Imeds.pl

Pascolets

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

PASCOLETS

tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Do stosowania u dorosłych i dzieci od 6 lat.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek PASCOLETS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PASCOLETS

3.    Jak stosować lek PASCOLETS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek PASCOLETS

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek PASCOLETS i w jakim celu się go stosuje

PASCOLETS to homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Wskazania do stosowania wywodzą się z obrazów leku homeopatycznego.

Zaliczają się do nich: leczenie wspomagające infekcji górnych dróg oddechowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku PASCOLETS Kiedy nie stosować leku PASCOLETS:

Leku PASCOLETS nie należy stosować w przypadku:

•    nadwrażliwości na jeżówkę lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae/Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    chorób tarczycy,

•    zaawansowanych chorób układowych takich jak gruźlica czy białaczka,

•    zapalnych schorzeń tkanki łącznej (kolagenoza),

•    chorób autoimmunologicznych,

•    stwardnienia rozsianego,

•    AIDS,

•    zakażenia wirusem HIV i innych przewlekłych chorób wirusowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku nasilenia się objawów, gorączki utrzymującej się dłużej niż 3 dni lub wynoszącej ponad 39°C, nalotów na migdałkach lub innych niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Nie ma wystarczających danych o stosowaniu tego leku u dzieci poniżej 6 lat, dlatego nie należy stosować leku w tej grupie wiekowej.

Inne leki i PASCOLETS

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

PASCOLETS z jedzeniem i piciem

Wskazówka ogólna: Na działanie leku homeopatycznego mogą mieć niekorzystny wpływ czynniki szkodliwe wynikające z trybu życia oraz środki pobudzające i używki jak alkohol, tytoń czy kawa.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku PASCOLETS w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o innych składnikach leku

Lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, lek można przyjmować po konsultacji z lekarzem.

3.    Jak stosować lek PASCOLETS

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Na początku choroby dorośli i dzieci powyżej 6 lat życia, 1 tabletka do ssania co 1 godz., do 6 razy dziennie. Po uzyskaniu poprawy stosować rzadziej, 3 razy dziennie.

Długość stosowania

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 1 tydzień, bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku PASCOLETS

Nie są znane przypadki przedawkowania produktu.

Pominięcie przyjęcia leku PASCOLETS

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania stosowania leku PASCOLETS

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek PASCOLETS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przy stosowaniu leku PASCOLETS mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe: biegunka, nudności i dyskomfort w obrębie brzucha oraz reakcje alergiczne, najczęściej w obrębie skóry: zapalenie skóry i pokrzywka. Mogą też wystąpić inne reakcje alergiczne np. obrzęk twarzy, duszności i spadek ciśnienia krwi. W takich przypadkach należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na zawartość śladowych ilości związków rtęci istnieje możliwość wystąpienia wzmożonego wydzielania śliny.

Wskazówka: Rzadko podczas przyjmowania leku homeopatycznego może dojść do przejściowego nasilenia się istniejących objawów (tzw. pogorszenie pierwotne). W takim przypadku należy odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek PASCOLETS

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek PASCOLETS

Substancje czynne:

Jedna tabletka zawiera:

100 mg 100 mg 100 mg


Scrophularia nodosa TM Echinacea D3 trit.

Hydrargyrum biiodatum D12 trit.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna skrobia kukurydziana behenian wapnia (DAB)

Jak wygląda lek PASCOLETS i jak jest pakowany:

Jasnobeżowe dwuwypukłe tabletki pakowane w blistry w tekturowym pudełku po 40 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

PASCOE pharmazeutische Praparate GmbH Schiffenberger Weg 55 D-35394 Giessen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

SANUM POLSKA Sp. z o.o. ul. Kurza Stopka 5/c 70-535 Szczecin, Polska tel. (91) 8123804, tel./fax (91) 8123805 e-mail: sanum@sanum.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09.11.2015

4