+ iMeds.pl

Pecto drill 5 g/100 mlUlotka Pecto drill

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pecto Drill, 5 g/100 ml, syrop

Carbocisteinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pecto Drill, syrop i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pecto Drill, syrop

3.    Jak stosować lek Pecto Drill, syrop

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pecto Drill, syrop

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pecto Drill, syrop i w jakim celu się go stosuje

Pecto Drill zawiera jako substancję czynną karbocysteinę, która wpływa na skład wydzieliny oskrzelowej. Karbocysteina powoduje, że wydzielina jest mniej lepka i bardziej płynna, przez co jest łatwiej usuwana z dróg oddechowych podczas kaszlu (tzw. działanie mukolityczne).

Lek ten stosuje się w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pecto Drill, syrop Kiedy nie stosować leku Pecto Drill, syrop

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pecto Drill, syrop należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pecto Drill:

-    jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa;

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę. Należy wziąć pod uwagę, że jedna miarka syropu (15 ml) zawiera 6 g cukru - sacharozy (patrz także punkt „Lek Pecto Drill, syrop zawiera parahydroksybenzoesan

metylu i sacharozę.”);

-    w przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.

Lek Pecto Drill, syrop a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas stosowania leku Pecto Drill, syrop nie należy stosować leków przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie oskrzelowe.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pecto Drill, syrop zawiera parahydroksybenzoesan metylu i sacharozę.

Lek Pecto Drill, syrop zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Pecto Drill, syrop zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (patrz także punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

3. Jak stosować lek Pecto Drill, syrop

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

15 ml syropu zawiera 750 mg karbocysteiny.

Do opakowania dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej objętości syropu.

Karbocysteinę podaje się w dawce 20 - 30 mg na kilogram masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo należy stosować dawkę 2,25 g na dobę w trzech dawkach podzielonych, tj. 750 mg (15 ml syropu) trzy razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania mukolitycznego (rozrzedzającego wydzielinę), dawkę należy zmniejszyć do 1,5 g na dobę w trzech dawkach podzielonych, tj. 500 mg (10 ml syropu) trzy razy na dobę.

Dzieci:

-    w wieku od 2 lat do 5 lat: od 125 do 250 mg (od 2,5 ml do 5 ml syropu) 2 razy na dobę;

-    w wieku od 6 lat do 12 lat: 250 mg (5 ml syropu) 3 razy na dobę.

Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę syropu wodą.

Pecto Drill nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

1 miarka (15 ml) zawiera 6 g sacharozy.

Nie należy stosować leku przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pecto Drill, syrop

Nie są znane przypadki zatruć w razie przedawkowania. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit. Odtrutka nie jest znana.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Pecto Drill, syrop

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania następujących działań niepożądanych jest nieznana (nie jest możliwe jej określenie na podstawie dostępnych danych):

-    ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności i wymioty,

-    ból głowy,

-    skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (szybko narastający obrzęk skóry lub błon śluzowych, najczęściej twarzy lub krtani, mogący powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu) oraz wysypka polekowa.

W razie wystąpienia takich objawów należy zgłosić się do lekarza, który zaleci zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 4921 301, faks (22) 4921 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Pecto Drill, syrop

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Pecto Drill, syrop po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Co zawiera lek Pecto Drill, syrop

-    Substancją czynną leku jest karbocysteina. 15 ml (1 miarka) syropu zawiera 750 mg karbocysteiny.

-    Pozostałe składniki to: sacharozy roztwór, metylu parahydroksybenzoesan, zapach karmelowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pecto Drill, syrop i co zawiera opakowanie

Pecto Drill ma postać syropu. Jest jasnobrunatnym, przezroczystym płynem o karmelowym zapachu i słodkim smaku.

Opakowanie: butelka zawierająca 200 ml syropu, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka o pojemności 15 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca

Pierre Fabre Medicament Production

Site Simaphac, Zone Industrielle de Chateaurenard

45220 Chateaurenard

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa Polska

tel.: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Pecto Drill

Charakterystyka Pecto drill

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pecto Drill, 5 g/100 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 ml syropu zawiera 5 g karbocysteiny (Carbocisteinum).

15 ml syropu zawiera 750 mg karbocysteiny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

100 ml syropu zawiera 40 g sacharozy i 0,15 g metylu parahydroksybenzoesanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Jasnobrunatny, przezroczysty płyn o karmelowym zapachu i słodkim smaku.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt do podawania doustnego.

15 ml syropu zawiera 750 mg karbocysteiny.

Karbocysteinę podaje się w dawce 20 - 30 mg na kilogram masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo należy stosować dawkę 2,25 g karbocysteiny na dobę w trzech dawkach podzielonych, tj. 750 mg (15 ml syropu) trzy razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania mukolitycznego zmniejszyć dawkę do 1,5 g karbocysteiny na dobę, tj. 500 mg (10 ml syropu) trzy razy na dobę.

Dzieci:

-    w wieku od 2 lat do 5 lat: od 125 do 250 mg (od 2,5 ml do 5 ml syropu) 2 razy na dobę;

-    w wieku od 6 lat do 12 lat: 250 mg (5 ml syropu) 3 razy na dobę.

Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę syropu wodą.

Pecto Drill, syrop nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

1 miarka (15 ml syropu) zawiera 6 g sacharozy.

Nie należy stosować produktu przed snem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na to, że leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, Pecto Drill, syrop należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie.

W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc należy zastanowić się nad kontynuacją leczenia tym produktem, a także zweryfikować diagnozę i zastosować inne leki, np. antybiotyki.

15 ml syropu (jedna miarka syropu) zawiera 6 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W trakcie leczenia karbocysteiną nie należy stosować leków przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie śluzu oskrzelowego.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego karbocysteiny. Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących stosowania karbocysteiny w okresie ciąży, nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania karbocysteiny w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane w zależności od częstości ich występowania, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty

Zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz wysypka polekowa

W razie wystąpienia takich objawów należy zmniejszyć dawkę lub przerwać stosowanie produktu. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 4921 301, faks (22) 4921 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Nie są znane przypadki zatruć w razie przedawkowania. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit. W przypadku przedawkowania należy przeprowadzić płukanie żołądka, a następnie obserwować pacjenta. Odtrutka nie jest znana.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne, kod ATC: R 05 CB 03

Karbocysteina (5-karboksymetylo L-cysteina) wpływa na skład (ilość i rodzaj glikoprotein) wydzieliny oskrzelowej.

Wiadomo, że zwiększenie stosunku glikoprotein kwasowych do obojętnych i przekształcenie komórek surowiczych w komórki śluzowe jest początkowym etapem odpowiedzi na podrażnienie, po którym w normalnych warunkach następuje nadmierne wydzielanie. Podanie karbocysteiny zwierzętom, które poddano następnie działaniu czynników drażniących powoduje, że wydzielanie glikoprotein pozostaje na niezmienionym poziomie. Zastosowanie karbocysteiny u zwierząt po ekspozycji na czynniki drażniące przyspiesza powrót do stanu prawidłowego.

W badaniach przeprowadzonych u ludzi wykazano, że karbocysteina zmniejsza rozrost komórek kubkowych. Karbocysteina pobudza syntezę sialomucyn. W wyniku tego zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia odkrztuszanie.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Karbocysteina jest szybko wchłaniana po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu dwóch godzin. Biodostępność jest mała (mniej niż 10% podanej dawki), co spowodowane jest najprawdopodobniej metabolizmem w przewodzie pokarmowym i efektem

pierwszego przejścia przez wątrobę. Okres półtrwania wynosi około 2 godzin. Karbocysteina i jej metabolity wydalane są przez nerki.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza roztwór

Metylu parahydroksybenzoesan

Zapach karmelowy

Sodu wodorotlenek

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności

30 miesięcy.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z przezroczystego szkła typu III, zawierająca 200 ml syropu, zamknięta aluminiową zakrętką z uszczelką z LDPE, umieszczona w tekturowym pudełku. Do butelki dołączona jest polipropylenowa miarka o pojemności 15 ml.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4980

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.05.2000 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.10.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-07-02

5

Pecto Drill