Imeds.pl

Paramax Comp 500 Mg + 65 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Paramax Comp, 500 mg + 65 mg, tabletki

Paracetamolum + Coffeinum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stoswać lek Paramax Comp ostrożnie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

Co to jest lek Paramax Comp i w jakim celu siÄ™ go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paramax Comp

Jak stosować lek Paramax Comp

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Paramax Comp

Inne informacje


CO TO JEST LEK PARAMAX COMP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Paramax Comp jest lekiem uśmierzającym ból i obniżającym gorączkę (lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy). Paramax Comp zawiera 2 substancje aktywne, paracetamol i kofeinę. Paracetamol łagodzi ból i obniża gorączkę, a kofeina wzmaga jego działanie przeciwbólowe.


Paramax Comp stosowany jest w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ból głowy, zębów, bóle mesntruacyjne i/lub gorączki.


INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PARAMAX COMP


Kiedy nie stosować leku Paramax Comp


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Paramax Comp

Przed zastosowaniem leku Paramax Comp należy skonsultować się z lekarzem:


Nie należy stosować leku Paramax Comp bez konsultacji z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe zawierające paracetamol. Nigdy nie należy stosować większych dawek paracetamolu niż zalecane. Dawki większe niż zalecane nie powodują mocniejszego efektu przeciwbólowego, a skutkują zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby. Objawy uszkodzenia wątroby zwykle występują w ciągu kliku dni od zastosowania zbyt dużej dawki paracetamolu. Dlatego też, ważne jest aby skontaktować się z lekarzem natychmiast po zastosowaniu zbyt dużej dawki leku.


Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, ponieważ leki mogą wzajemnie wywierać wpływ na swoje działanie


Należy zachować szczególną ostrożność stosując:


Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z powyższych leków lub preparatów naturalnych, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastoswaniem leku Paramax Comp.


Okazjonalnie lek Paramax Comp może być przyjmowny razem z lekami przeciwzakrzepowymi, ale jeśli pacjent potrzebuje długotrwałego stosowania środków przeciewbólowych powinien skonsultować się z lekarzem.


Stosowanie leku Paramax Comp z jedzeniem i piciem

Nie należy stosować leku w połączeniu z alkoholem. Należy ograniczyć spożywanie napojów zawieracjących kofeinę (kawa, herbata, cola)


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Paramax Comp może być stosowany zarówno w ciąży jak i podczas karmienia piersią, jeśli przyjmowany jest zgodnie z ze standardowymi warunkami stosowania.

Pomimo to, powinien być stosowany jedynie po przeprowadzonej przez lekarza dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Paramax Comp nie wywołuje żadnego znanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.


JAK STOSOWAĆ LEK PARAMAX COMP


Lek Paramax Comp należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.


Do stosowania doustnego w krótkim okresie czasu.


Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

Zwykle stosowana dawka to 1-2 tabletki do 3 razy na dobÄ™ lub w razie potrzeby.

Dawka 1-2-tabletkowa nie może być przyjmowana częściej niż co 6 godzin. Właściwy odstęp między dawkami zależy od objawów i maksymalnej dawki dobowej.

Nie przekraczać zalecanej dawki dobowej, 6 tabletek, w ciągu 24 godzin.

Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.


Osoby w podeszłym wieku:

Jak dorośli.


Dzieci:

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paramax Comp

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i zatrucia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy przedawkowania to bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt, ból brzucha, drżenie, nerwowość, pobudzenie, zwiększone wydalanie moczu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, tachykardia lub arytmia serca.


Pominięcie zastosowania leku Paramax Comp

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie według przyjętego schematu.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


MOÅ»LIWE DZIAÅANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Paramax Comp może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Paramax Comp może powodować zmniejszenie ilości białych krwinek przez co ogranicza odporność na infekcje. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Paramax Comp iskontaktować się z lekarzemjeśli u pacjenta wsytępują objawy infekcji, takie jak gorączka i poważne pogorszenie ogólnego stanu pacjenta lub gorączka i objawy miejscowej infekcji, takie jak owrzodzenie gardła/jamy ustnej lub zaburzenia układu moczowego. Przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne krwi aby sprawdzić możliwe zmienjszenie ilości białych krwinek (agranulocytoza).


Poniższe działania niepożądane raportowane do chwili obecnej przedstawione są zgodnie z częstością występowania:


Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):


Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

reakcje nadwrażliwości (włączając wysypkę)


Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

zaburzone działanie krwiotwórcze, w tym trombocytopenia (mała ilość płytek krwi objawiająca się przez czestsze krwawienia lub sinienia) i agranulocytoza (zmniejszona ilość białych krwinek)


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEKPARAMAX COMP


Ten lek nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci i młodzieży.


Nie stosować leku Paramax Comp po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i blistrze po EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia wskazanego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Paramax Comp


Jak wyglÄ…da lek Paramax Comp i co zawiera opakowanie

Biała tabletka w kształcie kapsułki z linią podziału na jednej stronie, o szerokości 7,5 mm i długości 18 mm.

Tabletka może być podzielona na dwie równe części.


Wielkość opakowania: 10, 20, 30, 60 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Finlandia

Tel.: +358 3 615 600

Fax.: +358 3 618 3130


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Paramax Extra: Estonia, Litwa, Åotwa, SÅ‚owacja

Paramax Comp: Finlandia, Węgry, Polska, Słowenia,

Paramax Combi: Czechy

Para-Caf: Niemcy

Arax Extra: Dania

Paracut Comp: Szwecja

Data zatwierdzenia ulotki: 28.03.2011r.