+ iMeds.pl

Paralen plus 325 mg + 30 mg + 15 mgUlotka Paralen plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

PARALEN PLUS, 325 mg + 30 mg + 15 mg, tabletki powlekane

Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphani hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty..

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Paralen Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Paralen Plus

3.    Jak stosować Paralen Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

6.    Jak przechowywać Paralen Plus

7.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Paralen Plus i w jakim celu się go stosuje

Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy, przeciwkaszlowy, zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa (udrożnia nos i zatoki).

Paralen Plus jest wskazany do stosowania w doraźnym leczeniu objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, przebiegających z gorączką, suchym i drażniącym kaszlem, bólami głowy i gardła, bólami mięśni.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Paralen Plus Kiedy nie stosować Paralen Plus

■    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

■    jeśli pacjent ma ciężkie nadciśnienie tętnicze

■    jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca

■    jeśli pacjent ma padaczkę

■    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby i nerek

■    jeśli pacjent ma ostre zapalenie wątroby

■    jeśli pacjent ma niedokrwistość hemolityczną

■    jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

■    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 15 lat

■    jeśli pacjent ma chorobę alkoholową

Leku nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Leku nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO (leki stosowane w leczeniu depresji), lekami sympatykomimetycznymi (leki stosowane w leczeniu zatrzymania akcji serca i niskiego ciśnienia tętniczego krwi) i barbituranami (leki stosowane w leczeniu zaburzeń snu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

UWAGA! Lek zawiera paracetamol. Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania

W przypadku stosowania paracetamolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz pacjentów przyjmujących długotrwale (powyżej 10 dni) duże dawki paracetamolu, lekarz zaleci regularne kontrolowanie czynności wątroby.

Uszkodzenie wątroby może pojawić się nawet podczas stosowania paracetamolu w dawkach terapeutycznych, przez krótki okres i u pacjentów bez uprzednich zaburzeń czynności wątroby (patrz punkt 4).

W przypadku jednoczesnego leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i długotrwałego przyjmowania dużych dawek paracetamolu, zwłaszcza w skojarzeniu z dekstropropoksyfenem lub kodeiną lekarz zaleci kontrolowanie czasu protrombinowego.

Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek lekarz zdecyduje o wydłużeniu odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu. U pacjentów poddawanych hemodializie lekarz rozważy podanie uzupełniających dawek leku w celu utrzymania terapeutycznego stężenia paracetamolu w osoczu (hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu).

Pseudoefedryna i jej główny metabolit norpseudoefedryna znajdują się na liście substancji nie dozwolonych do stosowania przez sportowców (doping).

W czasie stosowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę i (lub) niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Ciężkie skórne działania niepożądane

Zgłaszano zagrażające życiu reakcje skórne zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka związane ze stosowaniem produktem Paralen Plus. Jeśli wystąpią reakcje skórne (np. postępująca wysypka skórna często z pęcherzami lub zmianami w obrębie błon śluzowych) należy natychmiast przerwać leczenie produktem Paralen Plus i zasięgnąć porady lekarza.

Paralen Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zalecone jest zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania Paralen Plus z następującymi lekami:

-    kwas acetylosalicylowy i chloramfenikol (antybiotyk)

-    zydowudyna (lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu infekcji wirusem HIV) (może zostać nasilone toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny)

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (ze względu na ryzyko zaburzenia czynności nerek)

-    potencjalnie hepatotoksycznymi lub induktorami enzymów mikrosomalnych: ryfampicyną (antybiotyk)

i niektórymi lekami przeciwpadaczkowymi jak na przykład fenobarbitalem (też lek o działaniu nasennym i uspokajającym), fenytoiną, karbamazepiną, topiramatem (mogą nasilić toksyczne działanie paracetamolu)

-    metoklopramid (lek o działaniu przeciwwymiotnym i pobudzającym perystaltykę jelit) (zwiększa wchłanianie paracetamolu)

-    cholestyramina (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu poprzez wiązanie kwasów żółciowych w jelicie) (zmniejsza wchłanianie paracetamolu)

-    probenecyd (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej)

-    warfaryna i leki z grupy antagonistów witaminy K (ze względu na możliwe nasilenie działania tych leków i ryzyko wystąpienia krwawień)

-    inhibitory MAO (może wystąpić pobudzenie i wysoka gorączka) - jednoczesne stosowanie

z inhibitorami MAO (lub w ciągu 14 dni od ich odstawienia) może być przyczyną działania toksycznego (zawroty głowy, nudności, drżenia, kurcze mięśni, spadek lub wzrost ciśnienia, wysoka gorączka i śpiączka mogące prowadzić do niewydolności serca i zgonu)

-    disulfiram (lek stosowany w leczeniu choroby alkoholowej) (może zmniejszać wydalanie paracetamolu w wyniku hamowania jego metabolizmu)

-    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (może spowodować zwiększenie wartości ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, tachykardię (przyspieszenie czynności serca) lub nasilić objawy związane

z antycholinergicznym działaniem leku (np. niebezpieczeństwo rozwoju żółtaczki, zatrzymanie moczu, jaskra)

-    fluoksetyna (lek stosowany w leczeniu depresji) (może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych dekstrometorfanu (zawroty głowy, nadmierna reaktywność) i (lub) ujawnienia się toksyczności leku (nudności, wymioty, nieostre widzenie, omamy wzrokowe i słuchowe)

-    paroksetyna (lek stosowany w leczeniu depresji) (może zwiększyć ryzyko tzw. „zespołu serotoninowego” (nadciśnienie, drżenia, drgawki miokloniczne, nasilenie odruchów, splątanie, niepokój ruchowy, silne poty, wahania nastroju)

-    leki o hamującym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, przeciwlękowe, przeciwbólowe, neuroleptyki itp.) lub alkohol (mogą nasilić zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego)

-    inne sympatykomimetyki tj. zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt lub z substancje o działaniu psychostymulującym podobne do amfetaminy (mogą wywołać zwiększenie ciśnienia tętniczego)

-    niektóre leki przeciwnadciśnieniowe (guanetydyna, betanidyna, metyldopa) mogą powodować zwiększenie wartości ciśnienia tętniczego i zaburzenia rytmu serca

-    flukloksacylina (antybiotyk) (może prowadzić do kwasicy metabolicznej zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka niedoboru glutationu, takimi jak posocznica, niedożywienie lub przewlekły alkoholizm)

Pacjenci stosujący paracetamol oraz antagonistów witaminy K powinni być monitorowani pod kątem prawidłowej krzepliwości krwi oraz powikłań krwotocznych.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie stężenia glukozy).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może osłabiać zdolność reagowania u osób wykonujących czynności wymagające koncentracji uwagi, koordynacji ruchów i szybkiego podejmowania decyzji (np. prowadzenie pojazdów mechanicznych, obsługa urządzeń mechanicznych, praca na wysokościach itp.)

Paralen Plus zawiera 76,756 mg laktozy.

Pacjenci z rzadko występującą nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować Paralen Plus.

3. Jak stosować Paralen Plus

Paralen Plus jest przeznaczony do stosowania doustnego, 1 do 2 tabletek powlekanych, w razie konieczności dawkę można powtórzyć do trzech razy na dobę przez okres utrzymywania się objawów, nie dłużej niż 5 dni.

Tabletki powlekane należy połykać w całości i popijać niewielką ilością płynu.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek lekarz zdecyduje o wydłużeniu odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu. U pacjentów poddawanych hemodializie lekarz rozważy podanie uzupełniających dawek leku w celu utrzymania terapeutycznego stężenia paracetamolu w osoczu (hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu).

W przypadku stosowania paracetamolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz pacjentów przyjmujących długotrwale (powyżej 10 dni) duże dawki paracetamolu, lekarz zaleci regularne kontrolowanie czynności wątroby.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Paralen Plus

W ciągu pierwszych 24 godzin po przedawkowaniu paracetamolu zazwyczaj pojawiają się nudności, wymioty, utrata apetytu, bladość, ból brzucha. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie objawia się rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności, żółtaczką.

Przedawkowanie paracetamolu może powodować cytolityczne zapalenie wątroby, która może prowadzić do niewydolności wątroby, kwasicy metabolicznej, encefalopatii (choroba mózgu), śpiączki oraz śmierci.

W ciągu 12 do 48 godziny po ostrym przedawkowaniu paracetamolu może dojść do zwiększenia poziomu transaminaz wątrobowych, dehydrogenazy mleczanowej i bilirubiny wraz ze spadkiem poziomu protrombiny.

Może ono również prowadzić do zapalenia trzustki, ostrej niewydolności nerek oraz pancytopenii (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich typów komórek krwi powodujące osłabienie, łatwe powstawanie siniaków lub skłonność do zakażeń).

Po podaniu pseudoefedryny obserwowano niepożądane objawy ze strony układu krążenia (zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze) i ośrodkowego układu nerwowego (bezsenność, lęk, niepokój ruchowy, napięcie) oraz reakcje skórne, trudności w oddawaniu moczu, nudności, wymioty, pragnienie, drgawki, pobudliwość.

Dekstrometorfan może w rzadkich przypadkach powodować zmęczenie i ospałość; a stosowany w większych dawkach może wywoływać bóle głowy, oczopląs, niewyraźną mowę. Objawy przedawkowania dekstrometorfanu to: uczucie pustki w głowie, zmęczenie, niewyraźna mowa, nudności i wymioty, senność lub nadmierne pobudzenie, zawroty głowy, letarg, ataksja (zaburzenia zdolności dokładnego i sprawnego wykonywania ruchu przy braku niedowładu), oczopląs, omamy, splątanie, zahamowanie oddychania. Stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące.

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Paralen Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): nudności, wymioty.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): skórne reakcje alergiczne, wysypka, zaczerwienienie skóry, obrzęk naczynioruchowy (choroba skóry i błon śluzowych charakteryzująca się obrzękami różnych części ciała).

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): leukopenia (zmniejszona liczba białych krwinek), neutropenia (zmniejszona liczba granulocytów obojętnochłonnych), granulocytopenia (zmniejszona liczba granulocytów), pancytopenia (zmniejszona liczba komórek krwi każdego typu), trombocytopenia (zmniejszona liczba płytek krwi); obniżenie ciśnienia aż do wystąpienia objawów wstrząsu; napad astmy oskrzelowej, duszność; żółtaczka i inne objawy uszkodzenia wątroby; rumień, pokrzywka, wysypka; kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): agranulocytoza (brak pewnej grupy krwinek białych - granulocytów), niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy; zespół Kounisa; skurcz oskrzeli (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności“ w punkcie 2); cytolityczne zapalenie wątroby, które może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby; toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa, wykwity polekowe.

Po zażyciu pseudoefedryny obserwowano niepożądane objawy ze strony układu krążenia (zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze) i ośrodkowego układu nerwowego (suchość w jamie ustnej, bezsenność, lęk, niepokój ruchowy, napięcie, ból głowy), ponadto sporadycznie może wystąpić zatrzymanie moczu u mężczyzn oraz reakcje skórne.

Dekstrometorfan może w rzadkich przypadkach powodować zmęczenie i ospałość, zawroty głowy, splątanie pobudzenie, a stosowany w większych dawkach wywoływać bóle głowy, oczopląs, niewyraźną mowę. Ponadto po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych dekstrometorfanu:

Nieznana częstość występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): skórne reakcje alergiczne, takie jak wysypka ze świądem, pokrzywka, trwałe wykwity polekowe, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i reakcja anafilaktyczna; zaburzenia psychotyczne w tym omamy i splątanie; występowanie ruchów mimowolnych (dystonia), zwłaszcza u dzieci; objawy neurologiczne w tym senność, zawroty głowy pochodzenia obwodowego lub ośrodkowego, uczucie pustki w głowie, zmęczenie, niewyraźna mowa oraz oczopląs.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Paralen Plus

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Paralen Plus

-    Substancjami czynnymi leku są: paracetamol w ilości 325 mg, chlorowodorek pseudoefedryny w ilości 30 mg, bromowodorek dekstrometorfanu w ilości 15 mg.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon 30, kwas stearynowy, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), symetykon (emulsja SE 4), zielony barwnik (żółcień chinolinowa E 104, indygotyna E 132).

Jak wygląda Paralen Plus i co zawiera opakowanie

Jasnozielone, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

Wielkość opakowania: 12 lub 24 tabletki powlekane.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s., Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Paralen Plus

Charakterystyka Paralen plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PARALEN PLUS, 325 mg + 30 mg + 15 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera: 325 mg paracetamolu (Paracetamolum), 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny (Pseudoephedrini hydrochloridum), 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu (Dextromethorphani hydrobromidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 76,756 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Opis produktu: jasnozielone, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Doraźne leczenie objawów przeziębienia, grypy, stanów grypopodobnych, przebiegających z gorączką, suchym i drażniącym kaszlem, bólami głowy i gardła, bólami mięśniowymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Produkt jest przeznaczony do stosowania doustnego, doraźnie do trzech razy na dobę 1 do 2 tabletek powlekanych przez okres utrzymywania się objawów, nie dłużej niż 5 dni.

Sposób podawania

Tabletki powlekane należy połykać w całości i popijać niewielką ilością płynu.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka choroba serca, padaczka, niewydolność wątroby i nerek, ostre zapalenie wątroby, niedokrwistość hemolityczna, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, dzieci w wieku poniżej 1 5 lat, choroba alkoholowa. Produktu nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Nie wolno stosować produktu jednocześnie z inhibitorami MAO lub w ciągu pierwszych 2 tygodni po odstawieniu inhibitorów MAO. Nie wolno stosować produktu jednocześnie z lekami sympatykomimetycznymi ani barbituranami.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Zaleca się regularne kontrolowanie czynności wątroby w czasie stosowania paracetamolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz pacjentów przyjmujących długotrwale (powyżej 10 dni) duże dawki paracetamolu.

Stosowania paracetamolu nawet w dawkach terapeutycznych, przez krótki okres i u pacjentów bez uprzednich zaburzeń funkcji wątroby może być toksyczne dla wątroby (patrz punkt 4.8)

Konieczne jest kontrolowanie czasu protrombinowego w trakcie jednoczesnego leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i długotrwałego przyjmowania dużych dawek paracetamolu, zwłaszcza w skojarzeniu z dekstropropoksyfenem lub kodeiną.

Należy zachować ostrożność stosując paracetamol u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu. U pacjentów poddawanych hemodializie można rozważyć podanie uzupełniających dawek produktu w celu utrzymania terapeutycznego stężenia paracetamolu w osoczu (hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami tarczycy, chorobami układu krążenia, rozrostem gruczołu krokowego, jaskrą, astmą, chorobą wrzodową i zwężeniem odźwiernika.

Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych jednocześnie trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (fluoksetyna, paroksetyna) i lekami o supresyjnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Pseudoefedryna i jej główny metabolit norpseudoefedryna znajdują się na liście substancji niedozwolonych do stosowania przez sportowców (doping).

W czasie stosowania produktu leczniczego nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę i (lub) niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Ciężkie skórne działania niepożądane:

Zgłaszano zagrażające życiu reakcje skórne zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka związane ze stosowaniem produktu Paralen Plus. Należy poinformować pacjentów o objawach przedmiotowych i podmiotowych oraz ściśle monitorować w kierunku wystąpienia reakcji skórnych. Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (np. postępująca wysypka skórna często z pęcherzami lub zmianami w obrębie błon śluzowych) należy natychmiast przerwać leczenie produktem Paralen Plus i zasięgnąć porady lekarza.

Ze względu na zawartość laktozy produktu nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki o działaniu toksycznym na wątrobę mogą zwiększać możliwość kumulacji i przedawkowania paracetamolu.

Paracetamol zwiększa stężenie kwasu acetylosalicylowego i chloroamfenikolu w osoczu.

Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.

Stosowanie paracetamolu jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Ryzyko toksycznego działania paracetamolu może być zwiększone u pacjentów przyjmujących inne leki potencjalnie hepatotoksyczne lub leki, które indukują wątrobowe enzymy mikrosomalne, takie jak niektóre leki przeciwpadaczkowe (np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, topiramat), ryfampicyna oraz alkohol. Indukcja metabolizmu skutkuje zwiększoną produkcją hepatotoksycznego oksydacyjnego metabolitu paracetamolu. Hepatotoksyczność występuje, gdy metabolitu powstaje więcej niż może być związane przez glutation.

Metoklopramid może przyspieszać wchłanianie paracetamolu.

Cholestyramina zmniejsza wchłanianie paracetamolu.

Probenecyd ma wpływ na eliminację i stężenie paracetamolu w osoczu.

Paracetamol może zwiększać ryzyko krwawień u pacjentów przyjmujących warfarynę lub inne leki z grupy antagonistów witaminy K. Pacjentów stosujących paracetamol i antagonistów witaminy K należy monitorować pod kątem prawidłowej krzepliwości krwi oraz powikłań krwotocznych.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie stężenia glukozy).

Disulfiram może zmniejszać wydalanie paracetamolu w wyniku hamowania jego metabolizmu.

Stosowanie produktu Paralen Plus jednocześnie z inhibitorami MAO (lub w ciągu 14 dni od ich odstawienia) może być przyczyną działania toksycznego (zawroty głowy, nudności, drżenia, kurcze mięśni, spadek lub wzrost ciśnienia, wysoka gorączka i śpiączka mogące prowadzić do niewydolności serca i zgonu).

Jednoczesne stosowanie produktu Paralen Plus z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może wywołać wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, tachykardię lub nasilić objawy związane z antycholinergicznym działaniem leku (np. niebezpieczeństwo rozwoju żółtaczki, zatrzymanie moczu, jaskra). Jeśli zachodzi konieczność jednoczesnego stosowania tych leków, zaleca się, aby zmniejszyć dawkę leku przeciwdepresyjnego i starannie monitorować stan kliniczny pacjenta.

Stosowanie produktu Paralen Plus jednocześnie z fluoksetyną może spowodować nasilenie niepożądanych objawów dekstrometorfanu (zawroty głowy, nadmierna reaktywność) i (lub) możliwość ujawnienia się toksyczności leku (nudności, wymioty, nieostre widzenie, omamy wzrokowe i słuchowe). Jeśli wystąpią takie objawy dawkę Paralenu Plus należy zmniejszyć.

Jednoczesne stosowanie produktu Paralen Plus z paroksetyną może zwiększyć ryzyko tzw. „zespołu serotoninowego” (nadciśnienie, drżenia, drgawki miokloniczne, wzmożenie odruchów, splątanie, niepokój ruchowy, silne poty, wahania nastroju). Konieczne może okazać się zmniejszenie dawek lub odstawienie jednego lub obydwu leków.

Jednoczesne stosowanie produktu Paralen Plus i leków o supresyjnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy (leki nasenne, przeciwlękowe, przeciwbólowe, neuroleptyki itp.) lub alkoholu może nasilić depresję ośrodkowego układu nerwowego.

Jednoczesne stosowanie produktu Paralen Plus i leków przeciwarytmicznych zawierających chinidynę może zwiększać częstość występowania objawów niepożądanych, co może wymagać zmniejszenia dawki Paralen Plus.

Jednoczesne stosowanie z innymi sympatykomimetykami, tj. zmniejszającymi przekrwienie, hamującymi apetyt lub z substancjami o działaniu psychostymulującym podobnymi do amfetaminy może wywołać podwyższenie ciśnienia tętniczego.

Jednoczesne stosowanie produktu Paralen Plus z niektórymi lekami hipotensyjnymi (guanetydyna, betanidyna, metyldopa) może indukować wzrost ciśnienia tętniczego i zaburzenia rytmu serca. Należy dokładnie kontrolować stan pacjenta i ciśnienie tętnicze; jeśli wystąpi taka reakcja na lek, leczenie produktem Paralen Plus należy przerwać.

Jednoczesne stosowanie flukloksacyliny z paracetamolem może prowadzić do kwasicy metabolicznej, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka niedoboru glutationu, takimi jak posocznica, niedożywienie lub przewlekły alkoholizm.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu nie należy stosować w ciąży Karmienie piersią

Produktu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt może osłabiać zdolność reagowania u osób wykonujących czynności wymagające koncentracji uwagi, koordynacji ruchów i szybkiego podejmowania decyzji (np. prowadzenie pojazdów, obsługa maszyn, praca na wysokościach itp.).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono w poniższej tabeli. Podzielone zostały zgodnie z częstością występowania: niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zestawienie działań niepożądanych paracetamolu w formie tabeli.

klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

częstość

działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

granulocytopenia, pancytopenia, trombocytopenia, neutropenia, leukopenia

nieznana

agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z deficytem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Zaburzenia układu immunologicznego

nieznana

wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia serca

nieznana

zespół Kounisa

Zaburzenia naczyniowe

bardzo rzadko

obniżenie ciśnienia aż do wystąpienia objawów wstrząsu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

bardzo rzadko

napad astmy oskrzelowej, duszność

nieznana

skurcz oskrzeli (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często

nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko

żółtaczka i inne objawy uszkodzenia wątroby

nieznana

cytolityczne zapalenie wątroby, które może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rzadko

skórne reakcje alergiczne, wysypka, zaczerwienienie skóry, obrzęk naczynioruchowy

bardzo rzadko

rumień, pokrzywka, wysypka

nieznana

toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN - Toxic Epiderma Necrolysis), zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS- Stevens - Johnson Syndrome), ostra uogólniona osutka krostkowa, wykwity polekowe (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko

kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek

Działania niepożądane pseudoefedryny

Po zażyciu pseudoefedryny obserwowano niepożądane objawy ze strony układu krążenia (zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze) i ośrodkowego układu nerwowego (suchość w jamie ustnej, bezsenność, lęk, niepokój ruchowy, napięcie, ból głowy), ponadto sporadycznie może wystąpić zatrzymanie moczu u mężczyzn oraz reakcje skórne.

Działania niepożądane dekstrometorfanu

Dekstrometorfan może w rzadkich przypadkach powodować zmęczenie i ospałość, zawroty głowy, splątanie pobudzenie, a stosowany w większych dawkach wywoływać bóle głowy, oczopląs, niewyraźną mowę.

Dodatkowo po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano wymienione poniżej działania niepożądane dekstrometorfanu. Częstość ich występowania jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nieznana: skórne reakcje alergiczne, takie jak wysypka ze świądem, pokrzywka, trwałe wykwity polekowe, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia psychiczne:

Nieznana: zaburzenia psychotyczne w tym omamy i splątanie.

Zaburzenia układu nerwowego:

Nieznana: występowanie ruchów mimowolnych (dystonia), zwłaszcza u dzieci; objawy neurologiczne w tym senność, zawroty głowy pochodzenia obwodowego lub ośrodkowego, uczucie pustki w głowie, zmęczenie, niewyraźna mowa oraz oczopląs.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W ciągu pierwszych 24 godzin po przedawkowaniu paracetamolu zazwyczaj pojawiają się nudności, wymioty, utrata apetytu, bladość, ból brzucha. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna rozwijać się uszkodzenie wątroby, które następnie objawia się rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności, żółtaczką.

Przedawkowanie paracetamolu może powodować cytolityczne zapalenie wątroby, która może prowadzić do niewydolności wątroby, kwasicy metabolicznej, encefalopatii, śpiączki oraz śmierci.

W ciągu 12 do 48 godzin po ostrym przedawkowaniu paracetamolu może dojść do zwiększenia poziomu transaminaz wątrobowych, dehydrogenazy mleczanowej i bilirubiny wraz ze spadkiem poziomu protrombiny.

Może ono również prowadzić do zapalenia trzustki, ostrej niewydolności nerek oraz pancytopenii.

W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej należy sprowokować wymioty, jeśli od spożycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Warto podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej zmieszanego z wodą.

Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie poziomu paracetamolu we krwi. Wysokość tego poziomu w stosunku do czasu jaki upłynął od spożycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami należy prowadzić. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć intensywne leczenie odtrutkami: należy co najmniej podać

2,5 g metioniny i kontynuować (w szpitalu) leczenie acetylocysteiną i (lub) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, ale prawdopodobnie są również pożyteczne po 24 godzinach. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej opieki medycznej.

Po podaniu pseudoefedryny obserwowano niepożądane objawy ze strony układu krążenia (zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze) i ośrodkowego układu nerwowego (bezsenność, lęk, niepokój ruchowy, napięcie) oraz reakcje skórne, trudności w oddawaniu moczu, nudności, wymioty, pragnienie, drgawki, pobudliwość. W razie wystąpienia drgawek można podać dożylnie diazepam. W celu kontroli pobudliwości i omamów można podać chlorpromazynę. W przypadku ciężkiego nadciśnienia może być konieczne podanie a-adrenolityków, np. fentolaminy. W celu kontroli zaburzeń rytmu serca może być konieczne podanie P-adrenolityków.

Eliminację pseudoefedryny można przyspieszyć stosując diurezę forsowaną lub dializoterapię.

Dekstrometorfan może w rzadkich przypadkach powodować zmęczenie i ospałość; a stosowany w większych dawkach może wywoływać bóle głowy, oczopląs, niewyraźną mowę.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania dekstrometorfanu to:

-    objawy neurologiczne w tym senność, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, zmęczenie, niewyraźna mowa oraz oczopląs (patrz punkt 4.8);

-    nudności i wymioty nadmierne pobudzenie, letarg, ataksja, depresja oddechowa;

-    zaburzenia psychotyczne w tym omamy i splątanie (patrz punkt 4.8).

Stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące. Dla odwrócenia toksycznego wpływu dekstrometorfanu na ośrodkowy układ nerwowy można zastosować nalokson. Leczenie zatrucia powinno być prowadzone w szpitalu, w warunkach oddziału intensywnej terapii.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy, preparaty złożone zawierające paracetamol (bez psycholeptyków), kod ATC: N 02 BE 51

Produkt Paralen Plus stanowi połączenie leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego - paracetamolu, leku przeciwkaszlowego - dekstrometorfanu oraz leku sympatomimetycznego - pseudoefedryny.

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego.

W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego.

Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu odpowiedzialne jest za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

Dekstrometorfan jest pochodną leworfanolu. Działa na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym. Jego działanie przeciwkaszlowe jest porównywalne z działaniem kodeiny jednak dekstrometorfan nie działa przeciwbólowo i uzależniająco. Dawki terapeutyczne dekstrometorfanu nie powodują depresji oddechowej.

Pseudoefedryna jest sympatykomimetykiem o działaniu bezpośrednim i pośrednim na receptory adrenergiczne. W wyniku sympatykomimetycznego działania pseudoefedryny następuje skurcz naczyń krwionośnych i zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol

Wchłanianie

Paracetamol po podaniu doustnym jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu z posiłkiem. Po podaniu doustnym paracetamol osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 30-90 minutach, w zależności od postaci farmaceutycznej.

Dystrybucja

Paracetamol ulega równomiernej dystrybucji do tkanek. Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi 0,95 l/kg. U dzieci i noworodków objętość dystrybucji jest zbliżona do opisywanej u dorosłych. W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu.

Metabolizm i eliminacja

Okres półtrwania w osoczu paracetamolu podawanego w dawkach terapeutycznych wynosi 1 -2,5 godziny. Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie. W około 3% wydalany jest w postaci niezmienionej przez nerki. Wiele jego metabolitów zidentyfikowano u ludzi. Dwa główne metabolity - pochodne glukuronidowe i siarczanowe są wydalane z moczem. Powstający w niewielkiej ilości (około 5%) hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI) szybko sprzęgany jest ze zredukowanym glutationem i wydalany z moczem po koniugacji z cysteiną lub kwasem merkapturowym. Mechanizm ten łatwo ulega wysyceniu. W przypadku przyjęcia dużych dawek paracetamolu zasoby wątrobowego glutationu mogą się wyczerpać, powodując znaczne nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie, co może doprowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy i ostrej niewydolności wątroby. Po przedawkowaniu mechanizm ten może odpowiadać za martwicę hepatocytów. Całkowity klirens paracetamolu po podaniu pojedynczej dawki (1 000 mg iv.) wynosi około 5 ml/min/kg mc.

U zdrowych ochotników około 85-95% dawki jest wydalane z moczem w ciągu 24 godzin, głównie w postaci metabolitów. Mniej niż 4% podanego paracetamolu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Okres półtrwania paracetamolu jest porównywalny u zdrowych ochotników oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek w ciągu pierwszych 2-8 godzin po podaniu. W okresie od 8 do 24 godzin, wydalanie paracetamolu jest zmniejszone u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek dochodzi do kumulacji metabolitów paracetamolu.

Zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu. W tych przypadkach należy rozważyć zastosowanie dodatkowych dawek paracetamolu dla utrzymania terapeutycznego stężenia we krwi.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Okres półtrwania paracetamolu u pacjentów z wyrównaną niewydolnością wątroby jest podobny do oznaczanego u pacjentów zdrowych. W ciężkiej niewydolności wątroby okres półtrwania paracetamolu może wydłużyć się nawet o 75%. Kliniczne znaczenie wydłużenia okresu półtrwania paracetamolu u pacjentów z chorobami wątroby nie jest znane, ze względu na brak spodziewanej wówczas kumulacji, czy hepatotoksyczności. W wyżej wymienionych przypadkach nie obserwowano również zaburzenia sprzęgania z glutationem. Podawanie 4 g paracetamolu na dobę przez 13 dni 20 pacjentom z przewlekłą, wyrównaną niewydolnością wątroby nie spowodowało pogorszenia czynności wątroby. W przypadkach chorób wątroby bez cech niewydolności brak dowodów na to, że paracetamol wywiera szkodliwy wpływ na wątrobę, gdy przestrzegane jest dawkowanie.

Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku

Istnieją doniesienia wskazujące na wydłużenie okresu półtrwania i zmniejszenie klirensu nerkowego paracetamolu u pacjentów w podeszłym wieku.

Farmakokinetyka u dzieci

Układ enzymatyczny wątroby u dzieci wykazuje mniejszą zdolność sprzęgania paracetamolu z kwasem glukuronowym, a metabolizm zachodzi głównie na drodze tworzenia pochodnych siarczanowych.

Dekstrometorfan Wchłanianie i dystrybucja

Dekstrometorfan szybko i prawie całkowicie wchłania się po podaniu doustnym i podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie. Działanie przeciwkaszlowe występuje po ok. 15-30 minutach i utrzymuje się przez około 4 godziny.

Metabolizm

Dekstrometorfan jest metabolizowany w wątrobie poprzez N- i O-demetylację, a następnie wiązanie do siarczanu lub glukuronianu.

Eliminacja

Jest wydalany w postaci niezmienionej oraz metabolitów z moczem (do 56 % podanej dawki).

Pseudoefedryna

Wchłanianie

Pseudoefedryna w całości wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie po podaniu doustnym osiąga po 1-3 godzinach. Okres półtrwania wynosi 5-8 godzin po podaniu doustnym.

Eliminacja.

Jest wydalana przez nerki w 70-90% w postaci niezmienionej. Jej okres półtrwania zależy od pH moczu: w kwaśnym pH jest dłuższy a w zasadowym jest krótszy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma danych przedklinicznych mających znaczenie dla lekarza, innych niż podane w pozostałych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Toksyczność ostra dekstrometorfanu: podanie doustne u szczurów LD50 3 5 0 mg/kg mc.; podanie doustne u myszy LD50 1 65 mg/kg mc.; podanie podskórne u szczurów LD50 423 mg/kg mc.

Toksyczność ostrapseudoefedryny: podanie doustne u myszy LD50 371 mg/kg mc.; podanie dootrzewnowe u myszy LD50 202 mg/kg mc.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon 30, kwas stearynowy, skrobia żelowana kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), symetykon (emulsja SE 4), zielony barwnik (żółcień chinolinowa E 104/indygotyna E 132).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 12 lub 24 tabletki powlekane.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14997

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

Paralen Plus