+ iMeds.pl

Paricalcitol teva 1 mcgUlotka Paricalcitol teva

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Paricalcitol Teva, 1 mikrogram, kapsułki miękkie Paricalcitol Teva, 2 mikrogramy, kapsułki miękkie

(Paricalcitolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Paricalcitol Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paricalcitol Teva

3.    Jak stosować lek Paricalcitol Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Paricalcitol Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Paricalcitol Teva i w jakim celu się go stosuje

Lek Paricalcitol Teva jest syntetycznym odpowiednikiem biologicznie aktywnej postaci witaminy D.

Aktywna postać witaminy D jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wielu tkanek organizmu, w tym przytarczyc i kości. U ludzi z prawidłową czynnością nerek, aktywna postać witaminy D jest wytwarzana przez nerki, ale w przypadku niewydolności nerek wytwarzanie aktywnej postaci witaminy D jest wyraźnie zmniejszone. W przypadku, kiedy organizm nie może wyprodukować wystarczającej ilości aktywnej postaci witaminy D lek Paricalcitol Teva staje się jej źródłem. Stosownie leku u pacjentów z chorobą nerek (stadium 3, 4 i 5) zapobiega powikłaniom wynikającym z małego stężenia aktywnej witaminy D, tzn. dużemu stężeniu hormonu przytarczyc, co może powodować dolegliwości ze strony układu kostnego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Paricalcitol Teva Kiedy nie stosować leku Paricalcitol Teva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na parykalcytol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo wysokie stężenie wapnia lub witaminy D we krwi.

Pacjent zostanie poinformowany przez lekarza, jeśli te zaburzenia go dotyczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Paricalcitol Teva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

• Przed rozpoczęciem leczenia ważne jest ograniczenie ilości fosforu w diecie.

•    W celu kontrolowania stężenia fosforu może być konieczne przyjmowanie leków wiążących fosforany. Jeśli pacjent stosuje leki wiążące fosforany zawierające wapń, może być konieczne odpowiednie dobranie dawki przez lekarza.

•    Lekarz może zlecić badania krwi w celu kontroli przebiegu leczenia.

•    U niektórych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 3 i 4, może wystąpić zwiększenie stężenia we krwi substancji o nazwie kreatynina. Nie jest to jednak związane z pogorszeniem czynności nerek.

Dzieci

Brak informacji na temat stosowania leku Paricalcitol Teva u dzieci poniżej 5 roku życia, są także ograniczone dane dotyczące stosowania u dzieci powyżej 5 roku życia.

Lek Paricalcitol Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować także tych dostępnych bez recepty.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Paricalcitol Teva lub zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych takich, jak zakażenie drożdżakowe lub pleśniawki), cholestyramina (stosowana w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu), leki stosowane w chorobach serca i w nadciśnieniu tętniczym (np. digoksyna i leki moczopędne) lub leki zawierające duże ilości wapnia. Należy również poinformować o stosowaniu leków zawierających magnez lub glin, np. niektóre leki na niestrawność (leki zobojętniające kwas solny w żołądku) i leki wiążące fosforany.

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem każdego leku.

Paricalcitol Teva z jedzeniem i piciem

Paricalcitol Teva można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem tego leku.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania parykalcytolu u kobiet w ciąży. Nie jest znane potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem u ludzi i dlatego parykalcytolu nie należy stosować, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Nie wiadomo, czy parykalcytol przenika do mleka kobiecego. Pacjentki przyjmujące lek Paricalcitol Teva powinny poinformować lekarza przed rozpoczęciem karmienia piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Paricalcitol Teva nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Paricalcitol Teva

Lek zawiera niewielką ilość etanolu (alkohol), mniej niż 100 mg w jednej kapsułce.

3.    Jak stosować lek Paricalcitol Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przewlekła choroba nerek, stadium 3 i 4

Zwykle stosowana dawka to jedna kapsułka raz na dobę lub co drugi dzień, do trzech razy w tygodniu. Lekarz na podstawie wyników badań laboratoryjnych dobierze odpowiednią dawkę dla danego pacjenta. Po rozpoczęciu stosowania leku Paricalcitol Teva może być konieczna zmiana dawki w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Lekarz ustali odpowiednią dawkę leku Paricalcitol Teva dla pacjenta.

Przewlekła choroba nerek, stadium 5

Zwykle stosowana dawka to jedna kapsułka co drugi dzień, do trzech razy w tygodniu. Lekarz na podstawie wyników badań laboratoryjnych dobierze odpowiednią dawkę dla danego pacjenta. Po rozpoczęciu stosowania leku Paricalcitol Teva może być konieczna zmiana dawki w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Lekarz ustali odpowiednią dawkę leku Paricalcitol Teva dla pacjenta.

Choroba wątroby

W przypadku choroby wątroby o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu nie ma potrzeby zmiany dawki. Nie ma jednak doświadczenia dotyczącego stosowania leku u pacjentów z ciężką chorobą wątroby.

Stosowanie u dzieci

Brak informacji na temat stosowania leku Paricalcitol Teva u dzieci poniżej 5 roku życia, są także ograniczone dane dotyczące stosowania u dzieci powyżej 5 roku życia.

Osoby w podeszłym wieku

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Paricalcitol Teva u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych jest ograniczone. Na ogół nie zaobserwowano jednak zasadniczych różnic w skuteczności lub bezpieczeństwie stosowania u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych i u młodszych pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Paricalcitol Teva

Zbyt duża dawka leku Paricalcitol Teva może spowodować nieprawidłowo wysokie stężenie wapnia we krwi, które może być szkodliwe. Do objawów, które mogą się pojawić wkrótce po przyjęciu zbyt dużej dawki leku Paricalcitol Teva zalicza się uczucie osłabienia i (lub) senność, bóle głowy, nudności (mdłości) lub wymioty, suchość w jamie ustnej, zaparcia, bóle mięśni lub kości i metaliczny smak w ustach.

Do objawów, które mogą wystąpić po dłuższym okresie stosowania zbyt dużych dawek leku Paricalcitol Teva zalicza się utratę apetytu, senność, utratę masy ciała, podrażnienie oczu, katar, swędzenie skóry, uczucie gorąca i gorączki, utratę popędu płciowego i silne bóle brzucha (wywołane zapaleniem trzustki) oraz kamienie nerkowe. Ciśnienie tętnicze może ulec zmianie, a uderzenia serca mogą stać się niemiarowe (kołatanie serca). Wyniki badań krwi i moczu mogą wykazywać duże stężenia cholesterolu, mocznika i azotu oraz zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadko lek Paricalcitol Teva może powodować zmiany psychiczne, w tym splątanie, senność, bezsenność lub nerwowość.

W razie przyjęcia większej dawki leku Paricalcitol Teva niż zalecana lub wystąpienia któregokolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy natychmiast zwrócić się o poradę do lekarza.

Pominięcie zażycia leku Paricalcitol Teva

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent przypomni sobie o tym. Jeśli jednak pozostało bardzo niewiele czasu do zażycia następnej dawki, nie należy przyjmować dawki, którą pominięto. Należy kontynuować stosowanie leku Paricalcitol Teva zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami lekarza dotyczącymi dawki i czasu jej przyjmowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Paricalcitol Teva

Jeśli lekarz nie zaleci przerwania leczenia, należy bezwzględnie kontynuować stosowanie leku Paricalcitol Teva zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące terminy są używane w celu określenia częstości występowania działań niepożądanych

Bardzo często

mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób

Często

mogą dotyczyć do 1 na 10 osób

Niezbyt często

mogą dotyczyć 1 na 100 osób

Rzadko

mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób

Bardzo rzadko

mogą dotyczyć 1 na 10000 osób

Nieznane

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast powiadomić lekarza.

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, stadium 3 i 4

Często:

•    wysypka

•    dolegliwości żołądkowe.

Niezbyt często:

•    reakcje alergiczne (takie jak duszność, świszczący oddech, wysypka, świąd lub obrzęk twarzy i warg)

•    swędzenie skóry i pokrzywka

•    zaparcia, suchość w jamie ustnej

•    skurcze mięśni

•    zawroty głowy i nietypowy smak w ustach

•    wystąpić mogą również zmiany wyników prób wątrobowych i zwiększenie stężenia we krwi substancji o nazwie kreatynina (u pacjentów w okresie przeddializacyjnym). Patrz także „Ostrzeżenia i środki ostrożność”.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, stadium 5

Często:

•    biegunka, zgaga (refluks żołądkowo-jelitowy lub niestrawność)

•    zmniejszenie apetytu, nieprawidłowe stężenie wapnia we krwi.

•    zawroty głowy

•    ból piersi

•    trądzik.

Inne działania niepożądane obserwowane u pacjentów podczas stosowania parykalcytolu do wstrzykiwań są następujące

Często:

•    bóle głowy, nietypowy smak w ustach,

•    świąd,

•    zmniejszone stężenia hormonu przytarczyc,

•    zwiększone stężenia wapnia i zwiększone stężenia fosforu we krwi.

Niezbyt często:

•    niemiarowe uderzenia serca, wydłużony czas krwawienia, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, utrata masy ciała,

•    zatrzymanie bicia serca, bardzo szybkie bicie serca,

• mała liczba białych krwinek, mała liczba czerwonych krwinek, powiększone węzły chłonne,

• udar, mikroudar, śpiączka, omdlenie, zawroty głowy, drganie mięśni, uczucie mrowienia, drętwienie,

• zwiększenie ciśnienia w gałkach ocznych, zapalenie spojówek, zaczerwienienie oczu,

•    ból ucha,

• obrzęk płuc (woda w płucach), krwawienie z nosa, duszność, świszczący oddech, kaszel,

•    zapalenie okrężnicy, zespół jelita drażliwego, krwawienie z odbytu, zaburzenia żołądka, trudności w połykaniu, biegunka, zaparcia, zgaga, wymioty, nudności, suchość w jamie ustnej, dolegliwości żołądkowe,

•    swędząca wysypka, pęcherze skórne, wypadanie włosów, nadmierne owłosienie, nocne poty, ból w miejscu wstrzyknięcia, uczucie pieczenia skóry,

•    bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców, sztywność stawów, drganie mięśni,

•    duże stężenia hormonu przytarczyc,

•    zmniejszenie lub utrata apetytu (jadłowstręt),

• zakażenie krwi, zapalenie płuc, grypa, przeziębienie, ból gardła, zakażenie pochwy,

•    rak piersi,

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi, wysokie ciśnienie tętnicze krwi,

•    bóle w klatce piersiowej, nieprawidłowy chód, obrzęki nóg, obrzęki, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, gorączka, osłabienie, ból, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, pragnienie, samopoczucie inne niż zwykle,

•    alergia

•    ból piersi, trudności w osiągnięciu wzwodu,

•    zaburzenia świadomości, splątanie, niepokój, bezsenność, nerwowość, niemożność znalezienia sobie miejsca.

Nieznane:

• • obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, swędzenie skóry (pokrzywka). Krwawienie żołądka. Należy natychmiast uzyskać pomoc lekarską.

Możesz nie być w stanie stwierdzić, czy masz niektóre z działań niepożądanych, wymienionych powyżej, o ile nie są stwierdzone przez lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

5. Jak przechowywać lek Paricalcitol Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zużyć w ciągu 30 dni po pierwszym otwarciu butelki.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Paricalcitol Teva

-    Substancją czynną leku jest parykalcytol.

1    mikrogram: Każda kapsułka miękka zawiera 1 mikrogram parykalcytolu.

2    mikrogramy: Każda kapsułka miękka zawiera 2 mikrogramy parykalcytolu.

-    Pozostałe składniki to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, etanol bezwodny, butylohydroksytoluen (E 321).

-    Otoczka kapsułki zawiera:

1    mikrogram: żelatynę, glicerol, wodę oczyszczoną, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

2    mikrogramy: żelatynę, glicerol, wodę oczyszczoną, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Paricalcitol Teva i co zawiera opakowanie

Lek Paricalcitol Teva 1 mikrogram to podłużne, białe do jasnoszarych, nieprzezroczyste kapsułki miękkie o rozmiarze 3, wypełnione klarownym roztworem.

Lek Paricalcitol Teva 2 mikrogramy to owalne, jasnopomarańczowe, nieprzezroczyste kapsułki miękkie o rozmiarze 3, wypełnione klarownym roztworem.

Lek Paricalcitol Teva dostępny jest w butelkach z HDPE z zakrętką z polipropylenu zawierającą środek pochłaniający wilgoć zawierających 28 lub 30 kapsułek miękkich. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

TEVA Gyógyszergyar Zrt. TEVA Pharmaceutical Works Private, Limited Company, Debrecen Pallagi ut 13,H-4042,

Węgry

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren, 89143, Niemcy TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Haarlem, 2031 GA, Holandia

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, c.p. 305, Opava-Komarov, 74770, Czechy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następujacymi nazwami;

Bułgaria

Republika Czeska

Niemcy

Grecja

Hiszpania

Węgry

Włochy

Polska

Rumunia

Słowenia

Słowacja


TevaPariVit Paricalcitol Teva Pari cal citol -rati opharm Paricalcitol Teva Paricalcitol Teva Paricalcitol Teva Paracalcitolo Teva Italia Paricalcitol Teva Paricalcitol Teva Parikalcitol Teva Paricalcitol Teva

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2014

7

Paricalcitol Teva

Charakterystyka Paricalcitol teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paricalcitol Teva , 1 mikrogram, kapsułki miękkie Paricalcitol Teva , 2 mikrogramy, kapsułki miękkie

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka miękka zawiera 1 mikrogram parykalcytolu.

Każda kapsułka miękka zawiera 2 mikrogramy parykalcytolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka miękka zawiera 1,42 mg etanolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka miękka

Kapsułka 1 mikrogram: rozmiar 3, podłużna, biała do jasnoszarej, nieprzezroczysta kapsułka miękka, wypełniona klarownym roztworem.

Kapsułka 2 mikrogramy: rozmiar 3, owalna, jasnopomarańczowa, nieprzezroczysta kapsułka miękka, wypełniona klarownym roztworem.

4. SZCZEGÓLOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Paricalcitol Teva jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek (przewlekła choroba nerek, stadium 3 i 4) oraz z przewlekłą niewydolnością nerek (przewlekła choroba nerek, stadium 5) u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Przewlekła choroba nerek, stadium 3 i 4

Paricalcitol Teva stosuje się raz na dobę, codziennie lub trzy razy w tygodniu, co drugi dzień. Dawka początkowa

Dawkę początkową ustala się na podstawie wyjściowego stężenia natywnego parathormonu (iPTH).

Tabela 1. Dawka początkowa

Wyjściowe stężenie (iPTH)

Dawka podawana codziennie

Dawka podawana 3 razy w tygodniu

< 500 pg/ml (56 pmol/l)

1 mikrogram

2 mikrogramy

> 500 pg/ml (56 pmol/l)

2 mikrogramy

4 mikrogramy

*Nie podawać częściej niż co drugi dzień

Dostosowywanie dawki

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie na podstawie stężenia iPTH w surowicy lub osoczu monitorując stężenie wapnia i fosforu w surowicy. W Tabeli 2 przedstawiono proponowany schemat dostosowywania dawki

Tabela 2. Dostosowywanie dawki

Stężenie iPTH w stosunku do

Dostosowywanie dawki w odstępach co 2 do 4 tygodni

wartości wyjściowych

Dawka podawana codziennie

Dawka podawana 3 razy w

i

tygodniu

Bez zmian lub zwiększone

Zwiększyć o

Zwiększyć o

Zmniejszone o < 30%

1 mikrogram

2 mikrogramy

Zmniejszone o >30%, <60%

Nie zmieniać

Nie zmieniać

Zmniejszone o >60%

Zmniejszyć o

Zmniejszyć o

iPTH <60 pg/ml (7 pmol/l)

1 mikrogram2

2 mikrogramy2

1    Nie podawać częściej niż co drugi dzień.

2    Jeśli pacjent przyjmuje codziennie lub trzy razy w tygodniu najmniejszą dawkę, a konieczne jest zmniejszenie dawki, można zmniejszyć częstotliwość podawania.

Należy dokładnie monitorować stężenie wapnia w surowicy po rozpoczęciu leczenia oraz w okresach

dostosowywania dawki. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii lub utrzymującego się zwiększonego

2 2 2 2

iloczynu stężeń Ca x P powyżej 55 mg /dl (4,4 mmol /l ) należy zmniejszyć dawkę wiążących fosforany produktów zawierających wapń lub je odstawić. Ewentualnie można zmniejszyć dawkę produktu Paricalcitol Teva lub na jakiś czas przerwać jego stosowanie. Po przerwaniu stosowania, należy wznowić podawanie produktu w mniejszej dawce, gdy stężenie wapnia w surowicy oraz iloczyn stężeń Ca x P osiągną zakres docelowy.

Przewlekła choroba nerek, stadium 5

Paricalcitol Teva podaje się trzy razy w tygodniu, co drugi dzień.

Dawka początkowa

Dawkę początkową produktu Paricalcitol Teva w mikrogramach ustala się na podstawie wyj ściowego stężenia iPTH (pg/ml)/60 [(pmol/l)/7]. Początkowa dawka maksymalna wynosi do 32 mikrogramów.

Dostosowywanie dawki

Kolejne dawkowanie należy ustalać indywidualnie na podstawie stężenia iPTH oraz stężenia wapnia i fosforu w surowicy. Proponuje się, aby dostosowaną dawkę parykalcytolu w kapsułkach obliczać według następuj ącego wzoru:

Dostosowana dawka (mikrogramy) = aktualne stężenie iPTH (pg/ml)

60

LUB

Dostosowana dawka (mikrogramy) = aktualne stężenie iPTH (pmol/l)

7

Po rozpoczęciu leczenia, w okresach dostosowywania dawki oraz w przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorów P450 3A, należy dokładnie monitorować stężenia wapnia i fosforu w surowicy. Jeśli stwierdza się zwiększenie stężenia wapnia w surowicy lub zwiększenie iloczynu stężeń Ca x P, a pacjent otrzymuje jednocześnie produkt wiążący fosforany zawierający wapń, można zmniejszyć dawkę tego produktu lub przerwać jego podawanie albo zastosować inny produkt wiążący fosforany, który nie zawiera wapnia.

Jeśli stężenie wapnia w surowicy wynosi > 11,0 mg/dl (2,8 mmol/l) lub iloczyn stężeń Ca x P > 70

2 2 2 2

mg /dl (5,6 mmol /l ) lub stężenie iPTH < 150 pg/ml dawkę należy zmniejszyć o 2 do 4 mikrogramy poniżej dawki obliczonej na podstawie aktualnie wykonanego oznaczenia iPTH/60 (pg/ml) [iPTH/7 (pmol/l)]. Jeśli jest konieczne kolejne dostosowanie dawki, dawkę parykalcytolu w postaci kapsułek należy zmniejszyć lub przerwać jego stosowanie do czasu powrotu do normy tych parametrów.

Gdy stężenie iPTH zbliża się do zakresu docelowego (150-300 pg/ml), w celu osiągnięcia stabilnego stężenia iPTH może być konieczne niewielkie, indywidualne dostosowanie dawki. W sytuacji, kiedy stężenia iPTH, Ca lub P oznacza się rzadziej niż raz w tygodniu, może być wskazane zachowanie niższej wartości stosunku dawki początkowej do dawki dostosowanej.

Szczególne populacje

Zaburzenia czynności wątroby:

Nie ma potrzeby dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Nie ma doświadczenia w stosowaniu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci:

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Paricalcitol Teva kapsułki u dzieci (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie zaobserwowano różnic w bezpieczeństwie i skuteczności stosowania u pacjentów w podeszłym wieku (65 - 75 lat) w porównaniu do młodszych pacjentów, ale nie można wykluczyć większej wrażliwości na działanie produktu u niektórych pacjentów w podeszłym wieku.

Sposób podawania

Należy przyjmować doustnie. Paricacitol Teva można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

4.3    Przeciwwskazania

Parykalcytolu nie należy stosować u pacjentów z objawami zatrucia witaminą D, hiperkalcemią lub nadwrażliwością na parykalcytol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadmierne obniżenie stężenia parathormonu może spowodować zwiększenie stężenia wapnia w surowicy i prowadzić do choroby metabolicznej kości. Osiągnięcie odpowiednich fizjologicznych wartości końcowych wymaga monitorowania pacjenta i indywidualnego dostosowywania dawki.

W razie wystąpienia istotnej klinicznie hiperkalcemii, gdy pacjent otrzymuje wiążący fosforany produkt zawierający wapń, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać podawanie wiążącego fosforany produktu zawieraj ącego wapń.

Przewlekłej hiperkalcemii może towarzyszyć uogólnione zwapnienie naczyń oraz zwapnienie innych tkanek miękkich.

Hiperkalcemia, bez względu na jej przyczynę, nasila toksyczne działanie glikozydów naparstnicy i dlatego należy zachować ostrożność, gdy glikozyd naparstnicy ma być podawany jednocześnie z parykalcytolem (patrz punkt 4.5).

U pacjentów w okresie przeddializacyjnym, parykalcytol, podobnie jak inne aktywatory receptora witaminy D, może zwiększać stężenie kreatyniny w surowicy (a zatem zmniejszać wartość szacowanego współczynnika przesączania kłębuszkowego [eGFR]) bez zmiany rzeczywistej wartości współczynnika (GFR).

Należy zachować ostrożność, gdy parykalcytol stosowany jest jednocześnie z ketokonazolem (patrz punkt 4.5).

Ostrzeżenie dotyczące substancji pomocniczych.

Produkt zawiera niewielką ilość etanolu (alkohol), mniej niż 100 mg w jednej kapsułce produktu o dawce 1 mikrogram i 2 mikrogramy.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ketokonazol. Wiadomo, że ketokonazol jest nieswoistym inhibitorem kilku izoenzymów cytochromu P450. Dane uzyskane w badaniach in vivo i in vitro wskazują na możliwość interakcji ketokonazolu z enzymami odpowiedzialnymi za metabolizm parykalcytolu i innych analogów witaminy D. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania parykalcytolu i ketokonazolu. U zdrowych ochotników badano działanie wielokrotnych dawek ketokonazolu podawanego w dawce 200 mg dwa razy na dobę przez 5 dni na właściwości farmakokinetyczne parykalcytolu w postaci kapsułek. C

parykalcytolu zmieniło się minimalnie, ale AUC zwiększyło się około dwukrotnie podczas

0-ro

podawania ketokonazolu. Średni okres półtrwania parykalcytolu wynosił 17,0 godzin w obecności ketokonazolu w porównaniu do 9,8 godzin, gdy podawano sam parykalcytol (patrz ŚRODKI OSTROŻNOŚCI punkt 4.4). Wyniki tego badania wskazują, że po doustnym lub dożylnym podaniu parykalcytolu maksymalne zwiększenie AUC parykalcytolu będące wynikiem interakcji z

ketokonazolem nie powinno zwiększać się bardziej niż około dwukrotnie.

Nie przeprowadzono specjalnych badań dotyczących interakcji. Hiperkalcemia, bez względu na jej przyczynę, nasila toksyczne działanie preparatów naparstnicy i dlatego należy zachować ostrożność, gdy preparat naparstnicy ma być podawany jednocześnie z parykalcytolem.

Nie należy stosować produktów leczniczych zawieraj ących fosforany lub witaminę D jednocześnie z parykalcytolem, ze względu na zwiększone ryzyko hiperkalcemii i podwyższenia iloczynu stężeń Ca x P.

Duże dawki preparatów zawieraj ących wapń lub tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko hiperkalcemii.

Nie należy stosować preparatów zawierających magnez (np. leki zobojętniające kwas solny w żołądku) jednocześnie z preparatami witaminy D, ponieważ wystąpić może hipermagnezemia.

Nie należy długotrwale podawać preparatów zawierających glin (np. leki zobojętniające kwas solny w żołądku, preparaty wiążące fosforany) z produktami leczniczymi zawieraj ącymi witaminę D, ponieważ stężenia glinu we krwi mogą się zwiększyć i wystąpić może toksyczne działanie glinu na kości.

Produkty lecznicze, które zaburzają w jelicie wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczu, takie jak cholestyramina, mogą utrudniać wchłanianie produktu Paricalcitol Teva kapsułki.

4. 6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczaj ących danych dotyczących stosowania parykalcytolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane i dlatego parykalcytolu nie należy stosować, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy parykalcytol przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że parykalcytol lub jego metabolity w niewielkich ilościach przenikają do mleka matki.

Należy podjąć decyzję, czy kontynuować czy przerwać karmienie piersią lub kontynuować czy przerwać leczenie produktem Paricalcitol Teva biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia produktem Paricalcitol Teva dla kobiety.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Przypuszcza się jednak, że wpływ parykalcytolu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu będzie znikomy.

4.8    Działania niepożądane Przewlekła choroba nerek, stadium 3 i 4

Bezpieczeństwo stosowania parykalcytolu w kapsułkach oceniano w trzech trwających 24 tygodnie, kontrolowanych placebo wieloośrodkowych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, w których wzięło udział 220 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, stadium 3 i 4. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między pacjentami leczonymi parykalcytolem i pacjentami otrzymującymi placebo w częstości występowania hiperkalcemii [Paricalcitol Teva (2/106, 2%) versus placebo (0/111, 0%)] lub w zwiększeniu iloczynu stężeń Ca x P [produkt leczniczy Paricalcitol Teva (13/106, 12%) versus placebo (7/111, 6%)].

Najczęściej zgłaszaną reakcj ą niepożądaną u pacjentów leczonych parykalcytolem była wysypka, która występowała u 2% pacjentów.

Wszystkie zdarzenia niepożądane o co najmniej możliwym związku ze stosowaniem parykalcytolu, zarówno objawy kliniczne, jak i wyniki badań laboratoryjnych, przedstawiono w Tabeli 3 według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania. Stosuje się następuj ące kategorie częstości występowania: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/ 10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ, narząd

Reakcja niepożądana

Częstość występowania

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Niezbyt często

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy Zaburzenia smaku

Niezbyt często Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Dolegliwości żołądkowe Zaparcia

Suchość w jamie ustnej

Często

Niezbyt często Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Pokrzywka

Często

Niezbyt często Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśniowe

Niezbyt często

Badania diagnostyczne

Nieprawidłowe wyniki badań aktywności enzymów wątrobowych

Niezbyt często

Przewlekła choroba nerek, stadium 5

Bezpieczeństwo stosowania parykalcytolu w kapsułkach oceniano w jednym trwającym 12 tygodni, kontrolowanym placebo wieloośrodkowym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, w którym wzięło udział 88 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, stadium 5. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między pacjentami leczonymi parykalcytolem i pacjentami otrzymującymi placebo w częstości występowania hiperkalcemii [Paricalcitol Teva (1/61, 2%) versus placebo (0/26, 0%)] lub w zwiększeniu iloczynu stężeń Ca x P [produkt leczniczy Paricalcitol Teva (6/61, 10%) versus placebo (1/26, 4%)].

Wszystkie zdarzenia niepożądane o co najmniej możliwym związku ze stosowaniem parykalcytolu, zarówno objawy kliniczne, jak i wyniki badań laboratoryjnych, przedstawiono w Tabeli 4 według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania. Stosuje się następujące kategorie częstości występowania: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 4. Reakcje niepożądane zgłaszane w badaniu klinicznym fazy III - przewlekła choroba nerek

Układ, narząd

Reakcja niepożądana

Częstość występowania

Zaburzenia metabolizmu i

Hiperkalcemia

Często

odżywiania

Hipokalcemia

Często

Zmniejszenie łaknienia

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Często

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Często

Choroba refluksowa przełyku

Często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Trądzik

Często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Tkliwość piersi

Często

Układ, narząd

Działania niepożądane

Częstość występowania

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Posocznica zapalenie płuc grypa

zapalenie gardła, zakażenie pochwy grypa

Niezbyt często

Nowotwory złośliwe, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rak piersi

Niezbyt często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość, leukopenia, limfadenopatia

Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Niezbyt często

Obrzęk krtani, obrzęk

naczynioruchowy,

pokrzywka

Nieznana

Zaburzenia endokrynologiczne

Niedoczynność przytarczyc

Często

Nadczynność przytarczyc

Niezbyt często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperfosfatemia Hiperkalcemia ,

Często

Hiperkaliemia,

hipokalcemia,

jadłowstręt

Niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

Stan splątania, stan majaczeniowy, depersonalizacja, pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, nerwowość

Niezbyt często

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zaburzenie smaku

Często

Śpiączka, udar naczyniowy mózgu, przemijający napad niedokrwienny, omdlenie, drgawki kloniczne mięśni, niedoczulica, parestezje, zawroty głowy

Niezbyt często

Zaburzenia oka

Jaskra, zapalenie spojówek

Niezbyt często

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia ucha

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Zatrzymanie akcji serca, zaburzenia rytmu serca, trzepotanie przedsionków

Niezbyt często

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie tętnicze, niedoci śnienie tętnicze

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Obrzęk płuc, astma, duszność, krwawienie z nosa, kaszel

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Krwawienie z odbytnicy, zapalenie okrężnicy, biegunka, zapalenie żołądka,

Niezbyt często

niestrawność, utrudnienie połykania, ból brzucha, zaparcia, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zaburzenia żołądka i jelit

Krwotok z przewodu pokarmowego

Nieznane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Często

Pęcherzowe zapalenie skóry, łysienie, nadmierne owłosienie, wysypka, nadmierna potliwość

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, sztywność stawów, ból pleców, drganie mięśni, ból mięśni

Niezbyt często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bóle piersi, zaburzenia erekcji

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaburzenia chodu, obrzęk, obrzęki obwodowe, dolegliwości bólowe, ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, ból w klatce piersiowej, pogorszenie choroby, astenia, złe samopoczucie, pragnienie

Niezbyt często

Badania diagnostyczne

Wydłużenie czasu krwawienia, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie masy ciała, nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi*

Niezbyt często

*To działanie niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych u pacjentów w okresie przeddializacyjnym (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu Paricalcitol Teva kapsułki może powodować hiperkalcemię, nadmierne

wydalanie wapnia z moczem, hiperfosfatemię oraz nadmierne zmniejszenie stężenia parathormonu. Duża podaż wapnia i fosforanów jednocześnie z przyjmowaniem produktu Paricalcitol Teva kapsułki może prowadzić do wystąpienia podobnych nieprawidłowości.

Leczenie pacjentów z istotną klinicznie hiperkalcemią polega na natychmiastowym zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia parykalcytolem oraz zastosowaniu diety o małej zawartości wapnia, odstawieniu produktów uzupełniających wapń, uruchomieniu pacjenta, zwróceniu uwagi na ewentualne zaburzenia czy wyrównaniu ewentualnych zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, ocenie nieprawidłowości w zapisie EKG (niezwykle istotne u pacjentów otrzymuj ących glikozydy naparstnicy) oraz w razie potrzeby zastosowaniu hemodializy lub dializy otrzewnowej z dializatem, który nie zawiera wapnia.

Do objawów przedmiotowych i podmiotowych zatrucia witaminą D związanego z hiperkalcemią zalicza się:

Wczesne: osłabienie, bóle głowy, senność, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zaparcia, bóle mięśni, bóle kości i metaliczny smak w ustach.

Późne: jadłowstręt, utrata masy ciała, zapalenie spojówek (wywołane przez zwapnienie), zapalenie trzustki, światłowstręt, wodnisty wyciek z nosa, świąd, wysoka gorączka, zmniejszenie libido, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego krwi, hipercholesterolemia, zwiększenie aktywności AspAT i AlAT, zwapnienie ektopowe, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, senność, zgon oraz w rzadko występujących przypadkach objawy psychotyczne.

Należy często oznaczać stężenie wapnia w surowicy aż do czasu przywrócenia normokalcemii. Parykalcytol nie jest w istotny sposób usuwany drogą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeciwprzytarczycowe; kod ATC: H05BX02.

Mechanizm działania

Parykalcytol jest syntetycznym analogiem kalcytriolu wykazującym biologiczną aktywność witaminy D, z modyfikacjami łańcucha bocznego (D ) i pierścienia A (19-nor). W przeciwieństwie do

kalcytriolu, parykalcytol wybiórczo aktywuje receptory witaminy D (ang. vitamin D receptor - VDR). Parykalcytol wybiórczo aktywuje VDR w przytarczycach, ale nie aktywuje VDR w jelicie i w mniejszym stopniu działa na resorpcję kości. Parykalcytol aktywuje również receptory wrażliwe na wapń w przytarczycach. W wyniku tego parykalcytol zmniejsza stężenie PTH hamując proliferację w przytarczycach oraz zmniejszając syntezę i wydzielanie PTH z minimalnym działaniem na stężenie wapnia i fosforu. Parykalcytol może działać bezpośrednio na komórki kostne powodując utrzymanie objętości kości i zwiększając powierzchnię podlegającą mineralizacji. Korekta nieprawidłowego stężenia PTH wraz z normalizacj ą homeostazy wapnia i fosforu może zapobiegać metabolicznej chorobie kości związanej z przewlekłą chorobą nerek lub j ą leczyć.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Przewlekła choroba nerek, stadium 3 i 4

Pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności, tzn. zmniejszenie w co najmniej dwóch kolejnych

oznaczeniach wyjściowego stężenia iPTH o > 30% osiągnięto u 91% pacjentów leczonych parykalcytolem w kapsułkach i 13% pacjentów otrzymujących placebo (p< 0,001). Stężenia swoistej dla kości fosfatazy alkalicznej i osteokalcyny w surowicy uległy istotnemu zmniejszeniu (p< 0,001) u pacjentów leczonych parykalcytolem w kapsułkach w porównaniu do placebo, co wiąże się z korektą wysokiego obrotu metabolicznego kości spowodowanego wtórną nadczynnością przytarczyc. U pacjentów leczonych parykalcytolem w kapsułkach nie stwierdzono pogorszenia się parametrów czynności nerek takich, jak przesączanie kłębuszkowe (obliczane na podstawie wzoru MDRD -Modification of diet in renal disease - modyfikacja diety w chorobie nerek), stężenie kreatyniny w surowicy, w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. W porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo, u istotnie większej liczby pacjentów leczonych parykalcytolem w postaci kapsułek zmniejszyło się wydalanie białka z moczem oznaczane metodą półilościową za pomocą pasków wskaźnikowych.

Przewlekła choroba nerek, stadium 5

Pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności, tzn. zmniejszenie w co najmniej dwóch kolejnych oznaczeniach wyjściowego stężenia iPTH o > 30%, osiągnięto u 88% pacjentów leczonych parykalcytolem w postaci kapsułek i 13% pacjentów otrzymujących placebo (p< 0,001).

Dzieci i młodzież

Dane kliniczne dotyczące stosowania parykalcytolu roztworu do wstrzykiwań parykalcytol (IV) u dzieci

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność parykalcytolu iv. badano w trwającym 12 tygodni, randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo badaniu u 29 pacjentów w wieku 5-19 lat ze schyłkową chorobą nerek, poddawanych hemodializom. Sześciu najmłodszych pacjentów leczonych parykalcytolem iv. w ramach badania było w wieku 5-12 lat. Początkowa dawka parykalcytol iv. wynosiła 0,04 pg/kg mc. trzy razy w tygodniu, ustalona na podstawie wyjściowego stężenia iPTH poniżej 500 pg/ml lub 0,08 pg/kg mc. trzy razy w tygodniu, ustalona na podstawie wyjściowego stężenia iPTH > 500 pg/ml. Dawkę parykalcytolu iv. dostosowywano zwiększając o 0,04 pg/kg mc. na podstawie stężeń iPTH i wapnia w surowicy oraz iloczynu stężeń Ca x P. Badanie ukończyło 67% pacjentów leczonych parykalcytolem iv. oraz 14% pacjentów otrzymujących placebo. W grupie otrzymującej parykalcytol iv. u 60% pacjentów stwierdzono dwukrotnie następujące kolejno po sobie zmniejszenie wyjściowego stężenia iPTH o 30% w porównaniu do 21% pacjentów w grupie otrzymującej placebo. 71% pacjentów z grupy otrzymującej placebo przerwało udział w badaniu ze względu na nadmierne zwiększenie stężeń iPTH. U żadnego z pacjentów w grupie otrzymuj ącej parykalcytol iv. lub w grupie otrzymuj ącej placebo nie wystąpiła hiperkalcemia. Brak danych o pacjentach w wieku poniżej 5 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Parykalcytol jest dobrze wchłaniany. U zdrowych osób, po podaniu doustnym parykalcytolu w dawce 0,24 pg/kg mc. średnia bezwzględna biodostępność wynosiła około 72%, maksymalne stężenie w osoczu (C ) wynosiło 0,630 ng/ml (1,512 pmol/ml) po 3 godzinach, a pole pod krzywą stężenie-czas

max

(AUC ) - 5,25 ng»h/ml (12,60 pmol»h/ml). Średnia bezwzględna biodostępność parykalcytolu u

0-W

pacjentów poddawanych hemodializom i dializom otrzewnowym wynosi odpowiednio 79% i 86%, z górną granicą, przy 95% przedziale ufności, wynoszącą odpowiednio 93% i 112%. W badaniu interakcji z pożywieniem przeprowadzonym u zdrowych osób, którym podawano parykalcytol z posiłkiem o dużej zawartości tłuszczu lub na czczo nie wykazano zmian wartości C i AUC .

max    0-w

Dlatego też, produkt Paricalcitol Teva kapsułki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

U zdrowych osób, wartości C i AUC parykalcytolu zwiększały się proporcjonalnie w zakresie

max    0-w

dawkowania 0,06 do 0,48 pg/kg mc. Po podaniu wielokrotnym, codziennie lub trzy razy w tygodniu, u zdrowych osób stan stacjonarny osiągnięto w ciągu 7 dni.

Dystrybucja

Parykalcytol w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza (> 99%). Stosunek stężenia parykalcytolu w [pełnej] krwi do stężenia w osoczu wynosił średnio 0,54 w zakresie stężeń 0,01 do 10 ng/ml (0,024 do 24 pmol/ml), co wskazuje, że bardzo mało leku łączy się z komórkami krwi. Średnia pozorna objętość dystrybucji po podaniu parykalcytolu w dawce 0,24 pg/kg u zdrowych osób wynosiła 34 litry.

Biotransformacja

3

Po podaniu doustnym H-parykalcytolu w dawce 0,48 pg/kg mc. wykazano, że lek macierzysty został w znacznym stopniu zmetabolizowany. Zaledwie 2% dawki zostało wydalone z kałem w niezmienionej postaci, a w moczu nie stwierdzono leku macierzystego. Około 70% radioaktywności zostało wydalone z kałem, a 18% z moczem. Stężenie w ustroju było stężeniem leku macierzystego.

W ludzkim osoczu wykryto dwa metabolity parykalcytolu występujące w niewielkich ilościach. Stwierdzono, że jeden metabolit to 24(R)-hydroksyparykalcytol, a drugi pozostał niezidentyfikowany. W zwierzęcym (szczur) modelu zmniejszania stężenia PTH in vivo wykazano, że 24(R)-hydroksyparykalcytol jest mniej aktywny niż parykalcytol.

Dane uzyskane in vitro wskazują, że parykalcytol jest metabolizowany przez liczne enzymy wątrobowe i niewątrobowe, w tym mitochondrialny CYP24 oraz CYP3A4 i UGT1A4. Zidentyfikowane metabolity są produktami 24(R)-hydroksylacji oraz 24,26- i 24,28-dihydroksylacji oraz bezpośredniego sprzęgania z kwasem glukuronowym.

Eliminacja

U zdrowych osób, średni okres półtrwania parykalcytolu wynosi pięć do siedmiu godzin w badanym zakresie dawkowania 0,06 do 0,48 pg/kg mc. Stopień kumulacji był zgodny z okresem półtrwania i częstotliwością dawkowania. Zabieg hemodializy nie miał zasadniczo wpływu na eliminacj ę parykalcytolu.

Szczególne populacje

Osoby w podeszłym wieku

Nie badano właściwości farmakokinetycznych parykalcytolu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Dzieci

Nie badano właściwości farmakokinetycznych parykalcytolu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Płeć

Właściwości farmakokinetyczne parykalcytolu po podaniu pojedynczych dawek w zakresie 0,06 do 0,48 pg/kg mc. nie zależały od płci.

Zaburzenia czynności wątroby

W badaniu parykalcytolu do podawania dożylnego porównywano rozmieszczenie parykalcytolu (0,24 pg/kg mc.) u pacjentów z lekkimi (n=5) i umiarkowanymi (n=5) zaburzeniami czynności wątroby (według klasyfikacji Child-Pugh) oraz u osób z prawidłową czynnością wątroby (n=10). We wszystkich badanych grupach właściwości farmakokinetyczne niezwiązanego parykalcytolu były podobne. U pacjentów z lekkimi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma potrzeby zmiany dawkowania. Nie oceniano wpływu ciężkich zaburzeń czynności wątroby na właściwości farmakokinetyczne parykalcytolu.

Zaburzenia czynności nerek

Własciwości farmakokinetyczne parykalcytolu po podaniu dawki pojedynczej opisano u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, stadium 3 lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (n=15,

współczynnik przesączania kłębuszkowego - (GFR (ang. glomeruralfiltration rate) = 36,9 do 59,1

2

ml/min/1,73 m ), przewlekłą chorobą nerek, stadium 4 lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek

2

(n=14, GFR = 13,1 do 29,4 ml/min/1,73 m ) oraz przewlekłą chorobą nerek, stadium 5 lub schyłkową chorobę nerek [n=14 pacjenci poddawani hemodializom (ang. haemodialysis - HD) i n=8 pacjenci poddawani dializom otrzewnowym (ang. peritoneal dialysis - PD)]. Podobnie jak w przypadku endogennego 1,25(OH) D zaburzenia czynności nerek w znacznym stopniu wpływały na

właściwości farmakokinetyczne podawanego doustnie parykalcytolu, co pokazuje Tabela 5. W porównaniu do zdrowych osób, u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek stadium 3, 4 i 5 stwierdzono zmniej szenie klirensu po podaniu doustnym (Cl/F) i zwiększenie okresu półtrwania.

Tabela 5. Porównanie parametrów farmakokinetycznych (średnia ± SD) w różnych stadiach zaburzeń czynności nerek i u zdrowych osób

Parametr

farmakokinetyczny

Osoby

zdrowe

PChN stadium 3

PChN stadiu m 4

PChN stadium 5

HD

PD

n

25

15

14

14

8

Dawka(mikrogramy/kg)

0,240

0,047

0,036

0,240

0,240

CL/F (L/h)

3,6 ± 1,0

1,8 ± 0,5

1,5 ± 0,4

1,8 ± 0,8

1,8 ± 0,8

t%(h)

5,9 ± 2,8

16,8 ± 2,6

19,7 ± 7,2

13,9 ± 5,1

17,7 ± 9,6

fu* (%)

0,06 ± 0,01

0,06 ± 0,01

0,07 ± 0,02

0,09 ± 0,04

0,13 ± 0,08

* Oznaczono, gdy stężenie parykalcytolu wynosiło 15 nM

mc. - masa ciała

PChN - przewlekłą choroba nerek

Po podaniu doustnym parykalcytolu w kapsułkach profil farmakokinetyczny parykalcytolu w przewlekłej chorobie nerek, stadium 3 do 5 był porównywalny. Nie ma zatem potrzeby specjalnego dostosowywania dawki poza zalecanym (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności u gryzoni i psów po podaniu wielokrotnym istotne działania były na ogół przypisywane kalcemicznej aktywności parykalcytolu. Do działań, które nie były wyraźnie związane z hiperkalcemią, zaliczono zmniejszenie liczby białych krwinek i zanik grasicy u psów, oraz zmienione wartości kaolinowo-kefalinowego czasu krzepnięcia (zwiększone u psów, zmniejszone u szczurów).

Zmian w liczbie białych krwinek nie obserwowano w badaniach klinicznych parykalcytolu.

Parykalcytol nie wpływał na płodność u szczurów, nie było także dowodów na występowanie działania teratogennego u szczurów lub królików. Duże dawki innych produktów witaminy D podawane zwierzętom w okresie ciąży powodowały powstawanie ciężkich wad rozwojowych u płodów. Wykazano u szczurów, że parykalcytol podawany w dawkach toksycznych dla matek, wpływał na zdolność do życia płodów oraz przyczyniał się do istotnego zwiększenia okołourodzeniowej i pourodzeniowej śmiertelności noworodków.

Nie wykazano potencjalnego działania genotoksycznego parykalcytolu w zestawie badań in vitro i in vivo.

Badania potencjalnego działania rakotwórczego, przeprowadzone na gryzoniach, nie wskazywały na szczególne zagrożenie dla ludzi.

Podawane dawki i (lub) stężenie parykalcytolu w ustroju były nieco większe niż dawki lecznicze lub lecznicze stężenie w ustroju.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha Etanol bezwodny Butylohydroksytoluen (E 321)

Otoczka kapsułki

1    mikrogram Żelatyna Glicerol

Woda oczyszczona Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek czarny (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

2    mikrogramy Żelatyna Glicerol

Woda oczyszczona Tytanu dwutlenek (E171)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek czarny (E172)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata

Zużyć w ciągu 30 dni po pierwszym otwarciu butelki.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z HDPE z zakrętką z polipropylenu zawierającą środek pochłaniający wilgoć zawierające 28 lub 30 kapsułek miękkich.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21948, 21949

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2014-06-25

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-07-11

Paricalcitol Teva