+ iMeds.pl

Pecto drill 750 mgUlotka Pecto drill

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Pecto Drill, 750 mg, tabletki do ssania

Carbocisteinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Pecto Drill, tabletki do ssania i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Pecto Drill, tabletki do ssania

3.    Jak stosować lek Pecto Drill, tabletki do ssania

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Pecto Drill, tabletki do ssania

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pecto Drill, tabletki do ssania i w jakim celu się go stosuje

Pecto Drill zawiera jako substancję czynną karbocysteinę, która wpływa na skład wydzieliny oskrzelowej. Karbocysteina powoduje, że wydzielina jest mniej lepka i bardziej płynna, przez co jest łatwiej usuwana z dróg oddechowych podczas kaszlu (tzw. działanie mukolityczne).

Lek ten stosuje się w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pecto Drill, tabletki do ssania Kiedy nie stosować leku Pecto Drill, tabletki do ssania

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;

-    u pacjentów z fenyloketonurią, ze względu na zawartość aspartamu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pecto Drill należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Pecto Drill:

-    jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa;

-    w przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.

Lek Pecto Drill, tabletki do ssania a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas stosowania leku Pecto Drill nie należy stosować leków przeciwkaszlowych ani zmniejszających wydzielanie oskrzelowe.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Pecto Drill, tabletki do ssania zawiera sorbitol i aspartam.

Jedna tabletka do ssania Pecto Drill zawiera 600 mg sorbitolu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

Lek Pecto Drill, tabletki do ssania zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią (patrz również punkt „Kiedy nie stosować leku Pecto Drill, tabletki do ssania”.

3. Jak stosować lek Pecto Drill, tabletki do ssania

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.

Jedna tabletka zawiera 750 mg karbocysteiny.

Dorośli:

Karbocysteinę podaje się w dawce 20 - 30 mg na kilogram masy ciała na dobę, w 2 - 3 dawkach podzielonych.

Należy żuć lub ssać 3 razy na dobę po jednej tabletce.

W przypadku konieczności dłuższego stosowania dawkę dobową należy zmniejszyć do 1,5 g, tzn.

2 razy na dobę po jednej tabletce.

Nie należy stosować leku przed snem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pecto Drill, tabletki do ssania

Nie są znane przypadki zatruć w razie przedawkowania. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit. Odtrutka nie jest znana.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Pecto Drill, tabletki do ssania

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania następujących działań niepożądanych jest nieznana (nie jest możliwe jej określenie na podstawie dostępnych danych).

-    ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności i wymioty,

-    ból głowy,

-    skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (szybko narastający obrzęk skóry lub błon śluzowych, najczęściej twarzy lub krtani, mogący powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu) oraz wysypka polekowa.

W razie wystąpienia takich objawów należy zgłosić się do lekarza, który zaleci zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 4921 301, faks (22) 4921 309,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej

informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pecto Drill, tabletki do ssania

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Pecto Drill, tabletki do ssania

-    Substancją czynną leku jest karbocysteina. Jedna tabletka do ssania zawiera 750 mg karbocysteiny.

-    Pozostałe składniki to: powidon, sorbitol, sacharyna sodowa, aspartam, substancja zapachowa 28M107, talk, kwas stearynowy, magnezu stearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Pecto

Drill, tabletki do ssania i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki bez zapachu o lekko słodkim smaku.

20 tabletek w blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

Wytwórca

Pierre Fabre Medicament Production Site Progipharm, Rue du Lycee 45500 Gien Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. ul. Belwederska 20/22 00-762 Warszawa Polska

Tel.: 22 559 63 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Pecto Drill

Charakterystyka Pecto drill

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pecto Drill, 750 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka do ssania zawiera 750 mg karbocysteiny (Carbocisteinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna tabletka do ssania zawiera 600 mg sorbitolu i 7,23 mg aspartamu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do ssania

Białe, okrągłe tabletki bez zapachu o lekko słodkim smaku.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt do podawania doustnego.

Dorośli:

Karbocysteinę podaje się w dawce 20 - 30 mg na kilogram masy ciała na dobę, w 2 - 3 dawkach podzielonych.

Należy żuć lub ssać 3 razy na dobę po jednej tabletce.

W przypadku konieczności dłuższego stosowania dawkę dobową należy zmniejszyć do 1,5 g.

Nie należy stosować produktu przed snem.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na to, że leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, Pecto Drill należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie.

W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc należy zastanowić się nad kontynuacją leczenia tym produktem, a także zweryfikować diagnozę i zastosować inne leki, np. antybiotyki.

Produkt zawiera sorbitol, dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W trakcie leczenia karbocysteiną nie należy stosować leków przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie śluzu oskrzelowego.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego karbocysteiny. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania karbocysteiny w okresie ciąży, nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży.

Okres karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania karbocysteiny w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane:

Działania niepożądane sklasyfikowano w zależności od częstości ich występowania, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności, wymioty

Zaburzenia układu nerwowego Częstość nieznana: ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz wysypka polekowa.

W razie wystąpienia takich objawów należy zmniejszyć dawkę lub przerwać stosowanie leku. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 4921 301, faks (22) 4921 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Nie są znane przypadki zatruć w razie przedawkowania. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania mogą być zaburzenia żołądka i jelit. W przypadku przedawkowania należy przeprowadzić płukanie żołądka, a następnie obserwować pacjenta. Odtrutka nie jest znana.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki mukolityczne Kod ATC: R05CB 03

Karbocysteina (5-karboksymetylo L-cysteina) wpływa na skład (ilość i rodzaj glikoprotein) wydzieliny oskrzelowej.

Wiadomo, że zwiększenie stosunku glikoprotein kwasowych do obojętnych i przekształcenie komórek surowiczych w komórki śluzowe jest początkowym etapem odpowiedzi na podrażnienie, po którym w normalnych warunkach następuje nadmierne wydzielanie. Podanie karbocysteiny zwierzętom, które poddano następnie działaniu czynników drażniących powoduje, że wydzielanie glikoprotein pozostaje na niezmienionym poziomie. Zastosowanie karbocysteiny u zwierząt po ekspozycji na czynniki drażniące przyspiesza powrót do stanu prawidłowego.

W badaniach przeprowadzonych u ludzi wykazano, że karbocysteina zmniejsza rozrost komórek kubkowych. Karbocysteina pobudza syntezę sialomucyn. W wyniku tego zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia odkrztuszanie.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Karbocysteina jest szybko wchłaniana po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu występuje w ciągu dwóch godzin. Biodostępność jest mała (mniej niż 10% podanej dawki), co spowodowane jest najprawdopodobniej metabolizmem w przewodzie pokarmowym i efektem pierwszego przejścia przez wątrobę. Okres półtrwania wynosi około 2 godziny. Karbocysteina i jej metabolity wydalane są przez nerki.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon

Sorbitol

Sacharyna sodowa Aspartam

Substancja zapachowa 28M107 Talk

Kwas stearynowy Magnezu stearynian Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności

4 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

20 tabletek w blistrach z folii Al/PVC w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45 Place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4979

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.05.2000 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.10.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014-07-02

4

Pecto Drill