+ iMeds.pl

Paramax rapid 500 mg 500 mgUlotka Paramax rapid 500 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PARAMAX Rapid, 500 mg, tabletki

(Paracetamolum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek PARAMAX Rapid 500 mg tabletki ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-4 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PARAMAX Rapid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku PARAMAX Rapid

3.    Jak zażywać lek PARAMAX Rapid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PARAMAX Rapid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek PARAMAX Rapid i w jakim celu się go stosuje

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Lek jest stosowany w przypadku podwyższonej temperatury ciała oraz w objawowym leczenie bólu o nasileniu słabym do umiarkowanego, jak bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle.

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku PARAMAX Rapid Kiedy nie zażywać leku PARAMAX Rapid

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z

pozostałych składników leku PARAMAX Rapid;.

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby;

-    u pacjentów z chorobą alkoholową;

-    leku nie należy stosować równocześnie z inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w leczeniu

depresji) oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia lekami z tej grupy.

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek PARAMAX Rapid

-    jeśli u pacjenta występują choroby nerek;

-    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby;

-    szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol;

-    paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD);

-    w trakcie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu;

-    podczas stosowaniu dłużej niż 3 tygodnie dużych dawek paracetamolu (>6 g u dorosłych) może

wystąpić uszkodzenie wątroby nawet u osób, u których wcześniej nie diagnozowano niewydolności wątroby. Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek powinni być ściśle kontrolowani przez lekarza. Długotrwałe stosowanie paracetamolu zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek.

Zażywanie leku PARAMAX Rapid z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ze względu na ryzyko przedawkowania leku, należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Przeciwwskazane jest stosowanie tego leku równocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia lekami z tej grupy, ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.

Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Leki takie jak izoniazyd czy ryfampicyna (leki przeciwgruźlicze), karbamazepina, fenytoina i fenobarbital (leki stosowane w m.in. padaczce) przyspieszają metabolizm paracetamolu. Może to prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Probenecyd (lek stosowany m.in. w dnie moczanowej) opóźnia eliminację metabolitów paracetamolu i może zwiększać wątrobową toksyczność paracetamolu.

Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT, lek przeciwwirusowy stosowany w zakażeniu wirusem HIV) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny). Jednoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon (leki stosowane w nudnościach i wymiotach), zmniejszona zaś przez cholestyraminę (zmniejsza duże stężenie cholesterolu w kwi)).

Salicylamid (lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym) wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Zażywanie leku PARAMAX Rapid z jedzeniem i piciem

Lek można zażywać podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W zalecanych dawkach paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak zażywać lek PARAMAX Rapid

Lek PARAMAX Rapid 500 mg należy zawsze zażywać zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowane dawki leku PARAMAX Rapid,

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat (>40 kg)

1 lub 2 tabletki 1 do 3 razy na dobę.

Nie należy podawać leku częściej niż 4 razy na dobę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek:

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek lub zespołem Gilberta dawka leku musi być niższa, albo należy wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami leku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku PARAMAX Rapid 500 mg

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia przez pacjenta jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej należy sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż godzina i natychmiast

skontaktować się z izbą przyjęć najbliższego szpitala.

Pominięcie zażycia leku PARAMAX Rapid 500 mg

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki, należy zażyć tabletkę jak najszybciej, a nastepnie kontynuować zażywanie leku według zaleceń.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek PARAMAX Rapid 500 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco: często: (występują u 1 do 10 osób na 100): nudności, wymioty; niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000): zaparcia;

bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): reakcje anafilaktyczne, reakcji nadwrażliwości, zaczerwienienie skóry, wysypka, rumień lub pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (wyraźnie oddzielony, umiejscowiony obrzęk obejmujący głębsze warstwy skóry włącznie z tkanką podskórną) duszność, skurcz, zmniejszenia liczby granulocytów (pewnego rodzaju krwinek białych) lub płytek krwi i zaniku granulocytów w krwi. Kolka nerkowa, martwica, brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek PARAMAX Rapid

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku PARAMAX Rapid po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek PARAMAX Rapid

-    Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletka zawiera 500 mg paracetamolu.

-    Inne składniki leku to powidon, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, kwas stearynowy, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek PARAMAX Rapid i co zawiera opakowanie

Białe tabletki o kształcie kapsułki, długości 18 mm i szerokości 7,5 mm, z rowkiem ułatwiającym podział, umieszczone w blistrach lub pojemniku z HDPE i tekturowym pudełku.

10 szt. (1 blister po 10 szt.)

30 szt. (3 blistry po 10 szt.)

100 szt. (1 pojemnik po 100 szt)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 8 13500 Hameenlinna Finlandia

Tel.: +358 (3) 615600 Telefaks: +358 (3) 6183130

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Vitabalans Sp. Zo.o., al. Krasinskiego 17/2, 31-111 Krakow Telefon: (0-48) 22 4031762

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Paramax Rapid 500 mg

Charakterystyka Paramax rapid 500 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PARAMAX Rapid, 500 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe tabletki o kształcie kapsułki, długości 18 mm i szerokości 7,5 mm, Tabletkę można podzielić na równe dawki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Podwyższona temperatura ciała.

Objawowe leczenie bólu o nasileniu słabym do umiarkowanego bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (>40 kg):

1lub 2 tabletki 1do 3 razy na dobę.

Nie należy podawać częściej niż 4 razy na dobę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek:

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek lub zespołem Gilberta dawka preparatu musi być mniejsza, albo należy wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami leku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, choroba alkoholowa. Przeciwwskazane jest stosowanie produktu równocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia lub środki ostrożności dotyczące stosowania

Przy przedłużonym stosowaniu (dłużej niż 3 tygodnie) dużych dawek paracetamolu (>6 g u dorosłych) może wystąpić uszkodzenie wątroby nawet u osób, u których wcześniej nie diagnozowano niewydolności wątroby. Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby lub nerek powinni być ściśle kontrolowani. Długotrwałe stosowanie paracetamolu zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek.

-    Należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek.

-    Alkohol etylowy nasila aktywność enzymów wątrobowych metabolizujących ten lek do szkodliwych metabolitów - w trakcie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu.

-    Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

-    Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na ryzyko przedawkowania leku, należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Przeciwwskazane jest stosowanie produktu równocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO, ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.

Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Induktory izoenzymu CYP2E1, takie jak izoniazyd czy ryfampicyna, karbamazepina, fenytoina i fenobarbital przyspieszają metabolizm paracetamolu. Może to prowadzić do uszkodzenia wątroby nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu.

Probenecyd opóźnia eliminację metabolitów paracetamolu poprzez hamowanie jego sprzęgania z kwasem glukuronowym i może zwiększać wątrobową toksyczność paracetamolu.

Równoczesne stosowanie paracetamolu z zydowudyną (AZT) może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny.

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (pochodne kumaryny).

Jednoczesne stosowanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Szybkość wchłaniania paracetamolu może zostać zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, zmniejszona zaś przez cholestyraminę.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

4.6    Ciążę i laktację

Ciąża

Badania epidemiologiczne przeprowadzone wśród kobiet w ciąży nie wykazały szkodliwego działania paracetamolu podawanego w zalecanych dawkach.

Karmienie piersią

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. Dostępne opublikowane dane nie zawierają przeciwwskazań do karmienia piersią w czasie przyjmowania produktu.

Tak jak inne leki paracetamol powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W zalecanych dawkach paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zgłaszane działanie niepożądane pogrupowano zależnie od układu, którego dotyczą oraz częstości występowania:

Bardzo często: > 1/10 Często: > 1/100 do < 1/10 Niezbyt często: > 1/1000 do < 1/100 Rzadko: > 1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko: < 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki

Częste

Niezbyt

częste

Rzadkie

Bardzo rzadkie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (009)

małopłytkowość i agranulocytoza

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (019)

duszność, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit(020)

nudności,

wymioty

zaparcia

Zaburzenia skóry i

rumień

tkanki podskórnej (022)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych (024)

kolka nerkowa, martwica, brodawek nerkowych, ostra niewydolność

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (028)

zaczerwienienie skóry, wysypka, lub pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, nadmierne pocenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu.

Paracetamol może powodować reakcje anafilaktyczne niezależnie od dawki, ale bardzo rzadko. Stwierdzono rzadkie przypadki reakcji nadwrażliwości, wymagające zaprzestania leczenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub większej należy sprowokować wymioty, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż godzina. Należy podać doustnie 60-100 g węgla aktywowanego, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wartość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od zażycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywne leczenie odtrutkami będzie konieczne. Jeśli oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi nie jest możliwe, a prawdopodobna przyjęta dawka paracetamolu była duża, należy wdrożyć bardziej intensywne leczenie odtrutkami: należy podać N-acetylocysteinę lub metioninę i kontynuować leczenie N-acetylocysteiną lub (i) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia, a prawdopodobnie są także skuteczne po 24 godzinach.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, anilidy; kod ATC: N02 BE01

Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. W wyniku hamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, paracetamol hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym. Wynikiem tego działania jest zmniejszenie wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu odpowiedzialne jest za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie hamuje agregacji płytek krwi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie (>90%) z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi pojawia się po 1 godzinie, działanie przeciwbólowe jest widoczne po /-1 godzinie a maksymalne działanie jest osiągane po 2 godzinach.

Paracetamol szybko przenika do wszystkich tkanek. Wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza, w dawkach terapeutycznych w około 25%. Okres półtrwania u dorosłych wynosi 1,6 do 3,8 godz. Czas działania przeciwbólowego określa się na 4-6 godz., a przeciwgorączkowego na 6-8 godz. Przeciętna objętość dystrybucji wynosi 0,9 l/kg dla paracetamolu.

Paracetamol jest metabolizowany prawie całkowicie (>95%) w wątrobie. Główne metabolity paracetamolu u dorosłych są sprzęgane z kwasem glukuronowym, a u dzieci z siarkowym (prawie 90%). Powstający w niewielkiej ilości hepatotoksyczny metabolit pośredni N-acetylo-p-benzochinoimina szybko sprzęgany jest z glutationem i wydalany z moczem po koniugacji z cysteiną lub kwasem merkapturowym. Mechanizm ten łatwo ulega wysyceniu w przypadku zażycia dużych dawek paracetamolu. Zasoby wątrobowego glutationu mogą się wyczerpać powodując nagromadzenie toksycznego metabolitu w wątrobie, co może doprowadzić do uszkodzenia i martwicy hepatocytów oraz ostrej niewydolności wątroby.

Przeciętny okres półtrwania paracetamolu w osoczu wynosi 2,3 godziny. Jego metabolity są wydalane prawie całkowicie przez nerki. W ciężkiej niewydolności nerek i wątroby metabolizm i wydalanie są opóźnione (patrz punkty 4.2 i 4.4).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U myszy i szczurów długotrwałe podawanie paracetamolu indukowało powstawanie uszkodzeń w przewodzie pokarmowym, zmiany w morfologii krwi i miąższowe uszkodzenie, a nawet martwicę wątroby i nerek.

Zmiany te są powodowane mechanizmem działania paracetamolu (patrz punkt 5.1). Występowanie toksycznych metabolitów obserwowano również u ludzi.

Dawki progowe potrzebne do wystąpienia tych zmian są dziesięciokrotnie wyższe niż stosowane klinicznie. Ze względu na toksyczne uszkodzenie wątroby obserwowane u ludzi przy długotrwałym podawaniu preparatu (patrz punkt 4.4), nie zaleca się stosowania paracetamolu przez dłuższy czas. Długotrwałe badania na szczurach i myszach wskazują, że paracetamol nie wywiera wpływu genotoksycznego, teratogennego czy rakotwórczego w dawkach nie powodujących uszkodzenia wątroby. Paracetamol przenika przez łożysko. Na podstawie badań na zwierzętach i aktualnej wiedzy o skutkach stosowania leku u ludzi można stwierdzić, że substancja czynna nie wywiera niepożądanego wpływu na płodność, przebieg ciąży czy płód.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocnicznych

Powidon

Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa Kwas stearynowy Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku 10 szt. (1 blister po 10 szt.)

30 szt. (3 blistry po 10 szt.)

Pojemnik z HDPE z zamknięciem z LDPE 100 szt. (1 pojemnik po 100 szt)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hameenlinna

FINLANDIA

Tel.: +358 (3) 615600

Telefaks: +358 (3) 6183130

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 14745

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10. 07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Paramax Rapid 500 mg