+ iMeds.pl

Parnirol 5 mgUlotka Parnirol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Parnirol, 5 mg, tabletki powlekane

Ropinirolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Parnirol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku    Parnirol

3.    Jak stosować lek Parnirol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Parnirol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Parnirol i w jakim celu się go    stosuje

Lek Parnirol należy do grupy leków zwanych agonistami dopaminy. Agoniści dopaminy działają podobnie do naturalnie występującej w mózgu substancji zwanej dopaminą.

Lek Parnirol jest stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. U pacjentów z chorobą Parkinsona, w niektórych częściach mózgu, występuje małe stężenie dopaminy. Lek Parnirol może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona w celu skuteczniejszego leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Parnirol Kiedy nie stosować leku Parnirol

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (ropinirol) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Parnirol

-    jeśli u pacj enta występuj e choroba wątroby

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min)

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Parnirol należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca. Lekarz może zalecić pomiar ciśnienia tętniczego krwi, szczególnie na początku stosowania leku Parnirol.

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia psychiczne.

-    jeśli pacjent lub jego bliscy/opiekun zauważą nietypowe zachowania wynikające z nieodpartej potrzeby wykonywania pewnych czynności i jeśli pacjent nie jest w stanie zapanować nad impulsem, pokusą czy przymusem wykonywania pewnych czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli impulsów i mogą obejmować uzależnienie od hazardu, kompulsyjne lub napadowe objadanie się, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki lub odstawieniu leku.

Inne leki i Parnirol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym lekach dostępnych bez recepty oraz lekach. pochodzenia roślinnego.

Działanie leku Parnirol może być nasilone lub zmniejszone pod wpływem innych leków i odwrotnie. Do tych leków należą:

-    cyprofloksacyna (antybiotyk)

-    enoksacyna (antybiotyk)

-    fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji)

-    hormonalna terapia zastępcza (HTZ)

-    leki przeciwpsychotyczne i inne leki, które blokują dopaminę w mózgu (np. sulpiryd lub metoklopramid)

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje lek Parnirol i lekarz planuje przepisać jakiekolwiek inne leki.

Parnirol z jedzeniem, piciem i alkoholem

Stosowanie leku Parnirol z jedzeniem może zmniejszyć możliwość wystąpienia nudności lub wymiotów.

Brak jest danych dotyczących spożywania alkoholu podczas stosowania leku Parnirol, dlatego nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Parnirol w czasie ciąży nie jest zalecane, chyba że w ocenie lekarza, korzyść dla pacjentki wynikająca z zastosowania leku Parnirol przeważa nad ryzykiem dla nienarodzonego dziecka.

Stosowanie leku Parnirol w czasie karmienia piersią nie jest zalecane, ponieważ może wpływać na wytwarzanie mleka przez pacjentkę.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje ciążę. Lekarz udzieli także porady, jeżeli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią. Lekarz może zalecić odstawienie leku Parnirol.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Parnirol może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować zawroty głowy.

Lek Parnirol może powodować nadmierną senność lub nagłe napady snu. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani wykonywać czynności, podczas których uczucie senności lub zapadnięcie w sen może narażać pacjenta na ryzyko poważnego zranienia lub śmierci (np. obsługiwanie maszyn), dopóki objawy te nie ustąpią.

Lek Parnirol zawiera laktozę

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli lekarz poinformował, że u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować lek Parnirol

Lek Pamirol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka początkowa wynosi 0,25 mg ropinirolu trzy razy na dobę przez pierwszy tydzień. Następnie lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę co tydzień zgodnie z poniższym schematem:

pierwszy tydzień: drugi tydzień: trzeci tydzień: czwarty tydzień:


0,25 mg ropinirolu trzy razy na dobę 0,5 mg ropinirolu trzy razy na dobę 0,75 mg ropinirolu trzy razy na dobę 1 mg ropinirolu trzy razy na dobę

Następnie lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę w celu uzyskania optymalnego dla pacjenta działania leczniczego. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1 mg do 3 mg ropinirolu trzy razy na dobę (całkowita dawka dobowa 3 mg do 9 mg). Jeżeli nie osiągnięto wystarczającego opanowania objawów choroby Parkinsona, lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki do 24 mg na dobę.

Lek Parnirol można stosować w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona. Jeżeli pacjent przyjmuje inne leki stosowane w chorobie Parkinsona, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszenie dawek tych leków.

Sposób stosowania

Tabletkę leku Pamirol należy połknąć w całości, popić szklanką wody. Tabletek nie należy żuć. Lek Pamirol można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Przyjmowanie leku Pamirol z jedzeniem może zmniejszyć częstość wystąpienia nudności, które są możliwym działaniem niepożądanym leku Parnirol.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Pamirol nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Parnirol

U osoby, która zastosowała większą niż zalecana dawkę leku może wystąpić: uczucie nudności, zawroty głowy, uczucie senności, uczucie zmęczenia (psychicznego lub fizycznego), ból brzucha, omdlenia, nerwowość. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Parnirol, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy pokazać opakowanie leku Parnirol.

Pominięcie zastosowania dawki leku Parnirol

W przypadku pominięcia dawki leku Parnirol nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

W przypadku nieprzyjmowania leku Parnirol przez dobę lub dłużej, należy zasięgnąć porady lekarza w celu ponownego rozpoczęcia stosowania leku Parnirol.

Przerwanie stosowania leku Parnirol

Lek Parnirol należy stosować nawet jeżeli pacjent nie zauważa poprawy, ponieważ objawy mogą ustąpić dopiero po kilku tygodniach stosowania leku. W przypadku wrażenia, że lek działa za mocno lub za słabo, należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy brać więcej tabletek leku Parnirol niż zalecił lekarz. Przerwanie stosowania leku Parnirol musi następować stopniowo. Nie należy przerywać stosowania leku Parnirol bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli po odstawieniu leku nastąpiło nasilenie objawów choroby należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek Pamirol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niepokojące działania niepożądane należy zwrócić się do lekarza. Działania niepożądane leku Pamirol mogą wystąpić najczęściej u pacjentów rozpoczynających leczenie i (lub) podczas zwiększania dawki.

W trakcie leczenia choroby Parkinsona mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często: dotyczące więcej niż 1 na 10pacjentów

-    uczucie nudności

-    senność

-    zaburzenia chodzenia (dyskineza)

-    omdlenia

-    nadmierna senność

Często: dotyczące 1 do 10pacjentów na 100

-    omdlenia lub zawroty głowy szczególnie podczas zmiany pozycji na stojącą

-    omamy („widzenie” rzeczy, które nie są rzeczywiste)

-    uczucie splątania (dezorientacji)

-    zawroty głowy

-    wymioty, zgaga, ból brzucha, rozstrój żołądka (objawiający się niestrawnością lub wzdęciem)

-    obrzęk kończyn dolnych

Niezbyt często: dotyczące 1 do 10 pacjentów na 1 000

-    nagłe napady snu (nagłe zapadanie w sen nie poprzedzone uczuciem senności)

-    zaburzenia psychotyczne inne niż omamy, takie jak delirium (majaczenie), urojenia (irracjonalne myśli) lub paranoja (irracjonalna podejrzliwość)

-    niskie ciśnienie krwi

Bardzo rzadko: dotyczące mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

-    zmiany czynności wątroby, które wykazano w badaniach krwi

Nie znana częstość:

-    u niewielkiej liczby pacjentów leczonych agonistami dopaminy (tak jak np. lek Pamirol) obserwowano zachowania, takie jak nadmierna skłonność do gier hazardowych lub zwiększenie popędu i nadmierną aktywność seksualną. Te działania niepożądane są odwracalne i ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

-    reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk, pokrzywka, swędzenie, wysypka).

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    niezdolność zapanowania nad impulsem, pokusą czy przymusem wykonywania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób; dotyczy to:

•    silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji,

•    zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym,

•    niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania,

•    napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsyjnego jedzenia (spożywania większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

W czasie stosowania leku Parnirol może nastąpić nasilenie objawów (np. mogą pojawić się o wcześniejszej porze dnia, zaraz po udaniu się na spoczynek lub objawy będą dotyczyć innej części ciała np. kończyn górnych).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Parnirol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Parnirol po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po EXP i na kartoniku po Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Parnirol

-    Substancją czynną leku jest ropinirol. Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 5 mg ropinirolu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (E460), kwas cytrynowy bezwodny (E330), kroskarmeloza sodowa (E468), magnezu stearynian (E572)

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E464), tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, talk (E553b), indygotyna lak (E132), błękit brylantowy (E133)

Jak wygląda lek Parnirol i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Niebieskie, okrągłe, ze ściętymi krawędziami, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „259” na jednej stronie i literą „G” na drugiej stronie.

Tabletki pakowane są w bezbarwne blistry Aluminium/Aluminium lub w białe, matowe blistry Triplex (PVC/PE/Aclar)/Aluminium.

Dostępne wielkości opakowań 21, 28, 84

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2012 r.

6

Parnirol

Charakterystyka Parnirol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pamirol, 5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 5 mg ropinirolu.

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg ropinirolu (w postaci ropinirolu chlorowodorku). Substancja pomocnicza: 67,55 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej i laktozy bezwodnej)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Niebieskie, okrągłe, ze ściętymi krawędziami, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną liczbą „259” na jednej stronie i literą „G” na drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie choroby Parkinsona zgodnie z następującymi zasadami:

•    leczenie początkowe w monoterapii, w celu opóźnienia leczenia lewodopą.

•    leczenie skojarzone z lewodopą w okresie choroby, kiedy działanie lewodopy wygasa lub staje się zmienne oraz pojawiają się fluktuacje efektu terapeutycznego (efekt „końca dawki” lub fluktuacje typu „włączenie-wyłączenie”).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli

Zalecane jest indywidualne dobieranie dawki zależnie od skuteczności i tolerancji leku.

Ropinirol należy przyjmować trzy razy na dobę, najlepiej w czasie spożywania posiłku, w celu poprawienia tolerancji leku w przewodzie pokarmowym.

Rozpoczynanie leczenia

Dawka początkowa ropinirolu powinna wynosić 0,25 mg trzy razy na dobę przez pierwszy tydzień leczenia. Następnie dawka może być zwiększana o 0,25 mg trzy razy na dobę, zgodnie z następującym schematem.

Tydzień

1 2 3 4

Pojedyncza dawka ropinirolu (mg)

0,25 0,5 0,75 1

Całkowita dawka dobowa ropinirolu (mg)

0,75 1,5 2,25 3

Schemat leczenia

Po początkowym okresie zwiększania dawek, można dalej zwiększać dawki, co tydzień o 0,5 do 1 mg ropinirolu trzy razy na dobę (1,5 do 3 mg/dobę).

Reakcja na leczenie może być widoczna podczas stosowania dawek leku od 3 do 9 mg ropinirolu na dobę. Jeśli nie osiągnięto wystarczającej kontroli objawów, dawka ropinirolu może być zwiększana aż do 24 mg na dobę.

Stosowanie dawek ropinirolu powyżej 24 mg na dobę nie było badane.

Jeżeli leczenie zostało przerwane na dobę lub dłużej, należy rozważyć ponowne rozpoczęcie leczenia opartego na stopniowym zwiększaniu dawek (patrz wyżej).

W przypadku stosowania produktu leczniczego Parnirol w leczeniu skojarzonym z lewodopą, może zaistnieć możliwość stopniowego zmniejszenia dawki lewodopy. W badaniach klinicznych dawkę lewodopy zmniejszono stopniowo o około 20% u pacjentów, którym podawano produkt leczniczy Parnirol w leczeniu skojarzonym. U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, stosujących ropinirol w skojarzeniu z lewodopą, w trakcie początkowego zwiększania dawki ropinirolu mogą wystąpić dyskinezy. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy (patrz punkt 4.8).

W przypadku zmiany leczenia innym lekiem z grupy agonistów dopaminy na leczenie ropinirolem, należy przed wprowadzeniem ropinirolu zastosować się do zaleceń producenta dotyczących sposobu odstawiania danego leku.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów dopaminy, ropinirol należy koniecznie odstawiać stopniowo, poprzez zmniejszanie liczby podawanych w ciągu doby dawek leku przez okres jednego tygodnia.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Parnirol u dzieci w wieku poniżej 18 lat z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat klirens ropinirolu jest zmniejszony. Należy stopniowo zwiększać dawki w zależności od reakcji na leczenie.

Niewydolność nerek

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 30 do50 ml/min), nie ma konieczności dostosowania dawek leku w tej grupie pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

Niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas stosowania ropinirolu u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia (szczególnie z niewydolnością naczyń wieńcowych), ze względu na farmakologiczne działanie ropinirolu oraz ryzyko obniżenia ciśnienia tętniczego. Zaleca się, aby pacjenci z ciężkimi chorobami układu krążenia (szczególnie z niewydolnością naczyń wieńcowych), mierzyli ciśnienie tętnicze, szczególnie na początku leczenia.

Nie badano jednoczesnego stosowania ropinirolu i leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego i leczeniu arytmii. Należy więc zachować ostrożność stosując jednocześnie leki na nadciśnienie i arytmię oraz ropinirol z powodu ryzyka spadku ciśnienia tętniczego, bradykardii lub innych arytmii.

Nie należy stosować ropinirolu w leczeniu poneuroleptycznej akatyzji, tazykinezji (przymus chodzenia spowodowany neuroleptykiem) lub wtórnego zespołu niespokojnych nóg (na przykład spowodowanego niewydolnością nerek, niedokrwistością z niedoboru żelaza lub ciążą).

Podczas leczenia ropinirolem może wystąpić paradoksalne nasilenie objawów zespołu niespokojnych nóg polegające na wcześniejszym wystąpieniu objawów (zwiększenie) i ponownym pojawieniu się objawów w godzinach wczesnoporannych (odbicie wczesnym rankiem). Jeśli wystąpi pogorszenie, należy ocenić leczenie ropinirolem i rozważyć dostosowanie dawki lub przerwanie leczenia.

Stosowanie ropinirolu u pacjentów z chorobą Parkinsona, związane było z niezbyt częstym występowaniem senności i przypadków nagłego napadu snu (patrz punkt 4.8), jednakże u pacjentów z zespołem niespokojnych nóg objawy te występowały bardzo rzadko. Pacjenci muszą być poinformowani o powyższych objawach. W trakcie leczenia ropinirolem pacjentom należy doradzać ostrożność podczas kierowania pojazdami mechanicznymi lub podczas obsługi maszyn. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) nagły napad snu, muszą powstrzymać się od kierowania pojazdami mechanicznymi lub obsługiwania maszyn. Ponadto należy rozważyć zmniejszenie dawki ropinirolu lub odstawienie leku.

Zaburzenia kontroli impulsów

Należy regularnie monitorować pacjentów pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli impulsów. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że u osób leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi lekami dopaminergicznymi zawierającymi lewodopę, w tym produktem leczniczym Parnirol mogą wystąpić behawioralne objawy zaburzeń kontroli impulsów, w tym: uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz napadowe lub kompulsywne objadanie się. Jeżeli takie objawy wystąpią, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub stopniowe przerwanie leczenia (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania ropinirolu u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby. Działania niepożądane leku powinny być dokładnie obserwowane.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki neuroleptyczne i inne leki z grupy antagonistów dopaminy działających ośrodkowo, takie jak sulpiryd lub metoklopramid, mogą zmniejszać skuteczność ropinirolu i dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania tych substancji czynnych i ropinirolu.

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem i lewodopą lub domperydonem, powodujących konieczność dostosowania dawek tych leków. U pacjentów leczonych dużymi dawkami estrogenów obserwowano zwiększenie stężenia ropinirolu w osoczu. U pacjentów, u których jest już prowadzona hormonalna terapia zastępcza (HTZ), leczenie ropinirolem może być rozpoczynane zgodnie ze zwykle stosowanym sposobem dawkowania. Jednakże, jeżeli HTZ jest przerywana lub rozpoczynana podczas leczenia ropinirolem, konieczne może być dostosowanie dawki ropinirolu w zależności od reakcji klinicznej.

Brak danych dotyczących interakcji ropinirolu z alkoholem. Tak jak w przypadku innych leków działających ośrodkowo, nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania ropinirolu.

Ropinirol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450. Badania farmakokinetyczne (stosowano ropinirol w dawce 2 mg trzy razy na dobę) wykazały, że cyprofloksacyna zwiększa wartości Cmax i AUC ropinirolu odpowiednio o 60% i 84%, co wpływa na ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Dlatego u pacjentów leczonych ropinirolem może być konieczne dostosowanie

jego dawki w przypadku dołączenia lub odstawienia leków hamujących CYP1A2, np.: cyprofloksacyny, enoksacyny lub fluwoksaminy.

Badania interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem (w dawce 2 mg trzy razy na dobę) a teofiliną, substratem enzymu CYP1A2, nie wykazały zmian w farmakokinetyce zarówno ropinirolu jak i teofiliny. Z tego powodu nie należy spodziewać się, by ropinirol wpływał na metabolizm innych leków metabolizowanych przez CYP1A2.

W oparciu o dane z badań in vitro ropinirol stosowany w dawkach terapeutycznych ma potencjalnie niewielki wpływ hamujący na cytochrom P450. Stąd ropinirol prawdopodobnie nie wpływa na farmakokinetykę innych leków poprzez działanie na cytochrom P450.

Palenie tytoniu wpływa pobudzająco na metabolizm za pośrednictwem CYP1A2, stąd jeśli pacjent podczas leczenia ropinirolem zaprzestaje lub rozpoczyna palenie tytoniu, może być konieczne dostosowanie dawki.

Nie obserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy ropinirolem i domperydonem (lek stosowany w leczeniu nudności i wymiotów), które wpływałyby na konieczność dostosowania dawek któregokolwiek z leków. Domperydon hamuje obwodowe działanie dopaminergiczne ropinirolu i nie przenika przez barierę krew-mózg. Stąd może być stosowany jako lek przeciwwymiotny u pacjentów leczonych ośrodkowo działającymi agonistami dopaminy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania ropinirolu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3). Ponieważ potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane, nie zaleca się stosować ropinirolu w czasie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla pacjentki przeważają nad ryzykiem dla płodu.

Ropinirol nie powinien być stosowany u matek karmiących piersią, ponieważ może hamować laktację.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjenci leczeni ropinirolem, u których występuje senność i (lub) nagłe napady snu muszą być poinformowani o konieczności powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych lub wykonywania czynności, podczas których osłabiona czujność może narażać ich samych lub inne osoby na ryzyko poważnego zranienia się lub śmierci (np. obsługiwanie maszyn), dopóki takie nawracające napady snu i senność nie ustąpią (patrz punkt 4.4).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły oraz częstości ich występowania.

Częstości ich występowania określono w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100,

< 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Rozróżniono działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z lewodopą.

Zaburzenia układu immunologicznego

Nie znana:    reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy,

wysypka, świąd).

Zaburzenia psychiczne 4

Często:    omamy

Niezbyt często:    reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenie, urojenia, paranoja.

Terapia skojarzona w badaniach klinicznych:

Często:    splątanie.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    senność.

Często:    zawroty głowy (w tym zawroty    głowy pochodzenia błędnikowego)

Niezbyt często:    nagłe napady snu, nadmierna senność    w ciągu dnia.

Stosowanie ropinirolu jest związane z występowaniem senności i niezbyt często z nadmierną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu.

Monoterapia w badaniach klinicznych:

Bardzo często:    omdlenia.

Terapia skojarzona w badaniach klinicznych:

Bardzo często:    dyskineza. U pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona, w trakcie

początkowego zwiększania dawki ropinirolu mogą wystąpić dyskinezy. W badaniach klinicznych wykazano, że zmniejszenie dawki lewodopy może złagodzić dyskinezy (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:    niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie.

Niedociśnienie ortostatyczne lub niedociśnienie jest rzadko ciężkie.

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często:    nudności

Często:    zgaga.

Monoterapia w badaniach klinicznych:

Często:    wymioty, ból    brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nie znana:    reakcje wątrobowe,    głównie zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Monoterapia w badaniach klinicznych Często:    obrzęk nóg.

Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych

Jeśli u pacjenta wystąpią znaczne działania niepożądane, należy rozważyć zmniejszenie stosowanej dawki leku. Po zmniejszeniu nasilenia działań niepożądanych można ponownie stopniowo zwiększać dawkę. W razie potrzeby można zastosować leki przeciwwymiotne, takie jak domperydon, które nie są ośrodkowo działającymi antagonistami dopaminy.

Zgłoszenia po wprowadzeniu leku do obrotu

Reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd)

Zgłaszano reakcje psychotyczne (inne niż omamy) w tym majaczenie, urojenia, paranoję.

Zaburzenia kontroli impulsów

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy, w tym produktem leczniczym Parnirol, może wystąpić uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz napadowe lub kompulsywne objadanie się (patrz punkt 4.4).

Stosowanie ropinirolu u pacjentów z chorobą Parkinsona jest związane z występowaniem senności i niezbyt często (> 1/1000, < 1/100) wiąże się z nadmierną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu. U pacjentów z zespołem niespokojnych nóg objawy te występowały bardzo rzadko (< 1/10 000). Podczas leczenia ropinirolem zgłaszano niezbyt często (> 1/1000, < 1/100) niedociśnienie ortostatyczne lub niedociśnienie, rzadko ciężkie.

Bardzo rzadko (< 1/10 000) zgłaszano przypadki reakcji wątrobowych, głównie zwiększenia aktywności enzymów wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania ropinirolu są związane z jego działaniem dopaminergicznym. Objawy te mogą być złagodzone poprzez odpowiednie leczenie antagonistami dopaminy, takimi jak neuroleptyki lub metoklopramid.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki dopaminergiczne, agoniści dopaminy; kod ATC: N04BC04.

Mechanizm działania.

Ropinirol jest nieergolinowym agonistą receptorów dopaminowych D2/D3, który pobudza receptory dopaminowe w prążkowiu.

Ropinirol zmniejsza niedobór dopaminy, który jest charakterystyczny dla choroby Parkinsona, poprzez pobudzenie receptorów dopaminowych w prążkowiu.

Ropinirol działając na podwzgórze i przysadkę mózgową hamuje wydzielanie prolaktyny.

Badania wpływu ropinirolu na repolaryzację serca

Badania odstępu QT przeprowadzone u zdrowych ochotników płci męskiej i żeńskiej, którzy otrzymywali ropinirol w postaci tabletek powlekanych (o natychmiastowym uwalnianiu) w dawkach 0,5, 2 i 4 mg raz na dobę, wykazały maksymalne wydłużenie odstępu QT o 3,46 milisekundy przy zastosowaniu dawki 1 mg (estymacja punktowa) w porównaniu z placebo. Górna granica jednostronnego 95% przedziału ufności dla największego średniego efektu wynosiła mniej niż 7,5 milisekundy. Wpływ większych dawek ropinirolu nie został systematycznie oceniony.

Dostępne dane kliniczne z badań odstępu QT niw wykazują na ryzyko wydłużenia odstępu QT po zastosowaniu ropinirolu w dawkach do 4 mg na dobę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność ropinirolu wynosi około 50% (36% do 57%), Cmaxjest osiągane średnio po około 1,5 godziny po podaniu leku. Zwiększenie ogólnej ekspozycji (Cmax i AUC) na ropinirol jest proporcjonalne do zwiększania dawki w zakresie terapeutycznym. Wysokotłuszczowy posiłek zmniejsza szybkość wchłaniania ropinirolu, wykazane jako opóźnienie mediany Tmax o 2,6 godziny oraz 25% zmniejszenie przeciętnej wartości Cmax.

Dystrybucja

Wiązanie się ropinirolu z białkami osocza jest małe (10 - 40%). W wyniku dużej lipofilności ropinirol wykazuje dużą objętość dystrybucji (średnio 7 l/kg).

Metabolizm

Ropinirol jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP1A2 cytochromu P450, a jego metabolity są głównie wydalane z moczem. W badaniach na zwierzętach główny metabolit ropinirolu wykazuje co najmniej 100 razy słabsze działanie dopaminergiczne niż ropinirol.

Wydalanie

Ropinirol jest usuwany z krążenia dużego ze średnim okresem półtrwania w fazie eliminacji wynoszącym około 6 godzin. Nie obserwowano zmiany klirensu ropinirolu po podaniu doustnym zarówno po podaniu jednorazowym, jak i wielokrotnym. Obserwowano szeroką, międzyosobniczą zmienność parametrów farmakokinetycznych.

Liniowość

Farmakokinetyka ropinirolu (Cmax i AUC) jest całkowicie liniowa w zakresie dawek terapeutycznych od 0,25 mg do 4 mg, po podaniu dawki pojedynczej i po podaniu wielokrotnym.

Szczególne grupy pacjentów

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat możliwe jest zmniejszenie klirensu ropinirolu o około 30%.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 30 do 50 ml/min), nie obserwowano zmian w farmakokinetyce ropinirolu. Brak danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Dzieci i młodzież

Ograniczone dane farmakokinetyczne uzyskane u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat (n=9) wykazały, że narażenie ogólnoustrojowe po podaniu pojedynczych dawek 0,125 mg i 0,25 mg było podobne do obserwowanego u dorosłych pacjentów (patrz także punkt 4.2, podpunkt „ Dzieci i młodzież”).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność

Profil toksyczności ropinirolu wynika głównie z jego mechanizmu działania: zmiany zachowania, hipoprolaktynemia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienie czynności serca, opadanie powiek i ślinienie się. Tylko u szczurów albinosów w badaniach długoterminowych z zastosowaniem największych dawek ropinirolu (50 mg/kg masy ciała na dobę) obserwowano degenerację siatkówki, prawdopodobnie związaną ze zwiększoną ekspozycją na światło.

Genotoksyczność

Nie obserwowano genotoksyczności w serii badań in vitro i in vivo.

Rakotwórczość

W trwających dwa lata badaniach przeprowadzonych na myszach i szczurach, z zastosowaniem ropinirolu w dawkach do 50 mg/kg masy ciała na dobę, nie stwierdzono działania rakotwórczego u myszy. U szczurów jedynymi zmianami związanymi ze stosowaniem ropinirolu były rozrost komórek Leydiga i gruczolak jądra, wywołane przez związaną z działaniem ropinirolu hipoprolaktynemię. Zmiany te uważane są za zjawisko specyficzne gatunkowo i nie stanowią niebezpieczeństwa w związku z klinicznym zastosowaniem ropinirolu.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Podawanie ciężarnym szczurom ropinirolu w dawkach toksycznych dla matki powodowało zmniejszenie masy ciała płodów podczas stosowania dawki 60 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu 15-krotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) zwiększenie obumierania płodów podczas stosowania dawki 90 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu 25-krotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi) i wady wrodzone palców podczas stosowania dawki 150 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu 40-krotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi). Nie stwierdzono działania teratogennego u szczurów podczas stosowania dawki 120 mg/kg masy ciała na dobę (w przybliżeniu 30-krotna wartość AUC podczas stosowania maksymalnej dawki u ludzi), ani wpływu na rozwój u królików.

Farmakologia bezpieczeństwa

Badania in vitro dowiodły, że ropinirol hamuje prądy uwarunkowane hERG. Wartość IC5ojest co najmniej 30-krotnie większa od maksymalnego oczekiwanego stężenia w osoczu u pacjentów przyjmujących najwiekszą zalecaną dawkę (4 mg na dobę), patrz punkt 5.1.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Laktoza bezwodna

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna (E460)

Kwas cytrynowy bezwodny (E330)

Kroskarmeloza sodowa (E468)

Magnezu stearynian (E572)

Otoczka tabletki:

Hypromeloza (E464), Tytanu dwutlenek (E171), Makrogol 400, Talk (E553b), Indygotyna lak (E132), Błękit brylantowy (E133)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Blistry

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Butelki

Przechowywać butelki szczelnie zamknięte, w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry: bezbarwne blistry Aluminium/Aluminium lub białe, matowe, blistry Triplex (PV C/PE/Aclar)/Aluminium.

Butelki: Białe, matowe butelki z HDPE z polipropylenowym zamknięciem zabezpieczającym przed otwarciem przez dzieci.

Wielkości opakowań Blister: 21, 28, 30 lub 84 Butelka: 84 lub 1000

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16671

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01.04.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28.12.2012

9

Parnirol