Imeds.pl

Pascolets

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PASCOLETS, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 mg 100 mg 100 mg


Jedna tabletka zawiera: Scrophularia nodosa TM Echinacea D3 trit.

Hydrargyrum biiodatum D12 trit.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

4.1    Wskazania do stosowania

Wskazania do stosowania wywodzą się z obrazów leku homeopatycznego.

Zaliczają się do nich: leczenie wspomagające infekcji górnych dróg oddechowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lek stosuje się doustnie.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej:

Na początku choroby:

dorośli i dzieci powyżej 6 lat życia, 1 tabletka do ssania co 1 godz., do 6 razy dziennie.

Po uzyskaniu poprawy stosować rzadziej, 3 razy dziennie.

Brak jest wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci poniżej 6 lat, dlatego nie zaleca się go stosować u dzieci w tym wieku.

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 1 tydzień, bez konsultacji z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jeżówkę lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae/Compositae) lub inny składnik produktu.

Ponadto nie zaleca się stosowania w przypadku:

•    chorób tarczycy,

•    zaawansowanych chorób układowych takich jak gruźlica czy białaczka,

•    zapalnych schorzeń tkanki łącznej (kolagenoza),

•    chorób autoimmunologicznych,

•    stwardnienia rozsianego,

•    AIDS,

•    zakażenia wirusem HIV i innych przewlekłych chorób wirusowych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek zawiera laktozę. W przypadku występowania rzadkiej dziedzicznej nietolerancji galaktozy, niedoboru laktazy lub złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie należy przyjmować produktu.

Dzieci:

Ponieważ brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania tego produktu leczniczego u dzieci poniżej 6 lat, nie zaleca się go stosować u dzieci w tym wieku.

W przypadku nasilenia się objawów, gorączki utrzymującej się dłużej niż 3 dni lub wynoszącej ponad 39°C, nalotów na migdałkach lub innych niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

Wskazówka ogólna: Na działanie leku homeopatycznego mogą mieć niekorzystny wpływ czynniki szkodliwe wynikające z trybu życia oraz środki pobudzające i używki jak alkohol, tytoń czy kawa.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania w tym okresie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak informacji na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Przy stosowaniu produktu mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe: biegunka, nudności i dyskomfort w obrębie brzucha oraz reakcje alergiczne, najczęściej w obrębie skóry: zapalenie skóry i pokrzywka. Mogą też wystąpić inne reakcje alergiczne np. obrzęk twarzy, duszności i spadek ciśnienia krwi. W takich przypadkach należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na zawartość śladowych ilości związków rtęci istnieje możliwość wystąpienia wzmożonego wydzielania śliny.

Wskazówka: Rzadko podczas przyjmowania leku homeopatycznego może dojść do przejściowego nasilenia się istniejących objawów (tzw. pogorszenie pierwotne). W takim przypadku należy odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza.

Częstość występowania działań niepożądanych nie jest znana.

4.9    Przedawkowanie

Nie są znane przypadki przedawkowania produktu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych. Wskazania do stosowania wywodzą się z obrazów leku homeopatycznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Brak danych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

laktoza jednowodna skrobia kukurydziana behenian wapnia (DAB)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii polipropylenowej, w tekturowym pudełku.

Zawartość opakowania: 40 lub100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PASCOE pharmazeutische Praparate GmbH Schiffenberger Weg 55 D-35394 Giessen, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie numer: 20186

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.05.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

09.11.2015

3