobowa**

> 50 kg, z dodatkowymi czynnikami ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

> 50 kg, bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g

** Maksymalna dawka dobowa: maksymalna daw

ka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej,

została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych leków zawierających w składzie paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych leków.

*** Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

Minimalna przerwa między każdym podaniem leku wynosi co najmniej 4 godziny.

Minimalna przerwa między każdym podaniem leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi co najmniej 6 godzin.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Młodzież i dorośli o masie ciała powyżej 50 kg:

1000 mg paracetamolu na podanie, tj. jeden worek o objętości 100 ml, nie częściej niż cztery razy na dobę.

Minimalny odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 4000 mg paracetamolu, z uwzględnieniem wszystkich leków zawierających paracetamol lub propacetamol.

Paracetamol Teva, worek infuzyjny o objętości 100 ml, jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów o masie ciała powyżej 33 kg.

Ciężka niewydolność nerek:

Zaleca się, aby podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) zmniejszyć dawkę i zwiększyć minimalny odstęp pomiędzy każdym podaniem leku do 6 godzin.

U pacjentów dorosłych w przypadku niewydolności wątroby, choroby alkoholowej, przewlekłego niedożywienia (niski poziom glutationu w wątrobie) czy odwodnienia, maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 300 mg.

Dzieci o masie ciała powyżej 33 kg (w wieku około 11 lat), młodzież i dorośli o masie ciała poniżej 50 kg: 15 mg/kg mc. paracetamolu na podanie, tj. 1,5 ml roztworu na kg masy ciała, nie częściej niż 4 razy na dobę. Minimalny odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu nie może przekraczać 60 mg/kg mc. (nie należy przekraczać dawki 3000 mg), z uwzględnieniem wszystkich leków zawierających paracetamol lub propacetamol.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Sposób podawania

RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu leku, spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta.

Podanie dożylne.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić. Paracetamol Teva podaje się w 15-minutowym wlewie dożylnym.

Paracetamol Teva

Charakterystyka Paracetamol teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Teva, 10 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 10 mg paracetamolu.

Jeden worek infuzyjny zawierający 100 ml roztworu do infuzji zawiera 1000 mg paracetamolu. Substancje pomocnicze:

Jeden ml roztworu do infuzji zawiera 0,1 mg sodu pirosiarczynu (E 223) i 0,0356 mmol/ml (0,82 mg/ml) sodu.

Jeden ml roztworu do infuzji zawiera 0,0356 mmol (0,82 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Roztwór jest przezroczysty, bezbarwny lub o lekko brązowym zabarwieniu. pH    4,5 - 6,5

Osmolarność    270 - 320 mOsm/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Paracetamol jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym oraz w krótkotrwałym leczeniu gorączki, jeśli podanie leku drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub hipertermii i (lub) w przypadku, gdy podanie leku inną drogą nie jest możliwe.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Dawkowanie ustala się na podstawie masy ciała pacjenta (patrz poniżej tabela dotycząca dawkowania):

Masa ciała pacjenta

Podawana

dawka

Objętość

do

podania

Maksymalna całkowita objętość pojedynczej dawki Paracetamolu Teva (roztwór 10 mg/ml), obliczona dla pacjenta o maksymalnej masie ciała z danego zakresu (ml) ***

Maksymalna dawka dobowa**

> 33 kg do < 50 kg

15 mg/kg mc.

1,5 ml/kg mc.

75 ml

60 mg/kg mc., nie więcej niż 3 g

> 50 kg, z dodatkowymi czynnikami ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

3 g

> 50 kg, bez dodatkowych czynników ryzyka toksycznego uszkodzenia wątroby

1 g

100 ml

100 ml

4 g

**

Maksymalna dawka dobowa: maksymalna dawka dobowa, przedstawiona w tabeli powyżej, została podana dla pacjentów, którzy nie przyjmują innych produktów leczniczych zawierających w składzie paracetamol - należy ją odpowiednio zmniejszyć uwzględniając stosowanie tych produktów.

***

Pacjentom o mniejszej masie ciała podaje się odpowiednio mniejsze objętości.

Minimalna przerwa między każdym podaniem produktu leczniczego wynosi co najmniej 4 godziny.

Minimalna przerwa między każdym podaniem produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi co najmniej 6 godzin.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki w ciągu 24 godzin.

Młodzież i dorośli o masie ciała powyżej 50 kg :

1000 mg paracetamolu na podanie, tj. jeden worek o objętości 100 ml, nie częściej niż cztery razy na dobę.

Minimalny odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 4000 mg.

Paracetamol Teva, worek infuzyjny o objętości 100 ml, jest przeznaczony dla pacjentów o masie ciała powyżej 33 kg.

Ciężka niewydolność nerek:

Zaleca się, aby podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) zmniejszyć dawkę i zwiększyć minimalny odstęp pomiędzy każdym podaniem produktu leczniczego do 6 godzin (patrz punkt 5.2).

U dorosłych z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekle niedożywionych (niskie rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnionych: maksymalna dawka nie może przekraczać 3000 mg (patrz punkt 4.4)

Dzieci o masie ciała powyżej 33 kg (w wieku około 11 lat), młodzież i dorośli o masie ciała poniżej 50 kg:

15 mg/kg mc. paracetamolu na podanie, tj. 1,5 ml roztworu na kg masy ciała, nie częściej niż cztery razy na dobę.

Minimalny odstęp pomiędzy dawkami musi wynosić 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 60 mg/kg mc. (nie należy przekraczać dawki 3000 mg).

Sposób podawania:

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania i podawania Paracetamolu Teva w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu produktu, spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta.

Należy upewnić się, że została przepisana i wydana właściwa dawka.

Wypisując recepty należy podać zarówno całkowitą dawkę paracetamolu w mg, jak i całkowitą objętość roztworu w ml.

Należy zadbać, aby dawka była odmierzona i podana poprawnie.

Podanie dożylne.

Produkt jest przeznaczony tylko do jednorazowego użytku. Resztki roztworu należy usunąć.

Roztwór paracetamolu podaje się w 15 minutowym wlewie dożylnym.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

RYZYKO BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

Należy zachować ostrożność w celu uniknięcia błędów w dawkowaniu spowodowanych myleniem miligramów (mg) z mililitrami (ml). Błędy te mogą doprowadzić do nieumyślnego przedawkowania i śmierci pacjenta (patrz punkt 4.2).

Zaleca się stosowanie odpowiedniego leczenia przeciwbólowego doustnie, gdy tylko podawanie leków tą drogą stanie się możliwe.

Aby uniknąć przedawkowania leku, należy sprawdzić, czy inne przyjmowane produkty lecznicze nie zawierają paracetamolu lub propacetamolu.

Dawki większe niż te zalecane niosą ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby.

Kliniczne, podmiotowe i przedmiotowe objawy uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dniach, z maksymalnym nasileniem występującym zazwyczaj po 4 - 6 dniach od podania. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno zostać wdrożone tak szybko, jak to możliwe (patrz punkt 4.9).

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu paracetamolu w przypadkach:

-    niewydolności wątroby,

-    ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.2 i 5.2),

-    przewlekłej choroby alkoholowej,

-    pacjentów przewlekle niedożywionych (niskie rezerwy glutationu w wątrobie),

-    odwodnienia.

Produkt zawiera 3,56 mmol (lub 82 mg) sodu na 100 ml. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów stosujących dietę o niskiej zawartości sodu.

Produkt zawiera sodu pirosiarczyn (E 223), który w rzadkich przypadkach może wywoływać ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

-    Probenecyd powoduje niemal dwukrotne zmniejszenie klirensu paracetamolu przez hamowanie jego połączeń z kwasem glukuronowym. Należy rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu w przypadku jednoczesnego stosowania probenecydu.

-    Salicylamid może wydłużać okres półtrwania (t1/2) paracetamolu.

-    Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania substancji indukujących enzymy (patrz punkt 4.9).

-    Jednoczesne stosowanie paracetamolu (4 g na dobę przez co najmniej 4 dni) z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi może prowadzić do niewielkich zmian wartości INR. W takim przypadku, zaleca się uważną obserwację wartości INR zarówno podczas jednoczesnego stosowania jak również przez jeden tydzień po przerwaniu leczenia paracetamolem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Doświadczenie kliniczne dotyczące dożylnego podawania paracetamolu u kobiet w ciąży jest ograniczone. Jednakże wyniki badań epidemiologicznych stosowania doustnego paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na występowanie działań niepożądanych w ciąży ani też na wpływ na zdrowie płodu czy noworodka.

Przewidywane dane dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło przedawkowanie paracetamolu, nie wskazują na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych.

Badania wpływu na reprodukcję na zwierzętach, dotyczące stosowania dożylnego paracetamolu nie były prowadzone. Niemniej jednak badania dotyczące stosowania doustnego, nie wykazały teratogennego lub toksycznego działania na płód.

Tym niemniej, paracetamol powinien być stosowany w ciąży jedynie po wykonaniu uważnej oceny stosunku korzyści do ryzyka. W tym przypadku, należy ściśle przestrzegać zalecanego sposobu i czasu dawkowania.

Laktacja:

Po podaniu doustnym paracetamol jest w niewielkich ilościach wydzielany do mleka ludzkiego. Nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią.

W rezultacie, paracetamol może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paracetamol Teva nie ma wpływu lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Tak jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych zawierających paracetamol, działania niepożądane występują rzadko (> 1/10 000 do < 1 /1 000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000). Zostały one opisane poniżej:

Klasyfikacja układów i narządów

Rzadko

> 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko < 1/10 000

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombocytopenia, leukopenia, neutropenia

Zaburzenia naczyń

Niedociśnienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Złe samopoczucie

Reakcje nadwrażliwości

W badaniach klinicznych zgłaszane były częste działania niepożądane w miejscu podania wlewu (ból i pieczenie).

Zgłaszane były bardzo rzadkie przypadki reakcji nadwrażliwości od zwykłej wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego i wymagały przerwania leczenia.

Zgłaszano przypadki rumienia, zaczerwienienia, swędzenia i tachykardii.

4.9 Przedawkowanie

Występuje ryzyko uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobami wątroby, w przypadkach przewlekłej choroby alkoholowej, u pacjentów z przewlekłym niedożywieniem i pacjentów przyjmujących induktory enzymów. W takich przypadkach przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

• Ogólne objawy występują zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, brak łaknienia, bladość i ból brzucha.

Przedawkowanie (7,5 g lub więcej paracetamolu w pojedynczej dawce u dorosłych lub 140 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce u dzieci) powoduje cytolizę wątroby, która prawdopodobnie spowoduje całkowitą i nieodwracalną martwicę, prowadząc do niewydolności wątroby, kwasicy metabolicznej i encefalopatii, a w rezultacie może to prowadzić do śpiączki i zgonu. Jednocześnie obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz wątrobowych (AST, ALT), dehydrogenazy mleczanowej i zwiększone stężenie bilirubiny równocześnie ze zmniejszeniem stężeń protrombiny, co może nastąpić w ciągu 12 do 48 godzin po podaniu.

Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby występują zwykle początkowo po 2 dniach i osiągają maksimum po 4 do 6 dniach.

Postępowanie ratunkowe

•    Niezwłoczna hospitalizacja.

•    Przed rozpoczęciem leczenia po przedawkowaniu, należy jak najszybciej pobrać próbki krwi w celu określenia stężenia paracetamolu.

•    Leczenie obejmuje podanie antidotum, N-acetylocysteiny (NAC) dożylnie lub doustnie, jeśli to możliwe, przed upływem 10. godziny po przyjęciu. NAC może jednak dawać pewnego stopnia ochronę nawet po 10. godzinach, ale w takim przypadku zastosowane leczenie jest przedłużone.

•    Leczenie objawowe.

•    Badania czynności wątroby należy przeprowadzić na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny. W większości przypadków, aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do wartości prawidłowych w ciągu jednego do dwóch tygodni, z pełnym przywróceniem czynności wątroby. Jednakże w bardzo ciężkich przypadkach może być konieczny przeszczep wątroby.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; anilidy;

Kod ATC: N02BE01

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego i przeciwgorączkowego paracetamolu nie został dotychczas ustalony; może on obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Paracetamol zaczyna działać przeciwbólowo w ciągu 5 do 10 minut po rozpoczęciu podawania. Najsilniejsze działanie przeciwbólowe występuje w ciągu 1 godziny i trwa zazwyczaj od 4 do 6 godzin.

Paracetamol obniża gorączkę w ciągu 30 minut po rozpoczęciu podawania, a działanie przeciwgorączkowe utrzymuje się co najmniej przez 6 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dorośli

Wchłanianie:

Farmakokinetyka paracetamolu w zakresie dawek do 2 g przebiega liniowo po podaniu jednorazowym oraz wielokrotnym w ciągu 24 godzin.

Biodostępność paracetamolu po podaniu we wlewie 500 mg i 1 g Paracetamol Teva jest podobna do obserwowanej po podaniu we wlewie 1 g i 2 g propacetamolu (co odpowiada, odpowiednio 500 mg i 1 g paracetamolu). Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu (Cmax), obserwowane po zakończeniu 15 minutowego wlewu dożylnego 500 mg i 1 g paracetamolu, wynosi odpowiednio około 15 pg/ml i 30 pg/ml.

Dystrybucja:

Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 1 l/kg mc.

Paracetamol słabo wiąże się z białkami osocza.

Po wlewie 1 g paracetamolu, obserwowano znaczne stężenia leku w płynie mózgowo-rdzeniowym (około 1,5 ąg/ml) począwszy od 20. minuty po infuzji.

Metabolizm:

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie poprzez dwie główne drogi metaboliczne: w sprzężeniu z kwasem glukuronowym i w sprzężeniu z kwasem siarkowym. Sprzęganie z kwasem siarkowym ulega szybkiemu wysyceniu po zastosowaniu dawek większych niż lecznicze. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przy udziale cytochromu P450 i prowadzi do powstania czynnego metabolitu pośredniego (N-acetyl-benzochinonoimina), który w normalnych warunkach stosowania ulega szybkiej detoksykacji pod wpływem zredukowanego glutationu i jest wydalany z moczem po sprzężeniu z cysteiną i kwasem merkaptomoczowym. W przypadku jednak znacznego przedawkowania ilość tego toksycznego metabolitu wzrasta.

Eliminacja:

Metabolity paracetamolu są wydalane głównie z moczem. Dziewięćdziesiąt procent podanej dawki jest wydalane w ciągu 24 godzin, głównie w postaci sprzężonej jako glukuroniany (60-80%) lub siarczany (20-30%). Mniej niż 5% jest wydalane w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 2,7 godziny, a całkowity klirens ustrojowy wynosi 18 l/h.

Niewydolność nerek

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny 10-30ml/ min), czas eliminacji paracetamolu ulega niewielkiemu wydłużeniu, okres półtrwania wynosi od 2 do 5,3 godziny.

Szybkość eliminacji połączeń z kwasem glukuronowym i siarczanami u osób z ciężką niewydolnością nerek jest 3 razy wolniejsza niż u zdrowych osób. Dlatego też w przypadku podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), zalecane jest zwiększenie minimalnego odstępu między kolejnymi podaniami przynajmniej do 6 godzin (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Parametry farmakokinetyczne i metabolizm paracetamolu u osób w podeszłym wieku nie ulega zmianom. Nie jest wymagane dostosowanie dawki w tej populacji pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka, poza informacjami zawartymi w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Badania dotyczące tolerancji miejscowej paracetamolu przeprowadzone na szczurach i królikach wykazały dobrą tolerancję. W badaniach na świnkach morskich nie stwierdzono występowania opóźnionej nadwrażliwości kontaktowej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu octan trójwodny

Sodu cytrynian

Sodu pirosiarczyn (E 223)

Mannitol

Kwas octowy lodowaty Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego Paracetamol Teva nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy niezwłocznie zużyć, chyba że metoda otwarcia wyklucza możliwość skażenia drobnoustrojami. Jeżeli nie zostanie zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania roztworu ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Dla, aluminiowego worka zewnętrznego: Przechowywać w aluminiowym worku zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Dla plastikowego worka zewnętrznego: Przechowywać w plastikowym worku zewnętrznym oraz w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Worek o pojemności 100 ml z jednym lub dwoma portami (typu SFC) zamkniętymi korkiem z gumy syntetycznej izoprenowej i wieczkiem, umieszczone w aluminiowym lub plastikowym zewnętrznym worku, w tekturowym pudełku.

Paracetamol Teva dostępny jest w opakowaniach zawierających po 5, 10, 20 lub 30 worków.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem, produkt leczniczy należy poddać ocenie wzrokowej czy nie występują jakiekolwiek cząstki stałe i przebarwienia. Wszelkie pozostałości roztworu należy usunąć.

Istnieje prawdopodobieństwo przedostania się wilgoci pomiędzy worek infuzyjny a worek zewnętrzny na skutek procesu sterylizacji. Nie wpływa to na jakość roztworu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Teva