+ iMeds.pl

Parcotram 37,5 mg + 325 mgUlotka Parcotram

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Parcotram, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Parcotram i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Parcotram

3.    Jak przyjmować lek Parcotram

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Parcotram

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Parcotram i w jakim celu się go stosuje

Lek Parcotram stosuje się w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu, gdy lekarz zadecydował, że konieczne jest stosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Parcotram

Kiedy nie przyjmować leku Parcotram:

•    jeśli pacjent ma uczulenie lub wystąpiła u niego kiedykolwiek reakcja uczuleniowa (np. wysypka skórna, obrzęk twarzy, świszczący oddech lub trudności z oddychaniem) po zastosowaniu tramadolu, paracetamolu lub któregokolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    po ostrym zatruciu alkoholem;

•    jeśli pacjent przyjmuje tabletki nasenne, leki przeciwbólowe lub leki, które wpływają na nastrój i emocje;

•    jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) lub przyjmował je w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem stosowania leku Parcotram. Leki z grupy IMAO stosuje się w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona;

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

•    jeśli pacjent ma padaczkę, która nie jest odpowiednio wyrównana przez aktualnie stosowany lek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Parcotram należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Szczególnie należy omówić z lekarzem:

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol lub tramadol;

•    jeśli pacjent ma zaburzenia lub chorobę wątroby, ponieważ zażółcenie oczu lub skóry mogą być objawem żółtaczki;

•    jeśli pacjent ma zaburzenie czynności nerek;

•    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia oddychania, np. astmę lub ciężkie zaburzenia płuc;

•    jeśli pacjent ma padaczkę lub kiedykolwiek wystąpiły u niego napady padaczki lub drgawki;

•    jeśli pacjent miał niedawno uraz głowy, wstrząs mózgu lub silne bóle głowy, którym towarzyszyły wymioty;

•    jeśli pacj ent jest uzależniony od j akichkolwiek leków (np. od morfiny);

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe, zawierające buprenorfinę, nalbufinę lub pentazocynę;

•    jeśli u pacjenta planowane jest znieczulenie (należy powiedzieć lekarzowi lub dentyście o stosowaniu leku Parcotram).

Należy poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji wystąpi podczas stosowania leku Parcotram lub dotyczyła pacjenta w przeszłości. Lekarz zdecyduje, czy pacjent powinien kontynuować przyjmowanie tego leku.

Lek Parcotram a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty. Lekarz poinformuje pacjenta, czy można je bezpiecznie stosować z lekiem Parcotram.

Nie należy stosować dawek większych niż maksymalne dawki dobowe paracetamolu lub tramadolu, przyjmowane z tym lekiem, jak również z innymi lekami.

Nie wolno stosować leku Parcotram jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (patrz punkt „Kiedy nie przyjmować leku Parcotram”).

Nie zaleca się stosowania leku Parcotram z następującymi lekami, ponieważ może on wpływać na działanie tych leków:

- karbamazepiną (lek stosowany w leczeniu padaczki lub niektórych rodzajów bólu), buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną (opioidowe leki przeciwbólowe).

Ryzyko działań niepożądanych może być większe, jeśli pacjent przyjmuje lek Parcotram jednocześnie z następującymi lekami:

-    tryptanami (stosowane w leczeniu migreny) lub selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (leki z grupy SSRI stosowane w leczeniu depresji. Należy skontaktować się z lekarzem jeśli u pacjenta wystąpi dezorientacja, niepokój ruchowy, gorączka, pocenie się, niekontrolowane ruchy kończyn i gałek ocznych, niekontrolowanie drżenie mięśni lub biegunka.

-    lekami uspokajającymi, nasennymi, innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak morfina i kodeina (również w postaci leku przeciwkaszlowego), baklofen (lek rozkurczający mięśnie), lekami stosowanymi w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi, w depresji lub stosowanymi w leczeniu alergii. Należy skontaktować się z lekarzem jeśli u pacjenta wystąpić senność lub uczucie osłabienia.

-    lekami stosowanymi w leczeniu depresji lub lekami usypiającymi stosowanymi w anestezjologii, lakami, które wpływają na stan umysłu lub bupropionem (lek pomagający w rzucaniu nałogu palenia). Ryzyko drgawek może się zwiększyć. Lekarz zdecyduje, czy lek Parcotram jest odpowiedni dla pacjenta.

-    warfaryną lub fenprokumonem (leki rozrzedzające krew). Skuteczność tych leków może się zmienić i może pojawić się krwotok (patrz punkt 4).

Skuteczność leku Parcotram może się zmienić, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie także następujące leki:

-    metoklopramid, domperydon lub ondansetron (leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów/ mdłości),

-    cholestyraminę (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi),

-    ketokonazol lub erytromycynę (leki stosowane w leczeniu zakażeń).

Parcotram z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy pić alkoholu w trakcie stosowania leku Parcotram, ponieważ może wystąpić senność. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Parcotram w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Parcotram, powinna skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnych dawek.

Nie należy stosować leku Parcotram w okresie karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas stosowania leku Parcotram wystąpi senność nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać narzędzi lub maszyn.

3. Jak przyjmować lek Parcotram

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie należy dzielić ani rozgryzać.

Lek Parcotram należy stosować możliwie jak najkrócej i nie dłużej niż zalecił lekarz.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 2 tabletki, jeśli lekarz nie zalecił inaczej. W razie potrzeby można przyjąć kolejne dawki, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Najkrótsza przerwa pomiędzy dawkami musi wynosić co najmniej 6 godzin.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek leku Parcotram na dobę.

Lekarz może wydłużyć przerwy między dawkami, jeśli:

-    pacjent jest w wieku powyżej 75 lat lub starszy

-    pacjent ma chorobę nerek

-    pacjent ma chorobę wątroby

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

• niezalecany.

Jeśli pacjent uważa, że działanie leku Parcotram jest zbyt silne (odczuwa znaczną senność lub trudności z oddychaniem) lub zbyt słabe (nadal odczuwa ból), powinien skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Parcotram

Należy natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli pacjent zastosował większą dawkę, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia wątroby, które może się ujawnić w późniejszym czasie.

Pominięcie zastosowania leku Parcotram

Jeśli pacjent pominął dawkę leku, prawdopodobnie nastąpi nawrót bólu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie tabletek zgodnie ze schematem dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Parcotram

Zazwyczaj nie występują żadne działania niepożądane po przerwaniu stosowania leku Parcotram. Rzadko stosowanie leków z tramadolem może spowodować uzależnienie i trudności z jego odstawieniem. Jeżeli pacjent stosował lek Parcotram przez dłuższy czas, powinien skontaktować się z lekarzem przed przerwaniem jego przyjmowania, ponieważ mogło dojść do przyzwyczajenia się organizmu do leku.

Pacjenci mogą:

•    odczuwać pobudzenie, lęk, nerwowość lub roztrzęsienie

•    odczuwać zwiększoną aktywność ruchową

•    mieć trudności z zasypianiem

•    mieć zaburzenia żołądka lub jelit

U niewielu pacjentów mogą również wystąpić:

•    napady paniki

•    omamy, zaburzenia czucia, takie jak swędzenie, mrowienie i drętwienie

•    szumy w uszach

Jeśli po przerwaniu stosowania leku Parcotram wystąpi u pacjenta jakiekolwiek działanie niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem. Inne działania niepożądane są wymienione w punkcie 4.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą zagrażać życiu. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią:

•    rzadko może wystąpić wysypka skórna, która może myć objawem reakcji alergicznej, z nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudnościami z oddychaniem lub obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi i omdleniem. Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne. Jeżeli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie leku. Nie należy ponownie stosować tego leku.

•    przedłużające się i niespodziewane krwawienia, jeżeli pacjent stosuje jednocześnie z lekiem Parcotram leki rozrzedzające krew (np. warfarynę, fenprokumon).

Ponadto, jeśli jakiekolwiek działanie niepożądane wymienione poniżej nasili się, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    nudności

•    zawroty głowy, senność

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    wymioty

•    zaburzenia układu pokarmowego (zaparcia, wzdęcia, biegunka)

•    bóle brzucha

•    suchość w jamie ustnej

•    świąd

•    pocenie się

•    ból głowy

•    drżenie

•    dezorientacja

•    zaburzenia snu

•    zmiany nastroju (lęk, nerwowość, uczucie pobudzenia)

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

•    przyspieszone tętno lub zwiększone ciśnienie tętnicze krwi

•    zaburzenia częstości lub rytmu serca

•    utrudnione lub bolesne oddawanie moczu

•    reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

•    mrowienie, drętwienie lub uczucie kłucia w kończynach

•    szumy w uszach

•    mimowolne kurcze mięśni

•    depresja

•    koszmary senne

•    omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma)

•    zaburzenia pamięci

•    trudności z połykaniem

•    krew w stolcu

•    dreszcze

•    uderzenia gorąca

•    ból w klatce piersiowej

•    trudności z oddychaniem

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi (transaminaz wątrobowych)

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1 000, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    drgawki

•    niekontrolowane ruchy

•    uzależnienie

•    nieostre widzenie

•    przemijająca utrata świadomości (omdlenia)

Częstość nieznana:

•    zmniejszenie stężenia cukru we krwi

Ponadto, poniższe działania niepożądane zostały zgłoszone przez osoby stosujące leki zawierające tylko tramadol lub tylko paracetamol:

•    uczucie osłabienia podczas zmiany pozycji z leżącej lub siedzącej na stojącą

•    wolne tętno

•    omdlenie

•    zmiany apetytu

•    osłabienie mięśni

•    wolniejszy lub płytszy oddech

•    zmiany nastroju

•    zmiany aktywności

•    zmiany w postrzeganiu

•    nasilenie się objawów współistniejącej astmy

•    krwawienia z nosa lub dziąseł, które mogło być spowodowane zmniejszeniem liczby płytek krwi

•    hipoglikemia

•    ciężkie reakcje skórne

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Parcotram

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) lub na blistrze po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Parcotram

-    Substancjami czynnymi leku są tramadolu chlorowodorek i paracetamol. Jedna tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

-    Substancje pomocnicze to:_

-    rdzeń tabletki: skrobia żelowana kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) (pochodzenie skrobi: ziemniaczana), krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian;

-    otoczka tabletki: Opadry Yellow (03F52262): hypromeloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żelaza tlenek żółty (E172)

Jak wygląda lek Parcotram i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku Parcotram są jasnożółte, podłużne, z wytłoczonym oznakowaniem „TP” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Tabletki leku Parcotram pakowane są w blistry. Pudełka tekturowe zawierają po 6, 10, 20, 30 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca:

Lupin (Europe) Limited Victoria Court Bexton Road

Knutsford, Cheshire, WA16 OPF Wielka Brytania

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143 566 17 Vysoké Mýto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015 r.

7

Parcotram

Charakterystyka Parcotram

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Parcotram, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Jasnożółta, podłużna tabletka powlekana, z wytłoczonym oznakowaniem „TP” po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Parcotram jest wskazany do objawowego leczenia umiarkowanego i silnego bólu.

Stosowanie produktu leczniczego Parcotram należy ograniczyć do pacjentów, u których umiarkowany lub silny ból wymaga zastosowania tramadolu jednocześnie z paracetamolem (patrz także punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej):

Stosowanie produktu leczniczego Parcotram powinno być ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany lub silny ból wymaga zastosowania tramadolu jednocześnie z paracetamolem.

Dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od nasilenia bólu i odpowiedzi klinicznej.

Zalecana dawka początkowa to dwie tabletki produktu leczniczego Parcotram. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki, jednak nie więcej niż 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę. Przerwa pomiędzy dawkami nie powinna być krótsza niż 6 godzin.

Produktu leczniczego Parcotram w żadnym przypadku nie należy stosować dłużej, niż to jest bezwzględnie konieczne (patrz także punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Jeśli, ze względu na rodzaj i nasilenie choroby, niezbędne jest wielokrotne lub długotrwałe podawanie produktu leczniczego Parcotram, należy uważnie i regularnie monitorować pacjenta (i stosować przerwy w leczeniu, jeśli będzie to możliwe), aby ocenić, czy konieczne jest dalsze leczenie.

Dzieci:

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Parcotram u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Z tego względu nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Można stosować zwykle zalecaną dawkę, jednak należy wziąć pod uwagę, że u ochotników w wieku powyżej 75 lat okres półtrwania w fazie eliminacji tramadolu był wydłużony o 17% po podaniu doustnym. U pacjentów w wieku 75 lat i starszych zaleca się, aby przerwa pomiędzy kolejnymi dawkami nie była krótsza niż 6 godzin ze względu na zawartość tramadolu w produkcie.

Niewydolność nerek:

Ze względu na zawartość tramadolu, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Parcotram u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) (patrz punkt 4.4). U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny pomiędzy 10 a 30 ml/min) przerwa pomiędzy dawkami nie powinna być krótsza niż 12 godzin. Ponieważ tramadol jest usuwany z organizmu podczas hemodializy lub hemofiltracji bardzo powoli, podanie produktu leczniczego po dializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego zazwyczaj nie jest wymagane.

Niewydolność wątroby:

Produktu leczniczego Parcotram nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy wnikliwie rozważyć wydłużenie przerw pomiędzy kolejnymi dawkami (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie należy dzielić ani rozgryzać.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1) tego produktu.

Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy, opioidami lub lekami psychotropowymi.

Produktu leczniczego Parcotram nie należy podawać pacjentom, którzy stosują inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO)ani w trakcie dwóch tygodni po ich odstawieniu (patrz punkt

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Ciężkie zaburzenie czynności wątroby.

Padaczka oporna na leczenie (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza: Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 8 tabletek produktu leczniczego Parcotram na dobę u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej. W celu uniknięcia przypadkowego przedawkowania, należy poinformować pacjentów, aby nie przekraczali zalecanej dawki i nie stosowali jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w tym sprzedawanych bez recepty) lub tramadolu chlorowodorku bez zaleceń lekarza.

Nie należy stosować produktu leczniczego Parcotram u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min).

U pacjentów z ciężkim zburzeniem czynności wątroby stosowanie produktu leczniczego Parcotram jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą bez marskości wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy dokładnie rozważyć wydłużenie przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Nie należy stosować produktu leczniczego Parcotram w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

Tramadol nie jest odpowiedni w leczeniu pacjentów uzależnionych od opioidów. Mimo że jest agonistą receptorów opioidowych, tramadol nie usuwa objawów odstawienia morfiny.

Zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem ze skłonnością do wystąpienia drgawek i (lub) przyjmujących inne produkty lecznicze obniżające próg drgawkowy, szczególnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe przeciwdepresyjne produkty lecznicze, neuroleptyki, ośrodkowo działające przeciwbólowe produkty lecznicze lub środki znieczulające miejscowo. Pacjenci z padaczką wyrównaną leczeniem lub pacjenci ze skłonnością do wystąpienia drgawek powinni być leczeni produktem leczniczym Parcotram wyłącznie wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Zgłaszano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach. Ryzyko może się zwiększać, gdy dawki tramadolu przekraczają zalecaną górną granicę dawki.

Nie zaleca się stosować jednocześnie opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Tolerancja oraz zależność fizyczna i (lub) psychiczna od leku może pojawić się nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych. Należy regularnie monitorować stan kliniczny i konieczność stosowania leczenia przeciwbólowego (patrz punkt 4.2). U pacjentów uzależnionych od opioidów i u pacjentów nadużywających leki lub uzależnionych wcześniej od leków, leczenie powinno powinno trwać krótko i odbywać się pod kontrolą lekarza. Produkt leczniczy Parcotram należy stosować ostrożnie u pacjentów po urazach głowy, pacjentów ze skłonnością do wystąpienia drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej przyczynie, z ośrodkowymi lub obwodowymi zaburzeniami oddechowymi lub ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby.

Objawy odstawienia, podobne do objawów obserwowanych po odstawieniu opiatów, mogą pojawić się nawet po stosowaniu dawek leczniczych oraz po leczeniu krótkotrwałym (patrz punkt 4.8). Objawom odstawienia można zapobiec zmniejszając dawkę podczas kończenia terapii, szczególnie gdy lek stosowano przez długi czas. Rzadko zgłaszano przypadki uzależnienia i nadużywania (patrz punkt 4.8).

Mogą wystąpić objawy odstawienia podobne do objawów obserwowanych podczas odstawienia opiatów (patrz punkt 4.8).

W jednym badaniu opisano, że tramadol stosowany podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasilił wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z:

Nieselektywnymi inhibitorami MAO

Ryzyko zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, pocenie się, drżenie, splątanie, nawet śpiączka.

•    Selektywnymi inhibitorami MAO typu A Ekstrapolacja z nieselektywnych inhibitorów MAO.

Ryzyko zespołu serotoninowego: biegunka, tachykardia, pocenie się, drżenie, splątanie, nawet śpiączka.

•    Selektywnymi inhibitorami MAO typu B

Ośrodkowe objawy pobudzenia przypominające zespół serotoninowy: biegunka, tachykardia, pocenie się, drżenie, splątanie, nawet śpiączka.

Jeśli pacjent przyjmował inhibitory MAO, leczenie tramadolem można rozpocząć dopiero po dwóch tygodniach.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie z:

   Alkoholem

Alkohol nasila działanie uspokajające opioidowych przeciwbólowych produktów leczniczych. Obniżona czujność może wpływać na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.

•    Karbamazepiną i innymi induktorami enzymów

Ryzyko osłabienia skuteczności i skrócenia czasu działania tramadolu spowodowane przez zmniejszenie jego stężenia w osoczu.

•    Opioidami o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) Osłabienie działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko objawów odstawienia.

Jednoczesne stosowanie wymaga zachowania szczególnej ostrożności:

   U nielicznych przypadkach zgłaszano objawy zespołu serotoninowego podczas tymczasowego stosowania tramadolu z innymi lekami serotoninergicznymi, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor - SSRI) i pochodne tryptanu. Objawy zespołu serotoninowego to na przykład splątanie, pobudzenie, gorączka, pocenie się, ataksja, hiperrefleksja, mioklonia i biegunka.

•    Inne pochodne opioidowe (w tym leki przeciwkaszlowe i leki stosowane w leczeniu uzależnienia, takie jak benzodiazepiny i barbiturany).

Zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, które po przedawkowaniu może powodować zgon.

•    Inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak inne pochodne opioidowe (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), barbiturany, benzodiazepiny, inne leki przeciwlękowe, nasenne, uspokajające przeciwdepresyjne, uspokajające przeciwhistaminowe, neuroleptyki, ośrodkowo działające przeciwnadciśnieniowe, talidomid i baklofen.

Te produkty lecznicze mogą nadmiernie hamować czynności ośrodkowego układu nerwowego. Obniżona czujność może wpływać na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

•    jeśli jest to klinicznie uzasadnione, należy okresowo oznaczać czas protrombinowy podczas jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Parcotram z produktami leczniczymi z grupy warfaryny, ze względu na zgłoszenia zwiększonego międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (ang. International Normalized Ratio - INR).

•    Inne leki o znanym działaniu hamującym CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, które mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetylację) i prawdopodobnie również metabolizm jego czynnego metabolitu O-demetylowanego. Znaczenie kliniczne tej interakcji nie było badane.

•    Inne leki obniżające próg drgawkowy, takie jak bupropion, leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i leki przeciwpsychotyczne. Jednoczesne stosowanie tramadolu z tymi lekami zwiększa ryzyko napadów drgawek. Metoklopramid lub domperydon mogą zwiększać szybkość wchłaniania, a cholestyramina może zmniejszać wchłanianie paracetamolu.

•    W ograniczonej liczbie badań dotyczących przedoperacyjnego i pooperacyjnego stosowania przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3 - ondansetronu, wykazano zwiększone zapotrzebowanie na tramadol u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ponieważ produkt leczniczy Parcotram jest lekiem złożonym, zawierającym tramadol, nie należy go stosować w okresie ciąży.

Dane dotyczące paracetamolu:

Badania epidemiologiczne u ciężarnych kobiet nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach.

Dane dotyczące tramadolu:

Ze względu na brak wystarczających danych umożliwiających ocenę bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży, nie należy stosować tramadolu w okresie ciąży. Tramadol stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływał na kurczliwość mięśni macicy. U noworodków produkt leczniczy może powodować zmiany częstości oddechów, które są zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego w okresie ciąży może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia u noworodka po porodzie, wynikających z uzależnienia.

Karmienie piersią

Ponieważ produkt leczniczy Parcotram jest lekiem złożonym, zawierającym tramadol, nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Dane dotyczące paracetamolu:

Paracetamol wydzielany jest z mlekiem kobiet, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi, karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących produkty lecznicze jednoskładnikowe, zawierające tylko paracetamol.

Dane dotyczące tramadolu:

Tramadol i jego metabolity są wydzielane w małych ilościach z mlekiem kobiet. Niemowlę może spożyć około 0,1% dawki przyjętej przez matkę. Nie należy stosować tramadolu podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą się nasilać po spożyciu alkoholu lub stosowaniu innych produktów leczniczych hamujących ośrodkowy układ nerwowy. Jeżeli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W trakcie badań klinicznych, w których stosowano paracetamol jednocześnie z tramadolem, najczęściej zgłaszano działania niepożądane takie, jak nudności, zawroty głowy i senność, które obserwowano u ponad 10% pacjentów.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

•    Nieznana: hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne:

   Często (>1/100 do <1/10): splątanie, zmiany nastroju (lęk, nerwowość, pobudzenie), zaburzenia snu

•    Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć (amnezja)

•    Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): uzależnienie od leku

Obserwowane po wprowadzeniu do obrotu:

•    Bardzo rzadko (<1/10 000): nadużywanie.

Zaburzenia układu nerwowego:

   Bardzo często (>1/10): zawroty głowy, senność

•    Często (>1/100 do <1/10): ból głowy, drżenie

•    Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): mimowolne kurcze mięśni, parestezje, szumy uszne

•    Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): ataksja, drgawki

Zaburzenia oka:

•    Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): nieostre widzenie

Zaburzenia serca:

•    Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): nadciśnienie tętnicze, kołatania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

   Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): duszność Zaburzenia żołądka i jelit:

   Bardzo często (>1/10): nudności

•    Często (>1/100 do <1/10): wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia

•    Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): zaburzenia połykania, smoliste stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

   Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): zwiększenie aktywności aminotransferaz Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

   Często (>1/100 do <1/10): pocenie się, świąd

•    Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

   Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (dyzuria lub zatrzymanie moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100): dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej

Mimo że w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można wykluczyć ich wystąpienia:

Tramadol

•    Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol).

•    Po wprowadzeniu tramadolu do obrotu rzadko obserwowano przypadki jego wpływu na działanie warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego.

•    Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000): reakcje alergiczne z objawami ze strony układu oddechowego (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) oraz anafilaksja.

•    Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000): zmiany apetytu, osłabienie mięśniowe i zahamowanie funkcji oddechowych.

•    Po podaniu tramadolu mogą wystąpić zaburzenia psychiczne, które różnią się nasileniem i rodzajem u poszczególnych osób (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Zaburzenia te obejmują zmiany nastroju (zazwyczaj euforia, sporadycznie nasilona depresja), zmiany aktywności fizycznej (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i czuciowych (np. trudności w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania).

•    Obserwowano nasilenie astmy oskrzelowej, chociaż nie ustalono związku przyczynowego.

•    Mogą wystąpić objawy odstawienia, podobne do objawów występujących po odstawieniu opiatów, takie jak pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, hiperkinezja, drżenie i zaburzenia żołądka i jelit. Inne objawy, które występowały bardzo rzadko po nagłym odstawieniu tramadolu chlorowodorku obejmują: napady paniki, silny lęk, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Paracetamol

•    Paracetamol rzadko wywołuje działania niepożądane, jednak może wystąpić nadwrażliwość z wysypką skórną. Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne. Zgłaszano powikłania hematologiczne, w tym trombocytopenie i agranulocytoze, ale nie musiały one być powiązane przyczynowo z przyjmowaniem paracetamolu.

•    Dostępnych jest kilka doniesień wskazujących, że paracetamol stosowany jednocześnie z produktami leczniczymi z grupy warfaryny może powodować hipoprotrombinemię. W innych badaniach nie obserwowano zmiany czasu protrombinowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Produkt leczniczy Parcotram jest lekiem złożonym. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe związane z toksycznym działaniem tramadolu, paracetamolu lub obu tych substancji czynnych jednocześnie.

Objawy przedawkowania tramadolu:

Po przedawkowaniu tramadolu należy się spodziewać objawów podobnych do tych, które obserwuje się w przypadku innych przeciwbólowych produktów leczniczych działających na ośrodkowy układ nerwowy (opioidów). Obejmują one w szczególności zwężenie źrenic, wymioty, zapaść krążeniową, zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki, drgawki oraz zahamowanie ośrodka oddechowego mogące prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie jest szczególne niebezpieczne dla małych dzieci. Objawy przedawkowania paracetamolu, które pojawiają się po 24 godzinach to bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się po 12 do 48 godzinach po przyjęciu produktu leczniczego. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. W przypadku ciężkiego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą nabłonka cewek nerkowych może rozwinąć się nawet wtedy, gdy nie występuje ciężkie uszkodzenie wątroby. Obserwowano zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki.

Prawdopodobieństwo uszkodzenie wątroby istnieje u osób dorosłych po przyjęciu 7,5 - 10 g paracetamolu lub więcej. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zwykle dostatecznie wiązanego przez glutation po przyjęciu terapeutycznych dawek paracetamolu) nieodwracalnie wiążą się z tkankami wątroby.

Postępowanie w nagłych przypadkach:

•    Pacjenta należy natychmiast umieścić na oddziale specjalistycznym.

•    Podtrzymywać czynność układu oddechowego i krążenia.

•    Przed rozpoczęciem leczenia, możliwie jak najszybciej po przedawkowaniu, należy pobrać próbki krwi, w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w osoczu i wykonania testów czynności wątroby.

•    Testy wątrobowe należy wykonać na początku (przedawkowania) i powtarzać co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT), a wartości powracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach.

•    Opróżnić żołądek wywołując u pacjenta wymioty (jeśli pacjent jest przytomny) lub wykonać płukanie żołądka.

•    Należy zastosować leczenie podtrzymujące, takie jak utrzymanie drożności dróg oddechowych i przywrócenie czynności układu krążenia. W celu przywrócenia funkcji oddechowych należy zastosować nalokson. Napady drgawek można kontrolować, podając diazepam.

•    Tramadol jest w niewielkim stopniu usuwany z osocza poprzez hemodializę lub hemofiltrację. Dlatego hemodializy lub hemofiltracji nie można stosować jako jedynego sposobu leczenia ostrego zatrucia tramadolem.

Natychmiastowe rozpoczęcie leczenia jest szczególnie ważne w przypadku przedawkowania paracetamolu. Pomimo braku istotnych wczesnych objawów, pacjentów należy skierować natychmiast do szpitala w celu zastosowania leczenia, a u wszystkich dorosłych lub młodzieży, która przyjęła paracetamol w dawce około 7,5 g lub więcej lub dziecka, które przyjęło > 150 mg/kg mc. paracetamolu należy wykonać płukanie żołądka, jeśli od zażycia nie upłynęło więcej niż 4 godziny. Stężenia paracetamolu we krwi należy oznaczyć po 4 godzinach po przedawkowaniu, w celu oceny ryzyka uszkodzenia wątroby (na podstawie nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie N-acetylocysteiny (NAC), które mogą mieć korzystny wpływ w okresie do 48 godzin po przedawkowaniu. Dożylne podanie NAC przynosi najlepsze korzyści, gdy zostanie rozpoczęte w ciągu 8 godzin po przedawkowaniu.

N-acetylocysteinę należy nadal podawać, jeśli czas od przedawkowania do wystąpienia objawów przekracza 8 godzin i kontynuować przez cały okres leczenia. Leczenie NAC należy rozpocząć natychmiast, gdy podejrzewa się znaczne przedawkowanie. Należy zapewnić środki do ogólnego leczenia podtrzymującego.

Niezależnie od zgłaszanej dawki przyjętego paracetamolu, odtrutkę dla paracetamolu w postaci NAC należy podawać doustnie lub dożylnie najszybciej, jak to możliwe, najlepiej w ciągu 8 godzin po przedawkowaniu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: tramadol, produkty złożone, kod ATC: N02A X 52.

Leki przeciwbólowe

Tramadol jest opioidowym przeciwbólowym produktem leczniczym, który działa na ośrodkowy układ nerwowy. Tramadol jest nieselektywnym agonistą receptorów opioidowych ą, S, i k, ze szczególnym powinowactwem do receptorów ^, bez innego działania. Inne mechanizmy, które przyczyniają się do działania przeciwbólowego, to hamowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny w neuronach oraz zwiększenie uwalniania serotoniny. Tramadol wykazuje również działanie przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie dawek nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki przewodu pokarmowego. Działanie tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj nieznaczne. Uważa się, że moc działania tramadolu jest równa jednej dziesiątej do jednej szóstej mocy działania morfiny.

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Według drabiny analgetycznej opracowanej przez WHO, produkt leczniczy Parcotram należy do leków przeciwbólowych II stopnia i powinien być stosowany według zaleceń lekarza.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tramadol jest stosowany w formie racemicznej, a we krwi są wykrywane formy [-] i [+] tramadolu i jego metabolit M1. Mimo, że tramadol jest szybko wchłaniany po podaniu, jego szybkość wchłaniania jest wolniejsza (a okres półtrwania jest dłuższy) niż paracetamolu.

Po jednorazowym, doustnym przyjęciu jednej tabletki produktu leczniczego tramadol/paracetamol (37,5 mg/325 mg), maksymalne stężenia w surowicy wynoszą 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 4,2 ^g/ml (paracetamol) i są osiągane odpowiednio po 1,8 godz. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 0,9 godz. (paracetamol). Średnie okresy półtrwania w fazie eliminacji (tm ) wynoszą 5,1/4,7 godz. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 2,5 godz. (paracetamol).

W badaniach farmakokinetycznych przeprowadzanych u zdrowych ochotników, którym podano jedną dawkę lub kilka dawek tramadolu/paracetamolu, nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian parametrów kinetycznych żadnej z substancji czynnych w porównaniu do parametrów obserwowanych po podaniu każdej z tych substancji osobno.

Wchłanianie:

Tramadol w postaci racemicznej wchłania się szybko i prawie całkowicie po podaniu doustnym. Średnia całkowita biodostępność pojedynczej dawki 100 mg wynosi około 75%. Po podaniu kilku dawek biodostępność zwiększa się i osiąga około 90%.

Po doustnym podaniu tramadolu/paracetamolu, paracetamol wchłania się szybko i prawie całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie paracetamolu w osoczu występuje po jednej godzinie i nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem.

Doustne podanie tramadolu/paracetamolu z pokarmem nie wpływało istotnie na maksymalne stężenie w osoczu ani szybkość wchłaniania zarówno tramadolu, jak i paracetamolu. Produkt leczniczy Parcotram można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dystrybucja:

Tramadol ma wysokie powinowactwo do tkanek (Vd,p=203 ± 40 l). W około 20% wiąże się z białkami osocza.

Paracetamol jest szeroko rozprowadzany do większości tkanek organizmu z wyjątkiem tkanki tłuszczowej. Pozorna objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 0,9 l/kg. Względnie niewielka część (~20%) paracetamolu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm:

Tramadol jest intensywnie metabolizowany po podaniu doustnym. Około 30% przyjętej dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej, podczas gdy 60% jest wydalane w postaci metabolitów.

Tramadol jest metabolizowany na drodze O-demetylacji (katalizowanej przez enzym CYP2D6) do metabolitu M1 i poprzez N-demetylację (katalizowaną przez enzym CYP3A) do metabolitu M2. Następnie metabolit M1 jest metabolizowany poprzez N-demetylację i jest sprzęgany z kwasem glukuronowym. Okres półtrwania w osoczu metabolitu M1 wynosi 7 godzin. Metabolit M1 wykazuje silniejsze właściwości przeciwbólowe niż związek macierzysty. Stężenia w osoczu metabolitu M1 są kilkakrotnie mniejsze niż tramadolu a jego udział w działaniu klinicznym raczej nie ulega zmianie po podaniu kilku dawek.

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie na drodze dwóch głównych szlaków metabolicznych: sprzęgania z kwasem glukuronowym lub siarkowym. Drugi z wymienionych szlaków jest szybko wysycany po zastosowaniu dawek większych niż dawki terapeutyczne. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P 450 do czynnego metabolitu pośredniego (N-acetylo-benzochinoimina), który po zastosowaniu produktu leczniczego w dawce terapeutycznej jest szybko usuwany poprzez zredukowany glutation i wydalany z moczem po sprzężeniu z cysteiną i kwasem merkapturowym. Jednak po ostrym przedawkowaniu ilość tego metabolitu wzrasta.

Eliminacja.:

Tramadol i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. Okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 do 3 godzin u osób dorosłych. Jest on krótszy u dzieci i nieznacznie wydłużony u noworodków i pacjentów z marskością wątroby. Paracetamol jest wydalany w postaci glukuronianów i siarczanów, których tworzenie się zależy od przyjętej dawki. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane z moczem w niezmienionej postaci. W niewydolności nerek okres półtrwania obu związków jest wydłużony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono żadnych badań nieklinicznych produktu leczniczego złożonego (tramadol i paracetamol) w celu oceny jego działania rakotwórczego lub mutagennego oraz wpływu na płodność.

W badaniach na szczurach, którym podano doustnie jednocześnie tramadol z paracetamolem nie obserwowano działania teratogennego na ich potomstwo.

Zaobserwowano działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód tramadolu podawanego jednocześnie z paracetamolem u szczurów, po zastosowaniu dawki działającej toksycznie u ciężarnych samic (50/434 mg/kg tramadol/paracetamol), czyli dawki 8,3 razy większej niż maksymalna dawka terapeutyczna stosowana u ludzi. Po zastosowaniu tej dawki nie zaobserwowano działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód polegało na zmniejszeniu masy ciała płodów i zwiększeniu liczby nadliczbowych żeber. Mniejsze dawki powodowały mniej nasilone działanie toksyczne u ciężarnych samic (10/87 i 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) i nie wpływały szkodliwie na zarodek ani płód.

Wyniki standardowych badań mutagenności nie wykazały ryzyka genotoksyczności tramadolu u ludzi.

Wyniki badań rakotwórczości nie wykazały ryzyka działania tramadolu u ludzi.

Badania na zwierzętach, którym podawano tramadol w bardzo dużych dawkach, wykazały wpływ na rozwój narządów, kostnienie i śmiertelność noworodków, związany z działaniem toksycznym u samic. Nie stwierdzono wpływu na płodność i rozwój potomstwa. Tramadol przenika do łożyska. Nie stwierdzono żadnego wpływu na płodność szczurów po doustnym podaniu tramadolu w dawkach do 50 mg/kg u samców i 75 mg/kg u samic.

Szeroko zakrojone badania wykazały, że paracetamol w dawkach terapeutycznych (tzn. nietoksycznych) nie powodował istotnego ryzyka genotoksycznego.

Długoterminowe badania na szczurach i myszach nie wykazały istotnego działania rakotwórczego paracetamolu po zastosowaniu dawek nietoksycznych dla wątroby.

Badania na zwierzętach i rozległe doświadczenie kliniczne u ludzi nie wykazały dotychczas toksycznego wpływu na reprodukcję.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia żelowana kukurydziana Hydroksypropyloceluloza

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) (pochodzenie skrobi: ziemniaczana) Krzemionka koloidalna bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Opadry Yellow (03F52262):

Hypromeloza Makrogol 8000 Tytanu dwutlenek (E171)

Talk

Żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Parcotram, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane dostępny jest w blistrach PVC/PVDC/Aluminium pakowanych w tekturowe pudełko.

Produkt leczniczy Parcotram pakowany jest po 6, 10, 20, 30, 40, 50 lub 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvezdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20329

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.06.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.05.2015

12

Parcotram