+ iMeds.pl

Parogen 20 mgUlotka Parogen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Parogen, 20 mg, tabletki powlekane Paroksetyna (w postaci bezwodnego chlorowodorku)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Parogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Parogen

3.    Jak stosować lek Parogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Parogen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Parogen i w jakim celu się go stosuje

Parogen jest to lek dla osób dorosłych cierpiących na depresję i/lub zaburzenia lękowe.

Zaburzenia lękowe, w których stosowany jest lek Parogen, są to: zespół natręctw (powtarzające się, obsesyjne myśli i niepoddaj ące się kontroli zachowania), zespół lęku napadowego (napady paniki, w tym napady paniki spowodowane agorafobią, czyli lękiem przed otwartą przestrzenią), zespół lęku społecznego (strach lub unikanie sytuacji społecznych), zespół stresu pourazowego (lęk spowodowany traumatycznym wydarzeniem) i zespół lęku uogólnionego (uczucie ogólnego, silnego lęku i zdenerwowania).

Parogen należy do grupy leków zwanych SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). U każdego człowieka występuje w mózgu substancja zwana serotoniną. U osób z depresją lub lękiem stężenie serotoniny jest mniejsze niż u innych ludzi. Nie wyjaśniono dokładnie, w jaki sposób działa Parogen i inne leki z grupy SSRI, ale być może działają one poprzez zwiększanie stężenia serotoniny w mózgu. Właściwe leczenie depresji lub zaburzeń depresyjnych ma ważne znaczenie dla poprawy stanu zdrowia i samopoczucia. Nieleczona depresja może powodować, że samopoczucie pacjenta nie poprawi się i może stać się bardziej poważne i trudniejsze do leczenia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Parogen

Kiedy nie stosować leku Parogen:

-    jeśli występuje alergia na paroksetynę lub którykolwiek składnik tego leku (wymieniony w puncie 6),

-    jeśli pacjent stosuje leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI), w tym moklobemid, linezolid lub błękit metylenowy) lub jeśli stosował te leki w ciągu ostatnich 2 tygodni. Lekarz wyjaśni, w jaki sposób można rozpocząć stosowanie paroksetyny po zakończeniu leczenia MAOI.

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwpsychotyczne- tiorydazynę lub pimozyd.

W razie którejkolwiek z wyżej wymienionych sytuacji należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem tabletek powlekanych Parogen.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli pacjentka stosuje tamoksyfen w leczeniu raka piersi lub problemach z płodnością. Lek Parogen może zmniejszać skuteczność tamoksyfenu i dlatego lekarz prowadzący może zalecić pacjentce stosowanie innego leku przeciwdepresyjnego,

-    jeśli pacjent ma chore oczy, nerki, wątrobę lub problemy z sercem,

- jeśli pacjent ma padaczkę lub gdy u pacjenta występowały w przeszłości napady padaczkowe lub drgawki,

-    jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały epizody manii (nadmierna aktywność w zachowaniu lub gonitwa myśli),

-    jeśli pacjent był poddawany terapii elektrowstrząsami w leczeniu ciężkiej depresji,

-    jeśli u pacjenta występowały w przeszłości krwawienia lub jeśli pacjent przyjmuje inne leki,

które mogą zwiększyć ryzyko krwawienia (obejmuje to leki stosowane do rozrzedzenia krwi, takie jak warfaryna, leki przeciwpsychotyczne, takie jak perfenazyna lub klozapina, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w bólu i stanach zapalnych nazywane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takie jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, celekoksyb, etodolak, diklofenak, meloksykam),

-    jeśli pacjent ma cukrzycę,

-    jeśli pacjent ma niskie stężenie sodu we krwi,

-    jeśli pacjent ma jaskrę (wysokie ciśnienie w oku),

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę (patrz punkt Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność w dalszej części ulotki).

Jeśli pacjent ma wątpliwości, należy omówić to z lekarzem Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia

Leku Parogen zwykle nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Należy pamiętać, że w razie stosowania leków z tej grupy, pacjenci poniżej 18. roku życia są narażeni na zwiększone ryzyko takich działań niepożądanych, jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (głównie agresja, zachowanie nacechowane sprzeciwem i złość). Pomimo to lekarz może przepisać lek Parogen pacjentowi poniżej 18 lat, jeśli uzna, że leży to w najlepszym interesie pacjenta. Jeśli lekarz przepisał Parogen pacjentowi w wieku poniżej 18 lat a pacjent chciałby to przedyskutować, należy ponownie zgłosić się do lekarza. Należy powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta poniżej 18. roku życia przyjmującego Parogen wystąpią lub nasilą się któreś z wyżej wymienionych objawów. Poza tym nie wykazano dotychczas długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej, w aspekcie jego wpływu na wzrost, dojrzewanie, rozwój intelektualny i behawioralny.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji lub stanu lękowego

W trakcie występowania depresji i (lub) stanów lękowych mogą niekiedy występować myśli dotyczące samouszkodzenia lub samobójstwa. Mogą one nasilać się na początku pierwszego leczenia lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ działanie tych leków jest widoczne dopiero po pewnym czasie, zazwyczaj po upływie dwóch tygodni lub dłużej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli jest większe:

- w przypadku osób, które wcześniej myślały o tym, aby się zabić lub zrobić sobie krzywdę;

-    w przypadku młodych osób dorosłych. Informacje z badań klinicznych wykazują zwiększony stopień ryzyka samobójczych zachowań u osób dorosłych w wieku poniżej 25 lat z chorobami psychicznymi leczonymi lekiem przeciwdepresyjnym.

Jeśli w jakimkolwiek momencie pojawią się takie myśli, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala.

Pomocne może okazać się porozmawianie z przyjacielem lub z kimś z rodziny o swojej depresji lub zaburzeniach lękowych, i poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Można ich poprosić o to, aby powiedziały, kiedy ich zdaniem depresja lub lęk nasilą się lub jeśli zaniepokoją ich zmiany w zachowaniu.

W razie jakichkolwiek obaw należy to omówić z lekarzem.

Ważne objawy niepożądane obserwowane w czasie stosowania leku Parogen

U niektórych chorych przyjmujących Parogen rozwijają się zaburzenia zwane akatyzją, w przebiegu których chorzy mają uczucie niepokoju ruchowego i nie mogą spokojnie stać ani siedzieć. U innych chorych rozwijają się zaburzenia zwane zespołem serotoninowym, w którym występują niektóre lub wszystkie spośród następujących objawów: uczucie splątania, uczucie niepokoju ruchowego, poty, drżenie, dreszcze, halucynacje (dziwne wizje lub głosy), nagłe skurcze mięśni lub szybkie bicie serca. W razie zauważenia któregokolwiek z tych objawów, należy zgłosić się do lekarza. Więcej informacji na temat tych i innych objawów niepożądanych leku Parogen można znaleźć w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane ” w treści ulotki.

Inne leki i Parogen

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Parogen lub zwiększać prawdopodobieństwo występowania objawów niepożądanych podczas stosowania leku Parogen. Również Parogen może mieć wpływ na działanie innych leków. Do leków tych należą:

-    leki nazywane inhibitorami monoaminooksydazy(inhibitory MAO, w tym moklobemid i chlorek metylotioniny (błękit metylenowy)) - patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Parogen”;

-    tiorydazyna lub pimozyd, które należą do leków przeciwpsychotycznych- patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Parogen”;

-    kwas acetylosalicylowy, ibuprofen lub inne leki nazywane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takie jak celekoksyb, etodolak, diklofenak i meloksykam, stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych;

-    tramadol i petydyna, leki przeciwbólowe;

-    leki nazywane tryptanami, takie jak sumatryptan, stosowany w leczeniu migreny;

-    inne leki przeciwdepresyjne, nazywane SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jak klomipramina, nortryptylina i dezypramina;

-    suplement diety nazywany tryptofanem;

-    leki takie jak lit, rysperydon, perfenazyna, klozapina (nazywane lekami przeciwpsychotycznymi) stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych;

-    fentanyl, lek stosowany w czasie znieczulenia oraz w leczeniu przewlekłego bólu;

-    połączenie fozamprenawiru i rytonawiru, które jest stosowane w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV);

-    ziele dziurawca stosowane pomocniczo w depresji;

-    fenobarbital, fenytoina, walproinian sodu lub karbamazepina stosowane w leczeniu napadu drgawek lub padaczki;

-    atomoksetyna, która jest stosowana w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);

-    procyklidyna stosowana w leczeniu drżenia, szczególnie w chorobie Parkinsona;

-    warfaryna lub inne leki (nazywane lekami przeciwzakrzepowymi) stosowane do rozrzedzenia krwi;

-    propafenon, flekainid i leki stosowane w leczeniu nieregularnego bicia serca;

-    metoprolol, beta-adrenolityk stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i problemów z sercem;

-    ryfampicyna stosowana w leczeniu gruźlicyi trądu;

-    linezolid - antybiotyk;

-    tamoksyfen, który jest stosowany w leczeniu raka piersi i problemów z płodność.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków wymienionych powyżej, a nie informował o nich wcześniej lekarza. W takiej sytuacji pacjent powinien iść ponownie do lekarza i zapytać, jak dalej postępować. Dawka leku może wymagać zmiany lub może być konieczne zastosowanie innego leku.

Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, w tym takie, które kupił sobie sam, powinien skontaktować się z lekarzem

lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Parogen. Będą oni wiedzieć, czy łączne stosowanie tych leków jest bezpieczne dla pacjenta.

Parogen z jedzeniem i piciem i alkoholem

W czasie stosowania leku Parogen nie należy pić alkoholu. Alkohol może nasilać objawy i działania niepożądane. Przyjmowanie leku Parogen rano, w czasie posiłku, zmniejsza prawdopodobieństwo występowania nudności.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność a lek Parogen

Pacjentka powinna jak najszybciej skontaktować się lekarzem, jeżeli jest w ciąży, uważa, że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę.

U dzieci, których matki stosowały Parogen w pierwszych miesiącach ciąży opisywano przypadki zwiększonego ryzyka wad wrodzonych, w szczególności dotyczących serca. W populacji ogólnej z wadą serca rodzi się mniej więcej 1 na 100 dzieci. Jeśli matka stosowała Parogen, ryzyko rośnie do 2 na 100. Wspólnie z lekarzem można podjąć decyzję, że lepiej będzie zmienić lek lub stopniowo odstawić Parogen na czas ciąży. Jednakże, zależnie od okoliczności, lekarz prowadzący może uznać, że korzystniejsze dla pacjentki będzie kontynuowanie przyjmowania leku Parogen.

Należy powiadomić położną lub lekarza o przyjmowaniu leku Parogen. Leki takie jak Parogen przyjmowane w czasie ciąży, zwłaszcza w jej późnym okresie, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). W PPHN ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych pomiędzy sercem a płucami dziecka jest zbyt wysokie. Jeśli pacjentka przyjmuje lek Parogen w trakcie 3 ostatnich miesięcy ciąży, u noworodka mogą również wystąpić inne schorzenia, które zazwyczaj występują w pierwszych 24 godzinach po urodzeniu.

Objawy obejmuj ą:

-    trudności z oddychaniem

-    zasinienie skóry lub niestałość temperatury ciała

-    zasinienie ust

-    wymioty lub trudności z prawidłowym przyjmowaniem pokarmu

-    zmęczenie, trudności z zasypianiem lub zwiększona płaczliwość

-    sztywne lub wiotkie mięśnie

-    drżenia, drżączka ze zdenerwowania lub drgawki.

Jeżeli u dziecka wystąpi po urodzeniu którykolwiek z tych objawów lub w razie obaw o stan zdrowia dziecka, należy skontaktować się z lekarzem lub położną w celu uzyskania porady.

Parogen może przenikać do mleka kobiecego w bardzo małych ilościach. Jeśli pacjentka przyjmuje lek Parogen, powinna przed rozpoczęciem karmienia piersią zwrócić się do lekarza. Lekarz razem z pacjentką mogą zadecydować, że podczas stosowania leku Parogen pacjentka będzie karmić piersią.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że paroksetyna obniża jakość nasienia. Teoretycznie, może to mieć wpływ na płodność, ale wpływ na płodność u ludzi nie został do tej pory zaobserwowany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Do możliwych działań niepożądanych leku Parogen należą zawroty głowy, splątanie, uczucie senności i nieostre widzenie. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

3.    Jak stosować lek Parogen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy przyjmować rano, w czasie jedzenia. Tabletek nie należy żuć, lecz połykać w całości, popijając wodą.

Zalecane dawki stosowane w poszczególnych zaburzeniach podano w tabeli poniżej.

Dawka

Zalecana dawka

Maksymalna

początkowa

dobowa

dawka dobowa

Depresja

20 mg

20 mg

50 mg

Zespół natręctw

20 mg

40 mg

60 mg

Zespół lęku napadowego

10 mg

40 mg

60 mg

Zespół lęku społecznego

20 mg

20 mg

50 mg

Zespół stresu pourazowego

20 mg

20 mg

50 mg

Zespół lęku uogólnionego

20 mg

20 mg

50 mg

Lekarz ustali, jaką dawkę należy stosować, gdy tabletki powlekane Parogen zostaną zalecone po raz pierwszy. Większość osób zaczyna czuć się lepiej po kilku tygodniach leczenia. Jeśli po takim czasie nie ma poprawy, należy porozmawiać z lekarzem, który wyda odpowiednie zalecenia. Lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki, jednorazowo o 10 mg, aż do uzyskania maksymalnej dawki dobowej.

Lekarz powie, jak długo należy przyjmować tabletki. Leczenie może trwać wiele miesięcy lub nawet dłużej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat zwykle nie powinny stosować leku Parogen, o ile lekarz nie uzna, że stosowanie tego leku leży w ich interesie (patrz take Punkt 2 „Dzieci i młodzież poniżej 18 lat”).

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek

W przypadku choroby wątroby lub ciężkiej choroby nerek lekarz może zadecydować, że należy przyjmować mniejszą niż zazwyczaj dawkę leku Parogen.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Parogen

Nigdy nie należy przyjmować większej liczby tabletek, niż zalecił lekarz. W razie przyjęcia większej liczby tabletek powlekanych Parogen (przez chorego lub kogoś innego), należy zgłosić się do lekarza prowadzącego lub udać się bezpośrednio do szpitala. Należy pokazać opakowanie po tabletkach.

U osoby, która przedawkowała Parogen, mogą wystąpić objawy wymienione w punkcie 4”Możliwe działania niepożądane ” lub takie objawy, jak: wymioty, rozszerzenie źrenic, gorączka, ból głowy, niekontrolowane skurcze mięśni i przyspieszone bicie serca.

Pominięcie zastosowania leku Parogen

Lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze.

W razie pominięcia dawki i uświadomienia sobie tego przed pójściem spać, należy natychmiast przyjąć tę dawkę. Następnego dnia lek należy przyjmować według stałego schematu. Jeśli pacjent zorientuje się dopiero w nocy lub następnego dnia, że nie wziął leku,, należy pominiętą dawkę opuścić. Możliwe jest wystąpienie objawów odstawienia, ale powinny one ustąpić po przyj ęciu następnej dawki o stałej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Co należy zrobić, jeśli nie ma żadnej poprawy

Parogen nie łagodzi objawów od razu - wszystkie leki przeciwdepresyjne potrzebują czasu, aby zadziałały. Niektóre osoby zaczną się lepiej czuć po kilku tygodniach, ale u innych może to potrwać trochę dłużej. Niektóre osoby przyjmujące leki przeciwdepresyjne zanim poczują się lepiej, najpierw przez pewien czas czują się gorzej. Jeśli poprawa nie nastąpi w ciągu kilku tygodni, należy ponownie zwrócić się do lekarza, który wyda odpowiednie zalecenia. Lekarz powinien zalecić kontrolną wizytę po kilku tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Jeśli poprawa nie nastąpi, należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Przerwanie stosowania leku Parogen

Nie należy przerywać przyjmowania leku Parogen dopóki nie zaleci tego lekarz.

Podczas przerywania leczenia lekiem Parogen lekarz poleci stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni lub miesięcy - to powinno pomóc zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów odstawienia. Jeden ze sposobów polega na stopniowym zmniejszaniu dawki leku Parogen o 10 mg tygodniowo. Większość ludzi uważa, że objawy po odstawieniu leku Parogen są łagodne i ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni. U niektórych osób objawy te mogą być poważniejsze lub mogą utrzymywać się dłużej.

Jeśli wystąpią objawy odstawienia w czasie wycofywania leku, lekarz może zadecydować o konieczności wolniejszego wycofywania leku. W razie wystąpienia poważnych objawów odstawienia po zaprzestaniu stosowania Paroxetine należy zgłosić się do lekarza. Lekarz może zalecić rozpoczęcie ponownego przyjmowania tabletek, a następnie ich odstawianie w wolniejszym tempie.

Nawet jeśli wystąpią objawy odstawienia, zaprzestanie stosowania leku Parogen nadal jest możliwe. Możliwe objawy odstawienia po zakończeniu leczenia

Badania wykazują, że 3 na 10 pacjentów zauważa u siebie jeden lub więcej objawów odstawienia po przerwaniu leczenia lekiem Parogen. Niektóre objawy odstawienia występują częściej niż inne.

Częste objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 10 pacjentów:

-    Zawroty głowy, zaburzenia równowagi

-    Uczucie mrowienia, uczucie pieczenia i (rzadziej) uczucie przechodzenia prądu elektrycznego, w tym również w głowie, jak również brzęczenie, syczenie, gwizdanie, dzwonienie lub odczucie innych dźwięków w uszach

-    Zaburzenia snu (żywe sny, koszmary senne, bezsenność)

-    Uczucie niepokoju

-    Bóle głowy

Niezbyt częste objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 100 pacjentów:

-    Mdłości (nudności)

-    Poty (w tym poty nocne)

-    Niepokój ruchowy lub pobudzenie

-    Drżenie

-    Uczucie splątania lub dezorientacji

-    Biegunka (luźne stolce)

-    Silne emocje lub rozdrażnienie

-    Zaburzenia widzenia

-    Szybkie bicie lub walenie    serca (kołatanie).

Jeśli objawy odstawienia po zakończeniu leczenia lekiem Parogen budzą niepokój, należy zgłosić się do lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych jest większe w pierwszych tygodniach przyjmowania leku Parogen.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy zgłosić się do lekarza lub na izbę przyjęć do najbliższego szpitala:

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować u 1 na 100 osób)

-    Nietypowe siniaki lub krwawienia, np. krwawienia dziąseł, uszkodzenia naczyń krwionośnych

-    Niemożność oddania moczu

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować u 1 na 1000 osób)

-    Drgawki

-    Odczuwanie niepokoju lub uczucie niemożności usiedzenia ani stania nieruchomo, może to oznaczać stan zwany akatyzją. Zwiększenie dawki leku Parogen może nasilić te

odczucia. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Odczucie zmęczenia, osłabienia lub splątania, ból, sztywność lub brak koordynacji mięśni,

Może to wynikać ze zmniejszonego stężenie sodu we krwi. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować u 1 na 10 000 osób)

-    Reakcje alergiczne na lek Parogen. Jeśli u pacjenta wystąpi czerwona i grudkowata wysypka skórna, obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub j ęzyka i (lub) gardła, swędzenie lub trudności w oddychaniu, lub przełykaniu, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala;

-    Jeżeli pacjent ma niektóre lub wszystkie wymienione niżej objawy, to może występować u niego zespół zwany zespołem serotoninowym. Objawy te to: uczucie splątania, niepokój ruchowy, poty, drżenie, dreszcze, halucynacje (dziwne wizje lub dźwięki), nagłe skurcze mięśni lub szybkie bicie serca.

-    Ostra jaskra. Jeżeli u pacjenta wystąpi bolesność oczu i pojawią się zaburzenia ostrości widzenia, powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

-    Jeśli wystąpi zażółcenie skóry i białkówek oczu może to oznaczać żółtaczkę lub problemy z wątrobą ( w tym zapalenie wątroby) lub niewydolność wątroby.

-    Zaczerwienie skóry z tworzeniem się pęcherzy, które maja wygląd małych tarcz (centralne ciemne plamy otoczone bledszym obszarem z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi) zwane rumieniem wielopostaciowym

-    Uogólnione zaczerwienienie skóry z pęcherzami i łuszczeniem się naskórka, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (stan znany jako zespół Stevensa-Johnsona)

-    Uogólnione zaczerwienienie skóry z pęcherzami i łuszczeniem się naskórka na większość powierzchni ciała (toksyczna martwica naskórka).

-    Krwawe wymioty lub przechodzące krwią czarne lub zakrwawione stolce, które mogą być objawami krwawienia z żołądka lub jelit

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Opisywano zachowania samobójcze podczas leczenia lekiem Parogen lub wkrótce po zakończeniu leczenia (patrz punkt 2 „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Parogen ”)

Inne możliwe objawy niepożądane w czasie leczenia:

Bardzo częste objawy niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób:

-    Uczucie mdłości (nudności). Prawdopodobieństwo wystąpienia takich dolegliwości można zmniejszyć poprzez przyjmowanie leku rano, w czasie posiłku.

-    Zmiany dotyczące popędu płciowego lub funkcji seksualnych. Na przykład, brak orgazmu i - u mężczyzn - zaburzenia erekcji i ejakulacji.

Częste objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 10 osób:

-    Brak apetytu

-    Bezsenność lub uczucie senności

-    Niezwykłe sny (w tym koszmary)

-    Uczucie zawrotów głowy lub drżenia

-    Ból głowy

-    Uczucie pobudzenia

-    Uczucie niezwykłego osłabienia

-    Nieostre widzenie

-    Ziewanie, suchość w ustach

-    Biegunka lub zaparcia

-    Przyrost wagi ciała

-    Poty

-    Zwiększone stężenie cholesterolu we krwi

-    Wymioty

-    Zaburzenia koncentracji

Niezbyt częste objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 100 osób:

-    Szybsze niż zwykle bicie    serca

-    Krótkotrwały wzrost ciśnienia tętniczego lub krótkotrwały spadek ciśnienia tętniczego mogący powodować zawroty głowy lub omdlenie przy nagłym wstawaniu

-    Bezruch, sztywność, drżenie lub nieprawidłowe ruchy ust i języka

-    Rozszerzone źrenice

-    Wysypka skórna, świąd (swędzenie skóry)

-    Uczucie splątania

-    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (halucynacje)

-    Niemożność oddania moczu, niekontrolowane, mimowolne oddawanie moczu (nietrzymanie moczu)

Rzadkie objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 1000 osób:

-    Nieprawidłowe wytwarzanie mleka u mężczyzn i kobiet

-    Wolne bicie serca

-    Wpływ na wątrobę zauważalny w badaniach krwi oceniających czynność wątroby

-    Napady paniki

-    Nadmierna aktywność w zachowaniu lub myślach (mania)

-    Uczucie oddzielenia się od własnej osoby (depersonalizacja)

-    Uczucie niepokoju

-    Ból stawów lub mięśni

-    Niemożliwy do opanowania przymus poruszania nogami (Zespół Niespokojnych Nóg)

Bardzo rzadkie objawy niepożądane, które mogą występować z częstością do 1 na 10 000 osób:

-    Zatrzymanie płynów lub wody mogące powodować obrzęk rąk lub nóg

-    Nadprodukcja hormonu powodującego zatrzymanie płynów, powodująca osłabienie, zmęczenie i splątanie

-    Nadwrażliwość na światło

-    Bolesny, długotrwały wzwód prącia

-    Mała liczba płytek krwi, która może powodować łatwiejsze krwawienia i powstawanie siniaków

-    Pokrzywka

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

U niektórych chorych w czasie stosowania leku Parogen może występować brzęczenie, syczenie, gwizdanie, dzwonienie lub odczucie innych dźwięków w uszach.

U pacjentów przyjmujących tego typu leki obserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży

W badaniach nad stosowaniem leku Parogen u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat do częstych objawów niepożądanych, które występowały rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, należały: nasilenie myśli samobójczych i prób samobójczych, celowe samookaleczenia, wrogość, zachowania agresywne i nieprzyjazne, brak apetytu, drżenie, silne poty, nadmierna aktywność (zbyt dużo energii), pobudzenie, zmienność emocji (w tym płacz i zmiany nastroju). Badania te wykazały również, że takie same objawy występowały u dzieci i młodzieży przyjmujących tabletki cukru (placebo) zamiast leku Parogen, choć obserwowano je rzadziej.

U niektórych osób w badaniach dotyczących pacjentów poniżej 18 lat po zaprzestaniu przyjmowania leku Parogen występowały objawy odstawienne. Objawy te były w większości podobne do objawów obserwowanych u osób dorosłych po odstawieniu leku Parogen (patrz punkt 3. Jak stosować lek Parogen, w dalszej części tej ulotki). Poza tym u pacjentów poniżej 18 lat często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) występowały: bóle brzucha, uczucie zdenerwowania i zmienność emocji (w tym płacz, zmiany nastroju, próby samookaleczenia, myśli samobójcze i próby samobójcze).

W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości w czasie stosowania leku Parogen należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą, którzy będą w stanie udzielić odpowiedniej porady. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać lek Parogen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) podanego na butelce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawierają tabletki powlekane Parogen

Tabletka powlekana 20 mg Substancją czynną jest paroksetyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg paroksetyny w postaci bezwodnego chlorowodorku.

Ponadto lek zawiera:

W rdzeniu tabletki: wapnia wodorowęglan bezwodny, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

W otoczce tabletki: talk, tytanu dwutlenek (E171), Eudragit E100: butylometakrylanu, (2-dimetyloaminometylo) metakrylanu i metylometakrylanu kopolimer (1:2:1).

Jak wyglądaj ą tabletki powlekane Parogen i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Parogen 20 mg są to białe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem „P2” po jednej stronie i napisem „G” po drugiej stronie. Po jednej stronie tabletki mają rowek dzielący. Parogen tabletki powlekane 20 mg są dostępne w polietylenowych butelkach i blistrach zawierających 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 58, 60, 98, 100, 200, 250 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Rowek dzielący służy jedynie do przełamania tabletki w celu jej łatwiejszego połknięcia, a nie do podzielenia tabletki na równe dawki.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1 TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratoires Ltd.

Trading as Gerard Laboratoires 35/36 Baldoyle Industrial Estate Dublin 13 Irlandia

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom Mylan utca 1.

Hungary

Niniejszy produkt leczniczy jest zarejestrowany w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania    Serorex

Grecja    Paroxetin/Generics

Polska    Parogen

Portugalia    Paroxetina Alter

Aby dowiedzieć się więcej na temat swojej choroby pacjent może skontaktować się z grupą wzajemnego wsparcia albo organizacją zrzeszającą pacjentów. Dokładniejszych informacji na ten temat może udzielić lekarz.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa tel. (22) 546 64 00 fax (22)644 22 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2013

10

ParoGen

Charakterystyka Parogen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Parogen, 20 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg paroksetyny (w postaci bezwodnego chlorowodorku paroksetyny).

Wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, wielkości 8 mm, wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym napisem „P2” i rowkiem dzielącym po jednej stronie oraz napisem „G” po drugiej stronie.

Rowek dzielący służy jedynie do przełamania tabletki w celu jej łatwiejszego połknięcia a nie do podzielenia tabletki na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie:

-    epizodu dużej depresji

-    zespołu natręctw /zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego

-    zespołu lęku napadowego z lub bez agorafobii

-    zespołu lęku społecznego/ fobii społecznej

-    zespołu lęku uogólnionego

-    zespołu stresu pourazowego

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się, aby paroksetynę podawać raz dziennie, rano, w czasie posiłku.

Tabletkę należy połykać w całości a nie rozgryzać. W celu uzyskania zalecanych dawek można skorzystać z produktów zawierających inne dawki leku.

EPIZOD DUŻEJ DEPRESJI

Zalecana dawka wynosi 20 mg raz dziennie. Zazwyczaj poprawa stanu chorych następuje po tygodniu leczenia, ale zdarza się, że jest widoczna dopiero w drugim tygodniu terapii.

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwdepresyjnych, dawkowanie produktu należy ponownie ocenić i w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikować w ciągu 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia oraz w późniejszym okresie, jeśli będzie to klinicznie uzasadnione. U niektórych chorych, u których odpowiedź na dawkę 20 mg jest niewystarczająca, dawkę można stopniowo zwiększać, jednorazowo o 10 mg, maksymalnie do 50 mg na dobę, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Pacjenci z depresją powinni być leczeni dostatecznie długo (co najmniej przez 6 miesięcy), aby zapewnić ustąpienie objawów.

ZABURZENIE OBSESYJNO-KOMPULSYJNE ZESPÓŁ NATRĘCTW

Zalecana dawka wynosi 40 mg dziennie. Pacjenci powinni zaczynać leczenie od dawki 20 mg na dobę. Dawkę tę można stopniowo zwiększać, jednorazowo o 10 mg, aż do uzyskania dawki zalecanej. Jeśli po kilku tygodniach stosowania zalecanej dawki odpowiedź na leczenie jest nadal niezadowalająca, niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyść z dalszego stopniowego zwiększenia dawki, maksymalnie do 60 mg dziennie.

Chorzy z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi powinni być leczeni dostatecznie długo, aby mieć pewność, że objawy ustąpiły. Leczenie może trwać kilka miesięcy lub nawet dłużej (patrz punkt 5.1.).

ZESPÓŁ LĘKU NAPADOWEGO

Zalecana dawka dobowa wynosi 40 mg. Pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od 10 mg dziennie. W zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie dawkę tę należy stopniowo zwiększać, jednorazowo o 10 mg, aż do osiągnięcia zalecanej dawki dobowej. Zaleca się rozpoczynanie leczenia od małej dawki, aby zminimalizować ryzyko nasilenia objawów lękowych, co - jak wiadomo - może wystąpić w pierwszym okresie leczenia tej choroby. Jeśli po kilku tygodniach stosowania zalecanej dawki odpowiedź na leczenie jest nadal niezadowalaj ąca, niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyść z dalszego stopniowego zwiększenia dawki, maksymalnie do 60 mg dziennie.

Chorzy z zespołem lęku napadowego powinni być leczeni dostatecznie długo, aby mieć pewność, że objawy ustąpiły.. Leczenie może trwać kilka miesięcy lub nawet dłużej (patrz punkt 5.1).

ZESPÓŁ LĘKU SPOŁECZNEGO/ FOBIA SPOŁECZNA

Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. Jeśli po kilku tygodniach stosowania zalecanej dawki odpowiedź na leczenie jest nadal niezadowalaj ąca, niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyść z dalszego stopniowego zwiększania dawki, jednorazowo o 10 mg, maksymalnie do 50 mg dziennie. Leczenie przewlekłe musi odbywać się pod regularną kontrolą lekarską (patrz punkt 5.1.).

ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO

Zalecana dawka wynosi 20 mg dziennie. Jeśli po kilku tygodniach stosowania zalecanej dawki odpowiedź na leczenie jest nadal niezadowalaj ąca, niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyść z dalszego stopniowego zwiększania dawki, jednorazowo o 10 mg, maksymalnie do 50 mg dziennie. Leczenie przewlekłe musi odbywać się pod regularną kontrolą lekarską (patrz punkt 5.1.).

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO

Zalecana dawka wynosi 20 mg dziennie. Jeśli po kilku tygodniach stosowania zalecanej dawki odpowiedź na leczenie jest nadal niezadowalaj ąca, niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyść z dalszego stopniowego zwiększania dawki, jednorazowo o 10 mg, maksymalnie do 50 mg dziennie. Leczenie długoterminowe musi odbywać się pod regularną kontrolą lekarską (patrz punkt 5.1.).

INFORMACJE OGÓLNE

OBJAWY ODSTAWIENIA OBSERWOWANE PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA PAROKSETYNĄ

Należy unikać nagłego odstawiania produktu (patrz punkty 4.4. i 4.8.). Schemat stopniowego odstawiania produktu stosowany w badaniach klinicznych polegał na zmniejszaniu dawki dobowej o 10 mg w odstępach tygodniowych. Jeśli po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu produktu wystąpią bardzo dokuczliwe objawy, można rozważyć powrót do wcześniej stosowanej dawki. Po takim epizodzie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, ale w wolniejszym tempie.

Szczególne grupy pacjentów:

•    Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku obserwuje się zwiększone stężenia paroksetyny w osoczu, ale zakres stwierdzanych stężeń pokrywa się z wartościami obserwowanymi u osób młodszych. Dawka początkowa produktu powinna być taka sama, jak dawka początkowa u osób dorosłych. U niektórych pacjentów może być potrzebne zwiększenie dawki, jednak maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 40 mg.

•    Dzieci i młodzież (od 7. do 17. roku życia)

Paroksetyna nie powinna być stosowana u dzieci i młodzieży, gdyż kontrolowane badania kliniczne wykazały, że stosowanie paroksetyny wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zachowań samobójczych i agresji. Poza tym w badaniach tych skuteczność produktu nie została należycie wykazana (patrz punkty 4.4. i 4.8.).

•    Dzieci poniżej 7. roku życia

Nie badano stosowania paroksetyny u dzieci poniżej 7. roku życia. Nie należy stosować paroksetyny, dopóki jej bezpieczeństwo i skuteczność w tej grupie wiekowej nie zostanie potwierdzone.

•    Niewydolność nerek/ wątroby

U pacjentów z poważnym upośledzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min.) oraz u chorych z upośledzoną czynnością wątroby stwierdza się podwyższone stężenia paroksetyny w osoczu. W związku z tym należy stosować dawki znajdujące się na dolnej granicy zalecanego zakresu dawkowania.

4.3 Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na paroksetynę lub jakikolwiek inny składnik produktu (patrz punkt 6.1).

Nie wolno stosować paroksetyny w połączeniu z inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI).

W szczególnych okolicznościach linezolid (antybiotyk będący odwracalnym, niewybiórczym inhibitorem monoaminooksydazy) może być podawany łącznie z paroksetyną, pod warunkiem, że możliwe jest kontrolowanie ciśnienia krwi i ścisła obserwacja pacjenta pod kątem objawów zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.5).

Leczenie paroksetyną można rozpocząć:

-    po 2 tygodniach od odstawienia nieodwracalnego MAOI lub

-    po co najmniej 24 godzinach od odstawienia odwracalnego MAOI, np. moklobemid, linezolid, chlorek metylotioniny (błękit metylenowy; przedoperacyjny środek wizualizuj ący, który jest odwracalnym nieselektywnym inhibitorem MAO)..

Między odstawieniem paroksetyny a włączeniem MAOI należy zachować co najmniej jednotygodniową przerwę.

Nie należy stosować paroksetyny w połączeniu z tiorydazyną, gdyż - podobnie jak inne leki hamuj ące wątrobowy enzym CYP450 2D6 - paroksetyna może podwyższać stężenie tiorydazyny w osoczu (patrz punkt 4.5.). Podawanie samej tiorydazyny może powodować wydłużenie odstępu QTc i związane z tym groźne komorowe zaburzenia rytmu serca, takie jak torsade de pointes, oraz nagły zgon.

Nie należy stosować paroksetyny jednocześnie z pimozydem (patrz punkt 4.5.).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie paroksetyną można ostrożnie rozpocząć po 2 tygodniach od zakończenia terapii nieodwracalnym MAOI lub po 24 godzinach od zakończenia terapii odwracalnym MAOI. Dawkowanie paroksetyny należy zwiększać stopniowo aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi terapeutycznej (patrz punkty 4.3. i 4.5.).

Stosowanie u dzieci i młodzieży do 18. roku życia

Nie należy stosować paroksetyny w leczeniu dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby i myśli samobójcze) i wrogość (głównie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i nastolatków leczonych lekami przeciwdepresyjnymi niż w grupach kontrolnych przyjmujących placebo. Jeśli mimo to, na podstawie obrazu klinicznego, zostanie podjęta decyzja o leczeniu, pacjent musi być starannie obserwowany pod kątem objawów związanych z samobójstwem. Poza tym brakuje danych na temat bezpieczeństwa produktu w terapii przewlekłej u dzieci i młodzieży, szczególnie danych dotyczących wpływu produktu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój intelektualny i behawioralny.

Samobójstwo/ myśli samobójcze lub pogorszenie kliniczne

Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samookaleczeń i samobójstwa (zdarzeń związanych z samobójstwem). Ryzyko takie utrzymuje się, aż do momentu uzyskania istotnej remisji. W związku z tym, że pierwsze tygodnie leczenia a nawet dłuższy okres terapii może nie przynieść znaczącej poprawy, pacjenci muszą być w tym czasie starannie monitorowani. Ogólne doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstwa może się zwiększyć w pierwszym okresie zdrowienia.

Inne zaburzenia psychiczne, w leczeniu których przepisywana jest paroksetyna, również mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zachowań związanych z samobójstwem. Poza tym zaburzenia te mogą współistnieć depresj ą endogenną. Dlatego w leczeniu chorych z innymi zaburzeniami psychicznymi należy zachować taką samą ostrożność, jak w czasie leczenia chorych z depresją endogenną.

Wiadomo, że pacjenci ze zdarzeniami związanymi z samobójstwem w wywiadzie oraz pacjenci wykazujący przed rozpoczęciem leczenia znacznie nasilone wyobrażenia samobójcze są bardziej zagrożeni myślami i próbami samobójczymi i powinni być dokładnie nadzorowani w trakcie leczenia. Meta-analiza badań klinicznych z grupą kontrolną placebo leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z chorobami psychicznymi wykazała zwiększone ryzyko zachowań samobójczych przy stosowaniu leków przeciwdepresyjnych (w porównaniu z placebo) u pacjentów poniżej 25 roku życia (patrz również punkt 5.1).

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i po zmianie dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy zwiększonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, pojawienie się zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Akatyzja/ niepokój psychoruchowy

Stosowanie paroksetyny może wiązać się z rozwojem akatyzji, którą cechuje wewnętrzne poczucie niepokoju ruchowego i pobudzenie psychoruchowe z niezdolnością do pozostania w pozycji siedzącej lub stojącej, zazwyczaj z towarzyszącym subiektywnym dyskomfortem. Największe prawdopodobieństwo rozwoju tych zaburzeń istnieje w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia. U osób, u których pojawią się takie objawy, zwiększanie dawki może być szkodliwe.

Zespół serotoninowy/ złośliwy zespół neuroleptyczny

W rzadkich przypadkach w czasie leczenia paroksetyną, szczególnie w połączeniu z innymi lekami serotoninergicznymi i/lub neuroleptycznymi, może wystąpić zespół serotoninowy lub objawy przypominające złośliwy zespół neuroleptyczny. Wystąpienie tych zespołów może prowadzić do zagrożenia życia, leczenie paroksetyną należy wówczas natychmiast przerwać (występujące objawy: hipertermia, sztywność mięśni, mioklonie, niestabilność autonomicznego układu nerwowego z możliwymi nagłymi zmianami w zakresie podstawowych funkcji życiowych, zmiany stanu psychicznego, między innymi splątanie, rozdrażnienie, duże pobudzenie przechodzące w delirium i śpiączkę) i zastosować odpowiednie objawowe leczenie podtrzymujące. Z uwagi na ryzyko zespołu serotoninowego nie należy stosować paroksetyny w połączeniu z prekursorami serotoniny (jak np. -tryptofan, oksytryptan). (Patrz punkty 4.3. i 4.5.).

Mania

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwdepresyjnych, należy zachować ostrożność stosując paroksetynę u chorych z manią w wywiadzie. U pacjentów wchodzących w fazę maniakalną leczenie paroksetyną należy przerwać.

Niewydolność nerek/ wątroby

Zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i u chorych z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4..2.).

Cukrzyca

U chorych na cukrzycę stosowanie leku z grupy SSRI może zaburzyć kontrolę glikemii. Konieczna może okazać się modyfikacja dawki insuliny i(lub) doustnego leku hipoglikemizującego.

Padaczka

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, należy zachować ostrożność stosując paroksetynę u chorych na padaczkę.

Drgawki

U pacjentów leczonych paroksetyną częstość napadów drgawkowych jest mniejsza niż 0,1%. U każdego chorego, u którego doszło do drgawek, produkt należy odstawić.

Terapia elektrowstrząsami

Kliniczne doświadczenie z jednoczesnym stosowaniem paroksetyny i terapii elektrowstrząsami jest niewielkie.

Jaskra

Podobnie jak inne leki z grupy SSRI, paroksetyna może powodować rozszerzenie źrenicy. Należy zachować ostrożność stosując paroksetynę u osób z jaskrą z wąskim kątem przesączania lub z jaskrą w wywiadzie.

Choroby serca

U pacjentów z chorobami serca należy zachować typowe środki ostrożności.

Hiponatremia

W rzadkich przypadkach, głównie u osób w podeszłym wieku, opisywano hiponatremię. Ostrożność należy zachować również u osób zagrożonych rozwojem hiponatremii, np. z powodu jednocześnie przyjmowanych leków lub u osób z marskością wątroby. Hiponatremia zwykle ustępuje po odstawieniu paroksetyny.

Krwawienia

Są doniesienia o występowaniu krwawień śródskórnych, takich jak wylewów podskórnych i plamicy, w czasie stosowania SSRI. Opisywano również innego rodzaju krwawienia, np. krwawienia z przewodu pokarmowego.

U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko krwawienia może być zwiększone.

Zaleca się zachowanie ostrożności u chorych przyjmujących leki z grupy SSRI jednocześnie z doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi, lekami upośledzającymi funkcję płytek lub innymi lekami mogącymi zwiększać ryzyko krwawienia (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne takie jak klozapina, fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2) jak również u chorych z zaburzeniami krzepnięcia lub z chorobami mogącymi predysponować do krwawień w wywiadzie.

Interakcja z tamoksyfenem

Paroksetyna, silny inhibitor CYP2D6, może prowadzić do zmniejszenia stężenia endoksyfenu, jednego z najważniejszych aktywnych metabolitów tamoksyfenu. Dlatego w trakcie leczenia tamoksyfenem, w miarę możliwości należy unikać stosowania paroksetyny (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia paroksetyną

Objawy odstawienia po zakończeniu leczenia paroksetyną zdarzaj ą się często, zwłaszcza jeśli produkt jest odstawiany nagle (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych objawy niepożądane po odstawieniu produktu występowały u 30% pacjentów leczonych paroksetyną w porównaniu z 20% pacjentów przyjmuj ących placebo. Występowanie objawów odstawienia nie oznacza, że produkt powoduje uzależnienie.

Ryzyko wystąpienia objawów odstawienia może zależeć od kilku czynników, między innymi od czasu trwania leczenia i dawki produktu, a także od tempa zmniejszania dawki.

Opisywano zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje, uczucie przechodzenia prądu elektrycznego i szum w uszach), zaburzenia snu (w tym intensywne sny), pobudzenie lub niepokój, nudności, drżenie, splątanie, poty, bóle głowy, biegunkę, kołatanie serca, chwiejność emocjonalną, rozdrażnienie oraz zaburzenia widzenia. Zazwyczaj objawy te maj ą łagodne lub umiarkowane nasilenie, choć u niektórych pacjentów mogą być ciężkie. Zwykle pojawiają się w ciągu kilku pierwszych dni po odstawieniu produktu, ale opisywano niezwykle rzadkie przypadki występowania takich objawów u pacjentów, którzy nieumyślnie pominęli dawkę produktu. Zazwyczaj objawy te są samo-ograniczające się i zwykle ustępują w ciągu 2 tygodni, choć u niektórych osób mogą się przedłużać (do 2-3 miesięcy lub dłużej). W związku z tym zaleca się, aby paroksetynę odstawiać powoli, stopniowo redukując dawki na przestrzeni kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od stanu pacjenta (patrz: „Objawy odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia paroksetyną”, punkt 4.2.).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Leki serotoninergiczne

Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), jednoczesne stosowanie paroksetyny z lekami serotoninergicznymi może prowadzić do występowania działań związanych z 5-HT (zespół serotoninowy: patrz punkt 4.4). Należy zalecać ostrożność oraz konieczność bardziej ścisłego monitorowania klinicznego przy stosowaniu leków serotoninergicznych [L-tryptofan, tryptany, tramadol, linezolid, chlorek metylotioniny (błękit metylenowy), SSRI, lit, petydyna i preparaty z ziela dziurawca - Hypericum perforatum] w połączeniu z paroksetyną.

Zalecana jest także ostrożność przy stosowaniu fentanylu w znieczuleniu ogólnym oraz w leczeniu przewlekłego bólu. Jednoczesne stosownie paroksetyny i inhibitorów MAO (monoaminooksydazy) jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (patrz punkt 4.3).

Pimozyd

W badaniu, w którym jednocześnie z paroksetyną (60 mg) podawano pojedynczą, niewielką dawkę pimozydu (2 mg), stwierdzono podwyższone stężenia pimozydu średnio o 2,5 razy. Można to tłumaczyć znanym hamującym wpływem paroksetyny na CYP2D6. Mechanizm tej interakcji nie jest obecnie znany, jednak z powodu wąskiego indeksu terapeutycznego pimozydu i możliwości wywoływania przez ten produkt wydłużenia odstępu QT, jednoczesne stosowanie pimozydu i paroksetyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Enzymy metabolizujące leki

Metabolizm i farmakokinetyka paroksetyny mogą ulegać zmianom w wyniku pobudzania lub hamowania enzymów metabolizujących leki.

Jeśli paroksetyna ma być podawana jednocześnie z lekiem, o którym wiadomo, że jest inhibitorem enzymów metabolizuj ących leki, należy zwrócić uwagę na to, aby zastosować paroksetynę w dawkach mieszczących się na dolnej granicy zalecanego zakresu dawkowania.

Nie ma potrzeby zmiany początkowego dawkowania paroksetyny w sytuacji, gdy produkt ma być podawany jednocześnie z produktem indukującym enzymy metabolizujące leki (np. karbamazepina, ryfampicyna, fenobarbital, fenytoina) lub z fosamprenawirem/rytonawirem. Wszelkie zmiany w dawkowaniu paroksetyny (po włączeniu lub odstawieniu leku indukującego enzymy) należy przeprowadzać w zależności od efektów klinicznych (tolerancja i skuteczność).

Fosamprenawir/rytonawir: Podawanie przez 10 dni u zdrowych ochotników fosamprenawiru/ rytonawiru w dawce odpowiednio 700/100 mg dwa razy dziennie jednocześnie z paroksetyną w dawce 20 mg dziennie powodowało istotne zmniejszenie stężeń paroksetyny w osoczu o około 55%. Stężenia fosamprenawiru/ rytonawiru w osoczu w czasie jednoczesnego podawania paroksetyny były podobne do wartości referencyjnych z innych badań, co wskazuje, że paroksetyna nie ma istotnego wpływu na metabolizm fosamprenawiru/ rytonawiru. Nie ma danych dotyczących wzajemnego wpływu paroksetyny i fosamprenawiru/ rytonawiru stosowanych jednocześnie przez okres dłuższy niż 10 dni.

Procyklidyna: Codzienne podawanie paroksetyny znacząco zwiększa stężenie procyklidyny w osoczu. W razie wystąpienia objawów antycholinergicznych należy zmniejszyć dawkę procyklidyny.

Leki przeciwdrgawkowe: karbamazepina, fenytoina, walproinian sodu. Wydaje się, że u pacjentów z padaczką jednoczesne stosowanie tych leków z paroksetyną nie ma żadnego wpływu na profil farmakokinetyki/farmakodynamiki.

Siła hamowania CYP2D6 przez paroksetynę

Podobnie jak inne leki przeciwdepresyjne, między innymi SSRI, paroksetyna hamuje wątrobowy enzym CYP2D6 cytochromu P450. Hamowanie CYP2D6 może doprowadzić do wzrostu stężenia innych, jednocześnie stosowanych leków metabolizowanych przez ten enzym. Do produktów tych należą: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. klomipramina, nortryptylina i dezypramina), neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny (np. perfenazyna i tiorydazyna, patrz punkt 4.3. Przeciwwskazania), risperidon, atomoksetyna, niektóre leki antyarytmiczne klasy Ic (np. propafenon i flekainid) oraz metoprolol. Nie zaleca się stosowania paroksetyny jednocześnie z metoprololem podawanym z powodu niewydolności serca z uwagi na wąski indeks terapeutyczny metoprololu w tym wskazaniu.

Tamoksyfen ma ważny czynny metabolit, endoksyfen, który jest wytwarzany przez cytochrom CYP2D6 i w znacznej mierze przyczynia się do skuteczności działania tamoksyfenu. Nieodwracalne hamowanie CYP2D6 przez paroksetynę prowadzi do zmniejszenia stężenia endoksyfenu w osoczu (patrz punkt 4.4).

Opisywano w literaturze reakcj ę farmakokinetyczne pomiędzy inhibitorami CYP2D6 i tamoksyfenem, powodujące zmniejszenie o 65-75% zmniejszenie stężenia w osoczu endoksyfenu będącego jednym z najbardziej aktywnych metabolitów tamoksifenu. Zaobserwowano w niektórych badaniach zmniejszoną skuteczność tamoksyfenu stosowanego jednocześnie z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI. Ponieważ nie można wykluczyć zmniejszenia skuteczności tamoksyfenu, należy w miarę możliwości unikać jednoczesnego stosowania tamoksyfenu z silnymi inhibitorami CYP2D6 (patrz punkt 4.4).

Alkohol

Podobnie jak w przypadku innych leków psychotropowych, pacjentom przyjmującym paroksetynę należy odradzać picie alkoholu.

Doustne leki przeciwkrzepliwe

Między paroksetyną a doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi może dochodzić do interakcji farmakodynamicznych. Jednoczesne stosowanie paroksetyny i doustnych antykoagulantów może prowadzić do nasilenia działania przeciwkrzepliwego i zwiększać ryzyko krwawień. W związku z tym należy zachować ostrożność, stosując paroksetynę u chorych leczonych doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi (patrz punkt 4.4.).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne, kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwpłytkowe

Między paroksetyną a niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi/ kwasem acetylosalicylowym może dochodzić do interakcji farmakodynamicznych. Jednoczesne stosowanie paroksetyny i niesteroidowych leków przeciwzapalnych/ kwasu acetylosalicylowego może zwiększać ryzyko krwawień (patrz punkt 4.4.).

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI jednocześnie z doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi, lekami upośledzającymi funkcję płytek lub lekami zwiększającymi ryzyko krwawień (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne takie jak klozapina, fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2), a także u chorych z zaburzeniami krzepnięcia lub z chorobami predysponującymi do krwawień w wywiadzie.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W kilku badaniach epidemiologicznych sugerowano zwiększone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, zwłaszcza sercowo-naczyniowych (np. ubytków przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej) związanych ze stosowaniem paroksetyny w pierwszym trymestrze ciąży. Mechanizm powstawania tych wad nie jest znany. Dostępne wyniki wskazują, że ryzyko urodzenia dziecka z wadą układu krążenia po ekspozycji matki na paroksetynę jest mniejsze niż 2/100, podczas gdy analogiczna częstość takich wad w populacji ogólnej wynosi około 1/100.

Dostępne dane nie wskazują na wzrost całkowitej częstości występowania wad wrodzonych.

Paroksetynę w czasie ciąży można stosować tylko wtedy, gdy istnieją wyraźne wskazania. U kobiet ciężarnych lub planujących ciążę lekarz powinien rozważyć możliwość innego leczenia. W czasie ciąży należy unikać nagłego odstawiania produktu (patrz punkt 4.4: „Objawy odstawienia obserwowane po zakończeniu leczenia paroksetyną” i punkt 4.2.).

Należy uważnie obserwować noworodka, jeśli matka stosowała paroksetynę w końcowym okresie ciąży, szczególnie w trzecim trymestrze.

W razie stosowania paroksetyny przez matkę w końcowym okresie ciąży, u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: zaburzenia oddychania, sinica, bezdech, drgawki, wahania temperatury ciała, trudności ze ssaniem, wymioty, hipoglikemia, nadciśnienie, hipotonia, hyperrefleksja, drżenia, niepokój ruchowy, rozdrażnienie, śpiączka, przedłużający się płacz, senność, zaburzenia snu. Objawy te mogą wiązać się albo z działaniem serotoninergicznym albo z zespołem odstawienia. W większości przypadków zaburzenia takie występują natychmiast albo wkrótce (<24 h) po porodzie.

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że stosowanie inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny u kobiet w ciąży, zwłaszcza w trzecim trymestrze, może zwiększać ryzyko występowania zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (ang. persistent pulmonary hypertension of the newborn PPHN). Zaobserwowano 5 takich przypadków na 1000 ciąż. W populacji ogólnej stwierdza się 1 do 2 przypadków zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka na 1000 ciąż.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ produktu na procesy rozrodcze, ale nie wykazały bezpośredniego szkodliwego działania na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród i rozwój postnatalny (patrz punkt 5.3.).

Karmienie piersią

Niewielkie ilości paroksetyny są wydzielane do mleka kobiecego. W opublikowanych badaniach stężenia produktu w surowicy niemowląt karmionych piersią były niewykrywalne (<2 mg/nl) lub bardzo niskie (<4 ng/ml). Nie obserwowano u tych dzieci żadnych objawów niepożądanych. Niemniej jednak nie należy stosować paroksetyny w czasie karmienia piersią, jeśli spodziewane korzyści dla matki nie usprawiedliwiaj ą ewentualnego ryzyka dla dziecka.

Płodność

Badania na zwierzętach wykazały, że paroksetyna może wpływać na jakość nasienia (patrz punkt 5.3). Badania in vitro z zastosowaniem materiału ludzkiego mogą wskazywać na pewien wpływ na jakość nasienia, ale z opisow przypadkow zastosowania niektorych lekow z grupy SSRI (w tym paroksetyny) u ludzi wynika, że działanie to jest odwracalne. Dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Doświadczenie kliniczne wskazuje, że leczenie paroksetyną nie wiąże się z upośledzeniem funkcji poznawczych i psychomotorycznych. Podobnie jednak jak w przypadku wszystkich leków psychoaktywnych, pacjentom należy zalecić ostrożność odnośnie prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Choć paroksetyna nie nasila niekorzystnego wpływu alkoholu na funkcje psychiczne i motoryczne, nie zaleca się jednoczesnego stosowania paroksetyny i picia alkoholu.

4.8 Działania niepożądane

Nasilenie i częstość występowania niektórych z wymienionych poniżej działań niepożądanych może zmniejszać się w trakcie leczenia i na ogół nie prowadzą one do przerwania terapii. Działania niepożądane zostały uszeregowane według układów narządowych oraz częstości występowania określonej w następujący sposób:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: krwawienia, głównie do skóry i błon śluzowych (głównie wybroczyny)

Bardzo rzadko: trombocytopenia

Zaburzenia immunologiczne

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zmniejszenie apetytu, zwiększenie stężenia cholesterolu Rzadko: hiponatremia

Hiponatremia jest opisywana głównie u osób w starszym wieku i czasami może być związana z zespołem nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH).

Zaburzenia psychiczne

Często: senność, bezsenność, pobudzenie, niezwykłe sny (w tym koszmary)

Niezbyt często: splątanie, halucynacje

Rzadko: reakcje maniakalne, lęk, depersonalizacja, napady paniki, akatyzja (patrz punkt 4.4), Nieznana: Opisano przypadki wyobrażeń i zachowań samobójczych w trakcie leczenia paroksetyną oraz we wczesnym okresie po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Objawy te mogą być również wynikiem choroby podstawowej.

Zaburzenia ze strony układu nerwowego

Często: zawroty głowy, drżenia, zaburzenia koncentracji Niezbyt często: zaburzenia pozapiramidowe Rzadko: drgawki, zespół niespokojnych nóg (RLS)

Bardzo rzadko: zespół serotoninowy (objawy mogą obejmować: pobudzenie, splątanie, obfite poty, halucynacje, hiperrefleksj ę, mioklonie, dreszcze, tachykardię i drżenia).

Są doniesienia o występowaniu zaburzeń pozapiramidowych, w tym dystonii ustno-twarzowej, u pacjentów z istniejącą wcześniej choroba układu ruchu lub stosuj ących leki neuroleptyczne.

Zaburzenia oka

Często: nieostre widzenie

Niezbyt często: rozszerzenie źrenic (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko: ostra jaskra

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: szum w uszach

Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia zatokowa Rzadko: bradykardia.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: przejściowy wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego

Przejściowe wzrosty lub spadki ciśnienia tętniczego opisywano po leczeniu paroksetyną głównie u chorych ze stwierdzanym wcześniej nadciśnieniem lub lękiem.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: ziewanie.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności

Często: zaparcia, biegunka, wymioty, suchość w jamie ustnej Bardzo rzadko: krwawienie z przewodu pokarmowego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: podwyższenie stężenia enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko: powikłania wątrobowe (jak zapalenie wątroby, czasami z towarzyszącą żółtaczką i/lub niewydolnością wątroby)

Opisywano wzrost stężenia enzymów wątrobowych. Doniesienia o incydentach związanych z wątrobą (zapalenie wątroby, czasami związane z żółtaczką i/lub niewydolnością wątroby) po wprowadzeniu produktu na rynek również były bardzo rzadkie. Jeśli utrzymują się nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych, należy rozważyć odstawienie produktu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: poty

Niezbyt często: wysypka skórna, świąd skóry

Bardzo rzadko: nasilone skórne reakcje niepożądane (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna martwica rozpływna naskórka), nadwrażliwość na światło

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często: zaburzenia seksualne Rzadko: hiperprolaktynemia/ mlekotok Bardzo rzadko: priapizm

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowego

Rzadko: bóle stawów, bóle mięśni

Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych głównie wśród pacjentów w wieku 50 lat i więcej wskazuj ą na zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmuj ących inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD). Mechanizm, który prowadzi do zwiększenia tego ryzyka, nie jest znany.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabienie, przyrost masy ciała Bardzo rzadko: obrzęki obwodowe

OBJAWY ODSTAWIENIA OBSERWOWANE PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA PAROKSETYNĄ

Częste: zawroty głowy, zaburzenia czucia, zaburzenia snu, lęk, bóle głowy.

Niezbyt częste: pobudzenie, nudności, drżenie, splątanie, poty, chwiejność emocjonalna, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, biegunka, rozdrażnienie.

Odstawienie paroksetyny (szczególnie nagłe) często prowadzi do wystąpienia objawów odstawienia. Opisywano zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje, uczucie przechodzenia prądu elektrycznego, szum w uszach), zaburzenia snu (w tym intensywne sny), pobudzenie lub niepokój, nudności, drżenie, splątanie, poty, bóle głowy, biegunkę, kołatanie serca, chwiejność emocjonalną, rozdrażnienie oraz zaburzenia widzenia.

Zazwyczaj objawy te mają łagodne lub umiarkowane nasilenie i ulegają samoograniczeniu, ale u niektórych pacjentów mogą być bardzo nasilone i(lub) utrzymywać się dłużej. W związku z tym, kiedy stosowanie paroksetyny nie jest już konieczne, zaleca się powolne odstawianie produktu przez stopniowe zmniejszanie dawki (patrz punkty 4.2. i 4.4.).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Z PEDIATRYCZNYCH BADAŃ KLINICZNYCH

Obserwowano następujące zdarzenia niepożądane:

Nasilone zachowania związane z samobójstwem (w tym myśli i próby samobójcze), samouszkodzenia oraz zwiększoną wrogość. Myśli i próby samobójcze były obserwowane głównie w badaniach klinicznych obejmujących nastolatki z dużym zaburzeniem depresyjnym. Zwiększona wrogość występowała szczególnie u dzieci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zwłaszcza u dzieci młodszych poniżej 12. roku życia. Dodatkowo obserwowano zdarzenia takie jak: zmniejszenie apetytu, drżenie, pocenie się, hiperkineza, pobudzenie, chwiejność emocjonalna (w tym płacz i wahania nastroju), zdarzenia niepożądane związane z krwawieniami zwłaszcza ze skóry i błon śluzowych. Zdarzeniami obserwowanymi po zaprzestaniu podawania/zmniejszeniu dawki paroksetyny są: chwiejność emocjonalna (w tym płacz, wahania nastroju, samouszkodzenia, myśli i próby samobójcze), nerwowość, zawroty głowy, nudności i ból brzucha (patrz punkt 4.4). Patrz punkt 5.1 w celu uzyskania więcej informacji o pediatrycznych badaniach klinicznych.

4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Dostępne informacje na temat przedawkowania paroksetyny wskazują na szeroki margines bezpieczeństwa. Doświadczenie dotyczące przedawkowania paroksetyny wykazuje, że oprócz objawów wymienionych w punkcie 4.8 występowała gorączka i mimowolne skurcze mięśni. Pacjenci na ogół wracali do zdrowia bez poważnych następstw nawet po przyjęciu dawek sięgających 2000 mg. Sporadycznie zgłaszano zdarzenia, takie jak śpiączka oraz zmiany w EKG, bardzo rzadko prowadzące do zgonu, jednak występujące na ogół przy przyjmowaniu paroksetyny w połączeniu z innymi lekami psychotropowymi, z, lub bez alkoholu.

Leczenie

Nie jest znana swoista odtrutka.

Należy wdrożyć ogólnie przyjęte zasady postępowania po przedawkowaniu dowolnego leku przeciwdepresyjnego. W miarę możliwości można rozważyć podanie 20-30 g węgla aktywowanego w ciągu kilku godzin po przedawkowaniu w celu zmniejszenia wchłaniania paroksetyny. Wskazana jest opieka podtrzymuj ąca z częstym monitorowaniem objawów czynności życiowych i dokładną obserwacją. Leczenie pacjenta należy prowadzić według wskazań klinicznych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, kod ATC: N06A B05

Mechanizm działania

Paroksetyna jest silnym i selektywnym inhibitorem wychwytu 5-hydroksytryptaminy (5-HT, serotonina). Uważa się, że jej działanie przeciwdepresyjne oraz skuteczność w leczeniu zespołu natręctw, zespołu lęku społecznego/ fobii społecznej, lęku uogólnionego, zespołu stresu pourazowego i lęku napadowego wiąże się z wybiórczym hamowaniem wychwytu 5-HT w neuronach mózgu. Chemicznie paroksetyna różni się od trójpierścieniowych, czteropierścieniowych i innych dostępnych leków przeciwdepresyjnych.

Paroksetyna ma niewielkie powinowactwo do cholinergicznych receptorów muskarynowych, a badania na zwierzętach wykazały bardzo słabe właściwości antycholinergiczne.

Zgodnie z tym selektywnym działaniem badania in vitro wykazały, że w przeciwieństwie do trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, paroksetyna ma niewielkie powinowactwo do receptorów alfai, alfa2 i beta-adrenergicznych, receptorów dopaminergicznych (D2), 5-HTi-podobnych, 5-HT2 i histaminowych (Hi). Ten brak interakcji z receptorami postsynaptycznymi in vitro znalazł swoje odbicie w badaniach in vivo, które wykazały brak działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy i brak działania hipotensyjnego.

Właściwości farmakodynamiczne

Paroksetyna nie upośledza funkcji psychoruchowych i nie nasila depresyjnego działania etanolu. Podobnie jak inne selektywne inhibitory wychwytu 5-HT paroksetyna podawana zwierzętom wcześniej otrzymującym inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub tryptofan wywołuje objawy nadmiernej stymulacji receptorów 5-HT.

Badania behawioralne i EEG wskazują, że paroksetyna w dawkach przewyższających dawki wymagane do zahamowania wychwytu 5-HT ma słabe działanie aktywujące. Właściwości pobudzające nie mają charakteru podobnego do działania amfetaminy. Badania na zwierzętach wskazują, że paroksetyna jest dobrze tolerowana przez układ krążenia. Po podaniu u zdrowych osób paroksetyna nie powodowała istotnych klinicznie zmian ciśnienia tętniczego, zmian częstości pracy serca ani zmian w EKG.

Badania dowodzą, że w przeciwieństwie do leków przeciwdepresyjnych hamujących wychwyt noradrenaliny paroksetyna ma dużo słabszą tendencję do hamowania hipotensyjnego działania guanetydyny.

W leczeniu zaburzeń depresyjnych paroksetyna wykazuje skuteczność porównywalną ze standardowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Istniej ą również dowody na to, że paroksetyna może mieć znaczenie terapeutyczne u chorych, u których nie powiodła się terapia standardowa.

Dawki paroksetyny przyjmowane rano nie maj ą niekorzystnego wpływu ani na jakość, ani na czas trwania snu. Co więcej, jest wysoce prawdopodobne, że u chorych, którzy odpowiedzą na terapię paroksetyną, sen ulegnie poprawie.

Analiza skłonności samobójczych u dorosłych

Specyficzna dla paroksetyny analizy badań kontrolowanych placebo u osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wykazała wyższą częstotliwość zachowań samobójczych u młodych dorosłych (w wieku 18-24 lat) leczonych paroksetyną w porównaniu z placebo (2,19% vs 0,92%). W starszych grupach wiekowych, nie obserwowano takiego wzrostu . U osób dorosłych z zaburzeniami depresyjnymi (w każdym wieku), obserwowano wzrost częstotliwości zachowań samobójczych u pacjentów przyjmujących paroksetynę w porównaniu z placebo (0,32% vs 0,05%); wszystkie te zdarzenia były próbami samobójczymi. Jednak większość z tych prób dla paroksetyny (8 z 11) miała miejsce u młodych osób dorosłych (patrz punkt 4.4).

Reakcja na dawkę

W badaniach z ustalonymi dawkami stwierdza się płaską krzywą dawka-odpowiedź, co sugeruje, że stosowanie dawek większych niż zalecane nie zapewnia przewagi w zakresie skuteczności leczenia. Istnieją jednak dane kliniczne sugeruj ące, że stopniowe zwiększanie dawki może przynieść korzyści niektórym chorym.

Skuteczność długotrwała

Długotrwałą skuteczność paroksetyny w depresji wykazano w trwającym 52 tygodnie badaniu dotyczącym leczenia podtrzymującego w celu zapobiegania nawrotom. Nawrót choroby stwierdzono u 12% chorych leczonych paroksetyną (20-40 mg dziennie) w porównaniu z 28% pacjentów w grupie placebo.

Długotrwałą skuteczność paroksetyny w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oceniano w 3 badaniach trwających po 24 tygodnie, w których stosowano leczenie podtrzymuj ące w celu zapobiegania nawrotom. W jednym z tych badań stwierdzono istotną różnicę w odsetkach pacjentów, u których doszło do nawrotu, między grupą paroksetyny (38%), a grupą placebo (59%).

Długotrwałą skuteczność paroksetyny w leczeniu zespołu lęku napadowego wykazano w trwaj ącym 24 tygodnie badaniu, w którym stosowano leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom: nawrót choroby nastąpił u 5% chorych leczonych paroksetyną (10-40 mg dziennie) i u 30% pacjentów przyjmujących placebo. Wyniki te potwierdzono w 36-tygodniowym badaniu z leczeniem podtrzymującym.

Długotrwała skuteczność paroksetyny w leczeniu zespołu lęku społecznego, zespołu lęku uogólnionego oraz zespołu stresu pourazowego nie została odpowiednio udowodniona.

Zdarzenia niepożądane występujące w pediatrycznych badaniach klinicznych

W krótkookresowych (trwających do 10-12 tygodni) badaniach klinicznych dzieci i nastolatków obserwowano następujące zdarzenia niepożądane u co najmniej 2% pacjentów leczonych paroksetyną występujące z częstością co najmniej dwukrotnie większą niż w grupie placebo: nasilone zachowania związane z samobójstwem (w tym myśli i próby samobójcze), samouszkodzenia oraz zwiększoną wrogość. Myśli i próby samobójcze występowały głównie w badaniach klinicznych obejmujących nastolatki z dużym zaburzeniem depresyjnym. Zwiększona wrogość występowała szczególnie u dzieci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zwłaszcza u dzieci młodszych poniżej 12. roku życia. Dodatkowymi zdarzeniami obserwowanymi częściej w grupie leczonej paroksetyną niż w grupie otrzymującej placebo były: zmniejszenie apetytu, drżenie, pocenie się, hiperkineza, pobudzenie, chwiejność emocjonalna (w tym płacz i wahania nastroju). W badaniach z zastosowaniem schematu zmniejszania dawki leku, objawy zgłaszane w trakcie fazy zmniejszenia dawki lub po zaprzestaniu podawania paroksetyny występujące u co najmniej 2% pacjentów oraz z częstością co najmniej dwukrotnie większą niż po podawaniu placebo obejmowały: chwiejność emocjonalną (w tym płacz, wahania nastroju, samouszkodzenia, myśli i próby samobójcze), nerwowość, zawroty głowy, nudności i ból brzucha (patrz punkt 4.4).W badaniach pięciu równoległych grup leczonych od 8 tygodni do 8 miesięcy, zdarzenia niepożądane związane z krwawieniami zwłaszcza ze skóry i błon śluzowych, były obserwowane u pacjentów leczonych paroksetyną z częstością 1,74% w porównaniu z częstością 0,74% obserwowaną u pacjentów otrzymujących placebo.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Paroksetyna dobrze się wchłania po podaniu doustnym i jest poddawana metabolizmowi pierwszego przej ścia. Z uwagi na metabolizm pierwszego przejścia ilość paroksetyny obecna w krążeniu systemowym jest mniejsza niż ilość wchłonięta z przewodu pokarmowego. W przypadku większego obciążenia organizmu produktem w następstwie podania większej dawki pojedynczej lub podania dawek wielokrotnych dochodzi do częściowego nasycenia efektu pierwszego przejścia i zmniejszenia klirensu osoczowego. To prowadzi do nieproporcjonalnego wzrostu stężenia paroksetyny. Z tego względu parametry farmakokinetyczne nie są stałe, a farmakokinetyka jest nieliniowa. Nieliniowy charakter farmakokinetyki jest jednak słabo wyrażony i ograniczony do tych osób, które osiągaj ą małe osoczowe stężenia produktu przy małych dawkach.

Stan równowagi dynamicznej jest osiągany w ciągu 7-14 dni od rozpoczęcia leczenia produktami o natychmiastowym lub kontrolowanym uwalnianiu, a farmakokinetyka produktu wydaje się nie zmieniać w czasie leczenia przewlekłego.

Dystrybucja

Paroksetyna podlega intensywnej dystrybucji do tkanek, a obliczenia farmakokinetyczne wskazują, że tylko 1% paroksetyny obecnej w organizmie znajduje się w osoczu. W stężeniach terapeutycznych około 95% paroksetyny wiąże się z białkami osocza.

Nie wykazano korelacji między stężeniami paroksetyny w osoczu a efektem klinicznym (działania niepożądane i skuteczność).

Produkt w niewielkich ilościach przenika do mleka i do płodów zwierząt doświadczalnych.

Metabolizm

Główne metabolity paroksetyny są to polarne i skonjugowane produkty oksydacji i metylacji, które łatwo się wydalają. W świetle względnego braku aktywności farmakologicznej jest bardzo mało prawdopodobne, aby przyczyniały się one do terapeutycznego efektu paroksetyny.

Metabolizm nie ogranicza selektywnego działania paroksetyny na neuronalny wychwyt 5-HT.

Wydalanie

Mniej niż 2% podanej dawki paroksetyny wydala się z moczem w postaci niezmienionej, natomiast około 64% dawki w postaci metabolitów. Około 36% dawki wydala się z kałem, prawdopodobnie przez żółć, z czego niezmieniona paroksetyna stanowi mniej niż 1%. Paroksetyna jest więc eliminowana prawie całkowicie na drodze przemian metabolicznych.

Wydalanie metabolitów jest dwufazowe. Początkowo jest wynikiem metabolizmu pierwszego przejścia, później zaś wiąże się z układową eliminacją paroksetyny.

Okres półtrwania jest zmienny, ale zwykle wynosi 1 dobę.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku i osoby z niewydolnością nerek/wątroby U osób w podeszłym wieku, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby stężenie paroksetyny w osoczu jest zwiększone, ale zakres stężeń stwierdzanych produktu w osoczu pokrywa się z wartościami spotykanymi u zdrowych osób dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne prowadzono u małp rezusów i szczurów albinosów. U obu gatunków szlak metaboliczny paroksetyny jest podobny, jak u człowieka. Jak można było oczekiwać w przypadku amin lipofilnych, do których należą m.in. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, u szczurów stwierdzano fosfolipidozę. Fosfolipidozy nie obserwowano w badaniach u naczelnych trwających do 1 roku i wykorzystujących dawki 6 razy wyższe od zalecanego zakresu dawek klinicznych. Rakotwórczość: W trwających 2 lata badaniach prowadzonych na myszach i szczurach paroksetyna nie wykazywała działania rakotwórczego.

Genotoksyczność: W serii testów in vitro i in vivo nie stwierdzono genotoksyczności produktu. Badania toksycznego wpływu na rozród u szczurów wykazały, że paroksetyna ma wpływ na płodność samców i samic zmniejszając wskaźnik płodności i wskaźnik ciążowy. U szczurów obserwowano większą śmiertelność młodych i opóźnienie kostnienia. To drugie działanie ma prawdopodobnie związek z toksycznym wpływem produktu na samicę, a nie z bezpośrednim działaniem na płód/noworodka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan bezwodny Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Talk oczyszczony Tytanu dwutlenek (E171)

Eudargit E100: butylometakrylanu, (2-dimetyloaminoetylo)metakrylanu i metylometakrylanu kopolimer (1:2:1)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25° C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik z HDPE z zamknięciem z PP z zabezpieczonym przed dziećmi wewnętrznym szczelnym zamknięciem oraz środkiem pochłaniającym wilgoć.

Blister z folii PVC/Aluminium/OPA/Aluminium w tekturowym pudełku

Opakowania po 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 58, 60, 98, 100, 200, 250 lub 500 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w sprzedaży.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Nie ma specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1 TL Wielka Brytania

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11962

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

06.12.2005 / 21.05.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16/16

ParoGen