+ iMeds.pl

Paratram 37,5 mg + 325 mgUlotka Paratram

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Paratram, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

Tramadolu chlorowodorek + Paracetamol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paratram i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paratram

3.    Jak stosować lek Paratram

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paratram

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paratram i w jakim celu się go stosuje

Paratram jest połączeniem dwóch leków przeciwbólowych, chlorowodorku tramadolu i paracetamolu, które działają łącznie w celu złagodzenia bólu.

Paratram jest stosowany do leczenia umiarkowanego lub silnego bólu. Lekarz przepisze pacjentowi ten lek, jeśli stwierdzi, że zalecane jest stosowanie połączenia chlorowodorku tramadolu i paracetamolu.

Paratram powinien być przyjmowany wyłącznie przez osoby dorosłe i młodzież w wieku powyżej 12 lat.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paratram

Kiedy nie stosować leku Paratram

•    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek tramadolu, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    W przypadku ostrego zatrucia alkoholem.

•    Jeśli pacjent przyjmuje równocześnie tabletki nasenne, leki przeciwbólowe lub inne leki, które wpływają na nastrój i emocje (leki psychotropowe).

• Jeśli pacjent przyjmuje równocześnie leki, zwane inhibitorami MAO lub w ciągu dwóch tygodni po przerwaniu leczenia tymi lekami. Inhibitory MAO stosowane są w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent ma padaczkę, która nie jest odpowiednio kontrolowana przez aktualnie stosowany lek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paratram należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

• jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności nerek. W takim przypadku nie zaleca się stosowania leku Paratram. Jeśli pacjent ma umiarkowane zaburzenie czynności nerek, należy zwiększyć przerwę pomiędzy dawkami;.

• jeśli pacjent ma zaburzenia lub chorobę wątroby lub gdy występuje zażółcenie oczu lub skóry. Objawy te mogą sugerować występowanie żółtaczki lub zaburzeń dróg żółciowych;

• jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia oddychania, np. astmę lub ciężkie choroby płuc;

•    jeśli pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek leków, w tym leków przeciwbólowych (jak np. morfina);

• jeśli pacjent miał niedawno uraz głowy, wstrząs lub silne bóle głowy, którym towarzyszyły wymioty;

• jeśli pacjent ma padaczkę lub miał napady padaczki lub drgawki w przeszłości;

• jeśli pacjent ma zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej przyczynie.

We wszystkich opisanych powyżej przypadkach lek Paratram należy stosować z ostrożnością.

Nie należy stosować tramadolu do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie usuwa objawów odstawienia morfiny.

Tramadol może powodować drgawki, nawet jeśli jest on stosowany w zalecanych dawkach. Pacjenci leczeni na padaczkę lub pacjenci podatni na występowanie drgawek nie powinni być leczeni lekiem Paratram, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Paratram u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Uzależnienie od leku

Tramadol, stosowany w dawkach terapeutycznych może wywołać objawy z odstawienia. Odnotowano rzadkie przypadki uzależnienia i nadużywania.

Zabieg operacyjny

Tramadol stosowany podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu może pomóc anestezjologowi wybudzić pacjenta podczas operacji, w razie potrzeby.

Do czasu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

Lek Paratram a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ważne: Ten lek zawiera paracetamol i tramadol. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol, aby nie przekroczyć maksymalnych dawek dobowych.

Nie wolno przyjmować leku Paratram równocześnie z: inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) (stosowanymi w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona), ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia objawów zespołu serotoninowego. Objawy zespołu serotoninowego obejmują biegunkę, przyspieszenie czynności serca, potliwość, drżenie, splątanie a nawet śpiączkę. Jeśli pacjent przyjmował ostatnio inhibitory MAO, należy odczekać co najmniej dwa tygodnie, zanim rozpocznie się leczenie lekiem Paratram.

Nie należy przyjmować leku Paratram równocześnie z:

•    karbamazepiną (lek powszechnie stosowany w leczeniu padaczki lub określonych typów bólu, takich jak silne napady bólu twarzy, zwane neuralgią nerwu trójdzielnego). W przypadku równoczesnego stosowania skuteczność i czas działania tramadolu będą zmniejszone;

•    lekami przeciwbólowymi typu opioidowego (buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną).

W przypadku równoczesnego stosowania działanie przeciwbólowe leku Paratram może być osłabione. Istnieje ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się, jeśli pacjent stosuje:

•    leki, które mogą powodować drgawki, np. niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. Ryzyko wystąpienia drgawek może być zwiększone, jeśli pacjent jednocześnie stosuje lek Paratram. Lekarz zadecyduje, czy Paratram jest odpowiednim lekiem dla pacjenta.

•    pewne leki przeciwdepresyjne. Mogą one wzajemnie oddziaływać z lekiem Paratram, a u pacjenta mogą wystąpić takie objawy jak mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruch oka, pobudzenie, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśni, temperatura ciała powyżej 38°C.

•    inne pochodne opioidów (w tym leki przeciwkaszlowe i leki stosowane w leczeniu uzależnienia), barbiturany i benzodiazepiny (leki uspokajające). Równoczesne stosowanie tych leków zwiększa ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do zgonu w przypadku przedawkowania.

• inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, leki przeciwlękowe (stosowane w celu zmniejszenia lęku), nasenne, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu uczulenia), neuroleptyki (stosowane w leczeniu psychozy), leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo (stosowane w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi), talidomid (lek uspokajający) i baklofen (lek zwiotczający mięśnie). Leki te mogą spowodować nadmierne hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Osłabienie czujności może wpłynąć na zwiększenie zagrożenia związanego z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

•    warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe np. fenprokumon (stosowane do rozrzedzania krwi). Działanie tych leków może być zaburzone i może wystąpić krwawienie. Lekarz może zalecić regularną kontrolę czasu protombinowego. Wystąpienie jakiegokolwiek przedłużonego lub nieoczekiwanego krwawienia należy natychmiast zgłosić lekarzowi.

•    inne leki hamujące enzym wątrobowy CYP3A4, takie jak ketokonazol lub erytromycyna (leki stosowane w zakażeniach).

•    metoklopramid lub domperydon (leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów). Równoczesne przyjmowanie tych leków może zwiększać wchłanianie paracetamolu.

•    cholestyraminę (lek obniżający poziom cholesterolu we krwi), ponieważ wchłanianie leku Paratram może być zmniejszone.

•    ondansetron (stosowany w leczeniu wymiotów). Skuteczność leku Paratram może być zmieniona. Paratram z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy pić alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol z lekiem Paratram może wywoływać senność.

Ciąża i karmienie piersią

Ponieważ Paratram zawiera tramadol, nie należy go stosować w okresie ciąży.

Niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do mleka matki, dlatego nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Paratram może wywołać senność lub zawroty głowy. Objawy mogą nasilać się po spożyciu alkoholu lub innych leków hamuj ących czynność ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli wystąpi senność lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Paratram

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)

•    Lekarz ustali dawkę indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia bólu oraz odpowiedzi pacjenta na leczenie.

•    Zalecana dawka początkowa to 2 tabletki, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

•    Jeśli konieczne i jest to zalecane przez lekarza, można przyjąć więcej tabletek w ciągu doby, nie należy jednak przekraczać maksymalnej dawki dobowej 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu). W celu uniknięcia przedawkowania, nie należy stosować innych leków zawierających paracetamol lub chlorowodorek tramadolu.

•    Przerwa między dwoma dawkami nie powinna być krótsza niż 6 godzin

•    Dawkowanie powinno być dostosowane do intensywności bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na ból. Generalnie, należy stosować najniższą dawkę, która powoduje uśmierzenie bólu.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 75 lat)

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu z organizmu może być opóźnione. U tych pacjentów lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby Nie należy przyjmować leku Paratram w wypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania leku Paratram u dzieci poniżej 12 lat.

Sposób podawania

•    Tabletki należy stosować doustnie.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 200 ml wody). Tabletek nie należy łamać ani żuć.

•    Lek Paratram można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Czas trwania leczenia

Leku Paratram nie należy stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne.

Jeśli (ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia), niezbędne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie leku, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta podczas dalszego leczenia.

Podczas długotrwałego stosowania leku należy robić przerwy w leczeniu, jeśli to możliwe.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne (np. odczuwanie nadmiernej senności lub zaburzeń oddychania) lub zbyt słabe (np. niecałkowite łagodzenie bólu), należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paratram

•    W razie zastosowania większej liczby tabletek, niż to konieczne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, nawet jeśli samopoczucie pacjenta jest dobre. Występuje bowiem ryzyko poważnego uszkodzenia wątroby.

•    W razie przedawkowania mogą wystąpić nudności (mdłości), zwężenie źrenicy, wymioty, jadłowstręt (utrata apetytu), ból brzucha, ciężka niewydolność krążenia (zapaść sercowo-naczyniowa), zaburzenia świadomości, w tym śpiączka, drgawki, zahamowanie czynności układu oddechowego, mogące prowadzić do zatrzymania oddechu i bladości skóry.

•    W ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu leku może wystąpić uszkodzenie wątroby. W przypadku ostrego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do poważnej choroby mózgu (encefalopatii), śpiączki i zgonu. Może wystąpić ostra niewydolność nerek z martwicą kanalików (uszkodzenie komórek), nawet w przypadku braku poważnego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano także zaburzenia rytmu serca (nieregularna czynność serca) i zapalenie trzustki (stan zapalny trzustki).

Pominięcie zastosowania dawki leku Paratram

W razie pominięcia dawki leku, należy ją pominąć i kontynuować przyjmowanie tabletek, jak poprzednio lub zażyć pominiętą tabletkę, zachowując 6-godzinny odstęp do przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Paratram

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia się z lekarzem.

Po zaprzestaniu stosowania leku Paratram nie powinny wystąpić żadne objawy z odstawienia. Jednak w rzadkich przypadkach, osoby, które przyjmowały tramadol przez pewien czas mogą czuć się źle, jeśli leczenie zostało nagle przerwane.

Jeśli leczenie nie jest już konieczne, należy przerwać je przez stopniowe zmniejszanie dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów z odstawienia.

U pacjentów mogą wystąpić:

-    uczucie wzburzenia, niepokoju, nerwowości i niepewności

-    nadaktywność

-    trudności z zasypianiem

-    zaburzenia żołądka lub jelit.

U bardzo niewielu pacjentów mogą wystąpić:

-    ataki paniki

-    omamy, nietypowe odczucia, takie jak swędzenie, mrowienie i drętwienie

-    dzwonienie w uszach.

Jeśli po zakończeniu stosowania leku Paratram u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpiło którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego szpitala. Poniższe działania niepożądane mogą wymagać konsultacji lekarskiej: Rzadko (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów):

•    zmiany w skuteczności warfaryny (stosowanej do rozrzedzania krwi), w tym wydłużenie czasu protrombinowego (co prowadzi do zmniejszenia krzepliwości krwi),

•    nagłe objawy reakcji alergicznej, takie jak wysypka, swędzenie lub pokrzywka na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i innych części ciała, duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu, niskie ciśnienie krwi.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć 1 na 10 000 pacjentów):

•    odnotowywano przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    zawroty głowy, senność,

•    nudności.

Częste (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów)

•    splątanie, zmiany nastroju, niepokój, nerwowość, euforia, zaburzenia snu,

•    ból głowy, drżenie,

•    wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, dyskomfort w obrębie żołądka, wiatry

•    pocenie się, świąd.

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów)

•    depresja, omamy, koszmary nocne, niepamięć,

•    mimowolne drżenie mięśni, mrowienie lub drętwienie rąk i stóp, dzwonienie w uszach,

•    zwiększone ciśnienie tętnicze krwi, kołatanie serca, przyspieszone lub nieregularne bicie serca lub,

•    zaburzenia rytmu serca (arytmia)

•    trudności z oddychaniem,

•    trudności w przełykaniu, krew w stolcu,

•    zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) we krwi,

•    reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka),

•    obecność albuminy (białka) w moczu (albuminuria), zaburzenia oddawania moczu (bolesne oddawanie moczu, zaleganie moczu),

•    dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej.

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)

•    uzależnienie od leku,

•    zaburzenia koordynacji ruchów, napady drgawek,

•    nieostre widzenie

•    przejściowa utrata świadomości (omdlenie).

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    nadużywanie leku,

Ponadto, następujące działania niepożądane były zgłaszane u osób stosujących leki, które zawieraj ą tylko tramadol lub tylko paracetamol:

Rzadkie (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów)

•    zmiany apetytu, osłabienie mięśni i płytki oddech.

O nieznanej częstości występowania (częstość działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    uczucie wirowania podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, spowolnione bicie serca, omdlenia, zmiany w poziomie krwinek (widoczne w badaniach krwi) z częstymi infekcjami (gorączka, silne dreszcze, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej) lub krwawienie lub powstawanie siniaków łatwiejsze niż normalnie,

•    zmiany nastroju, zmiany w aktywności i zmiany w percepcji,

•    nasilenie istniejącej astmy,

•    niski poziom cukru (glukozy) we krwi, który powoduje pocenie się, osłabienie, głód, zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zaczerwienienie lub bladość skóry, drętwienie, kołatanie serca.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowyć lek Paratram

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym oraz blistrze po określeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Paratram

•    Substancjami czynnymi leku są: tramadolu chlorowodorek i paracetamol. Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu

•    Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki :

Skrobia żelowana, kukurydziana Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Otoczka tabletki:

Opadry yellow 03K82345 o składzie: Hypromeloza 6 cP , Tytanu dwutlenek (E 171),

Triacetyna, Żelaza tlenek żółty (E 172)

Jak wygląda lek Paratram i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, w kolorze jasnożółtym, podłużne.

Dostępne w opakowaniach blistrowych PVC/PVdC/Aluminium po 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie..

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MYLAN S.A.S 117 allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

Wytwórca

LAPHAL INDUSTRIES Avenue de Provence 13190, Allauch, Francja

Laboratoires BTT Zone Industrielle de Krafft 67150 ERSTEIN, Francja

MEDIS INTERNATIONAL a.s.

Výrobní závod Bolatice Průmyslová 961/16 747 23 Bolatice Republika Czeska

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irlandia

Generics [UK] Limited Station Close Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 54 66 403

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2014

8

Paratram

Charakterystyka Paratram

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paratram, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Jasnożółta, podłużna, obustronnie wypukła tabletka powlekana.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Paratram jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej.

Stosowanie produktu leczniczego Paratram należy ograniczyć do leczenia pacjentów z bólem umiarkowanym do silnego, który nie ustępuje po podaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym i wymaga zastosowania tramadolu chlorowodorku w skojarzeniu z paracetamolem (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)

Stosowanie produktu Paratram należy ograniczyć do pacjentów, u których umiarkowany do silnego ból jest uznawany za wymagający zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Dawkę należy ustalić w zależności od stopnia nasilenia bólu oraz wrażliwości każdego pacjenta Należy stosować najmniejszą skuteczną przeciwbólowo dawkę.

Zalecana dawka początkowa wynosi dwie tabletki produktu leczniczego Paratram (równoważne 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu . Jeśli konieczne, można przyjąć dodatkowe dawki, nie przekraczając 8 tabletek powlekanych (co odpowiada 300 mg tramadolu chlorowodorku i 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Przerwa między dawkami nie powinna być krótsza niż 6 godziny.

Produktu leczniczego Paratram w żadnym razie nie należy stosować dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4).

Jeśli, ze względu na rodzaj i ciężkość schorzenia, niezbędne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Paratram, wówczas należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe), w celu oceny konieczności dalszego leczenia.

Populacja pediatryczna

Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Paratram u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej populacji.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku do 75 lat niemających klinicznych objawów niewydolności wątroby lub nerek, nie ma zwykle potrzeby dostosowania dawki. U pacjentów w podeszłym wieku okres wydalania może być wydłużony. Dlatego jeżeli jest to konieczne, należy uważnie rozważyć, w zależności od potrzeb pacjenta, możliwość wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Niewydolność nerek / dializa i zaburzenia wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek i/lub wątroby wydalanie tramadolu jest wydłużone. U tych pacjentów należy uważnie rozważyć, w zależności od potrzeb pacjenta, możliwość wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Paratram u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min). W przypadkach umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 10 a 30 ml / min), należy zwiększyć dawkowanie do odstępów 12-godzinnych. Ponieważ tramadol jest usuwany bardzo powoli za pomocą hemodializy lub hemofiltracji, zwykle nie jest wymagane podanie go po dializie w celu utrzymania analgezji.

Produktu leczniczego Paratram nie wolno stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie wolno dzielić ani rozgryzać tabletek.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na tramadolu chlorowodorek, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą tego produktu leczniczego (patrz punkt 6.1).

-    Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi.

-    Jednoczesne leczenie inhibitorami MAO lub w ciągu dwóch tygodni po przerwaniu leczenia inhibitorami MAO (patrz punkt 4.5).

-    Ciężka niewydolność wątroby.

-    Niepoddająca się leczeniu padaczka (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia:

-    U dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej nie należy przekraczać maksymalnej dawki 8 tabletek produktu leczniczego Paratram na dobę. W celu uniknięcia przypadkowego przedawkowania, należy ostrzec pacjentów, aby nie przekraczali zalecanej dawki i nie stosowali jednocześnie innych produktów zawierających paracetamol (w tym produktów sprzedawanych bez recepty) lub tramadolu chlorowodorek lub oba jednocześnie bez zaleceń lekarza.

-    Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Paratram u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/mm).

-    Nie należy stosować produktu leczniczego Paratram u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3). Niebezpieczeństwo przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby bez marskości. W przypadkach umiarkowanych zaburzeń należy dokładnie rozważyć wydłużenie odstępu między dawkami.

-    Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Paratram w przypadkach ciężkiej niewydolności oddechowej.

-    Tramadol nie jest wskazany do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów. Tramadol, pomimo, że jest agonistą receptorów opioidowych, nie usuwa objawów

z odstawienia morfiny.

-    U pacjentów leczonych tramadolu chlorowodorkiem, podatnych na wystąpienie drgawek lub przyjmujących inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo działaj ące leki przeciwbólowe lub miejscowe leki znieczulaj ące, zgłaszano występowanie drgawek. Pacjenci z padaczką lub pacjenci podatni na występowanie drgawek powinni być leczeni produktem leczniczym Paratram wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Odnotowano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem

w zalecanych dawkach. Ryzyko może się zwiększać, gdy dawki tramadolu chlorowodorku przekraczają zalecaną, górną granicę dawki.

-    Równoczesne stosowanie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) nie jest wskazane (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Rozwój tolerancji i uzależnienie fizyczne i / lub psychiczne mogą wystąpić, nawet przy stosowaniu dawek terapeutycznych. Potrzeba kliniczna leczenia przeciwbólowego powinna być regularnie oceniana (patrz punkt 4.2). U pacjentów uzależnionych od opioidów oraz u pacjentów z historią nadużywania lub uzależnienia od narkotyków leczenie powinno być stosowane tylko przez krótki okres i pod nadzorem lekarza.

Produkt leczniczy Paratram należy stosować z ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, pacjentów podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub zaburzeniami oddychania oraz ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

Przedawkowanie paracetamolu może powodować toksyczne uszkodzenie wątroby u niektórych pacjentów.

Objawy z odstawienia, podobne do tych występujących podczas odstawienia opioidów, mogą wystąpić nawet przy stosowaniu dawek terapeutycznych w krótkotrwałym leczeniu (patrz punkt 4.8). Można uniknąć objawów z odstawienia poprzez stopniowe zmniejszanie dawkowania przed odstawieniem leczenia, zwłaszcza po długim okresie stosowania. Odnotowano rzadkie przypadki uzależnienia i nadużywania (patrz punkt 4.8).

Mogą wystąpić objawy z odstawienia, podobne do objawów obserwowanych podczas odstawiania opioidów (patrz punkt 4.8).

W jednym badaniu odnotowano, że tramadolu chlorowodorek stosowany podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasilił wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu uzyskania dalszych informacji, należy unikać stosowania tramadolu chlorowodorku podczas płytkiej narkozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane z:

•    Nieselektywnymi inhibitorami MAO

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwość, drżenie, splątanie, a nawet śpiączka.

•    Selektywnymi inhibitorami MAO typu    A

Poprzez ekstrapolację z nieselektywnych inhibitorów MAO.

Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwość, drżenie, splątanie, a nawet śpiączka.

•    Selektywnymi inhibitorami MAO typu    B

Objawy pobudzenia ośrodkowego podobne do zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, potliwość, drżenie, splątanie, a nawet śpiączka.

W przypadku wcześniejszego przyjmowania inhibitorów MAO, konieczna jest dwutygodniowa przerwa przed rozpoczęciem leczenia tramadolem.

Jednoczesne stosowanie niezalecane z:

•    Alkoholem

Alkohol nasila działanie uspokajające opioidowych leków przeciwbólowych.

Obniżona czujność może stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn. Należy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.

•    Karbamazepiną i innymi induktorami enzymów

Ryzyko osłabienia siły i czasu działania spowodowane zmniejszeniem stężenia tramadolu w osoczu.

• Opioidami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) Osłabienie działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia objawów z odstawienia.

Jednoczesne stosowanie wymagaj ące rozważenia:

•    Inne pochodne opioidów (w tym produkty przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), benzodiazepiny i barbiturany.

Zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do zgonu w przypadku przedawkowania.

•    Inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie, jak inne pochodne opioidów (leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), barbituraty, benzodiazepiny, inne leki przeciwlękowe, nasenne, przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe, neuroleptyki, leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, talidomid i baklofen.

Te substancje czynne mogą spowodować wzrost hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego. Osłabienie czujności może wpłynąć na zwiększenie zagrożenia związanego z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn.

•    Ze względów medycznych, podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Paratram z lekami z grupy warfaryny należy okresowo kontrolować czas protrombinowy, w związku

z doniesieniami o zwiększeniu międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR).

•    Inne leki, będące inhibitorami CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetylacja) i prawdopodobnie także metabolizm aktywnego metabolitu O-demetylowanego. Kliniczne znaczenie tej interakcji jest nieznane.

•    Tramadol może wywoływać drgawki i zwiększać wrażliwości na selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - ang. selective serotonin reuptake inhibitors), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny-noradrenaliny (SNRI - ang. serotoninnorepinephrine reuptake inhibitors), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne i inne leki obniżające próg drgawkowy (takie jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokannabinol), powodując drgawki.

•    Równoczesne stosowanie tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny-noradrenaliny (SNRI), inhibitory MAO (patrz punkt 4.3), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne może powodować toksyczność serotoniny. Wystąpienie zespołu serotoninowego jest prawdopodobne w przypadku pojawienia się jednego z następujących czynników:

-    mimowolne skurcze mięśni

-    indukowalne skurcze mięśni oka z towarzyszącym pobudzeniem lub obfitym poceniem

-    drżenie lub hiperrefleksja

-    zmniejszone napięcie mięśniowe i temperatura ciała > 38°C oraz indukowalne skurcze mięśni lub skurcze mięśni oka

Zaprzestanie stosowania leków serotoninergicznych zwykle przynosi szybką poprawę. Leczenie zależy od rodzaju i nasilenia objawów.

Metoklopramid lub domperydon może przyspieszać, a cholestyramina może opóźniać wchłanianie paracetamolu.

W ograniczonej liczbie badań dotyczących przedoperacyjnego i pooperacyjnego stosowania przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3-ondansetronu wykazano zwiększenie zapotrzebowania na tramadolu chlorowodorek u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Ponieważ produkt leczniczy Paratram jest produktem złożonym, zawierającym tramadolu chlorowodorek, nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Dane dotyczące paracetamolu:

Badania epidemiologiczne u ciężarnych kobiet nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach.

Dane dotyczące tramadolu chlorowodorku:

Ze względu na brak wystarczających danych umożliwiających ocenę bezpieczeństwa stosowania tramadolu chlorowodorku u kobiet w ciąży, tramadolu chlorowodorek nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Tramadolu chlorowodorek stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływa na kurczliwość mięśnia macicy. Może powodować zmiany częstości oddechów u noworodka, zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe leczenie w okresie ciąży może spowodować objawy z odstawienia u noworodka po porodzie, wynikające z uzależnienia.

Karmienie piersią:

Ponieważ produkt Paratram jest produktem złożonym, zawieraj ącym tramadolu chlorowodorek, nie powinien być przyjmowany w okresie karmienia piersią.

Dane dotyczące paracetamolu:

Paracetamol przenika do mleka matki, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi, karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących leki jednoskładnikowe, zawierające tylko paracetamol.

Dane dotyczące tramadolu chlorowodorku :

Tramadolu chlorowodorek i jego metabolity przenikaj ą w niewielkich ilościach do mleka matki. Niemowlę może spożyć z mlekiem około 0,1% dawki zastosowanej przez matkę. Tramadolu chlorowodorek nie powinien być przyjmowany w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tramadolu chlorowodorek może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą się nasilać po spożyciu alkoholu lub stosowaniu innych leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeżeli wystąpią takie objawy.

4.8    Działania niepożądane

W trakcie badań klinicznych dotyczących skojarzonego stosowania tramadolu z paracetamolem najczęstszymi działaniami niepożądanymi, obserwowanymi u ponad 10% pacjentów, były: nudności, zawroty głowy i senność.

W celu określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące określenia:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (>1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia psychiczne:

Często:

splątanie, zmienność nastrojów (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu

Niezbyt często:

depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć

Rzadko:

uzależnienie od leku

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często:

zawroty głowy, senność

Często:

bóle głowy, drżenie

Niezbyt często:

mimowolne skurcze mięśni, parestezje

Rare:

ataksja, drgawki, omdlenia

Zaburzenia oka:

Rzadko:

nieostre widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

szumy uszne

Zaburzenia serca:

Niezbyt często:

kołatanie, tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często:

duszność

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często:

nudności

Często:

wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia

Niezbyt często:

zaburzenia przełykania, smoliste stolce

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często:

pocenie, świąd

Niezbyt często:

reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często:

albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu lub zaleganie moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często:

dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.

Badania diagnostyczne

Niezbyt często:

Zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych

Badania po wprowadzeniu produktu do obrotu

Mimo, iż w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych, ale znany jest ich związek ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu:

Tramadol

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana:

Doświadczenia po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadkie zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Reakcje alergiczne ze strony układu oddechowego (np. duszność, skurcz oskrzeli, świsty wydechowe, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja..

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko:

zmiany apetytu

Nieznana:

hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko:

W przypadku nagłego odstawienia tramadolu obserwowano następujące objawy: ataki paniki, silne stany lękowe, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony układu nerwowego.

Nieznana:

Mogą wystąpić inne objawy reakcji z odstawienia, podobne do występujących po odstawieniu opioidów: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Po zastosowaniu tramadolu mogą wystąpić inne psychiczne skutki uboczne, z indywidualnymi różnicami w natężeniu i charakterze (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Mogą to być: zmiany nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy dysforia), zmiany aktywności (zwykle zahamowanie, czasami zwiększenie), oraz zmiany zdolności poznawczych i sensorycznych (np. podejmowania decyzji, zaburzenia postrzegania).

Zaburzenia serca:

Nieznana:

Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, omdlenia (upadek).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadko:

Depresja oddechowa.

Nieznana:

Obserwowano zaostrzenie astmy, ale nie ustalono związku przyczynowego z lekiem.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko:

Osłabienie ruchowe.

Paracetamol

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Może wystąpić nadwrażliwość, w tym wysypka.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieznana:

Obserwowano zmiany w liczbie krwinek, w tym trombocytopenię i agranulocytozę, które niekoniecznie jednak były przyczynowo związane z przyjmowaniem paracetamolu.

Istnieją doniesienia o powikłaniach hematologicznych, takich jak trombocytopenia i agranulocytoza, które niekoniecznie jednak były przyczynowo związane z przyjmowaniem paracetamolu.W innych badaniach nie obserwowano zmian czasu protrombinowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:

Bardzo rzadko odnotowywano występowanie poważnych reakcji skórnych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Produkt leczniczy Paratram jest złożony z połącznych substancji czynnych. W przypadku przedawkowania objawy mogą obejmować objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia tramadolu chlorowodorkiem lub paracetamolem lub obu tych substancji czynnych.

Objawy przedawkowania tramadolu chlorowodorku:

W zasadzie, po przedawkowaniu tramadolu chlorowodorku należy się spodziewać objawów podobnych do tych, które obserwowane są w przypadku innych ośrodkowo działaj ących leków przeciwbólowych (opioidy). Obejmują one w szczególności: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniową, zaburzenia świadomości, prowadzące nawet do śpiączki, drgawki i zahamowanie ośrodka oddechowego, mogące prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie jest szczególnie groźne w przypadku małych dzieci. Objawami przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu produktu. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ostrego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą nabłonka kanalików nerkowych może rozwinąć się nawet, jeśli nie występuje ciężkie uszkodzenie wątroby. Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

Istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia wątroby u osób dorosłych, które przyjęły 7,5-10 g lub więcej paracetamolu. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zwykle dostatecznie wiązanego przez glutation po spożyciu terapeutycznych dawek paracetamolu) wiążą się nieodwracalnie z tkanką wątrobową.

Postępowanie w nagłych przypadkach:

-    pacjenta należy natychmiast umieścić na oddziale specjalistycznym;

-    podtrzymywać czynność układu oddechowego i krążenia;

-    przed rozpoczęciem leczenia, należy pobrać krew możliwie jak najszybciej po przedawkowaniu w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu chlorowodorku w osoczu i wykonania prób wątrobowych.

-    próby wątrobowe należy wykonać na początku (przedawkowania) i powtarzać co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, ALAT),

a wartości powracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach.;

-    opróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów przez podrażnienie (jeśli pacjent jest przytomny) lub płukanie żołądka;

-    należy wprowadzić działania podtrzymuj ące, takie jak zachowanie drożności dróg oddechowych, czynności układu krążenia; w celu odwrócenia depresji ośrodka oddechowego należy stosować nalokson; napady drgawek można kontrolować za pomocą diazepamu.

-    Tramadolu chlorowodorek jest wydalany z osocza w znikomym stopniu poprzez hemodializę lub hemofiltrację. W związku z tym, leczenie ostrego przedawkowania tramadolu/paracetamolu za pomocą samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest celowe.

Natychmiastowe leczenie ma istotne znaczenie w postępowaniu po przedawkowaniu paracetamolu. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjentów należy natychmiast skierować do szpitala w celu podjęcia odpowiedniego leczenia. U osób dorosłych lub młodzieży, którzy przyjęli około 7,5 g lub więcej paracetamolu i u dzieci, które przyjęły >150 mg/kg paracetamolu, należy rozważyć możliwość wykonania płukania żołądka, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż 4 godziny. Stężenie paracetamolu we krwi należy zmierzyć po 4 godzinach od przedawkowania, w celu oceny ryzyka wystąpienia uszkodzenia wątroby (za pomocą nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie N-acetylocysteiny do 48 godzin po przedawkowaniu. Podanie dożylnie N-acetylocysteiny jest najbardziej skuteczne w ciągu 8 godzin po przedawkowaniu. Niemniej jednak, N-acetylocysteinę należy podać również po 8 godzinach od przedawkowania i kontynuować w całym cyklu leczenia. Leczenie N-acetylocysteiną należy rozpocząć natychmiast, jeśli podejrzewa się ciężkie zatrucie. Muszą być dostępne ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe.

Bez względu na ilość przyj ętego paracetamolu, odtrutkę w postaci N- acetyloacetylocysteiny, możliwie jak najszybciej, należy podać doustnie lub dożylnie, jeśli to możliwe w ciągu 8 godzin od zatrucia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: tramadol, produkty złożone, kod ATC: N02A X52.

Leki przeciwbólowe

Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Tramadol jest czystym, nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych p, 5, i k, ze szczególnym powinowactwem do receptorów p. Inne mechanizmy działania przeciwbólowego obejmują hamowanie neuronalnego wychwytu noradrenaliny oraz ułatwianie uwalniania serotoniny. Tramadol posiada również działanie przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie dawek nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Uważa się, że siła działania tramadolu równa jest 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Według drabiny analgetycznej opracowanej przez WHO, produkt leczniczy Paratram należy do leków przeciwbólowych II stopnia i powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami lekarza.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Tramadol jest stosowany w postaci racemicznej, a postacie [-] i [+] tramadolu i jego metabolit M1 są wykrywane w krwiobiegu. Mimo, że tramadol wchłaniany jest szybko po przyjęciu, jego wchłanianie jest wolniejsze (a okres półtrwania dłuższy) niż paracetamolu.

Po jednorazowym, doustnym przyjęciu jednej tabletki powlekanej produktu leczniczego Paratram -tramadol/paracetamol (37,5 mg/325 mg), maksymalne stężenia w osoczu wynoszą 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 4,2 pg/ml (paracetamol) i są osiągane odpowiednio po 1,8 h [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 0,9 h (paracetamol). Średnie okresy półtrwania w fazie eliminacji (L/2 ) wynoszą 5,1/4,7 h [(+) -tramadol/(-)-tramadol] i 2,5 h (paracetamol).

Podczas badań farmakokinetycznych przeprowadzanych na zdrowych ochotnikach, którym podano tramadol/paracetamol w dawkach jednorazowych i wielokrotnych, nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian parametrów kinetycznych żadnego ze składników czynnych w stosunku do parametrów obserwowanych po podaniu każdego z tych składników osobno.

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym tramadol w postaci racemicznej jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie. Średnia bezwzględna biodostępność jednorazowej dawki doustnej 100 mg wynosi około 75%.

Podczas podawania długotrwałego biodostępność zwiększa się i osiąga około 90%.

Po podaniu doustnym produktu leczniczego Paratram, paracetamol wchłania się szybko i prawie całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Paracetamol osiąga maksymalne stężenie w surowicy w ciągu jednej godziny, które nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem.

Doustne stosowanie produktu leczniczego Paratram z pokarmem nie ma istotnego wpływu na maksymalne stężenie w surowicy czy szybkość wchłaniania zarówno tramadolu, jak i paracetamolu, dlatego też produkt może być podawny z posiłkami lub bez posiłków.

Dystrybucja:

Tramadol posiada wysokie powinowactwo do tkanek (Vd,p=203 ± 40 l). Wiąże się z białkami osocza w około 20%.

Paracetamol zdaje się ulegać szerokiej dystrybucji do większości tkanek poza tkanką tłuszczową. Pozorna objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 0,9 l/kg. Względnie mała część (~20%) paracetamolu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm:

Tramadol jest szybko metabolizowany po podaniu doustnym. Około 30% dawki jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, natomiast 60% jest wydalane w postaci metabolitów.

Tramadol jest metabolizowany w wyniku O-demetylacji (katalizatorem jest enzym CYP2D6) do metabolitu M1 i N-demetylacji (katalizatorem jest enzym CYP3A) do metabolitu M2. Następnie, metabolit M1 ulega dalszemu metabolizmowi poprzez N-demetylacj ę i sprzężenie z kwasem glukuronowym. Okres półtrwania metabolitu M1 wynosi 7 godzin. Metabolit M1 wykazuje właściwości przeciwbólowe i silniejsze działanie niż związek macierzysty. Stężenia M1 w osoczu są kilkakrotnie niższe niż tramadolu i istnieje małe prawdopodobieństwo, aby wpływ na działanie kliniczne zmienił się po wielokrotnym podaniu.

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie w dwu szlakach metabolicznych: sprzęganie z kwasem glikuronowym bądź siarkowym. Drugi z wymienionych mechanizmów może ulec szybkiemu wysyceniu w przypadku dawek przekraczających dawki terapeutyczne. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P 450 do aktywnego metabolitu pośredniego (N-acetylo-beznochinoimina), który w normalnych warunkach, jest szybko sprzęgany ze zredukowanym glutationem i wydalany z moczem po koniugacji z cysteiną i kwasem merkapturowym. Jednak w przypadku ciężkiego przedawkowania, ilość tego metabolitu wzrasta.

Wydalanie:

Tramadol i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 do 3 godzin u osób dorosłych. Jest on krótszy u dzieci i nieznacznie dłuższy u noworodków i pacjentów z marskością wątroby. Paracetamol jest wydalany głównie z moczem w postaci glukoronidów i siarczanów. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. W przypadku niewydolności nerek, okres półtrwania obu związków jest wydłużony.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono specyficznych badań nieklinicznych produktu złożonego (tramadol i paracetamol) w celu określenia jego działania rakotwórczego lub mutagennego czy wpływu na płodność.

U szczurów, którym podano produkt złożony tramadol/paracetamol nie obserwowano związanego z tym działania teratogennego.

Wykazano, że połączenie tramadolu/paracetamolu wywierało działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód u ciężarnych samic szczurów, którym podano dawki toksyczne (50/434 mg/kg tramadol/paracetamol), czyli, 8,3 razy większe niż maksymalna dawka terapeutyczna stosowana u ludzi. Po zastosowaniu tej dawki nie zaobserwowano działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód objawiało się zmniejszeniem masy ciała płodów i zwiększeniem ilości nadliczbowych żeber. Dawki mniejsze, powodujące mniej nasilone działanie toksyczne u ciężarnych samic (10/87 i 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nie wpłynęły szkodliwie na zarodek ani płód.

Wyniki standardowych badań dotyczących mutagenności nie wykazały potencjalnego działania genotoksycznego tramadolu u ludzi.

Wyniki badań dotyczących działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania na zwierzętach wykazały, że tramadol podawany w bardzo dużych dawkach miał wpływ na rozwój narządów, proces kostnienia i śmiertelność nowo narodzonego potomstwa, spowodowane działaniem toksycznym u samic. Płodność i rozwój potomstwa pozostawały niezaburzone. Tramadol przenika przez łożysko. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na płodność po doustnym podaniu tramadolu w dawkach do 50 mg/kg u samców szczurów i 75 mg/kg u samic szczurów.

Szeroko zakrojone badania nie wykazały istotnego ryzyka genotoksycznego działania paracetamolu podawanego w dawkach terapeutycznych (tzn. nietoksycznych).

Długotrwałe badania przeprowadzone na szczurach i myszach, którym podawano paracetamol w dawkach nietoksycznych dla wątroby nie wykazały znaczących efektów onkogennych paracetamolu.

Badania na zwierzętach i szerokie doświadczenie u ludzi nie wykazały dotychczas toksycznego wpływu na rozród.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia żelowana, kukurydziana Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typu A)

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Opadry yellow 03K82345 o składzie: Hypromeloza 6 cP, Tytanu dwutlenek (E 171), Triacetyna, Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

30 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 tabletek.

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MYLAN S.A.S 117 allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francja

8.    NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 20081

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11/05/2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12/2014

Zaburzenia psychiczne:


Bardzo rzadko:


uzależnienie od leku


Paratram