Imeds.pl

Pascofemin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pascofemin

Krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Pascofemin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Pascofemin

3.    Jak przyj mować lek Pascofemin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pascofemin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Pascofemin i w jakim celu się go stosuje

Pascofemin to lek homeopatyczny stosowany wspomagająco w dolegliwościach w okresie przed i w czasie klimakterium takich jak: uderzenia gorąca, poty nocne po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

2.    Zanim zastosuje się lek Pascofemin Kiedy nie stosować leku Pascofemin:

•    w przypadku alergii na Vitex agnus castus, Cimicifuga racemosa, Caulophyllum thalictroides, Fraxinus americana, Senecio aureus, Pulsatilla pratensis, Lilium lancifolium, Strychnos ignatii, Aletris farinosa Chamaelirium luteum lub którąkolwiek substancj ę pomocniczą tego leku (wymieniona w punkcie 6)

•    u osób uzależnionych od alkoholu, ponieważ lek zawiera etanol. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występuj ących w przeszłości.

•    u osób z chorobą wątroby lub z padaczką

•    u dzieci

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pascofemin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli dolegliwości nie ustąpią lub nasilą się po upływie 14 dni należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Pascofemin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Lek Pascofemin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Stosowanie leku Pascofemin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podawać doustnie 15 minut przed lub 30 minut po posiłku

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w czasie ciąży i laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Produkt stosowany zgodnie z zaleceniami nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pascofemin zawiera alkohol

Pascofemin zawiera 34% (V/V) alkoholu.

Pojedyncza dawka 10 kropli zawiera 85 mg alkoholu.

Ilość ta odpowiada 0,85 ml wina, 2,55 ml piwa i 17 ml soku jabłkowego.

Dawka dobowa 30 kropli zawiera 255 mg alkoholu.

Ilość ta odpowiada 2,56 ml wina, 7,66 ml piwa i 51 ml soku jabłkowego.

Jedna butelka zawiera 6,54 g alkoholu (20 ml), 16,35 g alkoholu (50 ml), 32,69 g alkoholu (100 ml).

Dlatego Pascofemin nie może być podawany osobom z chorobą alkoholową.

3.    Jak stosować lek Pascofemin

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli:

10 kropli w niewielkiej ilości wody na 15 minut przed lub 30 minut po posiłku do 3 razy na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pascofemin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Pascofemin

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Pascofemin należy natychmiast przerwać stosowanie tego leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Pascofemin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Pascofemin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pascofemin

Substancje czynne 10 g kropli zawiera:

Vitex agnus castus D2    2,0 g

Cimicifuga racemosa D3    2,0 g

Caulophyllum thalictroides D2    0,75 g

Fraxinus americana D3    0,75 g

Senecio aureus D5    0,75 g

Pulsatilla pratensis D4    0,75 g

Lilium lancifolium D3    0,75 g

Strychnos ignatii D4    0,75 g

Aletris farinosa D3    0,75 g

Chamaelirium luteum D3    0,75 g

Pozostałe składniki:

Woda oczyszczona, etanol.

Zawiera 34% (V/V) etanolu.

Jak wygląda lek Pascofemin i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, żółtawy płyn w butelce ze szkła barwnego z kroplomierzem z polietylenu, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 20 ml, 50 ml, 100 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PASCOE pharmazeutische Praparate GmbH Schiffenberger Weg 55 D-35394 Giessen Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

SANUM POLSKA Sp. z o.o. ul. Kurza Stopka 5/c 70-535 Szczecin, Polska tel. (91) 8123804, tel./fax (91) 8123805 e-mail: sanum@sanum.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4