+ iMeds.pl

Paralen sus 120 mg/5 mlUlotka Paralen sus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika PARALEN SUS, 120 mg/5 ml, zawiesina doustna

Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Paralen sus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paralen sus

3.    Jak stosować lek Paralen sus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paralen sus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paralen sus i w jakim celu się go stosuje

Lek Paralen sus działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy i o masie ciała powyżej 5 kg.

Wskazania do stosowania:

■    gorączka, zwłaszcza w ostrych zakażeniach bakteryjnych i wirusowych

■    bóle zębów (również te związane z ząbkowaniem)

■    ból głowy

■    nerwobóle

■    bóle mięśni i stawów o innym podłożu niż zapalne

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paralen sus Kiedy nie stosować leku Paralen sus

■    jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

■    jeśli pacjent jest w wieku poniżej 3 miesięcy

■    jeśli pacjent ma masę ciała poniżej 5 kg

■    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby i nerek

■    jeśli pacjent ma ostre zapalenie wątroby

■    jeśli pacjent ma ciężką niedokrwistość hemolityczną

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paralen sus należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Przed podaniem leku dziecku w wieku poniżej 2 lat wskazany jest kontakt z lekarzem.

Stosowanie leku Paralen sus u dzieci urodzonych przedwcześnie powinno odbywać się zawsze po konsultacji z lekarzem.

Lek zawiera paracetamol. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol z powodu ryzyka przedawkowania.

W razie przedawkowania natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet jeśli nie wystąpiły żadne działania niepożądane, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Paralen sus, jeśli pacjent:

■    ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

■    ma chorobę nerek, może być konieczne wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami leku Paralen sus

■    ma chorobę wątroby lub zaburzenia czynności wątroby, ponieważ u tych pacjentów jest większe ryzyko przedawkowania i może być konieczne wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami leku Paralen sus

■    długo przyjmuje (powyżej 10 dni) duże dawki paracetamolu lub przyjmuje substancje indukujące enzymy wątrobowe, lub leki uszkadzające wątrobę (patrz „Paralen sus a inne leki”)

■    przyjmuje leki przeciwzakrzepowe

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów przyjmujących długotrwale (powyżej 10 dni) duże dawki paracetamolu zaleca się regularne kontrolowanie czynności wątroby w czasie stosowania paracetamolu.

Uszkodzenie wątroby może pojawić się nawet podczas stosowania paracetamolu w dawkach terapeutycznych, przez krótki okres i u pacjentów bez uprzednich zaburzeń czynności wątroby (patrz punkt 4).

U pacjentów poddawanych hemodializie lekarz rozważy podanie uzupełniających dawek leku w celu utrzymania terapeutycznego stężenia paracetamolu w osoczu (hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu).

Przyjmowanie dawek większych niż zalecane związane jest z ryzykiem ciężkiego uszkodzenia wątroby, której objawy pojawiają się po zwykle 1-2 dniach od podania leku, maksymalne natężenie osiągają po 3-4 dniach. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno być wdrożone najszybciej jak to możliwe.

W trakcie jednoczesnego leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i długotrwałego przyjmowania dużych dawek paracetamolu, zwłaszcza w połączeniu z dekstropropoksyfenem lub kodeiną lekarz zaleci kontrolowanie czasu protrombinowego (w celu oceny krzepliwości krwi).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z z leżącą u podstawy nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) i (lub) niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Zgłaszano zagrażające życiu ciężkie reakcje skórne: zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS - Stevens -Johnson Syndrome), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN - Toxic Epidermal Necrolysis) oraz ostra uogólniona osutka krostkowa (ang. AGEP - generalised exanthematous pustulosis) związane ze stosowaniem leku Paralen sus. Lekarz powinien ściśle monitorować w kierunku wystąpienia reakcji skórnych. Jeśli wystąpią objawy zespołu Stevensa-Johnsona (ciężka choroba objawiająca się pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami stawowymi) i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (ciężka gwałtownie przebiegająca choroba objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, spełzaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką) należy natychmiast przerwać leczenie Paralen sus i zasięgnąć porady lekarza.

Paralen sus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Paralen sus oraz inne jednocześnie stosowane leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

Możliwe jest wystąpienie interakcji podczas jednoczesnego stosowania paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (zawierającymi np. ibuprofen, naproksen lub kwas acetylosalicylowy), z chloramfenikolem (antybiotyk), zydowudyną (lek przeciwwirusowy), innymi lekami potencjalnie hepatotoksycznymi lub induktorami enzymów mikrosomalnych (ryfampicyna - antybiotyk przecigruźliczy, fenobarbital - lek uspokajający, fenytoina, karbamazepina, topiramat - leki przeciwpadaczkowe), alkoholem, metoklopramidem (lek stosowany przeciw nudnościom i wymiotom), probenecydem (lek moczopędny), inhibitorami MAO (leki stosowane w depresji).

Przyjmowanie paracetamolu może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny lub innych leków z grupy antagonistów witaminy K zwiększając ryzyko wystąpienia krwawień. Pacjenci stosujący paracetamol oraz antagonistów witaminy K powinni być kontrolowani przez lekarza pod kątem prawidłowej krzepliwości krwi oraz powikłań krwotocznych.

Jednoczesne stosowanie flukloksacyliny (antybiotyk) z paracetamolem może prowadzić do kwasicy metabolicznej, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka niedoboru glutationu, takimi jak posocznica, niedożywienie lub przewlekły alkoholizm. Do objawów kwasicy metabolicznej należą m.in.: bardzo głębokie oddychanie z normalną lub zwiększoną częstością, mdłości, wymioty, złe samopoczucie.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie stężenia glukozy).

Paralen sus z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek przeznaczony jest do stosowania u dzieci, a w przypadku pacjentów dorosłych w okresie stosowania leku Paralen sus nie należy spożywać alkoholu ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby.

Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie pijących alkohol.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Paralen sus można stosować w czasie ciąży. Należy przyjmować możliwie najmniejszą dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę, przez jak najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy pacjentka potrzebuje częściej przyjmować lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Paralen sus nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Paralen sus zawiera sorbitol.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować lek Paralen sus

3.


W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku u dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy i o masie ciała poniżej 5 kg. Przed podaniem leku dziecku poniżej 2 roku życia wskazany jest kontakt z lekarzem. Stosowanie leku Paralen sus u dzieci urodzonych przedwcześnie powinno odbywać się zawsze po konsultacji z lekarzem.

U dzieci powyżej 3 miesiąca życia dawkę określa się według masy ciała dziecka (zazwyczaj jednorazowo od 10 do 15 mg/kg mc.).

W razie potrzeby dawkę można powtarzać zachowując minimum 6-godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Jeśli jest to konieczne odstęp ten można skrócić do 4 godzin między kolejnymi dawkami, lecz nie należy podawać większej całkowitej dopuszczalnej dawki dobowej niż zalecana.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki jednorazowe w ciągu 24 godzin, czyli 60 mg/kg masy ciała dziecka/24 godziny.

Nie należy stosować większej dawki niż zalecana.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy ustalić odpowiednią dawkę leku na podstawie masy ciała dziecka zamieszczonej w poniższej tabeli lub na podstawie wieku dziecka, jeśli nie ma pewności co do masy ciała dziecka.

Wiek dziecka

Masa ciała

Dawka jednorazowa

Paracetamolu [mg] /zawiesiny doustnej [ml]

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu

3 - 6 miesięcy

5 - 6 kg

72 mg

3 ml

300 mg

7 - 8 kg

96 mg

4 ml

420 mg

6 - 12 miesięcy

9 - 10 kg

120 mg

5 ml

540 mg

1 - 2 lata

11 - 13 kg

144 mg

6 ml

660 mg

2 - 3 lata

14 - 16 kg

192 mg

8 ml

840 mg

3 - 6 lat

17 -20 kg

240 mg

10 ml

1 g

6 - 12 lat

21 - 25 kg

312 mg

13 ml

1,5 g

26 - 33 kg

384 mg

16 ml

2 g

34 - 40 kg

480 mg

20 ml

Lek przeznaczony jest do stosowania u dzieci. W wyjątkowych przypadkach, jeśli konieczne jest zastosowanie produktu u młodzieży lub dorosłych dawki paracetamolu są następujące:

Wiek

Masa ciała

Dawka jednorazowa paracetamolu [mg]

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu

12 - 15 lat

40 - 50 kg

500 mg

3 g

Powyżej 15 lat

< 50 kg

500 mg

4 g

> 50 kg

500 - 1000 mg

Jeśli objawy (gorączka, ból) nie ustąpią w ciągu 2 dni, stan pacjenta ulegnie pogorszeniu lub wystąpią nietypowe objawy należy poradzić się lekarza przed dalszym stosowaniem leku u dziecka.

Leku Paralen sus nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zmniejszona czynność nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami leku powinny wynosić co najmniej 6 godzin, a w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek co najmniej 8 godzin.

Jeśli u dziecka występuje zmniejszona czynność nerek lub wątroby należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Paralen sus.

Instrukcja użytkowania

Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna o pojemności 6 ml z podziałką co 0,25 ml pozwalająca na dokładne odmierzanie dawek.

•    Zawiesinę w butelce należy energicznie wstrząsnąć ( przez ok. 5 sekund).

•    Butelka jest wyposażona w nakrętkę zabezpieczającą, uniemożliwiającą otwarcie przez dzieci. Aby otworzyć butelkę należy: silnie docisnąć nakrętkę do szyjki butelki i odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

•    Strzykawkę mocno wcisnąć w otwór w szyjce butelki.

•    Butelkę po nabiciu strzykawki należy odwrócić do góry dnem i odmierzyć odpowiednią ilość zawiesiny, wyciągając delikatnie tłok strzykawki.

•    Ostrożnie wyjąć strzykawkę z butelki.

•    Zawiesinę można podać dziecku bezpośrednio ze strzykawki umieszczając jej końcówkę w ustach dziecka, a następnie wolno naciskając tłok lub za pomocą łyżeczki na którą uprzednio opróżniliśmy strzykawkę.

•    Po zastosowaniu butelkę należy zakręcić zakrętką, a strzykawkę umyć i wysuszyć.

Lek należy popić dostateczną ilością płynu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Paralen sus

W razie przyjęcia przez pacjenta większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w celu uzyskania pomocy medycznej, nawet pomimo braku niepokojących objawów, ponieważ może dojść do ciężkiego uszkodzenia wątroby.

W ciągu pierwszych 24 godzin po przedawkowaniu paracetamolu zazwyczaj pojawiają się nudności, wymioty, senność, pocenie się, utrata apetytu, bladość. Mogą one ustąpić następnego dnia, pomimo, że zaczyna rozwijać się już uszkodzenie wątroby, które w dalszej kolejności objawia się rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności, żółtaczką.

Przedawkowanie paracetamolu może powodować cytolityczne zapalenie wątroby, które może prowadzić do niewydolności wątroby, kwasicy metabolicznej, encefalopatii (choroba mózgu), śpiączki oraz śmierci.

W ciągu 12 do 48 godzin po ostrym przedawkowaniu paracetamolu może dojść do zwiększenia poziomu aminotransferaz wątrobowych, dehydrogenazy mleczanowej i bilirubiny wraz ze spadkiem poziomu protrombiny.

Może ono również prowadzić do zapalenia trzustki, ostrej niewydolności nerek oraz pancytopenii (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich typów komórek krwi powodujące osłabienie, łatwe powstawanie siniaków lub skłonność do zakażeń).

Pominięcie przyjęcia leku Paralen sus

Lek podaje się doraźnie, gdy pojawią się objawy, zgodnie z ww. zaleconym dawkowaniem i częstością podawania leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych:

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów): nudności, wymioty.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): skórne reakcje alergiczne, wysypka, zaczerwienienie skóry, obrzęk naczynioruchowy (obrzęki różnych części ciała).

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na10 na 10 000 pacjentów): leukopenia (zmniejszona liczba białych krwinek), neutropenia (zmniejszona liczba pewnej grupy białych krwinek -granulocytów obojętnochłonnych), granulocytopenia (zmniejszona liczba granulocytów), pancytopenia (zmniejszona liczba komórek krwi każdego typu), trombocytopenia (zmniejszona liczba płytek krwi); obniżenie ciśnienia aż do wystąpienia objawów wstrząsu; napad astmy oskrzelowej, duszność; żółtaczka i inne objawy uszkodzenia wątroby; rumień, pokrzywka, wysypka; kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): agranulocytoza (brak pewnej grupy białych krwinek - granulocytów), niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z leżącym u podstawy niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy; zespół Kounisa; skurcz oskrzeli (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2); cytolityczne zapalenie wątroby, które może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby; wykwity polekowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Paralen sus

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Paralen sus

Substancją czynna leku jest paracetamol. 5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki to: sorbitol, glicerol 85%, guma ksantanowa, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, aromat poziomkowy, potasu sorbinian, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Paralen sus i co zawiera opakowanie

Biaława lub ciemnobeżowa, lepka zawiesina o poziomkowym zapachu.

Opakowanie zawiera butelkę z brązowego szkła z polipropylenowym zamknięciem, zabezpieczającym przed otwarciem przez dzieci oraz strzykawkę doustną o pojemności 6 ml z podziałką co 0,25 ml, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 100 ml zawiesiny doustnej.

Podniot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce pod adresem:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Paralen Sus

Charakterystyka Paralen sus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PARALEN SUS, 120 mg/5 ml, zawiesina doustna

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 120 mg paracetamolu oraz substancje pomocnicze, w tym: sorbitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

Lepka zawiesina o barwie białawej do ciemnobeżowej i poziomkowym zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Gorączka, zwłaszcza w ostrych zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, bóle zębów (również te związane z ząbkowaniem), bóle głowy, nerwobóle, bóle mięśni i stawów o innym podłożu niż zapalne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Przed podaniem produktu dziecku w wieku poniżej 2 lat należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Stosowanie leku Paralen sus u dzieci urodzonych przedwcześnie powinno odbywać się zawsze po konsultacji z lekarzem.

U dzieci od 3 miesiąca życia dawkę określa się według masy ciała dziecka (zazwyczaj jednorazowo od 10 do 15 mg/kg mc.) lub według poniższej tabeli wiekowej. W razie potrzeby dawkę można powtarzać zachowując 6-godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. Jeśli jest to konieczne, odstęp ten można skrócić do 4 godzin między kolejnymi dawkami, lecz nie należy podawać więcej niż całkowita zalecana dawka dobowa.

Nie należy podawać więcej niż 4 dawki jednorazowe w ciągu 24 godzin, czyli 60 mg/kg masy ciała dziecka/24 godziny.

Produktu nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Wiek dziecka

Masa ciała

Dawka jednorazowa

paracetamolu [mg] /zawiesiny doustnej [ml]

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu

3 - 6 miesięcy

5 - 6 kg

72 mg

3 ml

300 mg

7 - 8 kg

96 mg

4 ml

420 mg

6 - 12 miesięcy

9 - 10 kg

120 mg

5 ml

540 mg

1 - 2 lata

11 - 13 kg

144 mg

6 ml

660 mg

2 - 3 lata

14 - 16 kg

192 mg

8 ml

840 mg

3 - 6 lat

17 -20 kg

240 mg

10 ml

1 g

6 - 12 lat

21 - 25 kg

312 mg

13 ml

1,5 g

26 - 33 kg

384 mg

16 ml

2 g

34 - 40 kg

480 mg

20 ml

Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania u dzieci. W wyjątkowych przypadkach, jeśli konieczne jest zastosowanie produktu u młodzieży lub dorosłych, dawki paracetamolu są następujące:

Wiek

Masa ciała

Dawka jednorazowa paracetamolu [mg]

Maksymalna dawka dobowa paracetamolu

12 - 15 lat

40 - 50 kg

500 mg

3 g

Powyżej 15 lat

< 50 kg

500 mg

4 g

> 50 kg

500 - 1000 mg

Zmniejszona czynność nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z klirensem kreatyniny < 10 ml/min, należy zachować co najmniej 8-godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów z klirensem kreatyniny 10 - 50 ml/min, odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 6 godzin.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, nie należy podawać maksymalnej dawki a odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 6 godzin.

Sposób podawania

Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna o pojemności 6 ml z podziałką co 0,25 ml.

Przed użyciem zawiesinę w butelce należy dokładnie wstrząsnąć (przez ok. 5 s).

Produkt należy popić dostateczną ilością płynu.

Instrukcja otwierania butelki z nakrętką zabezpieczającą - patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    Dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy,

-    Dzieci o masie ciała poniżej 5 kg,

-    Ciężka niedokrwistość hemolityczna,

-    Ciężka niewydolność wątroby i nerek,

-    Ostre zapalenie wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed podaniem produktu dziecku w wieku poniżej 2 lat należy zasięgnąć porady lekarskiej. Stosowanie leku Paralen sus u dzieci urodzonych przedwcześnie powinno odbywać się zawsze po konsultacji z lekarzem.

Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane przez pacjenta leki nie zawierają paracetamolu. Nie stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. W razie przedawkowania pacjent musi natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej, nawet jeśli nie wystąpiły żadne działania niepożądane, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz u pacjentów stosujących jednocześnie leki uszkadzające wątrobę.

U pacjentów z niewydolnością nerek zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu (patrz punkt 4.2).

Zaleca się regularne kontrolowanie czynności wątroby w czasie stosowania paracetamolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów przyjmujących długotrwale (powyżej 10 dni) duże dawki paracetamolu.

Paracetamol w dawkach powyżej 6 g na dobę może wywierać toksyczne działanie na wątrobę. Niemniej jednak do uszkodzenia wątroby może dojść nawet przy dużo niższych dawkach paracetamolu, jeśli pacjent podczas stosowania paracetamolu spożywa alkohol, substancje indukujące enzymy wątrobowe lub inne leki uszkadzające wątrobę. Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób regularnie pijących alkohol.

Stosowanie dawek większych niż rekomendowane może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkiej niewydolności wątroby, której objawy pojawiają się zwykle po 1-2 dniach od podania leku, maksymalne natężenie osiągają po 3-4 dniach. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno być wdrożone najszybciej jak to możliwe.

Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem u dzieci z chorobą wątroby, ponieważ u tych pacjentów istnieje większe ryzyko przedawkowania.

Stosowanie paracetamolu nawet w dawkach terapeutycznych, przez krótki okres i u pacjentów bez uprzednich zaburzeń funkcji wątroby może być toksyczne dla wątroby (patrz punkt 4.8)

Konieczne jest kontrolowanie czasu protrombinowego w trakcie jednoczesnego leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i długotrwałego przyjmowania dużych dawek paracetamolu, zwłaszcza w połączeniu z dekstropropoksyfenem lub kodeiną.

U pacjentów poddawanych hemodializie można rozważyć podanie uzupełniających dawek produktu w celu utrzymania terapeutycznego stężenia paracetamolu w osoczu (hemodializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu w osoczu).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) i (lub) niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Ze względu na zawartość sorbitolu, produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Ciężkie skórne działania niepożądane:

Zgłaszano zagrażające życiu ciężkie reakcje skórne, w tym: zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS -Stevens - Johnson Syndrome), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN - Toxic Epidermal Necrolysis) oraz ostra uogólniona osutka krostkowa (ang. AGEP - generalised exanthematous pustulosis) związane ze stosowaniem produktu Paralen sus. Należy poinformować pacjentów o objawach przedmiotowych i podmiotowych oraz ściśle monitorować w kierunku wystąpienia reakcji skórnych. Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe zespołu Stevensa-Johnsona (ciężka choroba objawiająca się pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami stawowymi) i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (ciężka gwałtownie przebiegająca choroba objawiająca się pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, spełzaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką) pacjent powinien natychmiast przerwać leczenie produktem Paralen sus i zasięgnąć porady lekarza.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki o działaniu toksycznym na wątrobę mogą zwiększać możliwość kumulacji i przedawkowania paracetamolu.

Paracetamol podwyższa stężenie kwasu acetylosalicylowego i chloramfenikolu w osoczu.

Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.

Stosowanie paracetamolu jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Ryzyko toksycznego działania paracetamolu może być zwiększone u pacjentów przyjmujących inne leki potencjalnie hepatotoksyczne lub leki, które indukują wątrobowe enzymy mikrosomalne, takie jak niektóre leki przeciwpadaczkowe (jak np. fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, topiramat), ryfampicyna oraz alkohol. Indukcja metabolizmu skutkuje zwiększoną produkcją hepatotoksycznego oksydatywnego metabolitu paracetamolu. Hepatotoksyczność występuje, gdy metabolitu powstaje więcej niż może być związane przez glutation.

Metoklopramid może przyspieszać wchłanianie paracetamolu.

Probenecyd ma wpływ na eliminację i stężenie paracetamolu w osoczu.

Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.

Przyjmowanie paracetamolu może zwiększać ryzyko krwawień u pacjentów przyjmujących warfarynę lub inne leki z grupy antagonistów witaminy K. Pacjenci stosujący paracetamol oraz antagonistów witaminy K powinni być monitorowani pod kątem prawidłowej krzepliwości krwi oraz powikłań krwotocznych.

Jednoczesne stosowanie flukloksacyliny z paracetamolem może prowadzić do kwasicy metabolicznej, zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka niedoboru glutationu takimi jak posocznica, niedożywienie lub przewlekły alkoholizm.

Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. oznaczanie stężenia glukozy).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt jest przeznaczony dla dzieci.

Ciąża

Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje wad rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Karmienie piersią

W przypadku krótkotrwałego stosowania produktu przez kobiety karmiące piersią, nie ma konieczności przerywania karmienia piersią.

Pacjentki powinny się poradzić lekarza przed zastosowaniem leku w okresie ciąży i karmienia piersią.Tak jak inne leki paracetamol można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w razie zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Paralen sus nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania paracetamolu w dawkach terapeutycznych działania niepożądane występują rzadko i mają umiarkowane nasilenie kliniczne.

Działania niepożądane wymieniono w poniższej tabeli. Podzielone zostały zgodnie z częstością występowania: niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

częstość

działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko

granulocytopenia, pancytopenia, trombocytopenia, neutropenia, leukopenia

nieznana

agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z deficytem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Zaburzenia układu immunologicznego

nieznana

wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia serca

nieznana

zespół Kounisa

Zaburzenia naczyń

bardzo rzadko

obniżenie ciśnienia aż do wystąpienia objawów wstrząsu

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

bardzo rzadko

napad astmy oskrzelowej, duszność

nieznana

skurcz oskrzeli (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

niezbyt często

nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko

żółtaczka i inne objawy uszkodzenia wątroby

nieznana

cytolityczne zapalenie wątroby, które może prowadzić do ostrej niewydolności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rzadko

skórne reakcje alergiczne, wysypka, zaczerwienienie skóry, obrzęk naczynioruchowy

bardzo rzadko

rumień, pokrzywka, wysypka.

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych, w tym: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (ang. TEN - Toxic Epidermal Necrolysis), zespół Stevensa-Johnsona (ang. SJS - Stevens - Johnson Syndrome), ostra uogólniona osutka krostkowa (ang. AGEP - generalised exanthematous

nieznana

pustulosis) (patrz punkt 4.4). wykwity polekowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko

kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

Tel. + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie, nawet stosunkowo niewielkich dawek paracetamolu, może spowodować ciężkie choroby wątroby i, czasami, ostrą martwicę nabłonka kanalików nerkowych.

Objawy przedawkowania występujące w ciągu pierwszych 24 godzin to: nudności, wymioty, senność i pocenie się, utrata apetytu, bladość. Ból brzucha, występujący w ciągu 4 do 6 dni po przedawkowaniu, może być pierwszym objawem uszkodzenia wątroby. Przedawkowanie paracetamolu może powodować cytolityczne zapalenie wątroby, która może prowadzić do niewydolności wątroby, kwasicy metabolicznej, encefalopatii, śpiączki oraz zgonu. W ciągu 12 do 48 godzin po ostrym przedawkowaniu paracetamolu może dojść do zwiększenia poziomu aminotransferaz wątrobowych, dehydrogenazy mleczanowej i bilirubiny wraz ze spadkiem poziomu protrombiny.

Może ono również prowadzić do zawału mięśnia sercowego, zapalenia trzustki, ostrej niewydolności nerek oraz pancytopenii.

Pacjenci, którzy stosują induktory enzymów (karbamazepina, fenytoina, barbiturany, ryfampicyna) lub którzy w oparciu o wywiad chorobowy nadużywają alkoholu, są bardziej narażeni na uszkodzenie wątroby. Ostrą niewydolność nerek opisywano nawet bez ciężkiego uszkodzenia wątroby Leczenie przedawkowania: pacjenta należy hospitalizować. Konieczne jest wywołanie wymiotów i wykonanie płukania żołądka szczególnie, jeśli od przyjęcia paracetamolu nie upłynęło więcej niż 4 godziny; następnie należy podać metioninę (2,5 g doustnie) i wdrożyć odpowiednie środki podtrzymujące. Podanie węgla aktywowanego jest wątpliwe i sporne ze względu na zmniejszone wchłanianie w przewodzie pokarmowym. Należy kontrolować stężenie paracetamolu w osoczu. Specyficzne antidotum, N-acetylocysteinę, należy podać w ciągu 8 do 15 godzin od zatrucia, jednakże korzystny wpływ obserwowano również w przypadku późniejszego jej podania. Pacjentom dorosłym i dzieciom zwykle podaje się N-acetylocysteinę dożylnie przez okres 15 minut w 5% roztworze glukozy, stosując dawkę początkową 150 mg/kg mc. Następnie należy podać N-acetylocysteinę w dawce 50 mg/kg mc. w postaci wlewu dożylnego trwającego 4 godziny w 5% roztworze glukozy, a potem, 100 mg/kg mc. w ciągu godziny (16-20 godzina od rozpoczęcia leczenia przedawkowania). N-acetylocysteinę można także podać doustnie w dawce 70 do 140 mg/kg mc. trzy razy na dobę, w okresie 10 godzin od momentu zażycia toksycznej dawki paracetamolu. Zastosowanie hemodializy lub hemoperfuzji jest możliwe w przypadkach bardzo ciężkich zatruć.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy kod ATC: N 02 BE 01

Paracetamol wykazuje właściwości przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego.

Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu odpowiedzialne jest za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie wpływa na agregację płytek krwi.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Paracetamol po podaniu doustnym jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego. Szybkość wchłaniania zmniejsza się w przypadku przyjmowania paracetamolu z posiłkiem. Po podaniu doustnym paracetamol osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 30-90 minutach, w zależności od postaci farmaceutycznej.

Dystrybucja

Paracetamol ulega równomiernej dystrybucji do tkanek. Objętość dystrybucji paracetamolu wynosi 0,95 l/kg. U dzieci i noworodków objętość dystrybucji jest zbliżona do opisywanej u dorosłych.

W dawkach terapeutycznych paracetamol wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu.

Metabolizm

Okres półtrwania w osoczu paracetamolu podawanego w dawkach terapeutycznych wynosi 1-2,5 godziny. Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie. W około 3% wydalany jest w postaci niezmienionej przez nerki. Wiele jego metabolitów zidentyfikowano u ludzi. Dwa główne metabolity - pochodne glukuronidowe i siarczanowe są wydalane z moczem. Powstający w niewielkiej ilości (około 5%) hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina (NAPQI) szybko sprzęgany jest ze zredukowanym glutationem i wydalany z moczem po koniugacji z cysteiną lub kwasem merkapturowym. Mechanizm ten łatwo ulega wysyceniu. W przypadku przyjęcia dużych dawek paracetamolu zasoby wątrobowego glutationu mogą się wyczerpać, powodując znaczne nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie, co może doprowadzić do uszkodzenia hepatocytów, ich martwicy i ostrej niewydolności wątroby. Po przedawkowaniu mechanizm ten może odpowiadać za martwicę hepatocytów. Całkowity klirens paracetamolu po podaniu pojedynczej dawki (1 000 mg iv.) wynosi około 5 ml/min/kg mc.

Eliminacja

U zdrowych ochotników około 85-95% dawki jest wydalane z moczem w ciągu 24 godzin, głównie w postaci metabolitów. Mniej niż 4% podanego paracetamolu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Okres półtrwania paracetamolu jest porównywalny u zdrowych ochotników oraz u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek w ciągu pierwszych 2-8 godzin po podaniu. W okresie od 8 do 24 godzin, wydalanie paracetamolu jest zmniejszone u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek dochodzi do kumulacji metabolitów paracetamolu.

Zaleca się wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami paracetamolu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Hemodializa może powodować zmniej szenie stężenia paracetamolu w osoczu. W tych przypadkach należy rozważyć zastosowanie dodatkowych dawek paracetamolu dla utrzymania terapeutycznego stężenia we krwi.

Farmakokinetyka u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

Okres półtrwania paracetamolu u pacjentów z wyrównaną niewydolnością wątroby jest podobny do oznaczanego u pacjentów zdrowych. W ciężkiej niewydolności wątroby okres półtrwania paracetamolu może wydłużyć się nawet o 75%. Kliniczne znaczenie wydłużenia okresu półtrwania paracetamolu u pacjentów z chorobami wątroby nie jest znane, ze względu na brak spodziewanej wówczas kumulacji, czy hepatotoksyczności. W wyżej wymienionych przypadkach nie obserwowano również zaburzenia sprzęgania z glutationem. Podawanie 4 g paracetamolu na dobę przez 13 dni, 20 pacjentom z przewlekłą, wyrównaną niewydolnością wątroby nie spowodowało pogorszenia czynności wątroby. W przypadkach chorób wątroby bez cech niewydolności brak dowodów na to, że paracetamol wywiera szkodliwy wpływ na wątrobę, gdy przestrzegane jest dawkowanie.

Farmakokinetyka u pacjentów w podeszłym wieku

Istnieją doniesienia wskazujące na wydłużenie okresu półtrwania i zmniejszenie klirensu nerkowego paracetamolu u pacjentów w podeszłym wieku.

Farmakokinetyka u dzieci

Układ enzymatyczny wątroby u dzieci wykazuje mniejszą zdolność sprzęgania paracetamolu z kwasem glukuronowym, a metabolizm zachodzi głównie na drodze tworzenia pochodnych siarczanowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma danych przedklinicznych mających znaczenie dla lekarza, innych niż podane w pozostałych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol Glicerol (85%)

Guma ksantanowa

Sodu benzoesan

Kwas cytrynowy jednowodny

Aromat poziomkowy

Potasu sorbinian

Sacharyna sodowa

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Produkt należy zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z brązowego, hydrolitycznego szkła klasy III z polipropylenowym zamknięciem, zabezpieczającym przed otwarciem przez dzieci oraz strzykawka doustna o pojemności 6 ml z podziałką co 0,25 ml wykonana z: tłok z polistyrolu (PS), pierścień i cylinder z polietylenu o małej gęstości (LDPE) z granatowym nadrukiem nazwy produktu leczniczego, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem zawiesinę w butelce należy wstrząsnąć.

Instrukcja otwierania butelki z nakrętka zabezpieczająca

Butelka zawierająca lek jest wyposażona w nakrętkę zabezpieczającą, uniemożliwiającą otwarcie przez dzieci. Aby otworzyć butelkę należy: silnie docisnąć nakrętkę do szyjki butelki i odkręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po użyciu należy dokładnie zakręcić nakrętkę.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12505

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.11.2006 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14.11.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Paralen Sus